Министерски съвет
брой: 61, от дата 18.7.2023 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.20


Постановление № 99 от 10 юли 2023 г. за изменение и допълнение на Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане, приета с Постановление № 164 на Министерския съвет от 2008 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 99 ОТ 10 ЮЛИ 2023 Г.
за изменение и допълнение на Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане, приета с Постановление № 164 на Министерския съвет от 2008 г.
(обн., ДВ, бр. 64 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 5 от 2010 г., бр. 7 и 99 от 2011 г., бр. 103 от 2012 г., бр. 24 от 2013 г., бр. 49 и 88 от 2014 г. и бр. 60 от 2018 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 1, т. 1 думите „Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на съоръженията под налягане, приета с Постановление № 204 на Министерския съвет от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 87 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 24 и 40 от 2006 г. и бр. 37 от 2007 г.)“ се заменят с „Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на съоръженията под налягане, приета с Постановление № 91 на Министерския съвет от 2016 г. (ДВ, бр. 33 от 2016 г.)“.
§ 2. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. В основния текст след думите „под налягане са“ се добавя „стационарно монтирани“.
2. В т. 1:
а) в буква „а“ числото „8“ се заменя със „7“;
б) в буква „б“ думите „Постановление № 210 на Министерския съвет от 2001 г. (обн., ДВ, бр. 85 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 87 и 115 от 2002 г., бр. 24 и 40 от 2006 г. и бр. 37 от 2007 г.)“ се заменят с „Постановление № 47 на Министерския съвет от 2016 г. (ДВ, бр. 23 от 2016 г.)“.
3. Точка 2 се отменя.
4. В т. 3, буква „а“ числото „8“ се заменя със „7“.
5. В т. 4, буква „а“ числото „8“ се заменя със „7“.
6. В т. 5, буква „а“ числото „8“ се заменя със „7“.
7. В т. 6, буква „а“ числото „8“ се заменя със „7“.
8. Точка 7 се отменя.
§ 3. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 2 се изменя така:
„2. котли, съдове, работещи под налягане, и тръбопроводи, монтирани на превозни средства;“.
2. В т. 5 запетаята и текстът след думите „приложение № 1“ се заличават.
3. Точка 7 се изменя така:
„7. газови уреди, чието съответствие е оценено по реда на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на газовите уреди от 2003 г., приета с Постановление № 250 на Министерския съвет от 2003 г. (отм., ДВ, бр. 9 от 2018 г.) или на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на уредите, захранвани с газово гориво, приета с Постановление № 10 на Министерския съвет от 2018 г. (ДВ, бр. 9 от 2018 г.).“
4. Създават се т. 8 – 13:
„8. бутилки, предназначени за дихателни апарати;
9. съоръжения, специално разработени за използване в ядрената техника, при повреда на които могат да се отделят радиоактивни продукти;
10. отоплителни тела и тръбопроводи в отоплителни инсталации с вода с изключение на посочените в чл. 2, т. 5 и 6;
11. бойлери за битово горещо водоснабдяване;
12. оборудване, за което се прилагат разпоредбите на Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (АDR), на Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по вътрешни водни пътища (АDN), на Правилника за международен железопътен превоз на опасни товари (RID), на Международния кодекс за превоз на опасни товари по море (IMDG Code) или на Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване;
13. оборудване, за което се прилага Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на транспортируемо оборудване под налягане, приета с Постановление № 271 на Министерския съвет от 2011 г. (ДВ, бр. 78 от 2011 г.).“
§ 4. Член 4 се изменя така:
„Чл. 4. В зависимост от степента на опасност флуидите за съоръженията под налягане се разделят на група 1 и група 2 съгласно критериите в чл. 9, ал. 3 от Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на съоръженията под налягане.“
§ 5. В чл. 10 се създава ал. 3:
„(3) Монтирането на предпазни клапани не е задължително за съдове, в които налягането не се повишава от химични реакции, от загряване или от други източници, в случаите, когато:
1. изчислителното налягане на съда е по-голямо от налягането на източника, захранващ съда, при условие че източникът на захранването е снабден с предпазен клапан;
2. съдът се захранва с работна среда посредством центробежна помпа или центробежен компресор, които при максимални обороти не създават в собствените нагнетателни щуцери максимално налягане, по-високо от изчислителното налягане в съда.“
§ 6. В чл. 11, ал. 2, т. 2 думите „глава трета, раздел I“ се заменят с „глава втора“.
§ 7. В чл. 21, ал. 1 се правят следните изменения:
1. В т. 1 думите „БДС EN 25817:2001“ се заменят с „БДС EN ISO 5817“.
