Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти
брой: 80, от дата 19.9.2023 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.82


Наредба № 2 от 7 септември 2023 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по кардиология

 

НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО ЦЕНИ И РЕИМБУРСИРАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ
НАРЕДБА № 2 от 7 септември 2023 г.
за приемане на фармако-терапевтично ръководство по кардиология
Член единствен. С тази наредба се приема фармако-терапевтично ръководство по кардиология съгласно приложението.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Приложението се публикува като притурка на интернет страницата на „Държавен вестник“.
§ 2. Тази наредба се приема на основание чл. 259, ал. 1, т. 4 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.
§ 3. Указания по прилагането на тази наредба се дават от Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти.
§ 4. Наредбата е приета с Решение на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти съгласно Протокол № 564 от 7.09.2023 г.
Председател: Силвия Терезова
6996