Министерство на здравеопазването
брой: 75, от дата 25.8.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.56


Наредба № 1 от 19 август 2020 г. за изискванията за дейността на здравните медиатори

 

НАРЕДБА № 1 от 19 август 2020 г.
за изискванията за дейността на здравните медиатори
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. изискванията за дейността на здравните медиатори;
2. условията, редът и критериите за подпомагане от юридически лица с нестопанска цел на дейността на общините по провеждане на политики в областта на здравната профилактика сред населението и на лекарите при и по повод на предоставяната медицинска помощ.
Раздел ІІ
Дейност на здравните медиатори
Чл. 2. (1) Здравните медиатори подпомагат дейността на общините по провеждане на политики в областта на здравната профилактика сред населението и на лекарите при и по повод на предоставяната медицинска помощ.
(2) Здравните медиатори осъществяват дейността по ал. 1, като:
1. подпомагат достъпа до медицинска помощ на лица от уязвими групи чрез:
а) информиране и разясняване на правата и задълженията на пациента;
б) информиране за здравните дейности, гарантирани от бюджета на Националната здравноосигурителна каса;
в) информиране за медицински услуги извън обхвата на задължителното здравно осигуряване;
г) придружаване до общопрактикуващ лекар и/или друг/и медицински специалист/и;
д) при необходимост оказване на съдействие при изготвяне на необходими документи – за възстановяване на здравноосигурителни права; при настаняване и/или изписване от лечебно заведение; за извършване експертиза на временната неработоспособност, експертиза на вида и степента на увреждане и експертиза на трайно намалената работоспособност; за заплащане от дирекция „Социално подпомагане“ на оказана болнична медицинска помощ за диагностика и лечение; за получаване на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия по Закона за хората с увреждания и др.;
е) оказване на съдействие за закупуване на лекарствени продукти и медицински изделия;
ж) подпомагане дейността по превенция на насилието над медицински специалисти;
2. осъществяват дейности по промоция на здравето сред уязвими групи чрез:
а) информиране по въпроси, свързани със семейното планиране, сексуалното и репродуктивното здраве;
б) информиране и разясняване на ползата от ваксинопрофилактиката, рисковете от ваксинопредотвратимите инфекциозни заболявания и техните усложнения;
в) информиране за вредите от тютюнопушенето, употребата на алкохол и наркотични вещества;
г) предоставяне на съвети за хигиена и хранене;
3. при необходимост оказват съдействие на общопрактикуващите лекари:
а) за обхващане на включените в пациентския им списък лица с необходимите ваксини за възрастта съгласно Имунизационния календар на Република България и на такива с непълен имунизационен статус;
б) при организирането и провеждането на имунизационни кампании;
в) за осъществяване на профилактични прегледи на включените в пациентския им списък лица;
г) при прилагане на профилактични и противоепидемични мерки при възникване на епидемична ситуация;
д) при изпълнение на програми в областта на здравната профилактика;
4. при необходимост оказват съдействие на лекарите по дентална медицина:
а) за осъществяване на дентални профилактични и лечебни дейности;
б) при изпълнение на профилактични национални и регионални програми в областта на денталната медицина;
5. оказват съдействие на регионалните здравни инспекции:
а) за обхващане на лица без избран общопрактикуващ лекар с необходимите ваксини за възрастта съгласно Имунизационния календар на Република България и на такива с непълен имунизационен статус;
б) при организирането и провеждането на имунизационни кампании;
в) при прилагане на профилактични и противоепидемични мерки при възникване на епидемична ситуация;
г) при изпълнение на програми в областта на здравната профилактика;
6. оказват помощ на лица от уязвими групи при взаимодействие с държавни и общински органи и институции във връзка с предоставяне на медицинска помощ, интегрирани здравно-социални услуги и осъществяване на дейности в областта на здравната профилактика.
