Народно събрание
брой: 108, от дата 30.12.2023 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.2


Закон за държавния бюджет на Република България за 2024 г.

УКАЗ № 245
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за държавния бюджет на Република България за 2024 г., приет от 49-ото Народно събрание на 21 декември 2023г.
Издаден в София на 28 декември 2023 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Атанас Славов
ЗАКОН
за държавния бюджет на Република България за 2024 г.
Чл. 1. (1) Приема държавния бюджет за 2024 г. по приходите, помощите и даренията, както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
43 406 519,7
 1.
Данъчни приходи
38 616 002,0
 1.1.
Корпоративен данък
5 816 000,0
 1.2.
Данъци върху дивидентите, ликвидационните дялове и доходите на юридически лица
114 000,0
 1.3.
Данъци върху доходите на физически лица
6 905 000,0
 1.4.
Данък върху добавената стойност
18 626 102,0
 1.5.
Акцизи
6 445 000,0
 1.6.
Данък върху застрахователните премии
63 000,0
 1.7.
Мита и митнически такси
370 000,0
 1.8.
Други данъци
276 900,0
 2.
Неданъчни приходи
4 790 017,7
 3.
Помощи и дарения
500,0

(2) Приема държавния бюджет за 2024 г. по разходите, бюджетните взаимоотношения и вноската в общия бюджет на Европейския съюз, както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 II.
РАЗХОДИ
23 659 736,9
 1.
Текущи разходи
20 092 397,2
 
в т.ч.
 
 1.1.
Персонал
9 773 008,9
 1.2.
Субсидии и други текущи трансфери
1 948 819,6
 1.2.1.
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия
1 763 205,2
 1.2.2.
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел
180 821,2
 1.2.3.
Субсидии и други текущи трансфери за финансови институции
4 793,2
 1.3.
Лихви
966 835,0
 1.4.
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
2 650 245,4
 2.
Капиталови разходи
3 377 155,8
 2.1
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
3 361 275,8
 2.2.
Капиталови трансфери
15 880,0
 3.
Прираст на държавния резерв (нето)
31 275,1
 4.
Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина
27 508,8
 5.
Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи
131 400,0
 5.1.
По централния бюджет за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия
130 000,0
 5.2.
По бюджета на съдебната власт
900,0
 5.3.
По бюджета на Народното събрание
500,0
 III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – НЕТО
25 508 142,5
1.
 Предоставени трансфери за:
25 521 542,5
 
в т.ч.
 
1.1.
Общините
7 872 497,4
1.2.
Държавното обществено осигуряване
11 459 581,8
1.3.
Националната здравноосигурителна каса
3 257 477,3
 
в т.ч.
 
1.3.1.
 – от Министерството на здравеопазването
178 766,9
1.4.
Сметката за средствата от Европейския съюз на Националния фонд
1 008 054,6
1.5.
Сметката за средствата от Европейския съюз на Държавния фонд „Земеделие“
456 301,7
2.
 Получени трансфери от:
13 400,0
 
 в т.ч.
 
2.1.
Държавното обществено осигуряване
7 400,0
2.1.1.
 – за Министерството на труда и социалната политика
4 000,0
2.1.2.
 – за Министерството на транспорта и съобщенията
250,0
2.1.3.
 – за Министерството на здравеопазването
3 150,0
 IV.
ВНОСКА В ОБЩИЯ БЮДЖЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
2 271 071,7

(3) Утвърждава бюджетното салдо по държавния бюджет за 2024 г., както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 V.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ-ІІІ-IV)
-8 032 431,4

(4) Утвърждава нето операциите в частта на финансирането на бюджетното салдо по държавния бюджет за 2024 г., както следва:
Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
VІ.
 ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
8 032 431,4
(5) Приема разходи по централния бюджет за 2024 г. за изпълнение на политики, както следва:
Направление на средствата
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
1.
ОБЛАСТ НАУКА
 
1.1.
За дейности по Стратегията за развитие на научните изследвания и Националната пътна карта
100 962,7
2.
ОБЛАСТ ОБРАЗОВАНИЕ
 
2.1.
За повишаване на интереса и увеличаване на извънкласните дейности, гарантирани за всеки ученик; допълнителна подкрепа за спорт, отдих и култура за осигуряване на широк достъп до тях и при изявени високи постижения
25 302,6
2.2.
За компенсиране на разходите за отглеждане и обучение на деца, които не са приети поради липса на места в държавни и общински детски градини и училища (чл. 283 от Закона за предучилищното и училищното образование)
10 000,0
2.3.
За повишаване на стандарта за яслена и целодневна група в детска градина и училище, за увеличение на заплатите на помощник-възпитателите
16 700,0
2.4.
За създаване на Национална програма „Фонд „Стефан Стамболов“ с цел подобряване на икономическото развитие на страната чрез осигуряване на достъп на български граждани с доказан потенциал до образование във водещи чуждестранни институции за висше образование, както и последващото прилагане на опита им в България
5 000,0
2.5.
За транспорт на деца и ученици по чл. 283, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование
69 300,0
3.
ОБЛАСТ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
 
