Народно събрание
брой: 80, от дата 19.9.2023 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.12


Решение за промяна в състава на Комисията по конституционни въпроси

 

РЕШЕНИЕ
за промяна в състава на Комисията по конституционни въпроси
Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 18, ал. 3 и чл. 19, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Ертен Белгинова Анисова като член на Комисията по конституционни въпроси.
2. Избира Анджей Веселинов Джандев за член на Комисията по конституционни въпроси.
Решението е прието от 49-ото Народно събрание на 14 септември 2023 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание: Росица Кирова
7095