Министерски съвет
брой: 36, от дата 19.5.2015 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.4


Постановление № 119 от 14 май 2015 г. за изменение и допълнение на Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина, приета с Постанов­ление № 252 на Министерския съвет от 2000 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 119 ОТ 14 МАЙ 2015 Г.
за изменение и допълнение на Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина, приета с Постановление № 252 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 100 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 44 от 2001 г.; попр., бр. 51 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 93 от 2001 г., бр. 5 от 2002 г., бр. 50, 80 и 86 от 2004 г., бр. 43, 55 и 78 от 2005 г., бр. 14 от 2006 г., бр. 3, 20 и 70 от 2008 г., бр. 29, 43, 79 и 93 от 2009 г., бр. 25 от 2010 г. и бр. 13, 62 и 82 от 2013 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 1 думите „както и“ се заличават, накрая се поставя точка и запетая и се добавя „и на представител на Народното събрание на Република България към Европейския парламент“.
§ 2. В глава трета се създава раздел V с чл. 52:
„Раздел V
Дългосрочно командироване на представител на Народното събрание на Република България към Европейския парламент
Чл. 52. (1) Представителят на Народното събрание на Република България към Европейския парламент се командирова от председателя на Народното събрание на Република България при условията и по реда на глава втора.
(2) Командировъчните пари се определят по базисен размер съгласно приложение № 1 и съобразно длъжността съгласно приложение № 2 към чл. 15, ал. 1 и се изплащат при условията и по реда на чл. 16.“
§ 3. В приложение № 2 към чл. 15, ал. 1, в пореден № 1, колона 3 след думите „Военнослужещ с висше офицерско звание/цивилен служител от МО, структура на пряко подчинение на министъра на отбраната или БА в щаб/орган на международна организация“ се поставя точка и запетая и се добавя „представител на Народното събрание на Република България към Европейския парламент“.
Заключителна разпоредба
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков

3353