Народно събрание
брой: 80, от дата 19.9.2023 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.3


Закон за изменение и допълнение на Закона за електронното управление

 

УКАЗ № 167
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за електронното управление, приет от 49-ото Народно събрание на 8 септември 2023 г.
Издаден в София на 13 септември 2023 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Атанас Славов
ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за електронното управление
(обн., ДВ, бр. 46 от 2007 г.; изм., бр. 82 от 2009 г., бр. 20 от 2013 г., бр. 40 от 2014 г., бр. 13, 38, 50, 62 и 98 от 2016 г., бр. 88 и 94 от 2018 г., бр. 94 и 102 от 2019 г., бр. 69 и 85 от 2020 г., бр. 15 от 2022 г. и бр. 66 от 2023 г.)
§ 1. В чл. 1 ал. 1 се изменя така:
„(1) Този закон урежда обществените отношения, свързани със:
1. работата на административните органи с електронни документи;
2. предоставянето на административни услуги по електронен път;
3. обмена на електронни документи за целите на административните производства;
4. общите правила за воденето на регистри в електронна форма;
5. използването на информационни и комуникационни технологии в администрациите.“
§ 2. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 накрая се добавя „или от централен администратор на данни“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Първичният администратор на данни е административен орган, който по силата на закон събира, създава за първи път, изменя или заличава данни за физически лица, юридически лица, обекти или събития. Първичният администратор на данни предоставя достъп на физическите и юридическите лица до цялата информация, събрана за тях.“
3. Създават се ал. 3 – 6:
„(3) Първичен администратор на данни е и лице или организация по чл. 1, ал. 2, когато са изпълнени следните условия:
1. по силата на нормативен акт събира, създава за първи път, изменя или заличава данни, които се изискват при предоставянето на административна услуга;
2. предоставя вътрешни електронни административни услуги на административни органи на едно от следните основания:
а) предоставянето е предвидено в закон;
б) лицето или организацията е изразило писмено съгласие пред министъра на електронното управление.
(4) Централен администратор на данни е лице или организация по чл. 1, ал. 1 или 2, което по силата на закон централизирано съхранява данни, предоставяни от първични администратори на данни. Централният администратор на данни предоставя достъп на гражданите и организациите до цялата информация, събрана за тях. Централен администратор на данни се смята за първичен администратор на данни по отношение на задълженията по чл. 3 за предоставяне и изпращане на данни.
(5) Първичният администратор на данни носи отговорност за достоверността, пълнотата и наличността на данните.
(6) Задължението за представяне или доказване на данни от страна на заявител на административна услуга се смята за спазено, когато доставчикът на административната услуга събира данните по реда на ал. 1.“
§ 3. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. В заглавието след думата „Служебно“ се добавя „предоставяне и“.
2. Създава се ал. 1:
„(1) Първичният администратор на данни предоставя при поискване служебно и безплатно данните на всички административни органи, на лицата, осъществяващи публични функции, и на организациите, предоставящи обществени услуги, които въз основа на закон или подзаконов нормативен акт, приет от Министерския съвет, също обработват тези данни.“
3. Досегашният текст става ал. 2.
4. Създава се ал. 3:
„(3) Изискванията за идентификация на длъжностни лица и информационни системи за нуждите на предоставяне и изпращане на данните по ал. 1 и 2 се определят с наредбата по чл. 12, ал. 4.“
§ 4. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 3 се отменя.
2. Създава се ал. 6:
„(6) С подзаконов нормативен акт не може да бъде въвеждано задължение за доказване на факти и обстоятелства за лица или обекти, вписани в регистър, на които е предоставен идентификатор, освен ако с подзаконовия нормативен акт се изпълняват или прилагат актове на Европейския съюз.“
§ 5. Създава се чл. 4а:
„Регистри
Чл. 4а. (1) Регистър е структурирана база данни, чието предназначение е да съхранява и да бъде доверен автентичен източник на данни, за чието водене съществува законово основание и нормативно определен ред за вписване, заличаване и/или удостоверяване на факти и обстоятелства. При необходимост данните в регистъра подлежат на последваща логическа обработка.
(2) Административните органи водят регистрите и базите данни, възложени им със закон, в електронна форма.
