Министерски съвет
брой: 80, от дата 19.9.2023 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.16


Постановление № 143 от 14 септември 2023 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2023 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 143 ОТ 14 СЕПТЕМВРИ 2023 Г.
за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2023 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2023 г. в общ размер 6 311 800 лв., както следва:
1. За субсидия за източноправославното вероизповедание – на Българската православна църква – Българска патриаршия – 2 900 000 лв.;
2. За допълнителна субсидия на мюсюлманското вероизповедание – на Мюсюлманското изповедание – 500 000 лв.;
3. За ремонт на старата джамия в гр. Пазарджик (Куршунлу джамия) – 311 800 лв.;
4. За Софийска духовна семинария „Св. Йоан Рилски“ – за цялостен ремонт и консервационно-реставрационни дейности на оградата – 1 300 000 лв.;
5. За изграждане на храм „Св. Иван Рилски“ за българската общност в Лондон – 800 000 лв.;
6. За придобиване на храм „Св. св. Кирил и Методий“ за българската общност в Щутгарт – 500 000 лв.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2023 г. за изпълнение на политики по чл. 1, ал. 5, т. 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5 и 11.6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат разходите по „Политика в областта на правото на вероизповедание“, бюджетна програма „Вероизповедания“, по бюджета на Министерския съвет за 2023 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 6, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г.
Чл. 3. Главният секретар на Министерския съвет да извърши съответните промени по бюджета на Министерския съвет за 2023 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2023 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси във връзка с чл. 1, ал. 5, т. 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5 и 11.6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на главния секретар на Министерския съвет.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Николай Денков
Главен секретар на Министерския съвет: Ваня Стойнева
7053