Министерски съвет
брой: 80, от дата 19.9.2023 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.16


Постановление № 142 от 13 септември 2023 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2023 г. за увеличаване на разходите за персонал на Националния осигурителен институт

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 142 ОТ 13 СЕПТЕМВРИ 2023 Г.
за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2023 г. за увеличаване на разходите за персонал на Националния осигурителен институт
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. Одобрява допълнителен трансфер в размер 7 830 000 лв. по бюджета на държавното обществено осигуряване за увеличаване на разходите за персонал по бюджета на Националния осигурителен институт за 2023 г.
Чл. 2. Средствата по чл. 1 да се осигурят за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2023 г.
Чл. 3. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 2 промени по централния бюджет за 2023 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси и § 43 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. (ДВ, бр. 66 от 2023 г.).
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на управителя на Националния осигурителен институт.
§ 3. Постановлението влиза в сила от датата на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Николай Денков
Главен секретар на Министерския съвет: Ваня Стойнева
7041