Министерски съвет
брой: 10, от дата 5.2.2021 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.48


Постановление № 28 от 1 февруари 2021 г. за изменение и допълнение на Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения, приета с Постановление № 199 на Министерския съвет от 2010 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 28 ОТ 1 ФЕВРУАРИ 2021 Г.
за изменение и допълнение на Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения, приета с Постановление № 199 на Министерския съвет от 2010 г. (обн., ДВ., бр. 73 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 103 от 2012 г., бр. 24 от 2013 г., бр. 88 от 2014 г. и бр. 60 от 2018 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 3, т. 3 думите „Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на асансьорите и техните предпазни устройства, приета с Постановление № 242 на Министерския съвет от 2001 г. (обн., ДВ, бр. 94 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 87 и 115 от 2002 г., бр. 100 от 2003 г., бр. 24 и 40 от 2006 г., бр. 37 от 2007 г. и бр. 61 от 2008 г.)“ се заменят с „Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на асансьорите и на предпазните устройства на асансьори, приета с Постановление № 47 на Министерския съвет от 2016 г. (обн., ДВ, бр. 23 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 87 от 2017 г.)“.
§ 2. В основния текст на чл. 7 думите „чл. 2, ал. 1, т. 1 – 4“ се заменят с „чл. 2, ал. 1, т. 1 – 3“.
§ 3. В чл. 8 ал. 2 се отменя.
§ 4. В чл. 35, ал. 8 думите „осигуряваща достатъчен въздухообмен“ и запетаята пред тях се заличават.
§ 5. В чл. 51 думите „пуснати на пазара на Република България преди 23 април 2003 г.“ и запетаята след тях се заличават.
§ 6. В чл. 53 се правят следните изменения:
1. В ал. 4, изречение първо думата „годишно“ се заменя с „на 2 години“.
2. Алинея 7 се отменя.
§ 7. Създава се чл. 53а:
„Чл. 53а. Органите за технически надзор са длъжни да въвеждат в изградена от ДАМТН компютризирана информационна система информация за всички извършени дейности по ремонтиране и преустройване на повдигателните съоръжения.“
§ 8. В чл. 55 се правят следните изменения:
1. В т. 2 думата „машинисти“ се заменя с „лица“.
2. В т. 3 думите „повдигателните съоръжения по чл. 2, ал. 1, т. 2 и 3, както и на лицата, които управляват товароподемни кранове и подвижни работни площадки“ се заменят с „повдигателните съоръжения по чл. 2, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 7“.
§ 9. В чл. 56 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 2:
а) буква „з“ се изменя така:
„з) е изтекъл срокът за извършване на периодичен технически преглед на сменяемите товарозахващащи приспособления на съоръжението, с изключение на сапаните;“
б) буква „и“ се изменя така:
„и) повдигателното съоръжение или неговото сменяемо товарозахващащо приспособление не е регистрирано пред орган за технически надзор или когато в акта за първоначален преглед или в ревизионен акт е вписано заключение, че съоръжението не е годно за безопасна експлоатация, с изключение на сапаните;“.
2. В ал. 3 се създава т. 4:
„4. когато съоръжението се поддържа от лице, което не е вписано в регистъра по чл. 36, ал. 1 от ЗТИП, или не е сключен писмен договор за поддържането му от лице, вписано в регистъра по чл. 36, ал. 1 от ЗТИП.“
§ 10. В чл. 60, ал. 1, изречение първо след думите „върху тях“ се добавя „или в работната им зона“ и след думата „съоръжението“ се добавя „с височина на шрифта, не помалка от 0,15 m“.
§ 11. В чл. 63 думата „ежедневно“ се заличава, а накрая се добавя „на повдигателното съоръжение“.
§ 12. В чл. 67 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „по проект“ се заменят със „съгласно писмена инструкция“.
2. В ал. 2 думата „Проектът“ се заменя с „Писмената инструкция“.
§ 13. В чл. 76, ал. 2, т. 13 думите „всеки ден“ се заличават.
§ 14. В чл. 79, т. 2 думите „са закачили предпазните колани“ се заменят с „използват необходимите лични предпазни средства“.
§ 15. В чл. 87, ал. 1 накрая се добавя „и БДС ISO 4309“.
§ 16. В чл. 89 накрая се добавя „и при отваряне на куката над допустимото, посочено в паспорта на производителя“.
§ 17. В чл. 90 накрая се поставя запетая и се добавя „или при нарушение на целостта им“.
§ 18. В чл. 92 накрая се добавя „или при нарушение на целостта им“.
§ 19. Член 94 се изменя така:
„Чл. 94. (1) Лицата, които поддържат повдигателни съоръжения, са длъжни веднъж годишно да проверяват дали елементите, възлите, частите и подкрановият път подлежат на бракуване.
(2) Ползвателят е длъжен веднъж на 2 години да провери за съответствието на релсовия път с размерите в проекта по чл. 27 и/или на приложения № 2 и 3.
(3) Проверките по ал. 1 и 2 се документират и се съхраняват в досието по чл. 120.“
§ 20. В чл. 98, ал. 1 след думите „чл. 2, ал. 1, т. 1 – 3“ се добавя „и 7“.
§ 21. В чл. 100 се създава ал. 4:
„(4) Сапаните не подлежат на регистрация пред органите за технически надзор, но ползвателят осигурява тяхната безопасна експлоатация и следи за наличие на неизправност и/или липса на маркировка.“
§ 22. В чл. 101 се правят следните изменения:
1. Основният текст на ал. 1 се изменя така:
„(1) Регистрирането на повдигателните съоръжения се извършва след подадено писмено заявление по образец от ползвателите им, в което се посочват данни:“.
