Национална здравноосигурителна каса
брой: 13, от дата 8.2.2013 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.15


Решение № РД-НС-04-8 от 31 януари 2013 г. на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса (Продължение от бр. 12)

 

НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА
РЕШЕНИЕ № РД-НС-04-8 от 31 януари 2013 г.
на Надзорния съвет на Националната здравно­осигурителна каса
 
Приложение № 9
Изисквания за сключване на договор с лечебни заведения за болнична помощ по Решението (продължение от бр. 12)
ДЕКЛАРАЦИЯ
 за наличие в лечебното заведение на функционираща
и изправна медицинска апаратура и оборудване
от
................................................................................................................................................................................................
(трите имена на лицето, представляващо лечебното заведение – изпълнител на болнична помощ)
в качеството си на................................................................................................................................................................
(управител; изпълнителен директор; директор)
на …………………………………………………………………………………………………......................................................................................
(наименование на лечебното заведение, кандидатстващо за сключване на договор за оказване на болнична помощ – клинични пътеки и/или клинични процедури и/или процедури и/или ВСМД)
седалище и адрес на управление ………...............................................................……………………………………………………………
местонахождение на лечебното заведение .....................................................................................................................
 
ДЕКЛАРИРАМ, че:
 
Представляваното от мен лечебно заведение разполага с изискуемите съгласно приложение №………………..медицинска апаратура и оборудване, необходими за оказване на болнична помощ по клинични пътеки и/или клинични процедури и/или процедури и/или ВСМД, за които то кандидатства.
При деклариране на невярна информация нося отговорност съгласно действащите нормативни разпоредби на Р България.
При промяна в декларираните обстоятелства се задължавам в срок до 5 работни дни да уведомя писмено РЗОК – гр. ………………………...................................................................................................................................
                                                                                                                        ДЕКЛАРАТОР:
                Дата: ………………….                                                                         Подпис: ………………..
               Печат на лечебното заведение:
 
ДЕКЛАРАЦИЯ
за наличие и поддържане на софтуер за въвеждане и отчитане на договорената дейност
от
 
.................................................................................................................................................................................................
(трите имена на лицето, представляващо лечебното заведение – изпълнител на болнична помощ)
в качеството си на ..............................................................................................................................................................
(управител; изпълнителен директор; директор)
на ……………………......................................................................................……………………………………...…………………………………...
(наименование на лечебното заведение, кандидатстващо за сключване на договор за оказване на болнична помощ – клинични пътеки и/или клинични процедури и/или процедури и/или ВСМД)
седалище и адрес на управление ………………………….....................................................................…………………..………………
местонахождение на лечебното заведение ......................................................................................................................
 
ДЕКЛАРИРАМ, че:
 
Представляваното от мен лечебно заведение е оборудвано и поддържа софтуер за въвеждане и отчитане на договорената с НЗОК/РЗОК дейност.
При деклариране на невярна информация нося отговорност съгласно действащите нормативни разпоредби на Р България.
 
ДЕКЛАРАТОР:
Дата: ………………...                                                                              Подпис: ………………..
 
Печат на лечебното заведение:
 
ДЕКЛАРАЦИЯ
от
.................................................................................................................................................................................................
(трите имена на лицето, представляващо лечебното заведение – изпълнител на болнична помощ)
 
в качеството си на................................................................................................................................................................
(управител; изпълнителен директор; директор и др.)
 
на ……………………………………………………………………………………………….................................................................................……...
(наименование на лечебното заведение)
 
седалище и адрес на управление …………………………………………………………...................................………………………………….. 
местонахождение на лечебното заведение .............................................................................................................................................................. 
ДЕКЛАРИРАМ, че:
 
Медико-диагностичната лаборатория, включена в структурата на представляваното от мен лечебно заведение, разполага с програмен продукт, отговарящ на установените изисквания за извършване на медико-диагностичните изследвания.
 
При промяна в декларираните обстоятелства се задължавам в срок до 5 работни дни да уведомя писмено РЗОК – гр. ……………………….
 
                                                                                                             ДЕКЛАРАТОР:
 
Дата: ………………….                                         Подпис: ………………..
 
 
Печат на лечебното заведение:
 
Забележка. Декларацията се попълва от изпълнители на болнична помощ, които кандидатстват за сключване на договор за оказване на ЗЗОЛ на извънболнична медицинска помощ от основния пакет специализирана извънболнична медицинска помощ съгласно Наредба № 40от 2004 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК (ДВ, бр. 99 и 100 от 2012 г.).
 
Приложение № 10
Забележка на редакцията: виж приложението в PDF-а на броя
 
Приложение № 11
Изисквания за сключване на договор с лечебни заведения за болнична помощ с клиники/отделения по кожно-венерически заболявания и центрове за кожно-венерически заболявания
Комплексното диспансерно (амбулаторно)наблюдение на пациенти с кожно-венерически заболявания по приложение № 8а ”Комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение при деца с кожно-венерически и психиатрични заболявания“ и приложение № 9а ”Комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение при пациенти над 18 години с кожно-венерически и психиатрични заболявания“ на Наредба № 40 от 2004 г., (обн., ДВ, бр.112 от 2004 г., изм. и доп., бр. 99 и бр.100 от 2012 г.),се осъществява за заболяванията по приложения № 6 и 7 на Наредба № 39 от 2004 г.
Комплексното диспансерно (амбулаторно) наблюдение се отчита с амбулаторен лист за комплексно диспансерно наблюдение при всяко посещение на пациента и е неразделна част от здравното (медицинското) досие на пациента.
І.ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА КОМПЛЕКСНО ДИСПАНСЕРНО (АМБУЛАТОРНО) НАБЛЮДЕНИЕ НА ПАЦИЕНТИ С КОЖНО-ВЕНЕРИЧЕСКИ ЗАБОЛЯВАНИЯ.
1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ В ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ
Комплексното диспансерно (амбулаторно) наблюдение на пациенти с кожно-венерически заболявания се извършва от лечебни заведения за болнична помощ с клиники/отделения по кожно-венерически болести или центрове по кожно-венерически заболявания, съгласно медицински стандарт “Кожни и венерически болести”.
Таблица №1

Задължително звено/медицинска апаратура
 Диагностично-консултативен блок в лечебното заведение за болнична помощ с клиника/отделение по кожно-венерически болести, съгласно медицински стандарт “Кожни и венерически болести”;
или
2. Център за кожно-венерически заболявания, съгласно медицински стандарт “Кожни и венерически болести”
3. Клинична лаборатория, съгласно медицински стандарт “Клинична лаборатория”.
4. Лаборатория по образна диагностика, съгласно медицински стандарт “Образна диагностика”.
5. Микробиологична лаборатория, съгласно медицински стандарт “Микробиология”.
6. Имунологична лаборатория, съгласно медицински стандарт “Клинична имунология”.

2.ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ ПО Т.1, ЗА КОИТО СЕ ДОПУСКА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С ДРУГО ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ, СКЛЮЧИЛО ДОГОВОР С НЗОК.
2.1. Лечебното заведение за болнична помощ/центърът за кожно-венерически заболявания може да осигури чрез договор с друго лечебно заведение на територията на населеното място, което отговаря на изискванията за апаратура, оборудване по таблица №2 и специалисти за осъществяването на дейностите по комплексното диспансерно (амбулаторно) наблюдение на пациентите с кожно-венерически заболявания, и има договор с НЗОК, съгласно:
Таблица №2

Звено/медицинска апаратура
1. Клинична лаборатория, съгласно медицински стандарт “Клинична лаборатория”.
2. Лаборатория по образна диагностика, съгласно медицински стандарт “Образна диагностика”.

