Министерство на земеделието и храните
брой: 80, от дата 19.9.2023 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.81


Наредба за допълнение на Наредба № 4 от 2023 г. за условията и реда за подаване на заявления за подпомагане по интервенции за подпомагане на площ и за животни

 

Наредба за допълнение на Наредба № 4 от 2023 г. за условията и реда за подаване на заявления за подпомагане по интервенции за подпомагане на площ и за животни
(обн., ДВ, бр. 30 от 2023 г.; изм. и доп., бр. 48 и 56 от 2023 г.)
§ 1. В преходните и заключителните разпоредби се създава § 3а:
„§ 3а. В периода 25 септември – 9 октомври 2023 г. кандидатите, които са посочили в заявленията за подпомагане за кампания 2023 интервенциите по чл. 1, т. 16, 27 и 30, могат да подадат чрез СЕУ плановете и документите по чл. 7, ал. 2, т. 6, 7 и 8 или да заменят вече подадените планове и документи.“
Заключителни разпоредби
§ 2. В Наредба № 3 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план, за проверките, намаления на плащанията и реда за налагане на административни санкции (oбн., ДВ, бр. 23 от 2023 г.; изм. и доп., бр. 48 и 56 от 2023 г.) в допълнителната разпоредба в § 1, т. 44 след думите „микробиални торове“ се добавя „органо-минерални торове“.
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.
Министър: Кирил Вътев
7042