2. Точка 2 се изменя така:
„2. за тръбопроводи по чл. 2, т. 5 и 6 с максимална работна температура над 200 °С или максимално работно налягане над 1,6 МРа, за които не се прилага Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на съоръженията под налягане – ниво на качество В по БДС EN ISO 5817, освен дефекти с номера 1.3, 1.6, 1.8, 1.9, 1.17; ниво на качество С, дефекти с номера 1.22 и 1.23 са недопустими.“
§ 8. В чл. 55 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „облицовката и зидарията им трябва да се защитят“ се заменят с „облицовката им трябва да е защитена“.
2. В ал. 3:
а) в т. 2 числото „0,07“ се заменя с „0,05“;
б) в т. 4 числото „115“ се заменя със „110“;
в) в т. 6 числото „0,07“ се заменя с „0,05“;
г) в т. 7 числото „115“ се заменя със „110“.
§ 9. В чл. 56, ал. 6 думите „Наредба № 2 от 1987 г. за противопожарните строително-технически норми (обн., ДВ, бр. 58 от 1987 г.; изм. и доп., бр. 33 от 1994 г.)“ се заменят с „Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (ДВ, бр. 96 от 2009 г.)“.
§ 10. В чл. 57 се правят следните изменения:
1. В т. 1 числото „115“ се заменя със „130“.
2. В т. 2 числото „0,07“ се заменя с „0,05“.
§ 11. В чл. 60, ал. 2 се правят следните изменения:
1. В т. 1 думите „или изпъкналите части на пещите им“ се заличават.
2. В т. 4 думите „или изпъкналите части на пещите“ се заличават.
§ 12. В чл. 62, ал. 1 думите „пещта или на“ се заличават.
§ 13. В чл. 71, ал. 2 думите „БДС EN 12828“ се заменят с „БДС EN 12828:2012+A1“.
§ 14. В чл. 81 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „подвезки“ се заменя с „окачване“.
2. В ал. 2 думата „подвезка“ се заменя с „окачване“.
§ 15. Наименованието на раздел III „Съдове, работещи под налягане“ на глава първа от част трета се изменя така:
„Раздел III
Стационарно монтирани метални съдове, работещи под налягане“
§ 16. Създава се чл. 90а:
„Чл. 90а. (1) Стационарните метални съдове, предназначени за съхранение на втечнени въглеводородни газове, се монтират извън помещения.
(2) Съдовете със сферична форма се монтират надземно.“
§ 17. В чл. 92 се създават ал. 4 – 7:
(4) Стационарните метални съдове, предназначени за съхранение на втечнени въглеводородни газове, монтирани подземно, полуподземно или в саркофаг, трябва да са защитени от корозия и/или електрокорозия чрез диелектрично покритие и активна електрохимична защита, които да отговарят на БДС 15704-83 и БДС 15705-83. Всички връзки на съда с кабели и проводници и на катодната защита се осъществяват само чрез екзотермична спойка.
(5) Стационарните метални съдове, предназначени за съхранение на втечнени въглеводородни газове, се разделят електрически от газопроводите посредством изолиращи фланци, монтирани непосредствено след спирателните кранове на съда. Изолиращите фланци се шунтират чрез искрогасително съпротивление.
(6) Допуска се съдовете, монтирани в саркофаг, да не се засипват, при условие че са изпълнени изискванията на Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (ДВ, бр. 96 от 2009 г.).
(7) Антикорозионните покрития на съдовете, предназначени за втечнени въглеводородни газове, трябва да имат следните физико-механични характеристики:
1. механична якост, която осигурява запазване на покритието по време на монтажа и от натоварването на почвата при експлоатация;
2. пластичност, която осигурява поемането на деформациите при въздействието на ниски или високи температури при извършване на монтажа и в процес на експлоатация;
3. добра адхезия към метала;
4. изолация срещу провеждане на електрически ток;
5. устойчивост на биологично въздействие.“
§ 18. Член 94 се изменя така:
„Чл. 94. Хоризонталните съдове, с изключение на сферичните, за втечнени или разтворени под налягане газове или течности трябва да се монтират с наклон, не по-малък от 0,5 на сто към щуцера, предназначен за изпразването и почистването им.“
§ 19. Създава се чл. 94а:
„Чл. 94а. (1) Допуска се на стационарните метални съдове, предназначени за съхранение на втечнени въглеводородни газове, с обем до 5 m3 включително, да се монтира един предпазен клапан с устройство за бързо затваряне при демонтиране на клапана, а на съдове с обем над 5 m3 да се монтират два предпазни клапана с триходов вентил пред тях или два предпазни клапана с устройства за бързо затваряне при демонтиране на клапаните.
(2) Предпазните клапани се монтират към зоната на съда, в която има газова фаза. Изпуснатият газ през предпазните клапани, монтирани на съдовете за втечнени въглеводородни газове, се отвежда на безопасно място посредством свещ, която да извежда на височина, не по-малка от 3 m над кота на околния терен. Допуска се присъединяване на няколко предпазни клапана, обезопасяващи няколко съоръжения с едно и също работно налягане, към една свещ, ако тя е оразмерена да поеме дебита от всички клапани.