3.1.
За организационно и финансово подпомагане на български граждани за извършване на дейности по асистирана репродукция при лица с безплодие, лечимо преди всичко с методите на асистирани репродуктивни техники
2 000,0
3.2.
За организирането и провеждането на скрининг на заболявания, свързани с детското здраве и репродуктивното здраве на жените – неонатален скрининг и скрининг на злокачествени новообразувания на шийката на матката
15 000,0
3.3.
За компенсиране на разходите за отглеждане, възпитание и обучение на деца, които не са приети поради липса на места в общински детски ясли и яслени групи в държавни и общински детски градини
12 000,0
3.4.
За организирането и провеждането на пилотна програма за въвеждане на репродуктивен генетичен скрининг за носителство
 2 420,0
4.
ОБЛАСТ ОТБРАНА
 
4.1.
За придобиване на боеприпаси и горива за бойна подготовка
40 000,0
5.
ОБЛАСТ КУЛТУРА И ИЗКУСТВА
 
5.1.
За допълнително целево подпомагане от държавния бюджет на държавни и общински културни организации, от тях:
28 500,0
5.1.1.
За финансиране на музеи, галерии и библиотеките, читалищата, по стандарти за финансиране, както и за реализиране на културни програми в чужбина
13 500,0
5.1.2.
За финансиране на проекти на държавни и общински културни организации и структури с цел създаване и развитие на културни продукти
15 000,0
5.2.
За стандарти за делегирани от държавата дейности за субсидирани бройки – музеи, галерии и библиотеки, в т.ч. за Регионален център за съвременни изкуства „Топлоцентрала“ – 10 000,0 хил. лв.; за програма на Министерството на културата „Читалища“ за дейности на читалища – 2 500,0 хил. лв.; за програма „Движимо културно наследство“ (програма за проекти на музеи и галерии) – 1 000,0 хил. лв.; за програма „Визуални изкуства“ (дейност на общински и частни организации) – 700,0 хил. лв.; за програма „Нематериално културно наследство“ (професионални ансамбли и носители на нематериалното културно наследство) – 3 500,0 хил. лв.; за Национален фонд „Култура“ (програма за частни, общински и държавни организации) –  9 700,0 хил. лв.; Сценични изкуства (обезпечаване на допълнителен компонент за издръжка и режийни за държавни културни институти) – 30 000,0 хил. лв.; Български културни институти в чужбина имеждународна дейност (в т.ч. 1 000,0 хил. лв. за Република Северна Македония) – 4 000,0 хил. лв.; за финансиране на фестивални събития и чествания, Културен календар по Закона за закрила и развитие на културата –
3 000,0 хил. лв.; за увеличение на възнагражденията за централната администрация на Министерството на културата и за Националния институт за недвижимо културно наследство – 1 900,0 хил. лв.; за издръжка за централна администрация на Министерството на културата – 1 700,0 хил. лв.
68 000,0
5.3.
За допълнително финансиране, в т.ч. възнаграждения за укрепване на капацитета и дейността на БТА, и за кореспондентските бюра
2 000,0
6.
ОБЛАСТ ВЪНШНА ПОЛИТИКА
 
6.1.
За подкрепа за българските общности, организации и инициативи на българите в чужбина
200,0
6.2.
За стратегическа комуникация, публична и културна дипломация и популяризирането на „Бранд България“
2 100,0
6.3.
За подпомагане развитието на историческите български общности в чужбина
2 100,0
6.4.
За увеличение на възнагражденията на местните лица, работещи в задграничните представителства на Република България
1 500,0
6.5.
За увеличение на разходите за издръжка на задграничните представителства поради увеличение на цените на горива, енергия, газ, услуги, материали и др.
1 000,0
6.6.
За увеличение на текущите разходи на Изпълнителната агенция за българите в чужбина поради разширения обем на дейности в подкрепа на българските общности в чужбина, с цел съхраняване и разпространение на родната култура, език, традиции и самосъзнание сред българите по света
112,0
7.
ОБЛАСТ ВЪТРЕШЕН РЕД И СИГУРНОСТ
 
7.1.
За дейности, свързани с държавната граница, в т.ч. ремонт и надграждане, и за радиолокационна система за детекция и класификация на ниско летящи обекти до 3 хил. м.
7 000,0
7.2.
За текущи ремонти на сгради в системата на Министерството на вътрешните работи
20 000,0
7.3.
За стипендии на курсантите в Академията на Министерството на вътрешните работи
2 790,0
8.
ОБЛАСТ ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ
 
