Народно събрание
брой: 80, от дата 19.9.2023 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.12


Решение за промени в състава и попълване ръководството на Комисията за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество

 

РЕШЕНИЕ
за промени в състава и попълване ръководството на Комисията за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество
Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 18, ал. 3 и чл. 19, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Мюмюн Сали Мюмюн и Антоанета Димитрова Цонева като членове на Комисията за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество.
2. Избира Валентин Йовков Тончев и Росица Василева Пандова-Йовкова за членове на Комисията за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество.
3. Избира Валентин Йовков Тончев за председател на Комисията за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество.
Решението е прието от 49-ото Народно събрание на 14 септември 2023 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание: Росица Кирова
7098