(3) Административните органи предоставят възможност за служебно вписване, заличаване и удостоверяване на обстоятелства в регистрите, които водят, като вътрешна електронна административна услуга.“
§ 6. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2:
а) думите „по реда на Закона за електронната идентификация и/или чрез средства за електронна идентификация, определени с решение на Министерския съвет, издавани и поддържани от административни органи“ се заличават и накрая се поставя двоеточие;
б) създават се т. 1 – 4:
„1. по реда на Закона за електронната идентификация;
2. със средство за електронна идентификация в рамките на уведомени схеми за електронна идентификация по реда на чл. 9 от Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (OB, L 257/73 от 28 август 2014 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 910/2014“;
3. със средство за електронна идентификация с ниво на осигуреност „високо“, издавано в рамките на удостоверителна услуга за електронна идентификация с национално покритие, вписана в Доверителния списък, воден от Комисията за регулиране на съобщенията по чл. 22 от Регламент (ЕС) № 910/2014 г.;
4. с други средства за електронна идентификация, определени с наредбата по чл. 12, ал. 4.“
2. В ал. 4 след думите „чл. 1, ал. 1 и 2“ се добавя „съгласувано с министъра на електронното управление“, думите „Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (ОВ, L 257/73 от 28 август 2014 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 910/2014“ се заменят с „Регламент (ЕС) № 910/2014“ и се създава изречение второ: „Услуги, за които не е посочено ниво на осигуреност, се считат за услуги с ниво на осигуреност „ниско“.“
3. Създава се ал. 6:
„(6) При подаване на заявление по електронен път за издаване на български лични документи се прилага чл. 18а, ал. 2 от Закона за българските лични документи.“
§ 7. В чл. 7в, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 се създава буква „е“:
„е) създаване, съхранение, управление и споделяне на данни;“.
2. В т. 10 накрая се поставя запетая и се добавя „с прогнозна стойност, по-голяма или равна на стойността на прага по чл. 20, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки“.
3. В т. 16 думите „Единния портал за достъп до електронни административни услуги“ се заменят с „Портала на електронното управление“.
§ 8. В чл. 7д, ал. 1 след думите „информационните и комуникационните технологии на административните органи“ се добавя „с прогнозна стойност по-голяма или равна на стойността на прага по чл. 20, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки“ и се поставя запетая.
§ 9. Създава се чл. 10а:
„Такси за предоставяне на електронни административни услуги
Чл. 10а. (1) Административните органи предоставят административните услуги по електронен път с намалена такса спрямо таксата за присъствено заявяване и предоставяне, ако при прилагането на методиката за определяне на разходоориентиран размер на таксите по чл. 7а на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност се установи различен размер на разходите.
(2) Минималният процент на намалението на таксата е десет на сто, като намалението не може да надвишава двадесет лева.
(3) Министерският съвет може да определя по-голямо намаление на таксите за предоставяне на административни услуги по електронен път в рамките на своите компетенции – съгласно методиката по чл. 7а от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, а общинските съвети – съгласно чл. 115а от Закона за местните данъци и такси.
(4) За предоставяне на административни услуги по електронен път не се изисква прилагане на документ за платена такса, когато таксата е платена по електронен път. За документ за платена такса се смята съвкупността от данните за полученото плащане по сметката на доставчика на услугата.“
§ 10. В чл. 12, ал. 1 думите „единен портал за достъп до електронните административни услуги“ се заменят с „портал на електронното управление“.
§ 11. В чл. 13 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 6 накрая се добавя „на организацията и на всички нейни териториални структури, включително географски координати и кадастрални идентификатори“;
б) създава се нова т. 10:
„10. размерът на таксата за предоставяне на услугата по електронен път;“
в) досегашната т. 10 става т. 11.
2. Създава се ал. 4:
„(4) Съгласувано с министъра на електронното управление административните органи популяризират предоставянето на административни услуги по електронен път, публикуват информация за предоставяните от тях вътрешни административни услуги и ежегодно в срок до 31 март представят на министъра на електронното управление отчет за вида и броя на предоставените услуги за предходната година.“
§ 12. В чл. 17, ал. 2 думите „единния портал за достъп до електронни административни услуги“ се заменят с „портала на електронното управление“.
§ 13. В чл. 20, т. 1, буква „а“ думите „Единния портал за достъп до електронни административни услуги“ се заменят с „Портала на електронното управление“.
§ 14. В чл. 22 се създават ал. 6 – 8:
„(6) Заявление за електронна административна услуга от физическо лице, подадено след като заявителят е идентифициран със средство за електронна идентификация с ниво на осигуреност, което е равно или по-високо от нивото на осигуреност на услугата по чл. 5, ал. 4, се смята за подписано.
(7) Заявление за електронна административна услуга от юридическо лице, подадено след като заявителят е идентифициран със средство за електронна идентификация с ниво на осигуреност „високо“, може да се подписва и с усъвършенстван електронен подпис.