8.1.
За преодоляване на диспропорции във възнагражденията на персонала в бюджетните организации, включително и за увеличаване на възнагражденията на персонала – по ред и условия, извън случаите по т. 8.1.1 и 8.1.2, определени с акт на Министерския съвет, в т.ч.:
352 850,0
8.1.1.
За делегираната от държавата дейност „Общинска администрация“
32 000,0
8.1.2.
За допълнително финансиране за увеличаване на възнагражденията на академичния състав във: държавните висши училища – 39 000,0 хил. лв.; Българската академия на науките – 10 000,0 хил. лв., и Селскостопанската академия – 3 000,0 хил. лв.
52 000,0
8.2.
За възнаграждения на кметски наместници
18 128,9
9.
ОБЛАСТ ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ
 
9.1.
За дейности, свързани с поддръжката на Държавния хибриден частен облак и Единната електронна съобщителна мрежа, както и за изграждане на оптична свързаност на защитени пунктове за управление
16 200,0
10.
ОБЛАСТ ИНОВАЦИИ
 
10.1.
За преместване на Българската агенция за инвестиции в нова сграда
5 000,0
10.2.
За Програма за насърчаване на предприемаческата иновативна екосистема в България
5 000,0
11.
ОБЛАСТ СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА
 
11.1.
За осигуряване на дейността на Възстановителен център за деца с онкохематологични заболявания, с. Опицвет, община Костинброд, чрез бюджета на Община Костинброд
500,0
12.
ОБЛАСТ МЛАДЕЖКИ ЦЕНТРОВЕ
 
12.1.
За осигуряване дейността на младежките центрове, създадени по програми, финансирани от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство
4 000,0
(6) Министерският съвет може да одобрява компенсирани промени в разпределението на разходите по ал. 5.
(7) Министерският съвет приема акта по ал. 5, т. 8.1 в срок до 31 март 2024 г.
(8) Новите размери на индивидуални основни месечни заплати по ал. 5, т. 8.1 се определят считано от 1 януари 2024 г.
Чл. 2. (1) Приема бюджета на съдебната власт за 2024 г., както следва:
Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
100 000,0
1.
Неданъчни приходи
100 000,0
1.1.
Съдебни такси
85 000,0
1.2.
Приходи и доходи от собственост
1 300,0
1.3.
Глоби, санкции и наказателни лихви
10 400,0
1.4.
Други приходи
3 300,0
II.
РАЗХОДИ
1 221 324,9
1.
Текущи разходи
1 192 854,9
2.
Капиталови разходи
27 570,0
2.1.
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
27 570,0
3.
 Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи
900,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
1 121 324,9
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
1 121 324,9
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 
(2) Определя бюджетните разходи на органите на съдебната власт за 2024 г., както следва:
 
Органи на съдебната власт
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
Висш съдебен съвет
56 584,0
Върховен касационен съд
30 103,4
Върховен административен съд
38 562,9
Прокуратура на Република България
445 807,8
Съдилища на Република България
628 361,7
Национален институт на правосъдието
5 885,5
Инспекторат към Висшия съдебен съвет
15 119,6
Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи
900,0
Всичко:
1 221 324,9
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2024 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2024 г. от органите на съдебната власт, както следва:
Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2024 г.
190 543,2
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2024 г.
117 284,4
(4) Утвърдените с ал. 3 максимални размери на ангажиментите за разходи и на новите задължения за разходи могат да се увеличават с до 20 на сто по решение на Висшия съдебен съвет.
(5) Висшият съдебен съвет може да изразходва средства от наличностите по сметки от предходни години за покриване на неотложни разходи на органите на съдебната власт, в случай че не се нарушава бюджетното салдо по държавния бюджет.
(6) В приходите по ал. 1 се включват и приходите от нотариални такси, събирани по реда на чл. 86, т. 3 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност, вземанията по изпълнителните листове, издавани в полза на органите на съдебната власт и събирани от Националната агенция за приходите по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, както и сумите от продажба на конфискувано или отнето в полза на държавата имущество с акт на орган на съдебната власт след приспадане на разходите по чл. 3, ал. 12 от Закона за Националната агенция за приходите.
(7) В едномесечен срок от обнародването на постановлението за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2024 г. Висшият съдебен съвет представя в Министерския съвет, в Сметната палата и в Министерството на финансите утвърдените бюджети на органите на съдебната власт.
Чл. 3. (1) Приема бюджета на Народното събрание за 2024 г., както следва:
Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
1 740,0
1.    
Неданъчни приходи
1 740,0
1.1.
Държавни такси
580,0
1.2.
Приходи и доходи от собственост
1 270,6
1.3.
Други приходи
-110,6
II.
РАЗХОДИ
120 172,9
1.    
Текущи разходи                                           
106 651,9
2.    
Капиталови разходи
13 021,0
2.1.
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
13 021,0
3.    
Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи
500,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
118 432,9
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
118 432,9
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
0,0
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
0,0
(2) Утвърждава разходите на Народното събрание по ал. 1 по функционални области, както следва:
Наименование на функционалната област
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
1.    
Функционална област „Представителен и ефективен Парламент“
72 623,0
 