(3) Всеки клапан трябва да има пропускателна способност, не по-малка от максималното количество изпарен газ при околна температура 650 °С. Пропускателната способност на предпазния клапан на подземен съд се приема 30 на сто от тази за надземния.
(4) В съдовете с обем над 5 m3 се вгражда автоматично устройство, което не позволява запълването им с втечнен въглеводороден газ повече от 85 на сто от обема им.
(5) На газопроводите за течна фаза на съдове с обем над 5 m3 непосредствено преди или след първата ръчна спирателна арматура се монтира дистанционно управляема спирателна арматура. Един от бутоните за аварийното изключване на арматурата трябва да е разположен на безопасно разстояние от съда и частите на инсталацията, които крият риск от пожар.
(6) Съдовете, монтирани надземно, се заземяват самостоятелно, ако съдът е електрически изолиран от фундамента и присъединените към него газопроводи. Не се допуска галванична връзка между съда и заземлението на мълниезащитата.“
§ 20. В чл. 95 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думата „съдовете“ се заменя със „стационарните метални съдове“.
2. Създават се ал. 3 и 4:
„(3) Арматурата и средствата за измерване на надземните съдове се монтират в непосредствена близост до щуцерите им, а на подземните съдове – над нивото на околния терен.
(4) Допуска се арматурата и средствата за измерване на подземни съдове да се монтират на капака на влазния люк или ревизионния отвор, както и непосредствено на тялото на съда, ако разстоянието от арматурата до околния терен е по-малко от 1 m. Към съда се съоръжава шахта с капак, която осигурява достъп до арматурата за обслужване.“
§ 21. В чл. 100 се правят следните изменения и допълнения:
1. Основният текст става ал. 1.
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) Обща площадка на два или повече съда трябва да има стълби в двата си края, а при дължина на площадката над 60 m – и в средата.
(3) Стълбите и площадките трябва да са изолирани електрически от съда и да са защитени от корозия.“
§ 22. Член 105 се изменя така:
„Чл. 105. На щуцерите за вземане на проби от съдове с флуиди от група 1 трябва да се монтират последователно две спирателни устройства.“
§ 23. Член 106 се изменя така:
„Чл. 106. Зоните, в които на открито са монтирани съдове с флуиди от група 1, трябва да са обозначени с табели, на които са записани наименованието на флуида, класът и категорията.“
§ 24. Член 108 се изменя така:
„Чл. 108. В района, в който са монтирани метални съдове за съхранение на флуиди от група 1, трябва да има ветропоказател.“
§ 25. Член 110 се изменя така:
„Чл. 110. Надземните съдове за съхранение на флуиди от група 1, монтирани на открито, трябва да имат самостоятелно заземяване, ако съдът е електрически изолиран от фундамента и присъединените към него тръбопроводи. Не се допуска галванична връзка между съда и заземлението на мълниезащитата му.“
§ 26. Създава се чл. 110а:
„Чл. 110а. Съдовете, предназначени за съхранение на втечнени въглеводородни газове, монтирани подземно или полуподземно върху бетонови основи, се изолират електрически от бетона или железобетона.“
§ 27. В чл. 111 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Защитната зона около съдовете по чл. 110 и 110а, разстоянието им един от друг, както и разстоянието им до сгради, съоръжения и други обекти се определят съгласно изискванията на Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (ДВ, бр. 96 от 2009 г.).“
2. Алинея 2 се отменя.
§ 28. Член 113 се отменя.
§ 29. В чл. 121 думата „съдове“ се заменя със „стационарните метални съдове за съхранение на флуиди от група 1“.
§ 30. Създава се чл. 121а:
„Чл. 121а. Стационарните метални съдове за съхранение на втечнени въглеводородни газове трябва да бъдат изчислени на якост с проектно налягане, не по-ниско от:
1. налягането на парите на флуида при 60 °С – за съдове без екран за защита от въздействието на слънчевите лъчи;
2. налягането на парите на флуида при 50 °С – за съдове екран за защита от въздействието на слънчевите лъчи или монтирани подземно.“
§ 31. Раздел IV „Бутилкови инсталации“ с чл. 122 – 131 на глава първа от част трета се отменя.
§ 32. Наименованието на глава трета от част трета се изменя така:
„Изисквания към пълначните станции“
§ 33. Наименованието „Раздел I. Изисквания към пълначните станции“ на глава трета от част трета се заличава.
§ 34. Член 140 се изменя така:
„Чл. 140. На територията на пълначните станции се допуска наличието на сгради и съоръжения, свързани с получаване, съхраняване, пълнене и разтоварване на газ.“
§ 35. Член 143 се изменя така:
„Чл. 143. (1) Пълненето с газ и изпразването на цистерните трябва да се извършва на обособени за целта площадки. Операторите на пълначните станции са длъжни да запълват транспортируемото оборудване с газ в количество, определено в Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR) или в Правилника за международен железопътен превоз на опасни товари (RID).
