Народно събрание
брой: 80, от дата 19.9.2023 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.10


Решение за освобождаване и избиране на секретар на Четиридесет и деветото Народно събрание

 

РЕШЕНИЕ
за освобождаване и избиране на секретар на Четиридесет и деветото Народно събрание
Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 6 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Тома Любомиров Биков като секретар на Четиридесет и деветото Народно събрание.
2. Избира Десислава Цветанчова Трифонова за секретар на Четиридесет и деветото Народно събрание.
Решението е прието от 49-ото Народно събрание на 14 септември 2023 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание: Росица Кирова
7088