      2.2. Лечебното заведение за болнична помощ/центърът за кожно-венерически заболявания може да осигури чрез договор с друго лечебно заведение на територията на областта, което отговаря на изискванията за апаратура, оборудване по таблица №3 и специалисти за осъществяването на дейностите по комплексното диспансерно (амбулаторно) наблюдение на пациентите с кожно-венерически заболявания, и има договор с НЗОК, съгласно:
Таблица №3

Звено/медицинска апаратура
Микробиологична лаборатория, съгласно медицински стандарт “Микробиология”.

      2.3. Лечебното заведение за болнична помощ/центърът за кожно-венерически заболявания може да осигури чрез договор с друго лечебно заведение, което отговаря на изискванията за апаратура, оборудване по таблица №4 и специалисти за осъществяването на дейностите по комплексното диспансерно (амбулаторно)наблюдение на пациентите с кожно-венерически заболявания, и има договор с НЗОК, съгласно:
Таблица №4

Звено/медицинска апаратура
 Имунологична лаборатория, съгласно медицински стандарт “Клинична имунология”.

ІІ.НЕОБХОДИМИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АЛГОРИТЪМА НА КОМПЛЕКСНОТО ДИСПАНСЕРНО (АМБУЛАТОРНО) НАБЛЮДЕНИЕ НА ПАЦИЕНТИ С КОЖНО-ВЕНЕРИЧЕСКИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
1. Необходимите специалисти за осъществяване на комплексното диспансерно (амбулаторно)наблюдение на пациенти с кожно-венерически заболявания са съгласно приложение № 8а ”Комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение при деца с кожно-венерически и психиатрични заболявания“ и приложение № 9а ”Комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение при пациенти над 18 години с кожно-венерически и психиатрични заболявания“ на Наредба № 40 от 2004 г., (обн., ДВ, бр.112 от 2004 г., изм. и доп., бр. 99 и бр.100 от 2012 г.)
1.1. Необходими лекари - специалисти на основен трудов договор:
- лекар специалист по ”Кожни и венерически болести”.
1.2. Необходими лекари специалисти по договор:
- лекар специалист по “Клинична лаборатория”;
- лекар специалист по “Образна диагностика”;
- лекар специалист по „Микробиология“;
- лекар специалист по „Клинична имунология“.
1.3. Необходими лекари специалисти по договор за осъществяване на консултации:
- лекар специалист по „Педиатрия“;
- лекар специалист по „Нервни болести“;
- лекар специалист по „Очни болести“;
- лекар специалист по „Ендокринология и болести на обмяната или детска ендокринология“;
- лекар специалист по „Ушно-носно-гърлеви болести“;
- лекар специалист по „Гастроентерология“;
- лекар специалист по „Ревматология“;
- лекар специалист по „Съдова хирургия“;
- лекар специалист по „Кардиология“;
- лекар специалист по „Акушерство и гинекология“;
- лекар специалист по „Вътрешни болести“.
КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ
ДИАГНОСТИЧЕН ПРЕГЛЕД (интервю), КОНСУЛТАЦИЯ, И ОЦЕНКА
Изключва:
психиатричен диагностичен преглед (интервю) - 94.11-94.19
89.01                                преглед (интервю) и оценка, описани накратко
резюмирани анамнеза и оценка
89.02                                преглед (интервю) и оценка, описани ограничено
етапни анамнеза и оценка
89.03                                преглед (интервю) и оценка, описани обстойно
анамнеза и оценка на нов проблем
89.06                                консултация, описана като ограничена
консултация на единична органна система
89.07                                консултация, описана като обстойна
87.49                друго рентгеново изследване на гръден кош
рентгеново изследване на:
бронхи, БДУ
бял дроб, БДУ
диафрагма, БДУ
медиастинум, БДУ
сърце, БДУ
трахея, БДУ
СКЕЛЕТНО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРАЙНИЦИ И ТАЗ
Изключва:
контрастна рентгенография на става - 88.32
88.21                скелетно рентгеново изследване на рамо и мишница
88.22                скелетно рентгеново изследване на лакът и предмишница
88.23                скелетно рентгеново изследване на китка и длан
88.24                скелетно рентгеново изследване на горен крайник, неуточнено
88.25                пелвиметрия
88.26                другО скелетно рентгеново изследване на таз и тазобедрена става
88.27                скелетно рентгеново изследване на бедро, коляно и подбедрица
88.28                скелетно рентгеново изследване на глезен и стъпало
88.29                скелетно рентгеново изследване на долен крайник, неуточнено
ДРУГИ НЕОПЕРАТИВНИ СЪРДЕЧНИ И СЪДОВИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ
Изключва:
ЕКГ на плод - 75.32
89.52                                електрокардиограма
ЕКГ БДУ
ЕКГ (с 12 и повече отвеждания)
МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ НЕРВНАТА СИСТЕМА И ЛИКВОР
90.09                МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ НЕРВНАТА СИСТЕМА И ЛИКВОР – друго микроскопско изследване
Директна микроскопия, имунологично изследване на ликвор
МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ УХО, НОС, ГЪРЛО И ЛАРИНКС
90.31                МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ УХО, НОС, ГЪРЛО И ЛАРИНКС –бактериална намазка
90.32                МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ УХО, НОС, ГЪРЛО И ЛАРИНКС –култура
90.33                МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ УХО, НОС, ГЪРЛО И ЛАРИНКС –култура и чувствителност
90.39                МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ УХО, НОС, ГЪРЛО И ЛАРИНКС – друго микроскопско изследване
МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ
90.51                МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ – бактериална намазка
90.52                МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ – култура
90.53                МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ – култура и чувствителност
90.59                МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ – друго микроскопско изследване
ПКК, биохимия, диференциално броене, СУЕ и/или субстрати /общ белтък, албумин, урея, креатинин, CRP, кръвна захар, холестерол, НDL-холестерол, триглицериди/, електролити и/или ензими /АСАТ, АЛАТ/
Серологичните тестове - TPHA, VDRL, ELISA test
Антипемфигусни антитела DIF, IIF
Метхемоглобин
Имунологични изследвания – ANA - профил, Ревматоиден фактор, IgM и IgG
МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ ПИКОЧЕН МЕХУР, УРЕТРА, ПРОСТАТА, СЕМИНАЛНИ ВЕЗИКУЛИ, ПЕРИВЕЗИКАЛНА ТЪКАН, УРИНА И СПЕРМА
91.31               МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ ПИКОЧЕН МЕХУР, УРЕТРА, ПРОСТАТА, СЕМИНАЛНИ ВЕЗИКУЛИ, ПЕРИВЕЗИКАЛНА ТЪКАН, УРИНА И СПЕРМА – бактериална намазка
91.32               МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ ПИКОЧЕН МЕХУР, УРЕТРА, ПРОСТАТА, СЕМИНАЛНИ ВЕЗИКУЛИ, ПЕРИВЕЗИКАЛНА ТЪКАН, УРИНА И СПЕРМА – култура
91.33               МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ ПИКОЧЕН МЕХУР, УРЕТРА, ПРОСТАТА, СЕМИНАЛНИ ВЕЗИКУЛИ, ПЕРИВЕЗИКАЛНА ТЪКАН, УРИНА И СПЕРМА – култура и чувствителност
91.39               МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ ПИКОЧЕН МЕХУР, УРЕТРА, ПРОСТАТА, СЕМИНАЛНИ ВЕЗИКУЛИ, ПЕРИВЕЗИКАЛНА ТЪКАН, УРИНА И СПЕРМА – друго микроскопско изследване
МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ ЖЕНСКИЯ ГЕНИТАЛЕН ТРАКТ
амнионен сак
фетус
91.41                МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ ЖЕНСКИЯ ГЕНИТАЛЕН ТРАКТ – бактериална намазка
91.42                МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ ЖЕНСКИЯ ГЕНИТАЛЕН ТРАКТ – култура
91.43                МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ ЖЕНСКИЯ ГЕНИТАЛЕН ТРАКТ – култура и чувствителност
91.49                МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ ЖЕНСКИЯ ГЕНИТАЛЕН ТРАКТ – друго микроскопско изследване
МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ КОЖА И ДРУГА ПОКРИВНА ТЪКАН
микроскопско изследване на:
косми
нокти
кожа
Изключва:
мукозна мембрана - кодирай органното място
такова на оперативна рана - 91.70-91.79
91.61                МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ КОЖА И ДРУГА ПОКРИВНА ТЪКАН – бактериална намазка
91.62                МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ КОЖА И ДРУГА ПОКРИВНА ТЪКАН – култура
91.63                МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ КОЖА И ДРУГА ПОКРИВНА ТЪКАН – култура и чувствителност
91.69                МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ КОЖА И ДРУГА ПОКРИВНА ТЪКАН – друго микроскопско изследване
Ултрамикроскопия
МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ ДРУГО МЯСТО
микроскопско изследване на:
косми
нокти
кожа
Изключва:
мукозна мембрана - кодирай органното място
такова на оперативна рана - 91.70-91.79
91.81                МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ ДРУГО МЯСТО – бактериална намазка
91.82                МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ ДРУГО МЯСТО – култура
91.83                МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ ДРУГО МЯСТО – култура и чувствителност
91.89                МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ ДРУГО МЯСТО – друго микроскопско изследване
ДИАГНОСТИЧЕН УЛТРАЗВУК (ЕХОГРАФИЯ)
Включва: ехография
ултразвукова ангиография
ултрасонография
Изключва:
терапевтичен ултразвук- 00.01 –00.09
88.77 диагностичен ултразвук на периферна съдова система
ултразвуково скениране на тромбоза на дълбоки вени
ДЕКЛАРАЦИЯ
от лечебни заведения за болнична помощ с клиники/отделения по кожно-венерически заболявания или центрове за кожно-венерически заболявания, осъществяващи комплексното диспансерно (амбулаторно) наблюдение
……………………………………………………………….
(име и вид на лечебното заведение – ЛЗ за БП, ЦКВБ)
……………………………………………………………………………
адрес
представлявано от……………………………………………………………….
(име, фамилия)
РЦЗ №/РЗИ №/код от МЗ ………………………………………..
Декларирам:
1. Списъкна лекарите, работещи в лечебното заведение:

Име, фамилия
Специалност
ВСД
ВСМДИ
№ на договор с ЛЗ
Срок на договор
(от- до)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. Списък на лекарите без придобита специалност:

Име, фамилия
Име, фамилия на лекаря-специалист, под чието ръководство работи
Специалност за лекаря-специалист, под чието ръководство работи
№ на договор с ЛЗ
Срок на договор (от- до)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      2. Разполагам с изискуемото оборудване и обзавеждане за изпълнение на дейностите по комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение.
3. Разполагам с необходимия хардуер и софтуер (за МДЛ).
При промяна в обстоятелствата, се задължавам в срок от 5 работни дни да уведомя писмено РЗОК.
                                                                                              Декларатор:
                               /име, фамилия/
Приложение № 12
Изисквания за сключване на договор с лечебни заведения за болнична помощ с клиники/отделения по психични заболявания и в центрове за психично здраве
Комплексното диспансерно (амбулаторно) наблюдение на пациенти с психични заболявания по приложение № 8а ”Комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение при деца с кожно-венерически и психиатрични заболявания“ и приложение № 9а ”Комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение при пациенти над 18 години с кожно-венерически и психиатрични заболявания“ на Наредба № 40 от 2004 г., (обн., ДВ, бр.112 от 2004 г., изм. и доп., бр. 99 и бр.100 от 2012 г.),се осъществява за заболяванията по приложения № 6 и 7 на Наредба № 39 от 2004 г.
Комплексното диспансерно (амбулаторно) наблюдение се отчита с амбулаторен лист за комплексно диспансерно наблюдение, който става неразделна част от здравно (медицинското )досие на пациента.
І. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА КОМПЛЕКСНО ДИСПАНСЕРНО (АМБУЛАТОРНО)НАБЛЮДЕНИЕ НА ДЕЦА С ПСИХИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ОТ 0 ДО 18 ГОДИНИ.
1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ В ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ
Комплексното диспансерно (амбулаторно) наблюдение на деца с психични заболявания от 0 до 18 години се извършва от лечебни заведения за болнична помощ с клиники/отделения по психиатрични заболявания или центрове за психично здраве, съгласно медицински стандарт ”Психиатрия”.
Таблица № 1

Задължително звено/медицинска апаратура
Диагностично-консултативен блок в лечебното заведение за болнична помощ с клиника/отделение по детска психиатрия или
диагностично-консултативен блок в лечебното заведение за болнична помощ с клиника/отделение по психиатрия, съгласно медицински стандарт ”Психиатрия”;
или
2. Център за психично здраве, съгласно медицински стандарт ”Психиатрия”.
3. Клинична лаборатория, съгласно медицински стандарт „Клинична лаборатория“.
4. Оборудване и медицинска техника за извършване на електроенцефалография (ЕЕГ), съгласно медицински стандарт „Нервни болести“.

      2. ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ ПО Т.1, ЗА КОИТО СЕ ДОПУСКА ДОГОВОР С ДРУГО ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ,СКЛЮЧИЛО ДОГОВОР С НЗОК.
Лечебното заведение за болнична помощ/центърът за психично здраве може да осигури чрез договор с друго лечебно заведение на територията на населеното място, което отговаря на изискванията за апаратура, оборудване и специалисти за осъществяване на дейностите по комплексното диспансерно (амбулаторно) наблюдение на пациентите с психични заболявания и има договор с НЗОК, съгласно таблица № 2:
Таблица № 2

Звено /медицинска апаратура
Клинична лаборатория, съгласно медицински стандарт „Клинична лаборатория“.
2. Оборудване и медицинска техника за извършване на електроенцефалография (ЕЕГ), съгласно медицински стандарт „Нервни болести“.

      3. НЕОБХОДИМИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АЛГОРИТЪМА НА КОМПЛЕКСНОТО ДИСПАНСЕРНО (АМБУЛАТОРНО) НАБЛЮДЕНИЕ НА ДЕЦА С ПСИХИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ОТ 0 ДО 18 ГОДИНИ.
Необходимите специалисти за осъществяване на комплексното диспансерно (амбулаторно) наблюдение на деца от 0 до 18 години са съгласно приложение № 8а ”Комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение при деца с кожно-венерически и психиатрични заболявания“на Наредба № 40 от 2004 г., (обн., ДВ, бр.112 от 2004 г., изм. и доп., бр. 99 и бр.100 от 2012 г.
3.1. Необходими лекари - специалисти на основен трудов договор:
- лекар специалист по ”Детска психиатрия” или “Психиатрия”.
3.2. Необходими лекари – специалисти по договор:
- лекар специалист по “Клинична лаборатория”;
- лекар специалист по “Нервни болести”/“Детска неврология” с придобита квалификация за извършване на ЕЕГ, съгласно Наредба № 34 от 2006 г. на МЗ – удостоверение или свидетелство.
ІІ. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА КОМПЛЕКСНО ДИСПАНСЕРНО (АМБУЛАТОРНО) НАБЛЮДЕНИЕ НА ПАЦИЕНТИ С ПСИХИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НАД 18 ГОДИНИ.
2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ В ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ
Комплексното диспансерно (амбулаторно) наблюдение на пациенти с психични заболявания над 18 години се извършва от лечебни заведения за болнична помощ с психиатрични клиники/отделения или центрове за психично здраве, съгласно медицински стандарт ”Психиатрия”.
Таблица № 3

Задължително звено/медицинска апаратура
1. Диагностично-консултативен блок в лечебното заведение за болнична помощ с клиника/отделение по психиатрия, съгласно медицински стандарт ”Психиатрия”;
или
2. Център за психично здраве, съгласно медицински стандарт ”Психиатрия”.
3. Клинична лаборатория, съгласно медицински стандарт ”Клинична лаборатория”.
4. Оборудване и медицинска техника за извършване на електроенцефалография (ЕЕГ), съгласно медицински стандарт „Нервни болести“.