(2) Транспортирането, товаренето и разтоварването на транспортируемото оборудване под налягане се извършва съгласно Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR) или Правилника за международен железопътен превоз на опасни товари (RID).“
§ 36. Член 144 се отменя.
§ 37. Член 145 се отменя.
§ 38. В чл. 147 думите „транспортируеми съоръжения под налягане“ се заменят с „транспортируемо оборудване под налягане“.
§ 39. Член 148 се отменя.
§ 40. Член 153 се отменя.
§ 41. Създава се чл. 156а:
„Чл. 156а. Информацията за пълначните станции се вписва в изградената от ДАМТН информационно-комуникационна система в 10-дневен срок след изграждането им, но преди пускането им в експлоатация. Вписването се извършва в регионалния отдел на ГД „ИДТН“, на чиято територия са изградени, след подадено заявление от ползвателя, придружено от заверен инвестиционен проект. Пълначните станции подлежат на проверка съгласно чл. 278.“
§ 42. Създава се чл. 156б:
„Чл. 156б. (1) Редът за транспортиране, товарене, разтоварване, съхранение и пълнене на транспортируемото оборудване под налягане трябва да се определи в инструкция на оператора.
(2) Инструкцията по ал. 1 се изготвя в съответствие с изискванията, определени в Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR) или Правилника за международен железопътен превоз на опасни товари (RID).“
§ 43. Раздел II „Съхранение на транспортируеми съоръжения под налягане“ с чл. 157 – 166 на глава трета от част трета се отменя.
§ 44. В чл. 168, т. 3 думите „предпазните и други устройства“ се заменят с „устройства за безопасност“.
§ 45. Член 185а се отменя.
§ 46. В чл. 186 думите „или сертификат“ се заличават.
§ 47. В чл. 187 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 2 се изменя така:
„2. да не допуска съоръженията по чл. 2, т. 3 и 4 да бъдат обслужвани от лица, които не притежават професионална квалификация по професиите 522050 „Оператор на парни и водогрейни съоръжения“ със специалност 5220501 „Експлоатация на парни и водогрейни съоръжения“ или 522040 „Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации“ със специалност 5220401 „Топлоенергетика“ или със специалност 5220409 „Топлотехника – топлинна, климатична, вентилационна и хладилна“ – за котли с нагревна повърхност до 1000 м2 включително, или професия 522030 „Техник на енергийни съоръжения и инсталации“ със специалност 5220301 „Топлоенергетика“, специалност 5220302 „Ядрена енергетика“ или със специалност 5220309 „Топлотехника – топлинна, климатична, вентилационна и хладилна“ – за котли с неограничена нагревна повърхност, или с правоспособност за обслужване на котли с подходяща за съответния котел нагревна повърхност;“
б) в т. 3 думите „чл. 2, т. 1, 2, 5 и 6“ се заменят с „чл. 2, т. 1, 5 и 6“;
в) в т. 4 думите „чл. 2, т. 1, 2, 5 и 6“ се заменят с „чл. 2, т. 1, 5 и 6“;
г) в т. 6 думите „да се извършва“ се заличават;
д) точка 9 се изменя така:
„9. да състави и съхранява досие за всяко съоръжение под налягане със съдържание, определено в чл. 282;“
е) създава се т. 9а:
„9а. при промяна на ползвателя на съоръжение под налягане – в срок от 10 дни да предостави досието по т. 9 на новия ползвател на съоръжението с повишена опасност.“
2. В ал. 2, т. 3 думите „или проверка, или преглед по чл. 265, ал. 5“ се заличават.
§ 48. В чл. 190 т. 4 се отменя.
§ 49. В чл. 193 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Манометърът, по който се контролира процесът в съоръжението под налягане, трябва да има валидни знаци, удостоверяващи извършена първоначална или последваща метрологична проверка по реда на Закона за измерванията.“
2. Алинея 2 се отменя.
§ 50. Член 193а се изменя така:
„Чл. 193а. Когато технологичен процес в съоръжението под налягане се контролира със средство за измерване на налягане/температура, което не попада в обхвата на Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол, приета с Постановление № 239 на Министерския съвет от 2003 г. (ДВ, бр. 98 от 2003 г.), средството за измерване трябва да има валиден сертификат за калибриране от акредитирана лаборатория.“
§ 51. Член 194 се отменя.
§ 52. В чл. 199 т. 5 се изменя така:
„5. когато манометърът, по който се контролира процесът в съоръжението под налягане, е повреден и не е възможно да се установи налягането в съоръжението;“.