 в т.ч. Резерв за неотложни и непредвидени разходи
500,0
2.    
Функционална област „Осигуряващи дейности“
44 590,9
3.    
Функционална област „Съпътстваща дейност“ (Икономически и социален съвет)
2 145,0
4.
Функционална област „Мониторинг на фискалната политика“ (Фискален съвет)
814,0
 
Всичко:
120 172,9
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2024 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2024 г. от Народното събрание, както следва:
Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2024 г.
46 175,7
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2024 г.
46 375,7
(4) Утвърдените с ал. 3 максимални размери на ангажиментите за разходи и на новите задължения за разходи могат да се увеличават с до 20 на сто по решение на Народното събрание.
(5) В срок един месец от обнародването на този закон председателят на Народното събрание разпределя бюджета на Народното събрание по програми в рамките на утвърдените разходи по функционални области по ал. 2 и го представя за информация на Сметната палата и на Министерството на финансите.
(6) Икономията на средства по ал. 1, II, т. 1 в частта за възнагражденията на народните представители и свързаните с тях регламентирани допълнителни разходи, формирани по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, при по-нисък ръст на средномесечните заплати на наетите по трудово и служебно правоотношение в обществения сектор по данни на Националния статистически институт от прогнозния, заложен в разчетите по ал. 1, II, т. 1, се отразява в намаление на съответните разходи чрез промяна на бюджетното взаимоотношение с централния бюджет.
(7) При недостиг на средства по ал. 1, II, т. 1 в частта за възнагражденията на народните представители и свързаните с тях регламентирани допълнителни разходи, формирани по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, при по-висок ръст на средномесечните заплати на наетите по трудово и служебно правоотношение в обществения сектор по данни на Националния статистически институт от прогнозния, заложен в разчетите по ал. 1, II, т. 1, до 10 на сто от недостига е за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи по ал. 1, II, т. 3, а останалата част се покрива от централния бюджет.
(8) Икономията на разходите за персонал на парламентарните служители може да се използва текущо или с натрупване за изплащането на допълнителни възнаграждения и дължимите за тях осигурителни вноски и/или за други разходи.
(9) В срок един месец от обнародването на постановлението за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2024 г. председателят на Народното събрание представя в Сметната палата и в Министерството на финансите месечно разпределение на утвърдените годишни размери на показатели по ал. 1 по бюджета на Народното събрание съгласно Единната бюджетна класификация.
Чл. 4. (1) Приема бюджета на Сметната палата за 2024 г., както следва:
Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
40,0
1.    
Неданъчни приходи
40,0
1.1.
Глоби, санкции и наказателни лихви
40,0
II.
РАЗХОДИ                                       
33 271,8
1.    
Текущи разходи                                           
30 347,8
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
27 126,4
2.    
Капиталови разходи
2 924,0
2.1.
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
2 924,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
33 231,8
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
33 231,8
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
0,0
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
0,0
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по функционални области, както следва:
Наименование на функционалната област
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
1.    
Функционална област „Контрол по изпълнението на бюджета и управлението на публичните средства и дейности“
33 271,8
 
Всичко:
33 271,8
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2024 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2024 г. от Сметната палата, както следва:
Показатели
Сума
( хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2024 г.
6 055,4
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2024 г.
6 055,4
Чл. 5. (1) Приема бюджета на Администрацията на президента за 2024 г., както следва:
Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
 
II.
РАЗХОДИ                                      
10 720,8
1.    
Текущи разходи                                           
10 720,8
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
8 134,8
2.    
Капиталови разходи
 
2.1.
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
 
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
10 720,8
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
10 720,8
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по функционални области, както следва:
Наименование на функционалната област
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Функционална област „Осъществяване на конституционните правомощия на президента на Република България“
10 720,8
 
Всичко:
10 720,8
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2024 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2024 г. от Администрацията на президента, както следва:
Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2024 г.
2 681,0
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2024 г.
2 531,0

      Чл. 6. (1) Приема бюджета на Министерския съвет за 2024 г., както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
13 117,8
1.
Неданъчни приходи
13 117,8
1.1.
Държавни такси
639,0
1.2.
Приходи и доходи от собственост
7 945,4
1.3.
Други приходи
4 533,4
II.
РАЗХОДИ                                      
160 445,3
1.    
Текущи разходи                                           
160 445,3
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
79 500,0
1.2.
Субсидии и други текущи трансфери
49 204,1
1.2.1.
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел
49 204,1
1.3.
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
440,2
2.    
Капиталови разходи
0,0
2.1.
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
0,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
147 327,5
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
147 327,5
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
0,0
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
0,0

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

Наименование на областта на политика/бюджетната програма
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
1.
Област „Осигуряване дейността и организацията на работата на Министерския съвет“
19 485,9
2.
Политика в областта на управлението на средствата от ЕС
85,1
3.
Политика в областта на осъществяването на държавните функции на територията на областите в България
38 784,3
4.
Политика в областта на правото на вероизповедание
49 036,0
5.
Политика в областта на архивното дело
11 282,9
6.
Бюджетна програма „Администрация“
11 291,1
7.
Други бюджетни програми (общо), в т.ч.:
30 480,0
7.1.
Бюджетна програма „Други дейности и услуги“
18 762,8
7.2.
Бюджетна програма „Убежище и бежанци“
11 717,2
 
