Народно събрание
брой: 80, от дата 19.9.2023 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.12


Решение за промени в състава и ръководството на Комисията по въпросите на Европейския съюз, Шенгенското пространство и Еврозоната

 

РЕШЕНИЕ
за промени в състава и ръководството на Комисията по въпросите на Европейския съюз, Шенгенското пространство и Еврозоната
Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 18, ал. 3 и чл. 19, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Цветан Иванов Енчев като член и заместник-председател на Комисията по въпросите на Европейския съюз, Шенгенското пространство и Еврозоната.
2. Избира Мюмюн Сали Мюмюн и Мирослава Петрова Петрова за членове на Комисията по въпросите на Европейския съюз, Шенгенското пространство и Еврозоната.
3. Избира Мюмюн Сали Мюмюн за заместник-председател на Комисията по въпросите на Европейския съюз, Шенгенското пространство и Еврозоната.
Решението е прието от 49-ото Народно събрание на 14 септември 2023 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание: Росица Кирова
7097