§ 53. Член 202 се изменя така:
„Чл. 202. Проверката на настройката на предпазните клапани трябва да се извършва от лица, които разполагат със:
1. стендове за извършване на проверката на настройката на предпазните клапани;
2. писмена методика за извършване на проверката по т. 1, която да съдържа:
а) област на приложение;
б) мерки за безопасност;
в) изпълнението на проверката и последователността на действията;
г) условията, които трябва да са изпълнени, за да се извърши проверката;
д) техническите средства, необходими за извършване на проверката;
е) интервалите за калибриране на средствата за измерване, които не трябва да са по-големи от 2 години;
ж) допустими отклонения;
з) използваните документи за удостоверяване на проверката.“
§ 54. В чл. 203 ал. 1 се изменя така:
„(1) Ползвателят и лицата, които отговарят за безопасната експлоатация на котлите, трябва да извършват най-малко веднъж на 12 месеца проверки в достъпните места на вътрешните и външните повърхности, работещи под налягане, за дефекти, намаляващи тяхната якост по заварените съединения, вътрешните покрития и основния метал, за наличие на повреди, причинени от корозия или ерозия, пукнатини, подутини, вдлъбнатини и други недопустими отклонения от геометричните размери на елементите и проверка за изправността на захранващите устройства, нивопоказателите, средствата за измерване, предпазните клапани, защитните устройства, продухвателните устройства, арматурата на котела, неговите тръбопроводи и изолация.“
§ 55. В чл. 215 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Ползвателят на стационарно монтирани метални съдове, работещи под налягане, независимо от периодичните технически прегледи, извършвани от органите за технически надзор, трябва да извърши най-малко веднъж на 24 месеца проверки в достъпните места на вътрешните и външните повърхности, работещи под налягане, за дефекти, намаляващи тяхната якост – по заварените съединения, вътрешните покрития и основния метал, за наличие на повреди, причинени от корозия или ерозия, пукнатини, подутини, вдлъбнатини и други недопустими отклонения от геометричните размери на елементите и проверка за изправността на устройствата за безопасност и изолацията.“
2. Алинея 2 се отменя.
3. В ал. 3 думите „външен преглед“ се заменят с „проверка“.
§ 56. В чл. 216 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „прегледите“ се заменя с „проверките“.
2. В ал. 3 думата „прегледите“ се заменя с „проверките“.
§ 57. В чл. 217 думата „прегледи“ се заменя с „проверки“.
§ 58. В чл. 218 ал. 1 се изменя така:
„(1) Допуска се вътрешната проверка да се замени с измерване на дебелините на елементите под налягане на съда и с изпитване без разрушаване на неразглобяемите му съединения.“
§ 59. Член 221 се отменя.
§ 60. Член 222 се отменя.
§ 61. Раздел IV „Експлоатация на бутилки“ с чл. 224 – 228 на глава пета от част трета се отменя.
§ 62. Раздел V „Експлоатация на пълначни станции“ с чл. 229 – 242 на глава пета от част трета се отменя.
§ 63. Създава се чл. 246а:
„Чл. 246а. При обслужването на тръбопровода да се спазват следните изисквания:
1. скоростта на загряване на тръбопроводите за пара чрез регулиране на притока на парата да не е по-висока от 60 °С за минута за тръбопроводи от въглеродни стомани и не по-висока от 40 °С за минута за тръбопроводи от легирани стомани;
2. скоростта на загряване на тръбопроводите за гореща вода да не е по-висока от 300 °С за час;
3. налягането се повишава до работното след пълно подгряване на тръбопровода;
4. при поява на хидравличен удар в тръбопровода за пара подаването на парата незабавно се спира до отстраняването на кондензата от съответния участък;
5. охлаждането на тръбопроводите за пара от легирани стомани се извършва със скорост, не по-висока от 40 °С за минута.“
§ 64. В чл. 253 ал. 2 се изменя така:
„(2) Техническите прегледи и проверки на транспортируемо оборудване под налягане се извършват от нотифицирани органи по реда на чл. 24 от Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на транспортируемо оборудване под налягане, приета с Постановление № 271 на Министерския съвет от 2011 г. (ДВ, бр. 78 от 2011 г.).“
§ 65. В чл. 254 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „т. 1, 3, 4, 5, 6 и 7“ и запетаята след тях се заличават.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Органите за технически надзор извършват експертиза на проектите по ал. 1 в 14-дневен срок от получаването им и заверяват проектите за обекти, в които ще функционират до 2 броя съоръжения под налягане, и тези, в които ще функционират пълначни станции. За проекти на обекти, в които ще функционират от 3 до 5 броя съоръжения, този срок е 21 дни, а над 5 броя съоръжения – 28 дни. За проекти за топлоелектрическа централа (котелна централа), в които ще функционират съоръжения под налягане (котли, съдове, работещи под налягане, тръбопроводи за водна пара и гореща вода), този срок е 30 дни. При установяване на несъответствия с нормативни изисквания и непълноти се предоставя възможност за отстраняването им в срок, не по-дълъг от 7 дни. Допълнително представените документи се разглеждат в 14-дневен срок от получаването им.“
3. В ал. 5 думата „печат“ се заменя с „щемпел“, а думите „проектите по ал. 1“ се заменят със „страниците на текстовата част и чертежите на проектната документация по ал. 1“.