Всичко:
160 445,3

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2024 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2024 г. от Министерския съвет, както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2024 г.
80 420,4
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2024 г.
95 818,4

(4) Одобрява разпределението на държавната субсидия за вероизповеданията, регистрирани по реда на Закона за вероизповеданията, както следва:

Наименование
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
За източноправославното вероизповедание – на Българската православна църква – Българска патриаршия, в т. ч.:
36 000,0
1.1.
Рилски манастир
600,0
1.2.
Троянски манастир
200,0
1.3.
Бачковски манастир
200,0
 2.
За мюсюлманското вероизповедание – на Мюсюлманското изповедание
9 580,6
 3.
За задграничните епархии или митрополии в диоцеза и юрисдикцията на Българската православна църква – Българска патриаршия – на Българската източноправославна епархия в Западна и Средна Европа
710,0
 4.
За Българските православни църковни общини в чужбина
690,0
 5.
За Католическата църква в България
580,7
 6.
За протестантските вероизповедания в България
1 047,8
 7.
За Религиозната общност на евреите в България
70,0
 8.
За Арменската Апостолическа православна света църква
75,0
 
Всичко:
48 754,1

Чл. 7. (1) Приема бюджета на Конституционния съд за 2024 г., както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
 
II.
РАЗХОДИ                                      
8 858,0
1.    
Текущи разходи                                            
8 638,0
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
8 098,0
2.    
Капиталови разходи
220,0
2.1.
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
220,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
8 858,0
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
8 858,0
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по функционални области, както следва:

Наименование на функционалната област
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Функционална област „Върховенство на Конституцията“
8 858,0
 
Всичко:
8 858,0

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2024 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2024 г. от Конституционния съд, както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2024 г.
758,0
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2024 г.
758,0

Чл. 8. (1) Приема бюджета на Омбудсмана за 2024 г., както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
 
II.
РАЗХОДИ                                       
4 669,5
1.    
Текущи разходи                                           
4 669,5
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
3 519,5
2.    
Капиталови разходи
 
2.1.
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
 
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
4 669,5
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
4 669,5
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по функционални области, както следва:

Наименование на функционалната област
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Функционална област „Защита правата на гражданите“
4 669,5
 
Всичко:
4 669,5

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2024 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2024 г. от Омбудсмана, както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2024 г.
1 279,1
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2024 г.
1 148,1

Чл. 9. (1) Приема бюджета на Министерството на финансите за 2024 г., както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
515 053,7
1.
Неданъчни приходи
515 053,7
1.1.
Държавни такси
509 906,6
1.2.
Приходи и доходи от собственост
744,9
1.3.
Глоби, санкции и наказателни лихви
2 074,0
1.4.
Други приходи
2 328,2
II.
РАЗХОДИ                                       
734 112,4
1.    
Текущи разходи                                           
734 112,4
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
530 399,4
1.2.
Субсидии и други текущи трансфери
4 793,2
1.2.1.
Субсидии и други текущи трансфери за финансови институции
4 793,2
1.3.
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
1 500,0
2.    
Капиталови разходи
 
2.1.
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
 
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
219 058,7
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
255 448,0
2.
Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-)
-7 740,0
2.1.
        Предоставени трансфери (-)
-7 740,0
3.
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)
-28 649,3
3.1.
      Предоставени трансфери (-)
-28 649,3
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

Наименование на областта на политика/бюджетната програма
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Политика в областта на устойчивите и прозрачни публични финанси
97 639,6
 2.
Политика в областта на ефективното събиране на всички държавни приходи
528 926,8
 3.
Политика в областта на защитата на обществото и икономиката от финансови измами, контрабанда на стоки, изпиране на пари и финансиране на тероризма
66 004,2
 4.
Политика в областта на управлението на дълга
6 927,5
 5.
Бюджетна програма „Администрация“
34 614,3
 
Всичко:
734 112,4

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2024 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2024 г. от Министерството на финансите, както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2024 г.
226 966,0
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2024 г.
201 613,0

Чл. 10. (1) Приема бюджета на Министерството на външните работи за 2024 г., както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
53 122,3
1.
Неданъчни приходи
53 122,3
1.1.
Държавни такси
41 086,1
1.2.
Приходи и доходи от собственост
7 846,2
1.3.
Глоби, санкции и наказателни лихви
250,0
1.4.
Други приходи
3 940,0
II.
РАЗХОДИ                                      
179 087,8
1.    
Текущи разходи                                           
172 243,3
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
45 876,6
2.    
Капиталови разходи
 