      2. ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ ПО Т.1, ЗА КОИТО СЕ ДОПУСКА ДОГОВОР С ДРУГО ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ,СКЛЮЧИЛО ДОГОВОР С НЗОК.
Лечебното заведение за болнична помощ/центърът за психично здраве може да осигури чрез договор с друго лечебно заведение на територията на населеното място, което отговаря на изискванията за апаратура, оборудване и специалисти за осъществяването на дейностите по комплексното диспансерно (амбулаторно) наблюдение на пациентите с психични заболявания и има договор с НЗОК, съгласно:
Таблица № 4

Звено /медицинска аппаратура
1. Клинична лаборатория, съгласно медицински стандарт ”Клинична лаборатория”.
2. Оборудване и медицинска техника за извършване на електроенцефалография (ЕЕГ), съгласно медицински стандарт „Нервни болести“.

      3. НЕОБХОДИМИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АЛГОРИТЪМА НА КОМПЛЕКСНОТО ДИСПАНСЕРНО (АМБУЛАТОРНО) НАБЛЮДЕНИЕ НА ПАЦИЕНТИ НАД 18 ГОДИНИ.
Необходимите специалисти за осъществяване на комплексното диспансерно (амбулаторно) наблюдение на пациенти над 18 години са съгласно приложение № 9а ”Комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение при пациенти над 18 години с кожно-венерически и психиатрични заболявания“ на Наредба № 40 от 2004 г., (обн., ДВ, бр.112 от 2004 г., изм. и доп., бр. 99 и бр. 100 от 2012 г.).
3.1. Необходими лекари - специалисти на основен трудов договор:
- лекар специалист по “Психиатрия”.
3.2. Необходими лекари – специалисти по договор:
- лекар специалист по “Клинична лаборатория”;
- лекар - специалист по “Нервни болести” с придобита квалификация за извършване на ЕЕГ съгласно Наредба № 34 от 2006 г. на МЗ - удостоверение или свидетелство.
КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ
ПСИХИАТРИЧНИ ПРЕГЛЕДИ (интервю), КОНСУЛТАЦИИ И ОЦЕНКИ
94.11 определяне на психичен статус
клинично определяне на психичен статус
определяне на психичен статус, БДУ
94.19 друг психиатричен преглед и оценка
последващо психиатрично интервю БДУ
ДРУГА ПСИХОТЕРАПИЯ И СЪВЕТВАНЕ
94.49 други съветвания
ЦИРКУЛАТОРНО МОНИТОРИРАНЕ
Изключва:
електрокардиографско мониториране при операция - не кодирай!
89.61 мониториране на системно артериално налягане
ДРУГИ НЕОПЕРАТИВНИ СЪРДЕЧНИ И СЪДОВИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ
Изключва:
ЕКГ на плод - 75.32
89.52 електрокардиограма
ЕКГ БДУ
ЕКГ (с 12 и повече отвеждания)
МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ
90.59 МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ
ПКК, биохимия и диференциална кръвна картина 
ДИАГНОСТИЧНА ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЯ
93.07 измерване на тяло
измерване на обиколка
измерване обиколка на череп
АНАТОМИЧНИ И ФИЗИОЛОГИЧНИ ИЗМЕРВАНИЯ И МАНУАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - НЕРВНА СИСТЕМА И СЕТИВНИ ОРГАНИ
Изключва:
изследване на ухо - 95.41-95.49
изследване на око - 95.01-95.26
изброените процедури, когато са част от общо физическо изследване - 89.7
89.14 електроенцефалограма
Изключва:
такава с полисомнография - 89.17
ДИАГНОСТИЧЕН ПРЕГЛЕД (интервю), КОНСУЛТАЦИЯ, И ОЦЕНКА
Изключва:
психиатричен диагностичен преглед (интервю) - 94.11-94.19
89.06 консултация, описана като ограничена
консултация на единична органна система
89.07 консултация, описана като обстойна
ПСИХОЛОГИЧНА ОЦЕНКА И ТЕСТВАНЕ
94.01 прилагане на тест за интелигентност
прилагане на:
Stanford-Binet
скала за интелигентност за възрастни по Wechsler
скала за интелигентност на деца поWechsler
94.08 друга психологична оценка и тестване
94.09 психологично определяне на психичния статус, неуточнено
ДЕКЛАРАЦИЯ
от лечебни заведения за болнична помощ с клиники/отделения по психиатрични заболявания или
центрове за психично здраве, осъществяващи комплексното диспансерно (амбулаторно) наблюдение
……………………………………………………………….
(име и вид на лечебното заведение – ЛЗ за БП, ЦПЗ)
……………………………………………………………………………
адрес
представлявано от……………………………………………………………….
(име, фамилия)
РЦЗ №/РЗИ №/код от МЗ ………………………………………..
Декларирам:
1. Списък на лекарите, работещи в лечебното заведение:

Име, фамилия
Специалност
ВСД
ВСМДИ
№ на договор с ЛЗ
Срок на договор
(от- до)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. Списъкът на лекарите без придобита специалност:

Име, фамилия
Име, фамилия на лекаря-специалист, под чието ръководство работи
Специалност за лекаря-специалист, под чието ръководство работи
№ на договор с ЛЗ
Срок на договор (от- до)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      2. Разполагам с изискуемото оборудване и обзавеждане за изпълнение на дейностите по комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение.
3. Разполагам с необходимия хардуер и софтуер (за МДЛ).
При промяна в обстоятелствата, се задължавам в срок от 5 работни дни да уведомя писмено РЗОК.
                               Декларатор:
                                /име, фамилия/
 
Приложение № 13
Списък на заболяванията, за които се издава рецептурна книжка на хронично болния по Решението
Забележка на редакцията: виж приложението в PDF-а на броя
 
 
Приложение № 14
Кодове на заболяванията по списък, определен с Наредба № 38 от 2004 г. на Министерството на здравеопазването, и кодове на специалности на лекари, назначаващи терапия по Решението