(8) Целостта на заявленията по ал. 6 и 7 се гарантира с квалифициран електронен времеви печат по смисъла на чл. 3, параграф 34 от Регламент (ЕС) № 910/2014.“
§ 15. Член 24а се изменя така:
„Посредничество при заявяване на административни услуги
Чл. 24а. (1) Гражданите могат да заявяват административни услуги и чрез посредник с изключение на тези по Закона за чужденците в Република България, Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства и Закона за българските лични документи. Посредникът заявява административните услуги по електронен път.
(2) Посредническите услуги могат да бъдат възмездни.
(3) Изискванията към дейността на посредниците, към доставчиците на електронни административни услуги във връзка с посредничеството и правилата за извършване на плащания към доставчиците на услугите се уреждат с наредбата по чл. 12, ал. 4.“
§ 16. В чл. 26, ал. 2 думите „единния портал“ се заменят с „портала на електронното управление“.
§ 17. Създава се чл. 26а:
„Изисквания към Системата за сигурно електронно връчване
Чл. 26а. (1) Системата по чл. 26, ал. 2 използва квалифициран електронен времеви печат по смисъла на чл. 3, параграф 34 от Регламент (ЕС) № 910/2014 за всяко изпратено и получено съобщение.
(2) Министърът на електронното управление най-малко веднъж на две години възлага одит на системата по чл. 26, ал. 2 на външен изпълнител. Правилата за провеждане на одита се определят с наредбата по чл. 12, ал. 4.
(3) Обобщение на доклада от извършения одит се публикува на интернет страницата на Министерството на електронното управление след отразяване на препоръките в него, но не по-късно от 6 месеца след получаването му от министъра на електронното управление.
(4) Форматът на електронните адреси в системата по чл. 26, ал. 2 се определя с наредбата по чл. 12, ал. 4.
(5) В системата по чл. 26, ал. 2 лицата могат да дават и да оттеглят съгласието си актове за установяване на административни нарушения, електронни фишове и наказателни постановления по реда на Закона за административните нарушения и наказания да им бъдат връчвани по електронен път чрез същата система.
(6) В системата по чл. 26, ал. 2 лицата могат да посочат друга квалифицирана услуга за електронна препоръчана поща по смисъла на чл. 3, параграф 37 от Регламент (ЕС) № 910/2014. Системата по чл. 26, ал. 2 препраща всички съобщения към система, обслужваща посочената услуга.“
§ 18. В чл. 32, ал. 1 след думите „неговата информационна система“ се добавя „Системата за сигурно електронно връчване“ и се създава изречение второ: „Ако електронното изявление постъпва в повече от една от системите по предходното изречение, времето на получаването на електронното изявление е времето на получаване в първата система.“
§ 19. В чл. 37 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Целостта и произходът на електронни документи, съставяни от административните органи при предоставяне на вътрешни електронни административни услуги, могат да бъдат удостоверявани и с квалифициран електронен печат по смисъла на чл. 3, параграф 27 от Регламент (ЕС) № 910/2014. В този случай не се изисква електронен подпис на административния орган.“
§ 20. В чл. 43, ал. 2 думите „наредба на Министерския съвет“ се заменят с „наредбата по чл. 12, ал. 4“.
§ 21. Създава се чл. 52а:
„Информационна система за централизирано изграждане и поддържане на регистри
Чл. 52а. (1) Министърът на електронното управление създава и поддържа информационна система за централизирано изграждане и поддържане на регистри.
(2) Чрез системата по ал. 1 министърът на електронното управление предоставя възможност за създаване и водене на регистри в електронен вид, които отговарят на изискванията на този закон.
(3) Административните органи, лицата и организациите по чл. 1, ал. 2 използват системата по ал. 1:
1. безплатно и без ограничение в използваните ресурси;
2. за всички регистри, за които не разполагат със специализирана информационна система.
(4) Редът за заявяване и използване на регистър чрез системата по ал. 1 се урежда с наредбата по чл. 12, ал. 4.
(5) Министърът на електронното управление не е централен администратор на данни във връзка със задълженията си да поддържа системата по ал. 1.“
§ 22. Създава се чл. 52б:
„Общи правила за водене на регистри
Чл. 52б. (1) Регистър се води при спазване на следните изисквания:
1. закон предвижда водене на регистъра, като определя:
а) орган или органи, отговорни за данните в регистъра;
б) обстоятелства, актове и факти, които се вписват в регистъра;
2. данните в регистъра, представляващи информационни обекти, се вписват в Регистъра на информационните обекти по чл. 48;
3. всеки запис в регистъра има уникален идентификатор, генериран съгласно стандарт, определен с наредбата по чл. 12, ал. 4, освен ако в закон не е предвидено друго; идентификаторът за едно лице, обект или събитие не може да се променя във времето, освен ако в закон не е предвидено друго;
4. предоставя програмни интерфейси за вписване, заличаване и удостоверяване на обстоятелства, актове и факти;
5. поддържа публични, свободни и безплатни интерфейси за свързани отворени данни по реда на Закона за достъп до обществена информация;
6. за всяка операция по вписване, заличаване или извличане на обстоятелства, актове и факти се съхранява информация за момента на извършване и за длъжностното лице, съответно за информационната система, извършила операцията;
7. други технически изисквания, определени с наредбата по чл. 12, ал. 4.