2.1.
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
 
3.
Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина
6 844,5
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
125 965,5
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
131 307,5
2.
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)
-5 342,0
2.1.
       Предоставени трансфери (-)
-5 342,0
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

Наименование на областта на политика/бюджетната програма
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Политика в областта на активната двустранна и многостранна дипломация
176 373,7
 2.
Политика в областта на публичната дипломация и публичните дейности в подкрепа на целите на външната политика
1 504,7
 3.
Политика в областта на подкрепата за българските общности и лицата с българско самосъзнание зад граница
1 209,4
 
Всичко:
179 087,8

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2024 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2024 г. от Министерството на външните работи, както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2024 г.
139 597,6
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2024 г.
132 184,3

(4) Утвърждава целеви текущи и капиталови трансфери за чужбина за официална помощ за развитие и хуманитарна помощ общо в размер на 6 844,5 хил. лв. Утвърдените средства не могат да бъдат разходвани за други цели, като не повече от 5 на сто от тези средства могат да се разходват за администриране на помощта.
(5) Утвърждава целеви средства в размер на 5 536,8 хил. лв. за националната вноска за 2024 г. за изпълнението на мерки за помощ, финансирани чрез Европейския механизъм за подкрепа на мира.

      Чл. 11. (1) Приема бюджета на Министерството на отбраната за 2024 г., както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
144 000,0
1.
Неданъчни приходи
144 000,0
1.1.
Държавни такси
40,0
1.2.
Приходи и доходи от собственост
124 300,0
1.3.
Глоби, санкции и наказателни лихви
1 080,0
1.4.
Други приходи
18 580,0
II.
РАЗХОДИ                                      
2 129 194,0
1.    
Текущи разходи                                           
2 129 194,0
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
1 680 069,5
1.2.
Субсидии и други текущи трансфери
4 420,0
1.2.1.
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия
3 958,0
1.2.2.
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел
462,0
 
в т.ч.
 
1.2.2.1.
Съюз на ветераните от войните в България
262,0
1.2.2.2.
За възстановяване на български военни гробища и военни паметници в страната и в чужбина и създаване на публичен дигитален архив
200,0
1.3.
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
1 360,0
2.    
Капиталови разходи
 
2.1.
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
 
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
1 985 194,0
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
2 044 234,2
2.
Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-)
-59 040,2
2.1.
        Предоставени трансфери (-)
-59 040,2
2.1.1.
 – за държавните висши училища
-59 040,2
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

Наименование на областта на политика/бюджетната програма
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Политика в областта на отбранителните способности
2 005 531,9
 2.
Политика в областта на съюзната и международната сигурност
123 662,1
 
Всичко:
2 129 194,0

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2024 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2024 г. от Министерството на отбраната, както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2024 г.
626 717,1
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2024 г.
417 336,3

(4) Определя трансферите от бюджета на Министерството на отбраната за държавните висши училища, както следва:

Наименование
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Военна академия „Георги Стойков Раковски“
14 631,7
 2.
Национален военен университет „Васил Левски“
24 934,2
 3.
Висше военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“
12 498,3
 4.
Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“
6 976,0
 
Всичко:
59 040,2

(5) Преведени през 2019 г. от Министерството на отбраната по сметка на правителството на Съединените американски щати средства за изпълнение на международните договори във връзка с придобиването на нов тип боен самолет (ратифицирани със закон – ДВ, бр. 60 от 2019 г.) могат да се депозират и инвестират чрез сметки във Федералната резервна банка на Ню Йорк в полза на Министерството на отбраната при условията на Споразумение за сметка между Федералната резервна банка на Ню Йорк и Министерството на отбраната на Република България и на Споразумение относно определени сметки, свързани с финансиране на чуждестранни военни продажби от правителството на Република България, сключено между Министерството на отбраната, Федералната резервна банка на Ню Йорк и Агенцията на Департамента по отбрана на САЩ за сътрудничество в областта на сигурността (ратифицирани със закон – ДВ, бр. 96 от 2022 г.).
(6) По реда на ал. 5 могат да се депозират и инвестират предвидените плащания от Министерството на отбраната по сметка на правителството на Съединените американски щати за изпълнение на международния договор BU-B-UCP „Придобиване на бойни машини Страйкър“ (ратифициран със законДВ, бр. 102 от 2023 г.).
(7) Превеждането на средствата за изпълнението на международните договори във връзка с придобиването на нов тип боен самолет и на бойни машини Страйкър и произтичащите от управлението и инвестирането на средствата по ал. 5 и 6 нетни постъпления от лихви, друга доходност, такси и комисиони, както и прехвърлянето по банкова бюджетна сметка на Министерството на отбраната в Българската народна банка на неусвоени средства по ал. 5 и 6, включително прехвърлянето на средствата от лихви и друга доходност, се отразяват като приходи и разходи по бюджета на Министерството на отбраната по реда, предвиден за отчитане по бюджетите на бюджетните организации на постъпления и плащания, произтичащи от операции, извършени чрез акредитивни и други подобни сметки.
Чл. 12. (1) Приема бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2024 г., както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
386 000,0
1.
Неданъчни приходи
386 000,0
1.1.
Държавни такси
106 564,0
1.2.
Приходи и доходи от собственост
65 500,0
1.3.
Глоби, санкции и наказателни лихви
230 000,0
1.4.
Други приходи
-16 064,0
II.
РАЗХОДИ                                       
2 767 327,8
1.    
Текущи разходи                                           
2 767 327,8
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
2 536 447,0
2.    
Капиталови разходи
 