§ 66. В чл. 257 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Ползвателите на съоръжения под налягане по чл. 2 са длъжни след монтирането им, но преди пускането им в експлоатация, да ги регистрират пред органите за технически надзор.“
2. В ал. 2 думите „чл. 253, т. 1“ се заменят с „чл. 253, ал. 1, т. 1“.
3. В ал. 3 думите „чл. 253, т. 2“ се заменят с „чл. 253, ал. 1, т. 2“.
4. Алинея 4 се отменя.
§ 67. В чл. 258 се правят следните изменения:
1. В ал. 2:
а) в т. 1, буква „г“ думите „когато такъв се изисква“ и тирето пред тях се заличават;
б) в т. 2, буква „б“ думите „когато такъв се изисква“ и запетаите пред и след тях се заличават;
в) точка 3 се отменя;
г) точка 5 се отменя.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Декларацията за съответствие по ал. 2, т. 1, буква „в“ не се изисква за стационарни съоръжения под налягане, демонтирани и монтирани на ново място, ако те са били регистрирани от органите за технически надзор преди влизането в сила на приложимите за съоръженията наредби по чл. 7 от ЗТИП.“
§ 68. В чл. 259 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „срок 10 работни дни“ се заменят с „14-дневен срок“.
2. В ал. 2 думите „или т. 4“ се заличават.
§ 69. В чл. 262, ал. 1 думите „по всяко време“ се заличават.
§ 70. В чл. 265 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст думите „т. 1, 3 – 6“ и запетаята пред тях се заличават“;
б) в т. 1 думата „първото“ се заличава;
в) в т. 2 буква „а“ се изменя така:
„а) на съоръженията по чл. 2, т. 1, 3 и 4 – веднъж на 4 години; допуска се съоръженията, за които е приложим БДС ЕN 16991, имат разработена международно призната методика за контрол въз основа на риска (RBI) и е приета от сертифициран специалист по международно утвърдена практика, периодичният преглед да се извършва съгласно графика за инспекция, разработен въз основа на риска, но не по-рядко от веднъж на 6 години;“
г) в т. 3 буква „а“ се изменя така:
„а) на съоръженията по чл. 2, т. 1, 3, 4, 5 и 6 – веднъж на 8 години; допуска се съоръженията, за които е приложим БДС ЕN 16991, имат разработена международно призната методика за контрол въз основа на риска (RBI) и е приета от сертифициран специалист по международно утвърдена практика, периодичният преглед с изпитване на якост да се извършва съгласно графика за инспекция, разработен въз основа на риска, но не по-рядко от веднъж на 12 години;“
2. В ал. 2:
а) основният текст се изменя така:
„(2) За извършване на техническите прегледи по ал. 1, т. 1 – 7 и 9 ползвателите на стационарните съоръжения под налягане са длъжни да отправят писмено заявление до органите за технически надзор, които са регистрирали съоръженията. Когато органът за технически надзор е по чл. 253, ал. 1, т. 1, към заявлението трябва да е приложен документ за платена такса. Прегледите се извършват във:“;
б) в т. 1 думите „ал. 1, т. 1 и т. 4 – 6“ се заменят с „ал. 1, т. 1, 4 – 6 и 9“.
3. В ал. 4 думите „и проверки на съоръженията по чл. 2, т. 2“ се заличават.
4. Алинея 5 се отменя.
§ 71. В чл. 266 думите „служителите на ГД „ИДТН“ се заменят с „органа за технически надзор по чл. 253, ал. 1, т. 1“.
§ 72. Член 267 се изменя така:
„Чл. 267. (1) Техническите прегледи имат за цел да проверят съответствието на съоръженията под налягане със:
1. документите по чл. 254, ал. 1, чл. 255, ал. 1, чл. 258 и/или чл. 260;
2. изискванията на част втора – за съоръженията под налягане, за които няма влезли в сила наредби по чл. 7 от ЗТИП.
(2) Органите за технически надзор извършват:
1. външен оглед – при всички технически прегледи;
2. проверка за наличието на маркировка за съответствие, когато такава се изисква от приложимите наредби по чл. 7 от ЗТИП;
3. вътрешен оглед (когато това е възможно) – при техническите прегледи по чл. 265, ал. 1, т. 1, т. 2, буква „а“, т. 3, буква „а“ (с изключение на тръбопроводите) и т. 4 – 6 или дават заключение за вътрешното състояние на съоръжението под налягане въз основа на представените по чл. 274, ал. 3 или 5 протоколи и други документи от извършена експертиза за остатъчен ресурс;
4. изпитване на якост – при техническите прегледи по чл. 265, ал. 1, т. 1, т. 3 – 6.