(2) Общите изисквания към регистрите, включително за тяхното структуриране, функционалности и удостоверяване на данни, се определят с наредбата по чл. 12, ал. 4.
(3) Изискванията за информационна сигурност на регистрите, водени от лицата по чл. 1, ал. 1 и 2, се определят със Закона за киберсигурност и с наредбата по чл. 12, ал. 4.
(4) Изискванията по ал. 3 включват най-малко:
1. отказоустойчивост;
2. регулярно създаване на резервни копия;
3. съхранение на надеждни данни за проследимост на извършените действия;
4. извършване на тестове за външно проникване.“
§ 23. Създава се чл. 52в:
„Общ ред за вписване, заличаване и удостоверяване
Чл. 52в. (1) Ако закон не предвижда ред за вписване, редът за вписване по заявление е следният:
1. заявителят подава заявление за вписване;
2. първичният администратор на данни приема и регистрира заявлението;
3. първичният администратор на данни проверява фактите и обстоятелствата, на основание на които е заявено вписването;
4. първичният администратор извършва вписването.
(2) Когато в закон е предвидено служебно вписване от първичния администратор на данни, без да е предвиден ред за това, първичният администратор на данни:
1. в рамките на своята компетентност установява условията за служебно вписване;
2. извършва вписването;
3. уведомява лицата, за които се отнася вписването, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(3) Когато в закон не е предвиден ред за заличаване или за служебно заличаване, се прилага съответният ред по ал. 1 и 2.
(4) Когато в закон не е предвиден ред за удостоверяване на обстоятелства, се прилага следният ред:
1. заявителят, включително при служебно събиране на данни, заявява удостоверяване на обстоятелства;
2. първичният администратор на данни проверява по автоматизиран начин дали заявителят има право да получи исканите обстоятелства и го уведомява за това.
(5) Заявление за вписване или заличаване може да бъде изпратено и служебно като вътрешна електронна административна услуга от друг орган, от името на заявител, в рамките на предоставянето на комплексно административно обслужване.“
§ 24. В чл. 58а в текста преди т. 1 след думите „административните органи“ се добавя „и публичните и секторните възложители по Закона за обществените поръчки, които са публични предприятия по смисъла на Закона за публичните предприятия“ и се поставя запетая.
§ 25. В чл. 58б, ал. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „както и технически спецификации за проекти и дейности в областта на електронното управление, информационните и комуникационните технологии, които са планирани за реализация по един от следните начини:
1. по реда на изключенията по чл. 13, 14 и 15 от Закона за обществените поръчки;
2. по реда за възлагане на системна интеграция по чл. 7с;
3. със собствения капацитет на административния орган.“
§ 26. В допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. В § 1:
а) точка 1 се изменя така:
„1. „Административен орган“ е административен орган по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Административнопроцесуалния кодекс.“;
б) в т. 12 след думата „финансови“ се добавя „в т. ч. застрахователни“;
в) точка 22 се отменя;
г) в т. 27 след думата „центрове“ се поставя запетая и се добавя „защитеното споделено информационно пространство“;
д) в т. 31 думите „идентификацията, авторството и интегритетът на лицето, което изпраща, получава или връчва електронни документи или електронни изявления чрез системата“ се заменят с „идентификацията на лицето, което изпраща, получава или връчва електронни документи или електронни изявления чрез системата, както и авторството и целостта на тези документи“;
е) в т. 32 думите „Единен портал“ се заменят с „Портал на електронното управление“;
ж) в т. 35 след думите „което представлява по“ се добавя „силата на“, а след думата „пълномощно“ се добавя „или договор“;
з) създава се т. 48:
„48. „Защитено споделено информационно пространство“ е набор от мрежови и хардуерни компоненти със софтуерно определени права и условия на достъп и обмен на данни, чрез който се гарантира високо ниво на сигурност, наличност на предоставяните услуги, централизирано управление на достъпа до вътрешни и външни ресурси, чрез което се осигурява възможност за изпълнение на служебни задължения на служители, независимо от физическото им местоположение.“
2. В § 2 след думите „чл. 37“ се добавя „ал. 1“, а думите „наредбата по чл. 43, ал. 2 – по предложение на министъра на електронното управление“ се заличават.
