Министерство на отбраната
брой: 80, от дата 19.9.2023 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.82


Инструкция № И-3 от 5 септември 2023 г. за организацията, готовността и реда за действие на дежурните сили и средства от Българската армия, осъществяващи контрол над въздухоплаването при охрана на въздушното пространство на Република България

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
ИНСТРУКЦИЯ № И-3 от 5 септември 2023 г.
за организацията, готовността и реда за действие на дежурните сили и средства от Българската армия, осъществяващи контрол над въздухоплаването при охрана на въздушното пространство на Република България
Раздел І
Общи разпоредби
Чл. 1. С тази инструкция се определят организацията, готовността и редът за действие на дежурните сили и средства от Българската армия, осъществяващи контрол над въздухоплаването при охрана на въздушното пространство на Република България.
Чл. 2. Настоящата инструкция се прилага във:
1. въздушното пространство над територията на Република България, включително над вътрешните и териториалните й води, върху които Република България има пълен, изключителен и неотменим суверенитет;
2. въздушното пространство над открито море съгласно съюзническите задължения на Република България като страна – членка на НАТО, и за което Република България е поела отговорността да предоставя аеронавигационно обслужване, без да се нарушават правата и задълженията на държавите членки по Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване;
3. въздушното пространство на страните – членки на НАТО, в съответствие с договори, произтичащи от целите на колективната отбрана, по които Република България е страна;
4. въздушното пространство по договори с други държави, по които Република България е страна.
Чл. 3. Правилата, регулиращи полетите в обслужваното въздушно пространство на Република България, са регламентирани в наредбата по чл. 49, ал. 1 от Закона за гражданското въздухоплаване.
Раздел ІІ
Организация, готовност и ред за действие на дежурните сили и средства от Българската армия
Чл. 4. В Българската армия се носи бойно дежурство за контрол над въздухоплаването по чл. 130, ал. 4 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, охрана на въздушното пространство на Република България и изпълнение на съюзническите задължения в Интегрираната система за противовъздушна и противоракетна отбрана на НАТО в мирно време (Air Policing). Бойното дежурство се носи от назначени сили и средства на Военновъздушните сили, а при необходимост – и от формирования за противовъздушна отбрана (ПВО) на Сухопътните войски и сили и средства за ПВО на Военноморските сили.
Чл. 5. Организацията, готовността и редът за действие на дежурните сили и средства от Българската армия, носещи бойното дежурство по чл. 4, се определят съгласно приложение № 1 (поверително).
Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на инструкцията:
1. „Бойно дежурство“ е изпълнение на бойна задача за контрол над въздухоплаването по чл. 130, ал. 4 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, охрана на въздушното пространство на Република България и изпълнение на съюзническите задължения в Интегрираната система за противовъздушна и противоракетна отбрана на НАТО в мирно време (Air Policing).
2. „Въздухоплавателно средство“ е всяко средство, което може да получи поддържане в атмосферата за сметка на реакцията на въздуха, освен реакцията на въздуха от земната повърхност.
Заключителни разпоредби
§ 2. Инструкцията се издава на основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за контрол над въздухоплаването във въздушното пространство на Република България при охрана на въздушното пространство на Република България, приета с Постановление № 229 на Министерския съвет от 2010 г.
§ 3. Тази инструкция отменя Инструкция № И-1 от 14.06.2011 г. за организацията, готовността и реда за действие на дежурните сили и средства от Българската армия за контрол над въздухоплаването при охрана на въздушното пространство на Република България (обн., ДВ, бр. 49 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 45 от 2012 г.).
§ 4. Инструкцията влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.
Министър: Тодор Тагарев
7020