Народно събрание
брой: 80, от дата 19.9.2023 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.11


Решение за промени в състава и попълване на ръководството на Комисията по културата и медиите

 

РЕШЕНИЕ
за промени в състава и попълване на ръководството на Комисията по културата и медиите
Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 18, ал. 3 и чл. 19, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Росица Василева Пандова-Йовкова като член на Комисията по културата и медиите.
2. Избира Петър Николаев Николов за заместник-председател на Комисията по културата и медиите.
3. Избира Любен Любенов Дилов и Антоанета Димитрова Цонева за членове на Комисията по културата и медиите.
Решението е прието от 49-ото Народно събрание на 14 септември 2023 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание: Росица Кирова
7094