Заключителни разпоредби
§ 27. Министърът на електронното управление предлага механизъм за определяне на размера на компенсациите по чл. 45, ал. 2 от Закона за публичните финанси във връзка с предоставянето от общините на административни услуги по електронен път с намалена такса по чл. 10а, ал. 1 и 2.
§ 28. В Кодекса за застраховането (обн., ДВ, бр. 102 от 2015 г.; изм., бр. 62, 95 и 103 от 2016 г., бр. 8, 62, 63, 85, 92, 95 и 103 от 2017 г., бр. 7, 15, 24, 27, 77 и 101 от 2018 г., бр. 17, 42 и 83 от 2019 г., бр. 26, 28 и 64 от 2020 г., бр. 21 от 2021 г., бр. 16 и 25 от 2022 г. и бр. 66 и 68 от 2023 г.) в чл. 518 се създава ал. 5:
„(5) Гаранционният фонд е лице, осъществяващо публични функции, и първичен администратор на данни по смисъла на Закона за електронното управление.“
§ 29. В Закона за административните нарушения и наказания (обн., ДВ, бр. 92 от 1969 г.; изм., бр. 54 от 1978 г., бр. 28 от 1982 г., бр. 28 и 101 от 1983 г., бр. 89 от 1986 г., бр. 24 от 1987 г., бр. 94 от 1990 г., бр. 105 от 1991 г., бр. 59 от 1992 г., бр. 102 от 1995 г., бр. 12 и 110 от 1996 г., бр. 11, 15, 59 и 85 от 1998 г., бр. 51, 67 и 114 от 1999 г., бр. 92 от 2000 г., бр. 25, 61 и 101 от 2002 г., бр. 96 от 2004 г., бр. 39 и 79 от 2005 г., бр. 30, 33, 69 и 108 от 2006 г., бр. 51, 59 и 97 от 2007 г., бр. 12, 27 и 32 от 2009 г., бр. 10, 33, 39, 60 и 77 от 2011 г., бр. 19, 54 и 77 от 2012 г., бр. 17 от 2013 г., бр. 98 и 107 от 2014 г., бр. 81 от 2015 г., бр. 76 и 101 от 2016 г., бр. 63 и 101 от 2017 г., бр. 20 и 38 от 2018 г., бр. 83 и 94 от 2019 г., бр. 13 и 109 от 2020 г., бр. 21 от 2021 г. и бр. 25 и 51 от 2022 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 40 се създава ал. 5:
„(5) В случаите по ал. 4 актът може да бъде съставен в отсъствието на нарушителя по реда на чл. 43, ал. 9.“
2. В чл. 42, ал. 2 думите „Единния портал за достъп до електронни административни услуги“ се заменят с „Портала на електронното управление“.
3. В чл. 43 се създават ал. 7 – 10:
„(7) Фиш, електронен фиш, акт за установяване на административно нарушение, съставени в отсъствието на нарушителя, или наказателно постановление се връчват по реда на чл. 26 от Закона за електронното управление, ако нарушителят е изразил съгласие за това по реда на чл. 26а, ал. 5 от Закона за електронното управление. След изтичане на срока по чл. 26, ал. 3 от Закона за електронното управление връчването се извършва по реда на този закон.
(8) Електронен фиш и наказателно постановление се смятат за връчени и в случай че нарушителят заплати глобата по тях.
(9) В случаите на изразено предварително съгласие от страна на нарушителя по реда на чл. 26а, ал. 5 от Закона за електронното управление административният орган създава акта за установяване на административно нарушение като електронен документ, подписан от съставителя и поне от един от свидетелите, посочени в него, чрез електронен подпис. В случай че свидетел не разполага с електронен подпис, на нарушителя се изпраща като заверен от административния орган електронен образ на документ на хартиен носител.
(10) Подписването на акта от страна на нарушителя се извършва най-малко с усъвършенстван електронен подпис, след което нарушителят го изпраща на наказващия орган през Системата за сигурно електронно връчване.“
4. В чл. 52 се създава ал. 5:
„(5) Наказващият орган използва Системата за сигурно електронно връчване по смисъла на Закона за електронното управление в производствата по налагане на административни наказания.“
5. В чл. 58, ал. 1 думите „Единния портал за достъп до електронни административни услуги“ се заменят с „Портала на електронното управление“.