2. В ал. 2 се правят следните изменения:
а) в т. 1 думите „такава не се изисква за сапаните“ и точката и запетая пред тях се заличават;
б) в т. 3 думите „а за сапаните – сертификат“ и запетаята пред тях се заличават.
§ 23. В чл. 102, ал. 1 думите „10 работни“ се заменят с „14“.
§ 24. В чл. 105, ал. 1 думите „по всяко време“ се заличават.
§ 25. В чл. 108 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в т. 2 буква „а“ се изменя така:
„а) на повдигателните съоръжения по чл. 2, ал. 1, т. 1 – 4 и 6 – 8 до 10 години от датата на производството им – до 2 години след последния извършен технически преглед по т. 1 – 8; на повдигателните съоръжения по чл. 2, ал. 1, т. 1 – 4 и 6 – 8 над 10 години от датата на производството им – до 1 година след последния извършен технически преглед по т. 1 – 8;“
б) в т. 3 думите „4 години“ се заменят с „8 години“;
в) в т. 6 буква „в“ се отменя;
г) в т. 7 думите „преди промяна на лицето, което поддържа повдигателното съоръжение“ се заличават.
2. Алинея 8 се изменя така:
„(8) Сроковете по ал. 1, т. 2, буква „а“ изтичат в последния ден съответно на двадесет и четвъртия и дванадесетия месец считано от месеца на предходния преглед, срокът по ал. 1, т. 2, буква „б“ изтича в последния ден на дванадесетия месец считано от месеца на предходния преглед, а срокът по т. 3 изтича в последния ден на деветдесет и шестия месец считано от месеца на предходния преглед.“
3. В ал. 10, т. 4 думите „и др.“ се заменят с „или при случаи, свързани с безопасната експлоатация на повдигателните съоръжения“.
§ 26. В чл. 111, ал. 3 думите „чл. 100, т. 1“ се заменят с „чл. 100, ал. 1“.
§ 27. В чл. 113 ал. 3 се изменя така:
„(3) Статичното изпитване на сменяемите товарозахващащи приспособления се извършва с натоварване, превишаващо с 50 на сто товароподемността им.“
§ 28. Член 117 се отменя.
§ 29. В чл. 120, т. 2 думите „или протоколите по чл. 117“ се заличават.
§ 30. В чл. 122, ал. 1 думите „с повреди или неизправности, водещи до непосредствена опасност от срутване на съоръжението“ се заменят с „при непосредствена опасност от срутването им“.
§ 31. В чл. 123 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1:
аа) в основния текст след думата „персонал“ се поставя запетая и се добавя „чиито трудови договори са регистрирани по реда на чл. 62 от Кодекса на труда“;
бб) в буква „б“ думите „на метали“ се заличават;
вв) буква „г“ се изменя така:
„г) лица с професия „монтьор“ и/или „електромонтьор“;“
гг) в буква „д“ след думите „(ДВ, бр. 9 от 2001 г.)“ се добавя „или лица с професионална квалификация по професията „електротехник“ със специалност „електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника“;
б) в т. 2 думата „притежават“ се заменя с „разполагат със“;
в) в т. 3 думите „разполагат със“ се заменят с „притежават“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Допуска се лица от персонала по ал. 1, т. 1 да не са наети по трудово правоотношение, ако притежават необходимото образование и квалификация и:
1. са неограничено отговорни съдружници, когато заявителят е събирателно или командитно дружество, управители на търговски дружества, или
2. заявителят е едноличен търговец и самият той е включен в персонала по ал. 1, т. 1 и задълженията им са регламентирани чрез подходящ запис.“
3. Създава се ал. 3:
„(3) Изпълнението на функциите на персонала по ал. 1 трябва да е включено в длъжностните им характеристики или с друг подходящ запис.“
§ 32. В чл. 124, ал. 2, т. 3 след думите „копия от“ се добавя „длъжностните характеристики или други подходящи записи“ и се поставя запетая.
§ 33. В чл. 125 се правят следните изменения:
1. В ал. 2, изречение първо думите „15 дни“ се заменят с „1 месец“ и в изречение второ думите „могат да се съобщават по реда на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, когато заявителят не е намерен на посочения от него адрес“ се заменят със „се съобщават по реда на чл. 18а от Административнопроцесуалния кодекс“.
2. Алинея 7 се отменя.
§ 34. В допълнителните разпоредби се правят следните изменения:
1. В § 1:
а) точка 2 се изменя така:
„2. „Сменяеми товарозахващащи приспособления“ са подемни съоръжения, които могат да се монтират директно или индиректно на куката или върху всяко друго присъединяващо устройство на кран, лебедка или ръчен манипулатор, управляван от ползвателя, без да предизвика изменение в крана, телфера или ръчно управлявания манипулатор.“;
б) в т. 13 числото „14950“ се заменя с „1495“.
2. В § 3, ал. 1 думите „чл. 2, ал. 1, т. 1 – 4 и 7“ се заменят с „чл. 2, ал. 1, т. 1 – 4, 7 и 8“.
§ 35. Навсякъде в наредбата думите „товарозахващащи приспособления“, „товарозахващащите приспособления“, „товарозахващащото приспособление“ и „товарозахващащото му приспособление“ се заменят съответно със „сменяеми товарозахващащи приспособления“, „сменяемите товарозахващащи приспособления“, „сменяемото товарозахващащо приспособление“ и „неговото сменяемо товарозахващащо приспособление“.
§ 36. Производствата по глава пета от наредбата, започнали преди влизането в сила на това постановление, се довършват по досегашния ред.
§ 37. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министърпредседател: Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
641