(3) При техническите прегледи по чл. 265, ал. 1, т. 7, 8 и 9 органите за технически надзор могат да извършат някои или всички дейности, посочени в ал. 2.
(4) След всеки технически преглед органът по чл. 253, ал. 1, т. 2 поставя върху съоръжението близо до табелката на производителя стикер, върху който е записан регистрационният номер на съоръжението, получен от информационната система на ДАМТН, данни за органа, осъществил техническия надзор, дата на извършване на техническия преглед и дата, до която трябва да се извърши следващият периодичен преглед. Стикерът трябва да е здраво закрепен, а обозначенията върху него трябва да са ясни, четливи и незаличими.
(5) Органите за технически надзор въвеждат в изградена от ДАМТН компютризирана информационна система информация за извършената дейност по регистриране, снемане от отчет, за извършения технически преглед, включително представените документи за ремонт и преустройство на съоръженията, дали основание за извършване на съответните технически прегледи по чл. 265, ал. 1.“
§ 73. В чл. 268 се правят следните изменения:
1. В основния текст думите „вътрешен преглед“ се заменят с „вътрешен оглед“.
2. В т. 2 думата „преглед“ се заменя с „оглед“.
§ 74. В чл. 269 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думата „преглед“ се заменя с „оглед“.
2. В ал. 5 думите „технически преглед“ се заменят с „оглед“.
3. Създава се ал. 6:
„(6) На топлообменници тип компаблок, пластинчати топлообменници, спирални топлообменници, въздушни хладници и затворени разширителни съдове, поради особености на конструкцията и опасности от повреждане при хидравлично или пневматично изпитване, техническите прегледи се извършват в съответствие с предписаните от производителя в инструкцията за експлоатация на съоръжението.“
§ 75. Член 270 се отменя.
§ 76. Член 271 се отменя.
§ 77. Член 272 се отменя.
§ 78. В чл. 273 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „преглед“ се заменя с „оглед“.
2. В ал. 3 думата „преглед“ се заменя с „оглед“.
§ 79. В чл. 274 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думата „преглед“ се заменя с „оглед“.
2. В ал. 2 думата „преглед“ се заменя с „оглед“.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Ако при вътрешния оглед възникнат обосновани съмнения за наличието на повреди на елементите на съоръжението под налягане, по искане на проверяващия ползвателят е длъжен да осигури извършване на безразрушителен контрол или експертиза на остатъчния ресурс по избрана методика за оценка, придружена с доклад за състоянието на съоръжението, с давност не повече от 5 години, изготвена от проектант с пълна проектантска правоспособност или от нотифициран орган.“
4. В ал. 4 думата „преглед“ се заменя с „оглед“.
5. Създава се ал. 5:
„(5) Допуска се ползвателят да поиска замяна на вътрешния оглед, като осигури безразрушителен контрол – ултразвуков контрол на заваръчните шевове и ултразвукова дебелометрия на елементите под налягане на съоръжението, или друг метод за безразрушителен контрол за обследване или измервания, когато заключението е направено от акредитиран орган за контрол от член на Европейската организация за акредитация, или експертиза на остатъчния ресурс по избрана методика за оценка, придружена с доклад за състоянието на съоръжението, с давност не повече от 5 години, изготвена от проектант с пълна проектантска правоспособност или от нотифициран орган.“
§ 80. В чл. 277, ал. 1 думите „чл. 265, ал. 1, т. 2 – 8“ се заменят с „чл. 265, ал. 1, т. 2 – 9“.
§ 81. В чл. 278 т. 2 се изменя така:
„2. наличието на персонал с необходимата квалификация/правоспособност или обучен съгласно чл. 187, ал. 1, т. 4;“.
§ 82. В чл. 279, ал. 4 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 думата „преглед“ се заменя с „оглед“.
2. Създава се т. 6:
„6. изпълнението на чл. 253, ал. 2 спрямо монтираното транспортируемо оборудване под налягане в обекта.“
§ 83. В чл. 281, ал. 1 се правят следните изменения:
1. В т. 2 думите „или проверки, или прегледи по чл. 265, ал. 5“ се заличават.
2. Точка 6 се изменя така:
„6. не е изпълнено изискването на чл. 187, ал. 1, т. 2;“.
3. Точка 9 се отменя.
§ 84. В чл. 282 т. 6 се отменя.
