Народно събрание
брой: 80, от дата 19.9.2023 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.11


Решение за промяна в състава и попълване ръководството на Комисията по туризъм

 

РЕШЕНИЕ
за промяна в състава и попълване ръководството на Комисията по туризъм
Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 17, ал. 2, чл. 18, ал. 3 и чл. 19, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Байрам Юзкан Байрам като член на Комисията по туризъм.
2. Избира Ертен Белгинова Анисова за член на Комисията по туризъм.
3. Освобождава Ертен Белгинова Анисова като заместник-председател на Комисията по правни въпроси.
4. Избира Ертен Белгинова Анисова за председател на Комисията по туризъм.
Решението е прието от 49-ото Народно събрание на 14 септември 2023 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание: Росица Кирова
7090