Министерски съвет
брой: 14, от дата 13.2.2018 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.6


Постановление № 17 от 8 февруари 2018 г. за приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2018 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 17 ОТ 8 ФЕВРУАРИ 2018 Г.
за приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2018 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. Приема Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2018 г. съгласно приложението.
Чл. 2. Необходимите средства за изпълнение на програмата по т. 1 да се осигурят от централния бюджет за 2018 г. в рамките на предвидените за тази цел средства.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 5а от Закона за закрила на детето във връзка с чл. 11, ал. 1 и 4 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, приета с Постановление № 298 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 111 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 51 и 89 от 2005 г., бр. 14 и 37 от 2006 г., бр. 79 от 2009 г., бр. 107 от 2011 г., бр. 48 и 62 от 2013 г., бр. 36 от 2014 г., бр. 28 от 2016 г. и бр. 22 от 2017 г.).
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:  Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:  Веселин Даков
Приложение към чл. 1
ПРОГРАМА
на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2018 г.
Раздел І
Мерки за закрила на деца с изявени дарби, предложени от министъра на културата

Мерки за закрила по Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби (НУРОЗДИД)
Обхват на мерките
1. Предоставяне на еднократно финансово подпомагане по чл. 8 от НУРОЗДИД за:
 
Ученик от държавно училище по изкуствата и по културата, финансирано чрез Министерството на културата (МК), класиран индивидуално до навършване на 18 години през 2018 г. на първо, второ или трето място на национален или международен конкурс, олимпиада или състезание, включени в програмата.
1.1. Подпомагане за обучение в курсове по изкуства – курсове, майсторски класове, летни академии.
Ученик, представил служебна бележка от организатора за включване в курс за обучение – майсторски клас, лятна академия или пленер, и документ за класиране на първо, второ или трето място на национален или международен конкурс, олимпиада или състезание, включени в програмата.
1.2. Подпомагане за участие в пленери.
Ученик, представил служебна бележка от организатора за включване в курс за обучение по изкуствата и документ за класиране на първо, второ или трето място на национален или международен конкурс, олимпиада или състезание, включени в програмата.
2. Предоставяне на стипендия по чл. 10 от НУРОЗДИД
 
Ученик от държавно училище по изкуствата и по културата, финансирано чрез МК, или от общинско училище, класиран индивидуално до навършване на 18 години през 2018 г. на първо, второ или трето място на национален или международен конкурс, олимпиада или състезание, включени в програмата.
А. НАЦИОНАЛНИ КОНКУРСИ
2.1. Национален фолклорен конкурс „Дунавски славеи“ за изпълнители на народна музика, организатори: община Русе и ОДЦ за култура и изкуство – Русе. Провежда се на 9 и 10 март 2018 г.
За индивидуални изпълнители по народно пеене, кавал, гайда, гъдулка и тамбура от трета възрастова група.
 
2.2. Национален фолклорен конкурс „Орфеево изворче“ – Стара Загора, организатори: Национален музикално-фолклорен съюз „Орфеево изворче“ и община Стара Загора. Провежда се от 23 до 25 март 2018 г.
За индивидуални изпълнители по народно пеене, кавал, гайда, гъдулка, тамбура и акордеон от четвърта възрастова група.
 
2.3. Национален конкурс за изпълнение на българска музикална творба „Върбан Върбанов“ – Бургас, организатори: НУМСИ „Проф. П. Владигеров“, Областна управа – Бургас, община Бургас, УН „Родни звуци“. Провежда се от 20 до 24 март 2018 г. в Бургас.
За индивидуални изпълнители по пиано, цигулка и виола, нисък щрайх – виолончело и контрабас, дървени духови инструменти, медни духови инструменти, ударни инструменти, класическо пеене.
2.4. Национален ученически конкурс по актьорско майсторство, организатор: НГСЕИ – Пловдив. Провежда се на 24 и 25 март 2018 г. в Пловдив.
За индивидуални изпълнители от първа възрастова група.
 
2.5. Национален конкурс за изпълнители на народни инструменти и народно пеене „Песенна дъга над Кутев“, организатор: НУФИ „Ф. Кутев“. Провежда се на 1 април 2018 г. в Котел.
За индивидуални изпълнители по народно пеене, кавал, гайда, гъдулка, тамбура от четвърта възрастова група.
 
2.6. Национален конкурс по теория и история на музиката, организатор: НМУ „Л. Пипков“ – София. Провежда се от 14 до 28 април 2018 г. в София.
Една възрастова група – IХ и Х клас.
 
2.7. Национален конкурс „Проф. Камен Попдимитров“, организатор: НБУ, НМУ „Л. Пипков“ – София. Провежда се от 1 до 13 април 2018 г. в София.
Първа и втора възрастова група – VIII – IX клас; Х – ХІІ клас.
 