Кодове на заболяванията по списък, определен с Наредба № 38 от 2004 г. на Министерството на здравеопазването, и кодове на специалности на лекари, назначаващи терапия
Код, съгласно Наредба № 38
Наименование на заболяването
Код на специалност на лекар, назначаващ терапия на ЗЗОЛ до 18 години вкл.
Код на специалност на лекар, назначаващ терапия на ЗЗОЛ над 18 години
Вид на рецептурната бланка – образци, съгласно Наредба № 4 от 4 април 2009 г.
A38
Скарлатина
00, 07, 17
00, 06, 07
обр. МЗ – НЗОК № 5
B18
Хронични вирусни хепатити
03, 07, 52
03, 07
обр. МЗ – НЗОК № 5;
обр. МЗ – НЗОК № 5А
B67.0
Инвазия на черния дроб, предизвикана от Echinococcus granulosus
16
00, 16*
обр. МЗ – НЗОК № 5;
обр. МЗ – НЗОК № 5А
B67.1
Инвазия на белия дроб, предизвикана от Echinococcus granulosus
16
00, 16*
обр. МЗ – НЗОК № 5;
обр. МЗ – НЗОК № 5А
B67.3
Инвазия с друга локализация, предизвикана от Echinococcus granulosus
16
16
обр. МЗ – НЗОК № 5;
обр. МЗ – НЗОК № 5А
B67.5
Инвазия с друга локализация /черен дроб/, предизвикана от Echinococcus multilocularis
16
00, 16*
обр. МЗ – НЗОК № 5;
обр. МЗ – НЗОК № 5А
B67.6
Друга инвазия, предизвикана от Echinococcus multilocularis
16
16
обр. МЗ – НЗОК № 5;
обр. МЗ – НЗОК № 5А
C00-C97
Злокачествени новообразувания
12, 17, 51
06, 12
обр. МЗ – НЗОК № 5;
обр. МЗ – НЗОК № 5А
C50
Злокачествено новообразувание на млечната жлеза
 
06, 12
обр. МЗ – НЗОК № 5;
обр. МЗ – НЗОК № 5А
C54.1
Ендометриум
 
06, 12
обр. МЗ – НЗОК № 5;
обр. МЗ – НЗОК № 5А
C61
Злокачествено новообразувание на простатата
 
06, 12
обр. МЗ – НЗОК № 5;
обр. МЗ – НЗОК № 5А
C64
Злокачествено новообразувание на бъбрека, с изключение на бъбречното легенче
 
06, 12
обр. МЗ – НЗОК № 5;
обр. МЗ – НЗОК № 5А
D00-D09
Новообразувания in situ
12, 17, 51
06, 12
обр. МЗ – НЗОК № 5;
обр. МЗ – НЗОК № 5А
D10-D36
Доброкачествени новообразувания
12, 17, 51
06, 12
обр. МЗ – НЗОК № 5;
обр. МЗ – НЗОК № 5А
D37-D48
Новообразувания с неопределен или наизвестен характер
12, 17, 51
06, 12
обр. МЗ – НЗОК № 5;
обр. МЗ – НЗОК № 5А
D50.0
Желязонедоимъчна анемия, вторична, причинена от загуба на кръв (хронична)
17, 24, 51
00, 06*, 24*
обр. МЗ – НЗОК № 5
D56.1
Бета таласемия
24, 51
24
обр. МЗ – НЗОК № 5;
обр. МЗ – НЗОК № 5А
D59.1
Други автоимунни хемолитични анемии
24, 51
24
обр. МЗ – НЗОК № 5;
обр. МЗ – НЗОК № 5А
D61.3
Идиопатична апластична анемия
24, 51
24
обр. МЗ – НЗОК № 5;
обр. МЗ – НЗОК № 5А
D66
Вроден дефицит на фактор VІІІ
24, 51
24
обр. МЗ – НЗОК № 5;
обр. МЗ – НЗОК № 5А
D67
Вроден дефицит на фактор ІХ
24, 51
24
обр. МЗ – НЗОК № 5;
обр. МЗ – НЗОК № 5А
D68.0
Болест на von Willebrand
24, 51
24
обр. МЗ – НЗОК № 5;
обр. МЗ – НЗОК № 5А
D68.2
Вроден дефицит на други фактори на кръвосъсирването
24, 51
24
обр. МЗ – НЗОК № 5;
обр. МЗ – НЗОК № 5А
D69.3
Идиопатична тромбоцитопенична пурпура
17*, 24, 51
24
обр. МЗ – НЗОК № 5;
обр. МЗ – НЗОК № 5А
D80.1 – D80.9
Имунодефицит с преобладаващ недостиг на антитела
24, 51
24
обр. МЗ – НЗОК № 5;
обр. МЗ – НЗОК № 5А
D81.1 – D81.9
Комбинирани имунодефицитни състояния
24, 51
24
обр. МЗ – НЗОК № 5;
обр. МЗ – НЗОК № 5А
D82.0 – D82.9
Имунодефицит, свързан с други значителни дефекти
24, 51
24
обр. МЗ – НЗОК № 5;
обр. МЗ – НЗОК № 5А
D83.0 – D83.9
Обикновен променлив имунодефицит
24, 51
24
обр. МЗ – НЗОК № 5;
обр. МЗ – НЗОК № 5А
D84.0 – D84.9
Други имунодефицити
24, 51
24
обр. МЗ – НЗОК № 5;
обр. МЗ – НЗОК № 5А
E03
Други видове хипотиреоидизъм
05, 17, 34
00, 05*
обр. МЗ – НЗОК № 5;
обр. МЗ – НЗОК № 5А
E04.0
Нетоксична дифузна гуша
05, 17, 34
00, 05
обр. МЗ – НЗОК № 5;
обр. МЗ – НЗОК № 5А
E05.0
Тиреотоксикоза с дифузна гуша
05, 17, 34
05
обр. МЗ – НЗОК № 5;
обр. МЗ – НЗОК № 5А
E05.1
Тиреотоксикоза с токсичен единичен тиреоиден възел
05, 17, 34
05
обр. МЗ – НЗОК № 5;
обр. МЗ – НЗОК № 5А
E05.2
Тиреотоксикоза с токсична полинодозна гуша
05, 17, 34
05
обр. МЗ – НЗОК № 5;
обр. МЗ – НЗОК № 5А
E05.3
Тиреотоксикоза от ектопична тиреоидна тъкан
05, 17, 34
05
обр. МЗ – НЗОК № 5;
обр. МЗ – НЗОК № 5А
E05.4
Тиреотоксикоза, изкуствено предизвикана
05, 17, 34
05
обр. МЗ – НЗОК № 5;
обр. МЗ – НЗОК № 5А
E06
Тиреоидит
05, 17, 34
05
обр. МЗ – НЗОК № 5;
обр. МЗ – НЗОК № 5А
E10.2
Диабет с бъбречни прояви
05, 17, 34
05
обр. МЗ – НЗОК № 5;
обр. МЗ – НЗОК № 5А
E10.3
Диабет с очни изменения
05, 17, 34
05
обр. МЗ – НЗОК № 5;
обр. МЗ – НЗОК № 5А
Е10.4
Диабет с неврологични изменения
05, 17, 34
05
обр. МЗ – НЗОК № 5;
обр. МЗ – НЗОК № 5А
E10.5
Диабет със съдови разстройства
05, 17, 34
05
обр. МЗ – НЗОК № 5;
обр. МЗ – НЗОК № 5А
E10.9
Захарен диабет без указание за усложнения
05, 17, 34
05
обр. МЗ – НЗОК № 5;
обр. МЗ – НЗОК № 5А
E11
Неинсулинозависим захарен диабет
 
00, 05
обр. МЗ – НЗОК № 5;
обр. МЗ – НЗОК № 5А
E22.0
Акромегалия и хипофизарен гигантизъм
 
