Народно събрание
брой: 80, от дата 19.9.2023 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.2


Закон за допълнение на Закона за храните

 

УКАЗ № 166
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за допълнение на Закона за храните, приет от 49-ото Народно събрание на 7 септември 2023 г.
Издаден в София на 13 септември 2023 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Атанас Славов
ЗАКОН
за допълнение на Закона за храните
(обн., ДВ, бр. 52 от 2020 г.; изм., бр. 65 от 2020 г., бр. 13 от 2021 г. и бр. 102 от 2022 г.)
§ 1. Създава се чл. 78а:
„Чл. 78а. (1) Употребата на диазотен оксид като добавка в храни се допуска във:
1. обекти за производство и преработка на храни;
2. заведения за обществено хранене, когато диазотният оксид се използва като добавка в помещенията за приготвянето на храни.
(2) Употребата на диазотен оксид в обектите по ал. 1 се извършва при спазване на Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно добавките в храните (OB, L 354/16 от 31 декември 2008 г.).
(3) Употребата на диазотен оксид като добавка в храни се отразява в технологичната документация съгласно изискванията на наредбата по чл. 7, ал. 5.“
§ 2. Създава се чл. 131а:
„Чл. 131а. (1) Налага се глоба в размер от 500 до 1000 лв. на лице, което наруши разпоредбата на чл. 78а.
(2) Който допусне в управляван от него обект извършването на нарушение на чл. 78а, се наказва с глоба в размер от 800 до 1500 лв., а при повторно извършване на същото нарушение – от 1500 до 3000 лв.
(3) На бизнес оператор, който извърши нарушение по ал. 1 или 2, се налага глоба или имуществена санкция в размер от 3000 до 6000 лв., а при повторно извършване на същото нарушение – от 5000 до 12 000 лв.“
Заключителна разпоредба
§ 3. В Закона за здравето (обн., ДВ, бр. 70 от 2004 г.; изм., бр. 46, 76, 85, 88, 94 и 103 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 71, 75, 80, 81, 95 и 102 от 2006 г., бр. 31, 41, 46, 52, 59, 82 и 95 от 2007 г., бр. 13, 102 и 110 от 2008 г., бр. 36, 41, 74, 82, 93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 41, 42, 50, 59, 62, 98 и 100 от 2010 г., бр. 8, 9, 45 и 60 от 2011 г., бр. 38, 40, 54, 60, 82, 101 и 102 от 2012 г., бр. 15, 30, 66, 68, 99, 104 и 106 от 2013 г., бр. 1, 98 и 107 от 2014 г., бр. 9, 72, 80 и 102 от 2015 г., бр. 17, 27, 98, 103 от 2016 г., бр. 58, 85 и 102 от 2017 г., бр. 18, 77, 91, 98 и 102 от 2018 г., бр. 24, 58, 99 и 101 от 2019 г., бр. 23, 28, 34, 44, 67, 103, 105 и 110 от 2020 г., бр. 21 от 2021 г., бр. 8, 17, 18, 32, 41, 58, 62 от 2022 г.; Решение № 14 на Конституционния съд от 2022 г. – бр. 94 от 2022 г.; изм., бр. 102 и 104 от 2022 г. и бр. 8 и 66 от 2023 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 54а, т. 5 думите „за хранително-вкусовата промишленост“ се заменят с „в случаите по чл. 78а от Закона за храните“.
2. В чл. 56а, ал. 3 думите „за хранително-вкусовата промишленост“ се заменят с „в случаите по чл. 78а от Закона за храните“.
3. В § 1а от допълнителните разпоредби:
а) в текста преди буква „а“ думите „чл. 56“ се заменят с „чл. 54а, 56 и чл. 56а, ал. 2 и 3“;
б) в буква „д“ думите „предприятия за производство, съхраняване и търговия с храни“ се заменят с „обекти за производство, преработка и дистрибуция на храни“.
Законът е приет от 49-ото Народно събрание на 7 септември 2023 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Росен Желязков
6983