Министерски съвет
брой: 80, от дата 19.9.2023 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.16


Постановление № 144 от 14 септември 2023 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на Столичната община за 2023 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 144 ОТ 14 СЕПТЕМВРИ 2023 Г.
за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на Столичната община за 2023 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителен трансфер за други целеви разходи по бюджета на Столичната община за 2023 г. в размер до 40 000 000 лв. за изграждането на Линия 3 на метрото в гр. София, етап 3, лот 2 – участък ул. Шипка – ж.к. „Гео Милев“ (район „Слатина“) – зала „Арена Армеец“/„София Тех парк“ – бул. Цариградско шосе, включително за проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на системи за контрол и управление на влаковото движение, комуникации, перонни преградни врати и придобиване на метровлакове.
(2) Средствата по ал. 1 се предоставят въз основа на заявка на Столичната община на база на фактически извършени, но неразплатени разходи.
Чл. 2. Допълнителният трансфер по чл. 1 да се осигури за сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2023 г.
Чл. 3. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2023 г., включително на бюджетните взаимоотношения на Столичната община с централния бюджет за 2023 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 55а и чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на кмета на Столичната община.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Николай Денков
Главен секретар на Министерския съвет: Ваня Стойнева
7054