05
обр. МЗ – НЗОК № 5;
обр. МЗ – НЗОК № 5А
E22.1
Хиперпролактинемия
 
05
обр. МЗ – НЗОК № 5;
обр. МЗ – НЗОК № 5А
E22.8
Други хиперфункции на хипофизата
05, 17, 34
05
обр. МЗ – НЗОК № 5;
обр. МЗ – НЗОК № 5А
E23.0
Хипопитуитаризъм
17, 34, 53
05
обр. МЗ – НЗОК № 5;
обр. МЗ – НЗОК № 5А
E23.2
Безвкусен диабет
 05, 17, 34
05
обр. МЗ – НЗОК № 5;
обр. МЗ – НЗОК № 5А
E24.0
Синдром на Кушинг с хипофизарен произход
 05, 17, 34
05
обр. МЗ – НЗОК № 5;
обр. МЗ – НЗОК № 5А
E24.3
Ектопичен АСТН синдром
 05, 17, 34
05
обр. МЗ – НЗОК № 5;
обр. МЗ – НЗОК № 5А
E27.1
Първична недостатъчност на кората на надбъбреците
 05, 17, 34
05
обр. МЗ – НЗОК № 5;
обр. МЗ – НЗОК № 5А
Е55.0
Рахит, активен
05, 17, 34
 
обр. МЗ – НЗОК № 5
E70.0
Класическа фенилкетонурия
 05, 17, 34
05
обр. МЗ – НЗОК № 5;
обр. МЗ – НЗОК № 5А
E72.2
Разстройства в метаболитния цикъл на уреята
 05, 17, 34
05
обр. МЗ – НЗОК № 5;
обр. МЗ – НЗОК № 5А
E75.2
Други сфинголипидози (Болест на: Fabry(-Anderson), Gaucher, Niemann-Pick тип С)
11, 17, 34
10, 11, 24
обр. МЗ – НЗОК № 5;
обр. МЗ – НЗОК № 5А
E76
Разстройства на обмяната на глюкозаминогликаните (Мукополизахаридози)
17
 
обр. МЗ – НЗОК № 5;
обр. МЗ – НЗОК № 5А
E83.0
Разстройства на обмяната на медта (Болест на Wilson)
17, 52
03, 10
обр. МЗ – НЗОК № 5;
обр. МЗ – НЗОК № 5А
E83.3
Разстройства на обмяната на фосфора
05, 17, 34
05
обр. МЗ – НЗОК № 5;
обр. МЗ – НЗОК № 5А
E84
Кистозна фиброза
19, 36
19
обр. МЗ – НЗОК № 5;
обр. МЗ – НЗОК № 5А
E89.2
Следпроцедурен хипопаратиреоидизъм
 
05
обр. МЗ – НЗОК № 5;
обр. МЗ – НЗОК № 5А
E89.4
Следпроцедурно разстройство на функциите на яйчниците
 
05
обр. МЗ – НЗОК № 5;
обр. МЗ – НЗОК № 5А
F20.0
Параноидна шизофрения
18, 38
18
обр. МЗ – НЗОК № 5;
обр. МЗ – НЗОК № 5А
F20.1
Хебефренна шизофрения
18, 38
18
обр. МЗ – НЗОК № 5;
обр. МЗ – НЗОК № 5А
F20.5
Резидуална шизофрения
18, 38
18
обр. МЗ – НЗОК № 5;
обр. МЗ – НЗОК № 5А
F20.6
Обикновена шизофрения
18, 38
18
обр. МЗ – НЗОК № 5;
обр. МЗ – НЗОК № 5А
F30.0
Хипомания
18, 38
18
обр. МЗ – НЗОК № 5;
обр. МЗ – НЗОК № 5А
F30.1
Мания без психотични симптоми
18, 38
18
обр. МЗ – НЗОК № 5;
обр. МЗ – НЗОК № 5А
F31.0
Сегашен епизод: хипоманиен
18, 38
18
обр. МЗ – НЗОК № 5;
обр. МЗ – НЗОК № 5А
F31.1
Сегашен епизод: маниен без психотични симптоми
18, 38
18
обр. МЗ – НЗОК № 5;
обр. МЗ – НЗОК № 5А
F31.2
Сегашен епизод: маниен с психотични симптоми
18, 38
18
обр. МЗ – НЗОК № 5;
обр. МЗ – НЗОК № 5А
F31.3
Сегашен епизод: умерена и лека депресия
18, 38
18
обр. МЗ – НЗОК № 5;
обр. МЗ – НЗОК № 5А
F31.4
Сегашен епизод: тежка депресия без психотични симптоми
18, 38
18
обр. МЗ – НЗОК № 5;
обр. МЗ – НЗОК № 5А
F31.5
Сегашен епизод: тежка депресия с психотични симптоми
18, 38
18
обр. МЗ – НЗОК № 5;
обр. МЗ – НЗОК № 5А
F31.6
Сегашен епизод: смесен
18, 38
18
обр. МЗ – НЗОК № 5;
обр. МЗ – НЗОК № 5А
F31.7
Понастоящем в ремисия
18, 38
18
обр. МЗ – НЗОК № 5;
обр. МЗ – НЗОК № 5А
F33.0
Сегашен епизод: лек
18, 38
18
обр. МЗ – НЗОК № 5;
обр. МЗ – НЗОК № 5А
F33.1
Сегашен епизод: умерен
18, 38
18
обр. МЗ – НЗОК 5;
обр. МЗ – НЗОК № 5А
F33.2
Сегашен епизод: тежък без психотични симптоми
18, 38
18
обр. МЗ – НЗОК № 5;
обр. МЗ – НЗОК № 5А
F33.3
Сегашен епизод: тежък с психотични симптоми
18, 38
18
обр. МЗ – НЗОК № 5;
обр. МЗ – НЗОК № 5А
F33.4
Понастоящем в ремисия
18, 38
18
обр. МЗ – НЗОК № 5;
обр. МЗ – НЗОК № 5А
G20
Болест на Паркинсон
 