Чл. 3. При осъществяване на дейностите по чл. 2, ал. 2 здравните медиатори спазват следните принципи:
1. отговорност;
2. спазване и зачитане на човешките права и правата на хората с увреждания;
3. зачитане достойнството на личността;
4. зачитане правото на изразяване на мнение и изслушване;
5. конфиденциалност;
6. индивидуален подход;
7. непрекъснатост и приемственост;
8. своевременност;
9. междуинституционално сътрудничество.
Чл. 4. (1) Дейностите по чл. 2, ал. 2 се извършват въз основа на разработен годишен план.
(2) Дейността по конкретен случай включва запознаване и формулиране на проблема, разработване на индивидуален план за работа, в т.ч. определяне на срокове за изпълнение на дейностите, актуализиране на плана при необходимост и изпълнение на дейностите.
(3) Здравният медиатор съставя досие за всеки конкретен случай, в което се съхраняват наличните документи за извършените дейности – в оригинал или копие. Досиетата се съхраняват за срок от пет години в съответната община.
(4) Не по-малко от половината от работното време на здравните медиатори е на терен – сред уязвимите групи на територията на съответната община.
Раздел IIІ
Изисквания за назначаване на здравни медиатори
Чл. 5. (1) За здравен медиатор може да бъде назначено лице, което:
1. е навършило пълнолетие;
2. не е поставено под запрещение;
3. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода;
4. има завършено средно образование;
5. владее майчиния език на лицата от уязвимата група;
6. познава културата и проблемите на уязвимата група;
7. познава нормативните актове в системата на здравеопазването и закрилата на детето;
8. има умения за работа с компютър – MS Word, електронна поща.
(2) Познанията и/или опитът в здравната и социалната сфера са предимство при назначаване.
Чл. 6. Подборът на кандидати за здравен медиатор се извършва от комисия, назначена от кмета на съответната община, в състава на която се включват:
1. представители на общината;
2. представител на регионалната здравна инспекция;
3. представител на съвета за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към съответната областна администрация;
4. представител на местната уязвима общност;
5. представител на юридическо лице с нестопанска цел, имащо отношение към дейността на здравните медиатори на национално ниво;
6. представител на дирекция „Социално подпомагане“ или на лечебно заведение, което работи на територията на съответната община.
Чл. 7. (1) Здравният медиатор работи по трудов договор, сключен с кмета на съответната община.
(2) Преди постъпване на работа здравният медиатор преминава обучение във висше училище или в Националния център по обществено здраве и анализи по програма, утвърдена от министъра на здравеопазването. Обучението е с продължителност не по-малко от 240 академични часа, от които не по-малко от 220 часа са присъствени.
(3) Здравният медиатор постъпва на работа в едноседмичен срок от получаването на удостоверение за успешно преминато обучение по ал. 2.
(4) Здравният медиатор преминава не по-малко от две допълнителни обучения за професионално развитие годишно, едното от които е в специализираната администрация на съответната регионална здравна инспекция.
Чл. 8. (1) Кметът на общината осигурява на здравния медиатор работно място, оборудвано с бюро и компютър с достъп до интернет.
(2) Кметът на общината определя пряк ръководител на здравния медиатор, който заедно със здравния медиатор изготвя годишен план, месечни планове за дейността на здравния медиатор, приоритетите в дейността му, ръководи текущата му работа и приема отчетите му.
Раздел IV
Отчитане на дейността на здравния медиатор
Чл. 9. (1) Здравният медиатор изготвя ежемесечни отчети за работата си, които представя на прекия си ръководител, както и шестмесечни и годишни отчети, които представя на прекия си ръководител и на кмета на общината. Образецът за изготвяне на отчетите е съгласно приложението.
(2) Годишните отчети за дейността на здравните медиатори на територията на съответната община се представят в обобщен вид от кмета на общината на Министерството на здравеопазването.
(3) Ежемесечните отчети се изготвят и представят в срок до 10 дни от изтичане на отчетния период, а шестмесечните и годишните отчети – в срок до един месец от изтичане на отчетния период.