2.8. Национален конкурс „Проф. Парашкев Хаджиев“, организатор: НМУ „Л. Пипков“ – София. Провежда се от 30 март до 18 май 2018 г. в София.
Две възрастови групи – Х клас; ХI – ХІІ клас.
 
2.9. Национален конкурс за актова рисунка по натура, организатор: НГПИ „Св. Лука“ – София. Провежда се на 11 април 2018 г. в София.
Първа възрастова група – Х и ХІ клас.
 
2.10. Национален ученически конкурс за учебна рисунка по натура, организатор: НУИИ „Ил. Петров“, НХА. Провежда се на 21 и 22 април 2018 г. в София.
Първа и втора възрастова група.
 
2.11. Национален конкурс за танцьори „Златна гега“, организатор: НУФИ „Филип Кутев“ – Котел. МК. Провежда се на 28 април 2018 г. в Котел.
За индивидуални изпълнители от втора възрастова група.
 
2.12. Национален акордеонен конкурс „Танцуващи клавиши“ – Нови пазар, организатори: община Нови пазар, НЧ „Хр. Ботев“. Провежда се от 26 до 28 април 2018 г. в Нови пазар.
За индивидуални изпълнители от четвърта възрастова група.
 
2.13. Национален конкурс за гайдари и инструментални камерни състави „Вълшебни ритми“, гр. Нови пазар, организатори: община Нови пазар и НЧ „Хр. Ботев“. Провежда се от 20 до 22 април 2018 г. в Нови пазар.
За индивидуални изпълнители на висока (джура) гайда от трета възрастова група и на ниска гайда от втора възрастова група.
 
2.14. Национален младежки конкурс за изящни и приложни изкуства, организатор: МК. Провежда се от 1 до 5 юни 2018 г. в София и в Трявна.
 
Една възрастова група: по живопис, графика, скулптура, художествена керамика, силикатен дизайн, художествена дърворезба и мебел, художествена обработка на метали, художествена тъкан, мода, рекламна графика/графичен дизайн, илюстрация и оформление на книгата, детски играчки, иконопис/стенопис, пространствен и промишлен дизайн, театрален, кино- и телевизионен декор.
2.15. Национален конкурс за учащи от учебни заведения, в които се изучава фотография „Фото Академика“, организатор: Фотографска академия „Янка Кюркчиева“. Провежда се през юни 2018 г. в София.
Една възрастова група, три категории фотография – репортажна, артистична и портрет.
 
2.16. Национален конкурс „Светослав Обретенов“ – Провадия, организатори: МК, община Провадия, СБК, СМТДБ, НМА „Проф. П. Владигеров“. Провежда се от 20 до 30 септември в Провадия.
За индивидуални изпълнители от втора група: от 14- до 18-годишна възраст – за специалностите пиано, цигулка, виола, виолончело и контрабас, и от 16- до 18-годишна възраст – за специалностите кларинет и фагот, тромпет, цугтромбон и туба.
2.17. Национален конкурс за изпълнители на тамбура „Руско Стефанов“, организатор: община Сунгурларе, област Бургас. Провежда се на 27 октомври 2018 г. в Сунгурларе.
За индивидуални изпълнители от трета възрастова група.
 
2.18. Национален конкурс за пианисти „Мила Михайлова“ – Варна, организатори: НУИ „Д. Христов“, община Варна и Фондация „М. Михайлова“. Провежда се от 1 до 4 ноември 2018 г. във Варна.
За индивидуални изпълнители от трета възрастова група.
 
2.19. Конкурс за млади изпълнители на оркестрови инструменти „Добрин Петков“, организатор: НУМТИ „Д. Петков“ – Пловдив. Провежда се от 1 до 4 ноември 2018 г. в Пловдив.
За индивидуални изпълнители на дървени и медни духови инструменти от трета възрастова група.
 
2.20. Национален музикално-фолклорен конкурс „Орфееви таланти“ – Пловдив, организатори: АМТИИ – Пловдив, и БНМФС – Пловдив. Провежда се от 22 до 25 март 2018 г. в Пловдив.
За индивидуални изпълнители по народно пеене, кавал, гайда, гъдулка, тамбура от четвърта възрастова група.
 
2.21. Национален детско-юношески конкурс „Орфеева дарба“ – София, организатор „Национален форум „Орфеева дарба“ – София. Провежда се от 17 март до 15 април 2018 г.
 