10
обр. МЗ – НЗОК № 5;
обр. МЗ – НЗОК № 5А
G30
Болест на Алцхаймер
 
10
обр. МЗ – НЗОК № 5;
обр. МЗ – НЗОК № 5А
G35
Множествена склероза
10, 17, 54
10
обр. МЗ – НЗОК № 5;
обр. МЗ – НЗОК № 5А
G40.6
Grand mal припадъци (с малки припадъци (petit mal) или без тях), неуточнени
10, 17, 54
10
обр. МЗ – НЗОК № 5;
обр. МЗ – НЗОК № 5А
G40.7
Малки припадъци (petit mal), без припадъци grand mal, неуточнени
10, 17, 54
10
обр. МЗ – НЗОК № 5;
обр. МЗ – НЗОК № 5А
G54.0
Увреждания на брахиалния плексус
10, 17, 54
00, 10
обр. МЗ – НЗОК № 5
G54.1
Увреждания на лумбо-сакралия плексус
10, 17, 54
00, 10
обр. МЗ – НЗОК № 5
G54.2
Увреждания на шийните коренчета, некласифицирани другаде
10, 17, 54
00, 10
обр. МЗ – НЗОК № 5
G54.3
Увреждания на гръдните коренчета, некласифицирани другаде
10, 17, 54
00, 10
обр. МЗ – НЗОК № 5
G54.4
Увреждания на лумбо-сакралните коренчета, некласифицирани другаде
10, 17, 54
00, 10
обр. МЗ – НЗОК № 5
G54.5
Невралгична амиотрофия
10, 17, 54
00, 10
обр. МЗ – НЗОК № 5
G54.6
Фантомен синдром на крайник с болка
10, 17, 54
00, 10
обр. МЗ – НЗОК № 5
G63.2
Диабетна полиневропатия
05, 17, 34
00, 05, 10
обр. МЗ – НЗОК № 5;
обр. МЗ – НЗОК № 5А
 G70.0
Myastenia gravis
10, 17, 54
10
обр. МЗ – НЗОК № 5;
обр. МЗ – НЗОК № 5А
 G71.0
Мускулна дистрофия
10, 17, 54
10
обр. МЗ – НЗОК № 5;
обр. МЗ – НЗОК № 5А
 G71.1
Миотонични увреждания
10, 17, 54
10
обр. МЗ – НЗОК № 5;
обр. МЗ – НЗОК № 5А
 G71.2
Вродени миопатии
10, 17, 54
10
обр. МЗ – НЗОК № 5;
обр. МЗ – НЗОК № 5А
 G71.9
Първично мускулно увреждане
10, 17, 54
10
обр. МЗ – НЗОК № 5;
обр. МЗ – НЗОК № 5А
G80
Детска церебрална парализа
10, 17, 54
10
обр. МЗ – НЗОК № 5;
обр. МЗ – НЗОК № 5А
H16.0
Язва на роговицата
15
15
обр. МЗ – НЗОК № 5
H16.1
Други повърхностни кератити без конюнктивит
15
15
обр. МЗ – НЗОК № 5
H16.2
Кератоконюнктивит
15
15
обр. МЗ – НЗОК № 5
H16.3
Интерстициален и дълбок кератит
15
15
обр. МЗ – НЗОК № 5
H16.4
Неоваскуларизация на роговицата
15
15
обр. МЗ – НЗОК № 5
H20.0
Остър и подостър иридоциклит
15
15
обр. МЗ – НЗОК № 5
H36.0
Диабетна ретинопатия
05, 17, 34
00, 05, 15
обр. МЗ – НЗОК № 5;
обр. МЗ – НЗОК № 5А
H40.0
Суспектна глаукома
15
15
обр. МЗ – НЗОК № 5;
обр. МЗ – НЗОК № 5А
H40.1
Първична глаукома с отворен ъгъл
15
15
обр. МЗ – НЗОК № 5;
обр. МЗ – НЗОК № 5А
H40.2
Първична глаукома със затворен ъгъл
15
15
обр. МЗ – НЗОК № 5;
обр. МЗ – НЗОК № 5А
H40.5
Вторична глаукома, дължаща се на други болести на окото
15
15
обр. МЗ – НЗОК № 5;
обр. МЗ – НЗОК № 5А
H40.6
Вторична глаукома, предизвикана от лекарствени средства
15
15
обр. МЗ – НЗОК № 5;
обр. МЗ – НЗОК № 5А
Н66.0
Остро гнойно възпаление на средното ухо
00, 14, 17
00, 06, 14
обр. МЗ – НЗОК № 5
I10
Есенциална хипертония
00, 08*, 35*
00, 08*
обр. МЗ – НЗОК № 5;
обр. МЗ – НЗОК № 5А
I11
Хипертонична болест на сърцето
 08, 35
00, 08*
обр. МЗ – НЗОК № 5;
обр. МЗ – НЗОК № 5А
I12
Хипертоничен бъбрек
 08, 35
00, 08
обр. МЗ – НЗОК № 5;
обр. МЗ – НЗОК № 5А
I13
Съчетание на хипертонично сърце с хипертоничен бъбрек
 08, 35
00, 08
обр. МЗ – НЗОК № 5;
обр. МЗ – НЗОК № 5А
I20
Стенокардия
 
00, 08*
обр. МЗ – НЗОК № 5;
обр. МЗ – НЗОК № 5А
I25.5
Исхемична кардиомиопатия
08, 35
08
обр. МЗ – НЗОК № 5;
обр. МЗ – НЗОК № 5А
I26.0
Белодробна емболия със споменаване на остро белодробно сърце
08, 35
08
обр. МЗ – НЗОК № 5;
обр. МЗ – НЗОК № 5А
I27.0
Първична белодробна хипертония
08, 35
08
обр. МЗ – НЗОК № 5;
обр. МЗ – НЗОК № 5А
I44.2
Атриовентрикуларен блок, пълен
08, 35
08
обр. МЗ – НЗОК № 5;
обр. МЗ – НЗОК № 5А
I45.6
Синдром на преждевременно възбуждане
08, 35
08
обр. МЗ – НЗОК № 5;
обр. МЗ – НЗОК № 5А
I47.1
Надкамерна тахикардия
08, 35
08
обр. МЗ – НЗОК № 5;
обр. МЗ – НЗОК № 5А
I48
Предсърдно мъждене и трептене
08, 35
08
обр. МЗ – НЗОК № 5;
обр. МЗ – НЗОК № 5А
I49.5
Синдром на болния синусов възел
08, 35
08
обр. МЗ – НЗОК № 5;
обр. МЗ – НЗОК № 5А
I50.0
Застойна сърдечна недостатъчност
08, 35
08
обр. МЗ – НЗОК № 5;
обр. МЗ – НЗОК № 5А
I50.1
Левокамерна недостатъчност
08, 35
08
обр. МЗ – НЗОК № 5;
обр. МЗ – НЗОК № 5А
I69
Последици от
мозъчносъдова болест
 
00, 10
обр. МЗ – НЗОК № 5;
обр. МЗ – НЗОК № 5А
I73.1
Облитериращ тромбангиит (болест на Buerger)
 
25, 31
обр. МЗ – НЗОК № 5;
обр. МЗ – НЗОК № 5А
I80.0
Флебит и тромбофлебит на повърхностни съдове на долните крайници
 
00, 25*, 31*
обр. МЗ – НЗОК № 5;
обр. МЗ – НЗОК № 5А
I80.1
Флебит и тромбофлебит на феморална вена
 
25, 31
обр. МЗ – НЗОК № 5;
обр. МЗ – НЗОК № 5А
I80.2
Флебит и тромбофлебит на дълбоки съдове на долните крайници
 
25, 31
обр. МЗ – НЗОК № 5;
обр. МЗ – НЗОК № 5А
J03
Остър тонзилит
00, 14, 17
00, 06, 14
обр. МЗ – НЗОК № 5
J12
Вирусна пневмония, некласифицирана другаде
00, 17, 19, 36
00, 06, 19
обр. МЗ – НЗОК № 5
J15
Бактериална пневмония, некласифицирана другаде
00, 17, 19, 36
00, 06, 19
обр. МЗ – НЗОК № 5
J16
Пневмония, причинена от други инфекциозни агенти, некласифицирана другаде
00, 17, 19, 36
00, 06, 19
обр. МЗ – НЗОК № 5
J40
Бронхит, неуточнен
 като остър или хроничен
00, 17, 19, 36
00, 06, 19
обр. МЗ – НЗОК № 5
J42
Хроничен бронхит, неуточнен
00, 17, 19, 36
00, 06, 19
обр. МЗ – НЗОК № 5
J44.8
Друга хронична обструктивна белодробна болест
17, 19, 36
06, 19
обр. МЗ – НЗОК № 5;
обр. МЗ – НЗОК № 5А
J45.0
Астма с преобладаващ алергичен компонент
02, 17, 33, 36
02, 19
обр. МЗ – НЗОК № 5;
обр. МЗ – НЗОК № 5А
J45.1
Неалергична астма
02, 17, 33, 36
02, 19
обр. МЗ – НЗОК № 5;
обр. МЗ – НЗОК № 5А
К12.0
Рецидивиращи афти на устната кухина
00, 14, 17, 60, 61, 62, 64
00, 06, 14, 60, 62, 64
обр. МЗ – НЗОК № 5
K12.1
Други форми на стоматит
00, 14, 17, 60, 61, 62, 64
00, 06, 14, 60, 62, 64
обр. МЗ – НЗОК № 5
K20
Езофагит
00, 03, 17, 52
00, 03, 06
обр. МЗ – НЗОК № 5;
обр. МЗ – НЗОК № 5А
K25.7
Хронична, без кръвоизлив или перфорация
03, 17, 52
00, 03
обр. МЗ – НЗОК № 5;
обр. МЗ – НЗОК № 5А
K26
Язва на дванадесетопръстника
03, 17, 52
00, 03, 06
обр. МЗ – НЗОК № 5;
обр. МЗ – НЗОК № 5А
K50.0
Болест на Crohn на тънкото черво
03, 17, 52
03
обр. МЗ – НЗОК № 5;
обр. МЗ – НЗОК № 5А
K50.1
Болест на Crohn
на дебелото черво
03, 17, 52
03
обр. МЗ – НЗОК № 5;
обр. МЗ – НЗОК № 5А
K51.2
Улцерозен (хроничен) проктит
03, 17, 52
03
обр. МЗ – НЗОК № 5;
обр. МЗ – НЗОК № 5А
K52.2
Алергичен и алиментарен гастроентерит и колит
17, 52
 