§ 30. В Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (обн., ДВ, бр. 105 от 2005 г.; изм., бр. 30, 33, 34, 59, 63, 73, 80, 82, 86, 95 и 105 от 2006 г., бр. 46, 52, 53, 57, 59, 108 и 109 от 2007 г., бр. 36, 69 и 98 от 2008 г., бр. 12, 32, 41 и 93 от 2009 г., бр. 15, 94, 98, 100 и 101 от 2010 г., бр. 14, 31, 77 и 99 от 2011 г., бр. 26, 38, 40, 82, 94 и 99 от 2012 г., бр. 52, 98, 106 и 109 от 2013 г., бр. 1 от 2014 г.; Решение № 2 на Конституционния съд от 2014 г. – бр. 14 от 2014 г.; изм., бр. 18, 40, 53 и 105 от 2014 г., бр. 12, 14, 60, 61 и 94 от 2015 г., бр. 13, 42, 58, 62, 97 и 105 от 2016 г., бр. 58, 63, 85, 86, 92, 103 от 2017 г., бр. 7, 15, 27, 77 и 98 от 2018 г., бр. 17, 64, 83, 96 и 102 от 2019 г., бр. 18, 28, 34, 69, 104 и 105 от 2020 г., бр. 25, 56, 100 и 102 от 2022 г. и бр. 8 и 66 от 2023 г.) в чл. 169 се създава ал. 10:
„(10) Задължения, заплащани през портала по чл. 12, ал. 1 от Закона за електронното управление, се заплащат като отделни записи в портала за главница, лихви и разноски. Плащанията на главница, лихви и разноски не могат да се извършват частично за всеки от записите. Разпоредбата не се прилага за плащания, предназначени за погасяване на задължения, установявани от Националната агенция за приходите или предявени за събиране на Националната агенция за приходите.“
§ 31. В Закона за гражданската регистрация (обн., ДВ, бр. 67 от 1999 г.; изм., бр. 28 и 37 от 2001 г., бр. 54 от 2002 г., бр. 63 от 2003 г., бр. 70 и 96 от 2004 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 48 и 59 от 2007 г., бр. 105 от 2008 г., бр. 6, 19, 47, 74 и 82 от 2009 г., бр. 33 от 2010 г., бр. 9 и 39 от 2011 г., бр. 42 от 2012 г., бр. 66 и 68 от 2013 г., бр. 53 и 98 от 2014 г., бр. 55 от 2015 г., бр. 39 и 50 от 2016 г., бр. 85 и 91 от 2017 г., бр. 47 от 2018 г., бр. 17, 24 и 101 от 2019 г. и бр. 105 от 2020 г.) в чл. 106 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 2 думите „законоустановените им“ се заменят с „установените им със закон или с подзаконов нормативен акт“.
2. Създава се ал. 6:
„(6) Данните от ЕСГРАОН, налични в електронен вид, се предоставят безвъзмездно на доставчиците на електронни административни услуги като вътрешна електронна административна услуга по реда на Закона за електронното управление.“
§ 32. В Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност (обн., ДВ, бр. 55 от 2003 г.; попр., бр. 59 от 2003 г.; изм., бр. 107 от 2003 г., бр. 39 и 52 от 2004 г., бр. 31 и 87 от 2005 г., бр. 24, 38 и 59 от 2006 г., бр. 11 и 41 от 2007 г., бр. 16 от 2008 г., бр. 23, 36, 44 и 87 от 2009 г., бр. 25, 59, 73 и 77 от 2010 г., бр. 39 и 92 от 2011 г., бр. 26, 53 и 82 от 2012 г., бр. 109 от 2013 г., бр. 47 и 57 от 2015 г., бр. 103 от 2017 г., бр. 15, 77 и 101 от 2018 г., бр. 17, 24, 83 и 101 от 2019 г., бр. 21 от 2021 г., бр. 25 и 51 от 2022 г. и бр. 8 от 2023 г.) в чл. 5, ал. 2 думите „друг орган“ се заменят с „първичен администратор на данни по смисъла на Закона за електронното управление“.