§ 85. В чл. 283 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1:
аа) в основния текст след думата „персонал“ се поставя запетая и се добавя „чиито трудови договори са регистрирани по реда на чл. 62 от Кодекса на труда“;
бб) в буква „а“ след думата „наредбата“ се поставя запетая и се добавя „както и прилагането на процедурите за изпълнение на неразглобяеми съединения“;
вв) буква „б“ се отменя;
гг) в буква „д“ след думите „техник на енергийни съоръжения и инсталации“ се поставя запетая и се добавя „оператор на парни и водогрейни съоръжения“;
б) в т. 2:
аа) в основния текст думата „притежават“ се заменя с „разполагат със“;
бб) буква „б“ се изменя така:
„б) процедури за работа за видовете съоръжения под налягане, които ще поддържат, ремонтират и преустройват;“
в) в т. 3 думите „разполагат със“ се заменят с „притежават“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Допуска се лица от персонала по ал. 1, т. 1 да не са наети по трудово правоотношение, ако притежават необходимото образование и квалификация и:
1. са неограничено отговорни съдружници, когато заявителят е събирателно или командитно дружество, управители на търговски дружества, или
2. заявителят е едноличен търговец и самият той е включен в персонала по ал. 1, т. 1 и задълженията им са вписани в длъжностните им характеристики или чрез друг подходящ запис.“
3. Създава се ал. 3:
„(3) Изпълнението на функциите на персонала по ал. 1 трябва да е включено в длъжностните им характеристики или с друг подходящ запис.“
§ 86. В чл. 284 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „заявление“ се добавя „по образец“.
2. В ал. 2 т. 5 се изменя така:
„5. списък на персонала, копия от длъжностните им характеристики, документите им за образование, квалификация и правоспособност и сертификатите на персонала по чл. 283, ал. 1, т. 1;“.
§ 87. В чл. 285 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „15 дни“ се заменят с „1 месец“, a думите „могат да се съобщават по реда на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, когато заявителят не е намерен на посочения от него адрес“ се заменят със „се съобщават по реда на чл. 18а от Административнопроцесуалния кодекс“.
2. Алинея 7 се отменя.
§ 88. В § 1 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 думите „§ 1, т. 2“ се заменят с „§ 1, ал. 1, т. 21“.
2. В т. 6 думите „§ 1, т. 4, буква „а“ се заменят с „§ 1, ал. 1, т. 26“.
3. Точка 7 се изменя така:
„7. „Ограничителни устройства“ са устройства, които задействат приспособления за корекция или осигуряват изключване или изключване и блокиране, като превключватели, задействани от налягането, температурата или нивото на флуида.“
4. Точка 8 се изменя така:
„8. „Устройства за непосредствено ограничаване на налягането“ са предпазни клапани, предпазни устройства с разрушаващи се елементи, прегъваеми пръти и управляеми защитни системи за понижаване на налягането.“
5. В т. 9 думите „§ 1, т. 8“ се заменят с „§ 1, ал. 1, т. 9“.
6. В т. 10 думите „§ 1, т. 4, буква „б“ се заменят с „§ 1, ал. 1, т. 10“.
7. В т. 15 думите „Транспортируеми съоръжения под налягане“ се заменят с „Транспортируемо оборудване под налягане“.
8. Точка 18 се отменя.
9. Точка 24 се изменя така:
„24. „Котелна централа“ е сграда или помещение, в които са разположени два или повече котли с топлинна мощност над 116,3 kW за производство на гореща вода с температура над 130 °С и/или за производство на водна пара с налягане над 0,05 МРа.“
10. Създава се т. 25:
„25. „Устройства за безопасност“ са устройства по смисъла на § 1, ал. 1, т. 26 от допълнителните разпоредби на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на съоръженията под налягане, приета с Постановление № 91 на Министерския съвет от 2016 г. (ДВ, бр. 33 от 2016 г.).“
11. Създават се т. 26 – 27:
„26. „Оператор“ е лице по смисъла на § 1, т. 18 от допълнителните разпоредби на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на транспортируемо оборудване под налягане, приета с Постановление № 271 на Министерския съвет от 2011 г. (ДВ, бр. 78 от 2011 г.).
27. „Пълначна станция“ е обект, предназначен за пълнене на бутилки и/или автоцистерни или жп цистерни със сгъстени, втечнени или разтворени под налягане газове, различни от втечнен въглеводороден газ или компресиран (сгъстен) природен газ, от стационарно монтирани метални съдове и инсталации.“
§ 89. Параграф 2 от допълнителните разпоредби се отменя.
§ 90. В приложение № 1 към чл. 3, т. 5 се правят следните изменения:
1. В т. 1.3 числото „90“ се заменя със „110“.
2. В т. 1.4 числото „115“ се заменя със „110“, а числото „0,07“ се заменя с „0,05“.
§ 91. Приложение № 4 към чл. 111, ал. 1 се отменя.
§ 92. Приложение № 5 към чл. 111, ал. 2 се отменя.
§ 93. Приложение № 6 към чл. 130, чл. 162, ал. 1 и 2 и чл. 224 се отменя.
§ 94. Навсякъде в наредбата думите „Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на съоръженията под налягане“ се заменят с „Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на съоръженията под налягане“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 95. Производствата по част пета от наредбата, започнали преди влизането в сила на това постановление, се довършват по досегашния ред.
§ 96. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател: Мария Габриел
За главен секретар на Министерския съвет: Росен Кожухаров
5436