Българска народна банка
брой: 81, от дата 14.10.2016 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.69


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 22 от 2009 г. за Централния кредитен регистър

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 22 от 2009 г. за Централния кредитен регистър (обн., ДВ, бр. 62 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 31 от 2012 г. и бр. 93 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 1 думите „подаването и получаването“ се заменят с „обхвата, реда и сроковете за подаване и получаване“.
§ 2. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. банките и клоновете на чуждестранни банки, извършващи дейност на територията на страната;“.
2. В т. 2 думите „чл. 3а ЗКИ“ се заменят с „чл. 3а от Закона за кредитните институции (ЗКИ)“.
§ 3. В чл. 6, ал. 1 т. 4 се отменя.
§ 4. В чл. 7, ал. 3 думите „отдел „Централен кредитен регистър“ се заменят с „Централния кредитен регистър“.
§ 5. В чл. 18, ал. 2 след думите „регистър в“ думите „държава членка“ се заменят с „държавата“.
§ 6. В чл. 19 ал. 1 се изменя така:
„(1) Централният кредитен регистър осигурява на институциите по чл. 4 информация за кредитната задлъжнялост на клиентите им чрез достъп до регистъра по електронен път срещу заплащане на такса.“
§ 7. Създава се чл. 19а:
„Чл. 19а. Централният кредитен регистър осигурява достъп до информацията от регистъра и на други органи, когато е налице основание за това, съгласно чл. 56, ал. 6 ЗКИ.“
§ 8. В чл. 21 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 изречение второ се заличава.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Информацията по ал. 1 се предоставя безплатно на физически лица в 14-дневен срок съгласно чл. 32, ал. 1 от Закона за защита на личните данни, а в останалите случаи – срещу заплащане на такса.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея думите „ал. 1 и 2“ се заменят с „ал. 1 – 3“.
§ 9. В чл. 23 ал. 3 се изменя така:
„(3) Българската народна банка изготвя исканата информация, ако заявителят е предоставил необходимите документи. При отказ заявителят се уведомява писмено, като се посочват причините за отказа.“
§ 10. В чл. 27 след думата „глоби“ съюзът „и“ се заличава и се поставя запетая, а накрая се добавя „и надзорни мерки“.
§ 11. Създава се глава шеста с чл. 28:
„Глава шеста
ТАКСИ
Чл. 28. За справки и услуги по тази наредба БНБ събира следните такси:
1. за извършване на справка относно кредитната задлъжнялост на едно лице чрез достъп по електронен път до Централния кредитен регистър – 0,50 лв.;
2. за извършване на справка относно кредитната задлъжнялост на група лица – максимум 2000, във файл XML формат чрез достъп по електронен път до Централния кредитен регистър – 0,50 лв. за всяко лице, но не повече от 200 лв. за файл;
3. за удостоверение за кредитна задлъжнялост на едно лице, издадено на хартиен носител, в срок до 7 работни дни – 2,50 лв.;
4. за удостоверение за кредитна задлъжнялост на едно лице, издадено на хартиен носител, в срок до 24 часа – 5 лв.;
5. за удостоверение за кредитна задлъжнялост на едно лице, издадено на хартиен носител, в срок до 4 часа – 15 лв.“
Заключителна разпоредба
§ 12. Тази наредба се издава на основание чл. 56, ал. 4 и § 13 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за кредитните институции, приета e с Решение № 112 от 29 септември 2016 г. на Управителния съвет на Българската народна банка и влиза в сила от 1 януари 2017 г.
Управител: Димитър Радев
8080