Раздел V
Условия, ред и критерии за подпомагане на дейността на общините в областта на здравната профилактика от юридически лица с нестопанска цел
Чл. 10. (1) Дейността на общините по провеждане на политики в областта на здравната профилактика сред населението може да се подпомага от юридически лица с нестопанска цел с доказан опит в съответната област.
(2) Юридическите лица с нестопанска цел по ал. 1 подпомагат дейността на общините въз основа на споразумение за сътрудничество, сключено по реда на чл. 61 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.
(3) Юридическите лица с нестопанска цел по ал. 1 трябва да отговарят на следните критерии:
1. имат най-малко едногодишен опит в работата в областта на здравната профилактика;
2. обезпечени са с човешки ресурси с компетентност в областта на медицината, денталната медицина, фармацията и здравните грижи;
3. имат управленски капацитет;
4. обезпечени са с материални ресурси за осъществяване на работа в областта на здравната профилактика;
5. имат опит в работата в мрежа и партньорство с други организации със сходна дейност, медицински специалисти, педагогически специалисти, социални работници, полиция.
(4) За сключване на споразумение за сътрудничество с общината юридическото лице с нестопанска цел заявява интерес за изпълнение на дейности в областта на здравната профилактика сред населението и представя:
1. данни за единния идентификационен код на юридическото лице с нестопанска цел от търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, които се водят от Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието;
2. материали, представящи юридическото лице с нестопанска цел – годишни отчети, стратегически планове, брошури, правила и ред за извършване на общественополезна дейност и др.;
3. информация за изпълнение на критериите по ал. 3.
Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на наредбата „юридическо лице с нестопанска цел, имащо отношение към дейността на здравните медиатори на национално ниво“ е юридическо лице с нестопанска цел, което съгласно своя учредителен акт има за цел повишаване знанията и уменията на здравните медиатори и повишаване качеството на предоставяните от тях услуги; има не по-малко от 10 години опит в работата със здравни медиатори и има членове – здравни медиатори, в не по-малко от 50 % от общините в Република България.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. Издадените до влизане в сила на наредбата сертификати от Министерството на здравеопазването за премината обучителна програма за здравен медиатор по проект „Подобряване достъпа до здравни грижи на ромски жени и деца в селски райони“, PHARE 2001, и удостоверения от висши училища за следдипломно обучение за завършен квалификационен курс „Здравен медиатор“ се считат за удостоверения за успешно преминато обучение по тази наредба.
§ 3. Наредбата се издава на основание чл. 29, ал. 3 и 4 от Закона за здравето.
Министър: Костадин Ангелов
Приложение към чл. 9, ал. 1
Отчет за дейността на здравния медиатор
 

ВИЖ приложението

 
Указания за попълване на отчета за дейността на здравния медиатор
I. Колони „Данни за лицето“ (1 – 5):
1. В колона „дата“ се записва датата.
Със знак Х се отбелязват данните по следния начин:
2. „Нов индивидуален казус“ – записва се всеки нов казус на здравния медиатор, т.е. ако едно лице посети здравния медиатор два или повече пъти по различни поводи, но в рамките на един казус, в тази колона се маркира с Х само първото посещение. Показателят отчита броя на индивидуалните казуси.
3. „Нов индивидуален клиент“ – отбелязва се с Х, когато лицето посещава здравния медиатор за първи път. Показателят отчита целевата група, с която работи здравният медиатор.
4. „Код на лицето“ – записва се първата буква от малкото име на лицето, година на раждане, пол (М/Ж).
Пример: И93М (Иван е роден през 1993 г. и е от мъжки пол).
Когато едно лице посещава здравния медиатор, но с два различни казуса (напр. собствен и на родител/роднина), записват се като два отделни казуса на две отделни лица.