§ 33. В Закона за местните данъци и такси (обн., ДВ, бр. 117 от 1997 г.; изм., бр. 71, 83, 105 и 153 от 1998 г., бр. 103 от 1999 г., бр. 34 и 102 от 2000 г., бр. 109 от 2001 г., бр. 28, 45, 56 и 119 от 2002 г., бр. 84 и 112 от 2003 г., бр. 6, 18, 36, 70 и 106 от 2004 г., бр. 87, 94, 100, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 36 и 105 от 2006 г., бр. 55 и 110 от 2007 г., бр. 70 и 105 от 2008 г., бр. 12, 19, 41 и 95 от 2009 г., бр. 98 от 2010 г., бр. 19, 28, 31, 35 и 39 от 2011 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2012 г. – бр. 30 от 2012 г.; изм., бр. 53, 54 и 102 от 2012 г., бр. 24, 30, 61 и 101 от 2013 г., бр. 105 от 2014 г., бр. 14, 35, 37, 79 и 95 от 2015 г., бр. 32, 43 и 74 от 2016 г.; попр., бр. 80 от 2016 г.; изм., бр. 97 от 2016 г., бр. 88, 92, 96, 97 и 99 от 2017 г., бр. 98 и 108 от 2018 г., бр. 1 от 2019 г.; Решение № 4 на Конституционния съд от 2019 г. – бр. 32 от 2019 г.; изм., бр. 38, 96, 101 и 102 от 2019 г., бр. 18, 71, 104, 107 и 110 от 2020 г., бр. 16 от 2021 г., бр. 8, 17 и 104 от 2022 г. и бр. 66 от 2023 г.) в чл. 8 се създава ал. 7:
„(7) Общинският съвет приема такси в намален размер за предоставяне на административни услуги по електронен път съгласно чл. 10а от Закона за електронното управление.“
§ 34. В Административнопроцесуалния кодекс (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 39 от 2011 г., бр. 77 от 2012 г., бр. 104 от 2013 г., бр. 27 от 2014 г., бр. 74 от 2016 г., бр. 13, 58, 63, 85 и 103 от 2017 г., бр. 42, 65 и 77 от 2018 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2019 г. – бр. 36 от 2019 г.; изм., бр. 94 от 2019 г., бр. 44 и 98 от 2020 г., бр. 9 и 15 от 2021 г. и бр. 102 от 2022 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 18а:
а) в ал. 1 думите „както и по факс“ се заличават;
б) в ал. 4:
аа) в т. 1 думите „Единния портал за достъп до електронни административни услуги“ се заменят с „Портала на електронното управление“;
бб) в т. 3 думите „съобщението, или“ се заменят със „съобщението“;
вв) точка 4 се отменя;
в) създават се ал. 11 и 12:
„(11) Когато с индивидуален административен акт се създават права или задължения за определен срок, лицата по чл. 21, ал. 1 изпращат информация за изтичането на срока до лицата, за които се отнася актът, в случай че разполагат с техни електронни адреси. Информацията се изпраща не по-късно от един месец преди изтичането на срока.
(12) Алинея 11 не се прилага, когато правата или задълженията се създават за срок, по-кратък от три месеца, както и когато индивидуалните административни актове, удостоверяващи произтичащите права и задължения, не се съхраняват в регистър.“
2. В чл. 29:
а) алинея 2 се изменя така:
„(2) Писменото искане съдържа:
1. пълното име и адреса на гражданина или организацията, от които изхожда;
2. естеството на искането;
3. дата;
4. подпис на заявителя;
5. мобилен или стационарен телефонен номер, ако има такъв;
6. избор на приложим за съответната услуга начин за предоставяне на резултата от услугата:
а) на електронен адрес съгласно Закона за електронното управление;
б) в профил, регистриран в Информационната система за сигурно електронно връчване като модул на Портала на електронното управление по смисъла на Закона за електронното управление;
в) на посочения от заявителя адрес;
г) на гише;
7. други задължителни елементи, ако такива са предвидени в специален закон.“;
б) в ал. 5 думите „Единния портал за достъп до електронни административни услуги“ се заменят с „Портала на електронното управление“, а думите „или факс“ се заличават;
в) в ал. 6 думата „факс“ се заличава.
3. В чл. 85, ал. 1:
а) в т. 1 думата „факс“ и думите „факса или телекса“ се заличават;
б) в т. 2 думата „факс“ се заличава.
4. В чл. 111, ал. 1 думите „телеграф, телекс, факс“ се заличават.
5. В чл. 150, ал. 1:
а) в т. 2 думата „факс“ и думите „факса или телекса“ се заличават;
б) в т. 3 думата „факс“ се заличава.
§ 35. В Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (обн., ДВ, бр. 34 от 2006 г.; изм., бр. 80 и 105 от 2006 г., бр. 53, 59 и 104 от 2007 г., бр. 50 и 94 от 2008 г., бр. 44 от 2009 г., бр. 101 от 2010 г., бр. 34 и 105 от 2011 г., бр. 25, 38 и 99 от 2012 г., бр. 40 от 2014 г., бр. 22, 54 и 95 от 2015 г., бр. 13, 74 и 105 от 2016 г., бр. 85 от 2017 г., бр. 27 от 2018 г., бр. 17 и 38 от 2019 г., бр. 38 и 105 от 2020 г. и бр. 60 от 2023 г.) в § 1 от допълнителната разпоредба т. 2 и 3 се изменят така:
„2. „Организация, предоставяща обществени услуги“ е организация, предоставяща обществени услуги по смисъла на § 1, т. 14 от допълнителните разпоредби на Закона за електронното управление.
