Народно събрание
брой: 80, от дата 19.9.2023 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.13


Решение за попълване състава на Комисията по земеделието, храните и горите

 

РЕШЕНИЕ
за попълване състава на Комисията по земеделието, храните и горите
Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 18, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Избира Васил Николов Тодев за член на Комисията по земеделието, храните и горите.
Решението е прието от 49-ото Народно събрание на 14 септември 2023 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание: Росица Кирова
7099