Когато две или повече лица посещават заедно здравния медиатор, но с различни казуси, записват се като отделни казуси и/или клиенти. Когато две или повече лица посещават здравния медиатор по един и същ казус, записват се заедно с два или повече кода.
5. „Населено място“ – изписва се цялото име на населеното място (или се съкращава), в което здравният медиатор извършва дейността. В случаите, когато в населеното място има два или повече квартала, в които здравният медиатор работи, записва се и името на квартала.
В следващите колони със знак Х се маркира всяка изпълнена дейност в рамките на един казус. Ако дейности в рамките на казус са изпълнявани в различни дни, те се записват в съответния ден, но без да се маркира с Х „Индивидуален казус“ и „Индивидуален клиент“.
II. Колони „Съдействие на ОПЛ при провеждане на“ (6 – 7):
Колоните за провеждане на „планови имунизации и имунизационни кампании“ (съответно деца/възрастни) и за провеждане на „профилактични прегледи“ (съответно деца/възрастни) се попълват в два случая:
1. Когато здравният медиатор е получил от ОПЛ списък на лица, които трябва да издири и насочи към ОПЛ, тогава в съответната колона се попълва броят на лицата от списъка – наклонена черта – броят на лицата, които е издирил и насочил (напр. 10/8). Ако е направил това, посещавайки квартала и обхождайки адресите на лицата, поставя и знак Х в колона „Патронаж в общността“.
2. Когато здравният медиатор издирва едно лице, което ОПЛ има специфични затруднения да открие, попълва данните като за индивидуален казус и поставя знак Х в съответната колона.
III. Колона „Съдействие на РЗИ при провеждане на“ (8):
Колоните за „провеждане на планови имунизации и имунизационни кампании“ (съответно деца/възрастни) се попълват в два случая:
1. Когато РЗИ се свързва със здравния медиатор със списък на лица, които здравният медиатор трябва да издири и насочи към ОПЛ, тогава в съответната колона се попълва броят на лицата от списъка – наклонена черта – броят на лицата, които е издирил и насочил (напр. 10/8). Ако е направил това, посещавайки квартала и обхождайки адресите на лицата, поставя и знак Х в колона „Патронаж в общността“.
2. Когато РЗИ организира и провежда имунизационна кампания, а здравният медиатор оказва съдействие – тогава в съответната колона се посочва броят на имунизираните лица. В колона „Забележка“ се записва поставената ваксина.
IV. Колона „Съдействие на лекари по дентална медицина при“ (9):
1. Колона „осъществяване на дентални профилактични и/или лечебни дейности“ се попълва, когато:
1.1. здравният медиатор е получил от лекар по дентална медицина списък на лица, които трябва да издири и насочи към него – тогава в колоната се попълва броят на лицата от списъка – наклонена черта – броят на лицата, които е издирил и насочил (напр. 10/8); а ако е направил това, посещавайки квартала и обхождайки адресите на лицата, поставя и знак Х в колона „Патронаж в общността“;
1.2. здравният медиатор е съдействал на лице, което има право на профилактичен преглед и/или необходимост от лечение да получи достъп до лекар по дентална медицина – тогава, след като се попълнят данните на лицето, в колоната се поставя знак Х.
2. Колона „изпълнение на профилактични програми в областта на денталната медицина“ се попълва, когато здравният медиатор е получил от лекар по дентална медицина списък на лица, които в изпълнение на профилактични национални или регионални програми в областта на денталната медицина трябва да издири и насочи към него – тогава в колоната се попълва броят на лицата от списъка – наклонена черта – броят на лицата, които е издирил и насочил (напр. 10/8). Ако е направил това, посещавайки квартала и обхождайки адресите на лицата, поставя и знак Х в колона „Патронаж в общността“.
V. Колони „Подпомагане на достъпа до медицинска помощ“ (10 – 15):
1. В колона „консултация“ се поставя Х, когато здравният медиатор споделя с жител на населеното място/квартала знание за някаква здравна услуга; знание и съвет по повод на здравен проблем; отговаря на какъвто и да е въпрос от компетентността на здравните медиатори. Консултацията може да бъде извършена навсякъде – в офиса на здравния медиатор, в квартала, в дома.