2.1.
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
 
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
2 381 327,8
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
2 416 327,8
2.
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)
-35 000,0
2.1.
       Предоставени трансфери (-)
-35 000,0
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

Наименование на областта на политика/бюджетната програма
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Политика в областта на противодействието на престъпността и опазването на обществения ред
1 676 279,9
 2.
Политика в областта на защитата на границите и контрол на миграционните процеси
387 930,9
 3.
Политика в областта на пожарната безопасност и защитата на населението при извънредни ситуации
448 510,0
 4.
Политика в областта на управлението и развитието на системата на Министерството на вътрешните работи
254 607,0
 
Всичко:
2 767 327,8

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2024 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2024 г. от Министерството на вътрешните работи, както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2024 г.
286 328,8
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2024 г.
225 644,8

Чл. 13. (1) Приема бюджета на Министерството на правосъдието за 2024 г., както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
62 830,0
1.
Неданъчни приходи
62 830,0
1.1.
Държавни такси
62 594,0
1.2.
Глоби, санкции и наказателни лихви
36,0
1.3.
Други приходи
200,0
II.
РАЗХОДИ                                      
486 990,6
1.    
Текущи разходи                                           
486 990,6
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
389 478,3
1.2.
Субсидии и други текущи трансфери
19 440,0
1.2.1.
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел
19 440,0
2.    
Капиталови разходи
 
2.1.
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
 
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
424 160,6
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
424 329,8
2.
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)
-169,2
2.1.
       Предоставени трансфери (-)
-169,2
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

Наименование на областта на политика/бюджетната програма
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Политика в областта на правосъдието
183 062,3
 2.
Политика в областта на изпълнение на наказанията
292 863,8
 3.
Бюджетна програма „Администрация“
11 064,5
 
Всичко:
486 990,6

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2024 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2024 г. от Министерството на правосъдието, както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2024 г.
106 143,9
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2024 г.
95 961,7

(4) Утвърждава целеви текущи разходи за предоставяне на държавна субсидия на политическите партии по чл. 25 от Закона за политическите партии в размер до 19 200,0 хил. лв., които не могат да бъдат изразходвани за други цели.
Чл. 14. (1) Приема бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2024 г., както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
47 000,0
1.
Неданъчни приходи
47 000,0
1.1.
Държавни такси
43 150,0
1.2.
Приходи и доходи от собственост
50,0
1.3.
Глоби, санкции и наказателни лихви
7 000,0
1.4.
Други приходи
-3 200,0
II.
РАЗХОДИ                                      
2 862 221,0
1.    
Текущи разходи                                           
2 862 221,0
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
235 649,4
1.2.
Субсидии и други текущи трансфери
14 424,0
1.2.1.
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия
8 924,6
1.2.2.
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел
5 499,4
 
в т.ч.
 
1.2.2.1.
Сдружение „Съюз на инвалидите в България“
709,6
1.2.2.2.
Сдружение „Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите“
282,9
1.2.2.3.
Сдружение „Съюз на слепите в България“
722,2
1.2.2.4.
Сдружение „Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения“
212,8
1.2.2.5.
Кооперативен съюз „Национален съюз на трудовопроизводителните кооперации“
478,4
1.2.2.6.
Сдружение „Асоциация на родителите на деца с увреден слух“
112,7
1.2.2.7.
Сдружение „Съюз на глухите в България“
372,6
1.2.2.8.
Сдружение „Българска асоциация „Диабет“
406,0
1.2.2.9.
Сдружение „Асоциация на родителите на деца с нарушено зрение“
92,0
1.2.2.10.
Сдружение „Национална асоциация на сляпо-глухите в България“
193,2
1.2.2.11.
Национално сдружение на работодателите на хората с увреждания
312,8
1.2.2.12.
Сдружение „Център за психологически изследвания“
287,5
1.2.2.13.
Сдружение „Българска асоциация за невромускулни заболявания“
59,8
1.2.2.14.
Сдружение „Национална организация „Малки български хора“
52,9
1.2.2.15.
Сдружение „Асоциация на родители на деца с епилепсия“
59,8
1.2.2.16.
Сдружение „Национален център за рехабилитация на слепи“
236,9
1.2.2.17.
Сдружение „Българска асоциация за рекреация, интеграция и спорт“
51,8
1.2.2.18.
Сдружение „Национален алианс за социална отговорност“
230,0
1.2.2.19.
Кооперация „Национална потребителна кооперация на слепите в България“
113,9
1.2.2.20.
Сдружение „Българска асоциация за рекреация и туризъм“
51,8
1.2.2.21.
Сдружение „Национална асоциация на хората с придобити увреждания“
59,8
1.3.
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
2 577 298,1
2.    
Капиталови разходи
 