3. „Лица, осъществяващи публични функции“ са лица, осъществяващи публични функции по смисъла на § 1, т. 11 от допълнителните разпоредби на Закона за електронното управление.“
§ 36. В Закона за администрацията (обн., ДВ, бр. 130 от 1998 г.; Решение № 2 на Конституционния съд от 1999 г. – бр. 8 от 1999 г.; изм., бр. 67 от 1999 г., бр. 64 и 81 от 2000 г., бр. 99 от 2001 г.; попр., бр. 101 от 2001 г.; изм., бр. 95 от 2003 г., бр. 19 от 2005 г., бр. 24, 30, 69 и 102 от 2006 г., бр. 46 и 78 от 2007 г., бр. 43 и 94 от 2008 г., бр. 35 и 42 от 2009 г., бр. 24 и 97 от 2010 г., бр. 69 от 2011 г., бр. 15 и 82 от 2012 г., бр. 15 и 17 от 2013 г., бр. 19 и 27 от 2014 г., бр. 60 и 96 от 2015 г., бр. 50, 57 и 98 от 2016 г., бр. 85 и 103 от 2017 г., бр. 7 от 2018 г., бр. 21 от 2020 г. и бр. 53 от 2023 г.) в § 1 от допълнителната разпоредба т. 4 се изменя така:
„4. „Обществени услуги“ са обществени услуги по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за електронното управление.“
§ 37. В Гражданския процесуален кодекс (обн., ДВ, бр. 59 от 2007 г.; изм., бр. 50 от 2008 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2008 г. – бр. 63 от 2008 г.; изм., бр. 69 от 2008 г., бр. 12, 19, 32 и 42 от 2009 г.; Решение № 4 на Конституционния съд от 2009 г. – бр. 47 от 2009 г.; изм., бр. 82 от 2009 г., бр. 13 и 100 от 2010 г.; Решение № 15 на Конституционния съд от 2010 г. – бр. 5 от 2011 г.; изм., бр. 45, 49 и 99 от 2012 г., бр. 15 и 66 от 2013 г., бр. 53 и 98 от 2014 г., бр. 50 от 2015 г., бр. 15 и 43 от 2016 г., бр. 8, 13, 63, 86, 96 и 102 от 2017 г., бр. 42 и 65 от 2018 г., бр. 38, 83, 98 и 100 от 2019 г., бр. 68, 98 и 110 от 2020 г., бр. 9 и 15 от 2021 г., бр. 15, 62 и 102 от 2022 г. и бр. 11 и 66 от 2023 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 38:
а) в ал. 2 се създава т. 3:
„3. системата за сигурно електронно връчване по чл. 26, ал. 2 от Закона за електронното управление.“;
б) създава се ал. 7:
„(7) Когато страната е орган на изпълнителната власт, не може да се извърши връчване чрез системата по ал. 2, т. 3.“
2. В § 1, т. 2 от допълнителната разпоредба думите „както и адрес на електронна поща“ се заменят с „адрес на електронна поща или профил в системата за сигурно електронно връчване по чл. 26, ал. 2 от Закона за електронното управление“.
§ 38. В Закона за туризма (обн., ДВ, бр. 30 от 2013 г.; изм., бр. 68 и 109 от 2013 г., бр. 40 от 2014 г., бр. 9, 14 и 79 от 2015 г., бр. 20, 43, 59 и 75 от 2016 г., бр. 58, 85 и 96 от 2017 г., бр. 37, 77 и 86 от 2018 г., бр. 17, 60 и 100 от 2019 г., бр. 13, 17, 21 и 60 от 2020 г., бр. 21 от 2021 г., бр. 102 от 2022 г. и бр. 56 от 2023 г.) в чл. 132а, ал. 2 се правят следните изменения:
1. В текста преди т. 1 думите „и съдържа следната информация“ се заличават.
2. Точки 1, 2 и 3 се отменят.
§ 39. В 6-месечен срок от влизането в сила на този закон административните органи привеждат образците на заявленията за административни услуги в съответствие с чл. 29, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс.
§ 40. Административните органи привеждат регистрите, които водят, в съответствие с този закон не по-късно от 31 март 2025 г. съгласно график, приет с постановление на Министерския съвет, в срок до 31 октомври 2023 г.
§ 41. В 6-месечен срок от влизането в сила на този закон Министерският съвет привежда в съответствие с него наредбата по чл. 12, ал. 4.
§ 42. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“ с изключение на § 4, § 5 относно чл. 4а, ал. 2, § 17 относно чл. 26а, ал. 5 и 6, § 21, 27, 29 и § 34, т. 1, буква „в“, които влизат в сила от 31 март 2024 г.
Законът е приет от 49-ото Народно събрание на 8 септември 2023 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Росен Желязков
7013