Ако съдействието на здравния медиатор приключва с подобно споделяне, възможно е да не се попълват данните на клиента, а само да се постави Х в тази колона или да се запише броят на подобни консултации, извършени през съответния ден.
Ако извършването на подобни консултации се случва при обхождане на квартала/на целева група от квартала – поставя се Х и в колона „Патронаж в общността“; ако е обхождал квартала, за да консултира лица от целева група – в колона „Забележка“ се записва целевата група.
2. В колона „попълване на документи“ се поставя Х, когато здравният медиатор попълва някакъв документ, отнасящ се до здравна услуга. Възможно е да се постави знак Х в тази колона, без да е извършена консултация – напр. клиентът знае какво трябва да направи, но не знае или не може да попълни документите; възможно е попълването на документи да следва проведена консултация – тогава и в двете колони се поставя Х.
Когато попълването на документи е извършено в рамките на кампания за подаване на документи и в съответния ден здравният медиатор е съдействал на повече от един човек за един и същ документ, то в колоната не се записва Х, а в колона „Забележка“ се записва за какво е кампанията/документът.
3. В колона „следване на процедури“ се поставя Х, когато здравният медиатор извършва поредица от действия в една или няколко институции. Възможно е да се постави знак Х в тази колона, без да е извършена дейност „попълване на документи“ и/или дейност „консултация“ – напр. клиентът знае какво трябва да направи, попълнил е документите си, но не е в състояние да извърши поредицата от последващи действия; т.е. здравният медиатор действа от името на клиента.
4. Възможно е следването на процедури да няма общо с попълване на документи и консултации – напр. при съдействие за прием в лечебно заведение за болнична помощ, специализиран преглед, поставяне на спирала и други подобни – в такива случаи се поставя Х и в колона „съпровождане до здравни институции“.
5. В колона „възстановяване на здравноосигурителни права“ се поставя Х, когато вследствие от предходни действия на здравния медиатор (консултация, попълване на документи и/или съпровождане) клиентът е възстановил здравноосигурителните си права.
Ако не е постигната крайната цел – възстановяване на здравноосигурителни права, се поставя Х в съответните колони в зависимост от конкретно извършената по повод на казуса дейност от страна на здравния медиатор, а в колона „Забележка“ се уточнява, че съответната/ите дейност/и е/са, за да се възстановят здравноосигурителни права.
6. В колона „патронаж в общността“ здравният медиатор поставя Х, когато отчита следните дейности в квартала: обхождане и консултиране на хронично болни, многодетни семейства, млади майки, малолетни бременни и родители, психично болни и самотно живеещи възрастни хора; издирване на клиенти по списък по различни поводи – за имунизации, профилактични прегледи, контролни прегледи, консултации, подготовка на кампании, беседи и други мероприятия. В колона „Забележка“ се уточнява поводът за дейността.
Когато се извършват дейности по индивидуален казус, не се записва Х в колона „патронаж в общността“.
VI. Колони „Дейности по промоция на здравето – здравно-информационни кампании“ (16 – 19):
1. В колона „превенция на инфекциозни заболявания; хигиена; хранене“ се поставя знак Х, когато здравният медиатор организира и провежда беседа за разясняване на ползата от ваксинопрофилактиката, рисковете от ваксинопредотвратимите инфекциозни заболявания и техните усложнения; вредите от тютюнопушене, употребата на алкохол и наркотични вещества; здравословно хранене; хигиена.
Ако здравният медиатор само организира беседата, а експерти от РЗИ и/или друга институция изнасят беседата, поставя се и знак Х в колона „съвместна работа с РЗИ и други институции; участие в обучение, семинар“, а в колона „Забележка“ се посочва с коя институция е съвместната работа.