обр. МЗ – НЗОК № 5;
обр. МЗ – НЗОК № 5А
K74
Фиброза и цироза на черния дроб
03, 52
03
обр. МЗ – НЗОК № 5;
обр. МЗ – НЗОК № 5А
K90.0
Цьолиакия
 03, 52
03
обр. МЗ – НЗОК № 5;
обр. МЗ – НЗОК № 5А
L10
Пемфигус
04
04
обр. МЗ – НЗОК № 5;
обр. МЗ – НЗОК № 5А
M05
Серопозитивен
 ревматоиден артрит
 
20
обр. МЗ – НЗОК № 5;
обр. МЗ – НЗОК № 5А
M07.1
Инвалидизиращ артрит
 
20
обр. МЗ – НЗОК № 5;
обр. МЗ – НЗОК № 5А
M07.2
Псориатичен спондилит
 
20
обр. МЗ – НЗОК № 5;
обр. МЗ – НЗОК № 5А
M07.3
Други псориатични артропатии
 
20
обр. МЗ – НЗОК № 5;
обр. МЗ – НЗОК № 5А
M08
Юношески /ювенилен/ артрит
20, 39
 
обр. МЗ – НЗОК № 5;
обр. МЗ – НЗОК № 5А
M30.0
Възлест полиартериит
20, 39
20
обр. МЗ – НЗОК № 5;
обр. МЗ – НЗОК № 5А
M31.3
Грануломатоза на Wegener
20, 39
20
обр. МЗ – НЗОК № 5;
обр. МЗ – НЗОК № 5А
M32
Дисеминиран лупус еритематодес
20, 39
20
обр. МЗ – НЗОК № 5;
обр. МЗ – НЗОК № 5А
M33
Дерматополимиозит
20, 39
20
обр. МЗ – НЗОК № 5;
обр. МЗ – НЗОК № 5А
M34
Системна склероза
20, 39
20
обр. МЗ – НЗОК № 5;
обр. МЗ – НЗОК № 5А
M45
Анкилозиращ спондилит
20, 39
20
обр. МЗ – НЗОК № 5;
обр. МЗ – НЗОК № 5А
M80
Остеопороза
с патологична фрактура
 
05, 20
обр. МЗ – НЗОК № 5;
обр. МЗ – НЗОК № 5А
M81
Остеопороза без патологична фрактура
 
05, 20
обр. МЗ – НЗОК № 5;
обр. МЗ – НЗОК № 5А
N10
Остър тубулоинтерстициален нефрит
00, 11, 17, 53
00, 06, 11
обр. МЗ – НЗОК № 5
N11
Хроничен тубулоинтерстициален нефрит
11, 53
11
обр. МЗ – НЗОК № 5;
обр. МЗ – НЗОК № 5А
N18
Хронична бъбречна
недостатъчност
11, 53
11
обр. МЗ – НЗОК № 5;
обр. МЗ – НЗОК № 5А
N31
Невромускулна дисфункция на пикочния мехур, некласифицирана другаде
10, 54
01, 10, 22
обр. МЗ – НЗОК № 5;
обр. МЗ – НЗОК № 5А
N40
Хиперплазия на простатата
 
00, 22, 25
обр. МЗ – НЗОК № 5;
обр. МЗ – НЗОК № 5А
 N80
Ендометриоза
01
01
обр. МЗ – НЗОК № 5;
обр. МЗ – НЗОК № 5А
P27.1
Бронхопулмонална дисплазия, възникваща в перинаталния период
56
 
обр. МЗ – НЗОК № 5
Q87.1
Синдроми на вродени аномалии, свързани предимно с нисък ръст (Синдром на Prader-Willi)
17, 34
05
обр. МЗ – НЗОК № 5;
обр. МЗ – НЗОК № 5А
Q96
Синдром на Turner
17, 34
05
обр. МЗ – НЗОК № 5;
обр. МЗ – НЗОК № 5А
Z43.2
Грижа за илеостома
25, 50
00, 25
обр. МЗ – НЗОК № 5;
обр. МЗ – НЗОК № 5А
Z43.3
Грижа за колостома
25, 50
00, 25
обр. МЗ – НЗОК № 5;
обр. МЗ – НЗОК № 5А
Z43.5
Грижа за цистостома
22, 25, 50
00, 22, 25
обр. МЗ – НЗОК № 5;
обр. МЗ – НЗОК № 5А
Z43.6
Грижа за друг изкуствен отвор на пикочните пътища
22, 25, 50
00, 22, 25
обр. МЗ – НЗОК № 5;
обр. МЗ – НЗОК № 5А
Z94
Наличие на трансплантирани органи и тъкани
03, 08, 11, 35, 52, 53
03, 08, 11
обр. МЗ – НЗОК № 5;
обр. МЗ – НЗОК № 5А
Забележки: 1. За D69.3 „Идиопатична тромбоцитопенична пурпура“ – при липса на специалисти Детска клинична хематология и онкология или клинична хематология, лечението да може да се назначава и от специалист детски болести с опит в съответната област; 2. Рецептурна бланка образец МЗ – НЗОК № 5 – за предписване на лекарствени продукти за лечение на заболявания, в количества за не повече от 30 дни може да се издава във всички случаи, по преценка на лекуващия лекар. 3. Рецептурна бланка образец МЗ – НЗОК №5А- за предписване на лекарствени продукти за лечение на хронични заболявания, в количества за не повече от 90 дни.
При липса на лекари специалисти по „Детска гастроентерология“, „Детска ендокринология и болести на обмяната“, „Детска кардиология“, „Детска клинична хематология“, „Детска неврология“, „Детска нефрология“, „Детска пневмология и фтизиатрия“, „Детска ревматология“ и „Клинична алергология-детски болести“, за диспансерно наблюдение на ЗЗОЛ до 18 години на заболяванията, посочени в Приложение №9 и по желание на ЗЗОЛ, диспансеризацията се осъществява от специалист по „Детски болести“, който назначава необходимата терапия.
*При липса на лекари специалисти по „Гастроентерология“, „Ендокринология и болести на обмяната“, „Кардиология“, „Клинична хематология“, „Нефрология“, „Пневмология и фтизиатрия“, „Ревматология“ и „Клинична алергология“, за диспансерно наблюдение на ЗЗОЛ над 18 години на заболяванията, посочени в Приложение №9 и по желание на ЗЗОЛ, диспансеризацията се осъществява по желание на ЗЗОЛ от специалист по „Вътрешни болести“, който назначава необходимата терапия.