2.1.
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
 
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
2 815 221,0
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
2 811 221,0
2.
Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-)
4 000,0
2.1.
        Получени трансфери (+)
4 000,0
2.1.1.
 – от Държавното обществено осигуряване
4 000,0
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

Наименование на областта на политика/бюджетната програма
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
1.
Политика в областта на пазара на труда, свободното движение на работници и трудовата миграция
154 845,3
2.
Политика в областта на трудовите отношения
32 116,4
3.
Политика в областта на социалното подпомагане и равнопоставеността на жените и мъжете
398 755,6
4.
Политика в областта на хората с увреждания
1 494 897,6
5.
Политика в областта на социалното включване
767 504,8
6.
Политика в областта на жизненото равнище, демографското развитие и социалните инвестиции
1 225,6
7.
Бюджетна програма „Администрация“
12 875,7
 
Всичко:
2 862 221,0

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2024 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2024 г. от Министерството на труда и социалната политика, както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2024 г.
2 631 520,7
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2024 г.
2 625 562,7

Чл. 15. (1) Приема бюджета на Министерството на здравеопазването за 2024 г., както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
39 285,0
1.
Неданъчни приходи
39 285,0
1.1.
Държавни такси
29 260,0
1.2.
Приходи и доходи от собственост
8 185,0
1.3.
Глоби, санкции и наказателни лихви
2 000,0
1.4.
Други приходи
-160,0
II.
РАЗХОДИ                                      
1 058 723,4
1.    
Текущи разходи                                           
1 058 723,4
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
514 628,6
1.2.
Субсидии и други текущи трансфери
317 631,3
1.2.1.
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия
309 931,3
1.2.2.
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел
7 700,0
 
в т.ч.
 
1.2.2.1.
Български Червен кръст, в т.ч.:
7 700,0
1.2.2.1.1.
Планинска спасителна служба при Български Червен кръст
2 600,0
1.3.
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
22 000,0
2.    
Капиталови разходи
0,0
2.1.
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
0,0
2.2.
Капиталови трансфери
0,0
 
в т.ч.
 
2.2.1.
Български Червен кръст
0,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
1 019 073,8
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
1 194 690,7
2.
Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-)
-175 616,9
2.1.
        Получени трансфери (+)
3 150,0
2.1.1.
 – от Държавното обществено осигуряване
3 150,0
2.2.
        Предоставени трансфери (-)
-178 766,9
2.2.1.
 – за Националната здравноосигурителна каса
-178 766,9
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
-364,6
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
364,6
1.    
Предоставени кредити (нето)
364,6

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

Наименование на областта на политика/бюджетната програма
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Политика в областта на промоцията, превенцията и контрола на общественото здраве
183 673,3
 2.
Политика в областта на диагностиката и лечението
788 093,4
 3.
Политика в областта на лекарствените продукти и медицинските изделия
48 475,9
 4.
Бюджетна програма „Администрация“
38 480,8
 
Всичко:
1 058 723,4

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2024 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2024 г. от Министерството на здравеопазването, както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2024 г.
550 005,8
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2024 г.
541 864,2

(4) Министерството на здравеопазването предоставя възмездно на държавни и общински лечебни заведения – търговски дружества, и на лечебни заведения – търговски дружества със смесено държавно и общинско участие в капитала, средства от Револвиращия инвестиционен фонд по проект „Реформа в здравния сектор – заем БУЛ 4565“ за закупуване през 2024 г. на медицинска апаратура и други дълготрайни активи въз основа на сключени договори за възстановяване на предоставените средства на месечни вноски.
(5) Предоставяните средства по реда на ал. 4 са до размера на възстановените и неизразходвани средства от минали години и текущо възстановяваните през 2024 г. постъпления по Револвиращия инвестиционен фонд по проект „Реформа в здравния сектор – заем БУЛ 4565“.
Чл. 16. (1) Приема бюджета на Министерството на образованието и науката за 2024 г., както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
9 300,0
1.
Неданъчни приходи
8 800,0
1.1.
Държавни такси
875,0
1.2.
Приходи и доходи от собственост
7 418,7
1.3.
Глоби, санкции и наказателни лихви
35,0
1.4.
Други приходи
471,3
2.
Помощи и дарения
500,0
II.
РАЗХОДИ                                      
1 133 225,2
1.    
Текущи разходи                                           
1 119 245,2
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
684 303,1
1.1.1.
      в т.ч. Персонал без делегирани бюджети
57 639,9
1.2.
Субсидии и други текущи трансфери
19 022,9
1.2.1.
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия
18 722,9
1.2.2.
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел
300,0
 
в т.ч.