2. В колона „семейно планиране, сексуално и репродуктивно здраве“ се поставя знак Х, когато здравният медиатор организира и провежда беседа по проблемите на семейното планиране, сексуалното и репродуктивното здраве.
Ако здравният медиатор само организира беседата, а експерти от РЗИ и/или друга институция изнасят беседата, поставя се и знак Х в колона „съвместна работа с РЗИ и други институции; участие в обучение, семинар“, а в колона „Забележка“ се посочва с коя институция е съвместната работа.
3. В колона „брой разпространени здравно-информационни материали“ се записва броят на раздадените здравно-информационни материали, когато е проведена някаква беседа (т.е. поставен е знак Х в една от предходните две колони), но е възможно здравният медиатор да разпространява здравно-информационни материали и при обхождане на квартала – тогава се поставя знак Х в колона „патронаж в общността“.
4. В колона „съвместна работа с РЗИ и други институции; участие в обучение, семинар“ здравният медиатор поставя Х, когато съвместно с институция (РЗИ, училище, детска градина, НПО) организира беседа; когато здравният медиатор участва във всякакъв вид обучения, семинари, срещи, обмяна на опит, както и съвместна работа с местни институции за подпомагане на тяхната дейност. В колона „Забележка“ се пояснява характерът на дейността.
VII. Колони „Дейности по решаване на комплексни казуси“ (21 – 25):
Когато здравният казус на клиента предполага и дейности, обвързани със социален, трудов или друг аспект, здравният медиатор поставя знак Х и в съответните колони на „Дейности по решаване на комплексни казуси“:
1. В колона „попълване на документи“ се поставя Х, когато здравният медиатор попълва някакъв документ, отнасящ се до социална услуга. Възможно е да се постави знак Х в тази колона, без да е извършена консултация – напр. клиентът знае какво трябва да направи, но не знае или не може да попълни документите; възможно е попълването на документи да следва проведена консултация – тогава и в двете колони се поставя Х.
Когато попълването на документи е извършено в рамките на кампания за подаване на документи и в съответния ден здравният медиатор е съдействал на повече от един човек за един и същ документ, то в колоната не се записва Х, а в колона „Забележка“ се записва за какво е кампанията/документът.
2. В колона „следване на процедури“ се поставя Х, когато здравният медиатор извършва поредица от действия в една или няколко институции. Възможно e да се постави знак Х в тази колона, без да е извършена дейност „попълване на документи“ и/или дейност „консултация“ – напр. клиентът знае какво трябва да направи, попълнил е документите си, но не е в състояние да извърши поредицата от последващи действия; т.е. здравният медиатор действа от името на клиента.
3. Възможно е следването на процедури да няма общо с попълване на документи и консултации – напр. при съдействие за заплащане от дирекция „Социално подпомагане“ на оказана болнична медицинска помощ, и др. В такива случаи се поставя Х и в колона „съпровождане до социални институции“.
4. В колона „патронаж в общността“ здравният медиатор поставя Х, когато отчита следните дейности в квартала: обхождане и консултиране по повод на интегрирани здравно-социални услуги. В колона „Забележка“ се уточнява поводът за дейността.
VIII. Когато здравният медиатор е в отпуска, в колона „дата“ записва периода от … до …, а в колона „Забележка“ – вида на отпуската.
IX. На базата на този формуляр здравният медиатор изготвя месечен и шестмесечен отчет.
1. На ред „Натрупване през месеца“ здравният медиатор сборува в съответната колона и изписва с цифри общия брой за съответната страница, като добавя натрупания резултат от предишните страници от месеца. Така всяка страница е актуален архив и отчита общия брой на услугите в определен период на месеца.
2. Ред „Месечен отчет“ се попълва на последната страница за месеца. Въвеждат се натрупаните резултати, които на последната страница от месеца съвпадат с данните в „Месечен отчет“.
За изготвяне на шестмесечния отчет се сборуват данните от съответните месечни отчети.
6189