Министерски съвет
брой: 30, от дата 26.3.2013 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.80


Решение № 192 от 21 март 2013 г. за изменение на Решение № 945 на Министерския съвет от 2012 г. за разместване на почивни дни през 2013 г.

 

РЕШЕНИЕ № 192 ОТ 21 МАРТ 2013 Г.
за изменение на Решение № 945 на Министерския съвет от 2012 г. за разместване на почивни дни през 2013 г. (ДВ, бр. 91 от 2012 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Точка 1 се изменя така:
„1. Обявява 2 май (четвъртък) за почивен ден, а 18 май (събота) за работен ден.“
Министър-председател и министър на външните работи: Марин Райков
Главен секретар на Министерския съвет: Росен Желязков

2814