За индивидуални изпълнители от четвърта възрастова група, една категория за направленията: „Народно пеене“, „Забавна и популярна музика“, „Класически музикални инструменти – пиано, цигулка, медни духови“.
2.22. Национален конкурс за млади изпълнители на добруджански народни песни и кавал „Иван Георгиев“, с. Дъбовник, община Генерал Тошево. Провежда се през май 2018 г.
За индивидуални изпълнители по народно пеене и по кавал от трета възрастова група.
 
2.23. Национален конкурс/олимпиада или състезание, включени в раздел ІІ и ІII на програмата за 2018 г.
 
Ученик от държавно училище, финансирано от МК, класиран индивидуално в съответната възрастова група/състезателна група/категория/вид/жанр изкуство/инструмент/раздел/направление/формат/учебен предмет/наука/проект/вид спорт/спортна дисциплина.
Б. МЕЖДУНАРОДНИ КОНКУРСИ
2.24. Международен конкурс за класическа китара „Академик Марин Големинов“ – Кюстендил, организатори: Народно читалище „Братство 1869“, община Кюстендил. Провежда се от 28 до 31 март 2018 г. в Кюстендил.
За индивидуални изпълнители от трета възрастова група.
 
2.25. Международен конкурс за инструменталисти и композитори „Музиката и земята“ – София, организатори: Фондация и НМ „Земята и хората“, СБМТД. Провежда се през април 2018 г. в София.
За индивидуални изпълнители инструменталисти.
 
2.26. Международен фолклорен конкурс „Пауталия“, организатори: община Кюстендил, НЧ „Братство 1869“. Провежда се от 29 юни до 1 юли 2018 г. в Кюстендил.
За индивидуални изпълнители по народно пеене от трета възрастова група.
 
2.27. Международен младежки фестивал-конкурс „Надежди, таланти, майстори“ – Добрич, организатор: община Добрич. Провежда се през септември 2018 г. в Добрич.
За индивидуални изпълнители по пиано, цигулка, виола, виолончело от втора възрастова група.
 
2.28. Международен цигулков конкурс „Проф. Недялка Симеонова“, Хасково, организатори: община Хасково, СБК, СМТДБ, НМА, АМТИИ. Провежда се през октомври 2018 г. в Хасково.
За индивидуални изпълнители от трета възрастова група.
 
2.29. Международен клавирен конкурс „Класика и съвременност“, организатор: НУМСИ „Хр. Морфова“ – Стара Загора. Провежда се от 15 до 18 ноември 2018 г. в Стара Загора.
За индивидуални изпълнители от трета възрастова група.
2.30. III Международен флейтов конкурс, организатори: Фондация „Европейска музикална академия“, община Варна, НУИ „Д. Христов“ – Варна. Провежда се през октомври 2018 г. във Варна.
За индивидуални изпълнители от втора възрастова група.
 
2.31. Международен конкурс за класическа китара – Плевен, организатори: НУИ „П. Пипков“. Провежда се от 28 ноември до 2 декември 2018 г. в Плевен.
За индивидуални изпълнители от трета възрастова група.
 
2.32. Международен конкурс/
олимпиада или състезание, включени в раздели ІІ и ІII на програмата за 2018 г.
 
Ученик от държавно училище, финансирано от МК, класиран индивидуално в съответната възрастова група/
състезателна група/
категория/вид/жанр изкуство/
инструмент/раздел/
направление/формат/
учебен предмет/наука/
проект/вид спорт/спортна дисциплина.

Раздел IІ
Мерки за закрила на деца с изявени дарби, предложени от министъра на образованието и науката

Мерки за закрила по Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби (НУРОЗДИД)
Обхват на мерките
1. Предоставяне на еднократно финансово подпомагане по чл. 8 от НУРОЗДИД за:
 
Ученик от държавно училище, финансирано чрез Министерството на образованието и науката (МОН), класиран индивидуално до навършване на 18 години през 2018 г. на първо, второ или трето място на национален или международен конкурс, олимпиада или състезание в областта на науката, изкуството и спорта, включени в програмата.
1.1. Подпомагане за обучение в курсове по наука и изкуства, организирани от училища, центрове за подкрепа на личностно развитие, научни и творчески съюзи, фондации, сдружения и фирми.
Ученик от държавно училище, финансирано от МОН, класиран на първо, второ или трето място на конкурс, олимпиада или състезание в областта на изкуството, науката и спорта, представил служебна бележка от организатора за включване в курс за обучение по наука и изкуство и документ за класиране.
1.2. Подпомагане за участие в пленери, обучителни и тренировъчни лагери, организирани от училища, центрове за подкрепа на личностно развитие, научни и творчески съюзи, фондации, сдружения и фирми.
Ученик от държавно училище, финансирано от МОН, класиран на първо, второ или трето място на конкурс, олимпиада или състезание в областта на изкуството, науката и спорта, представил служебна бележка от организатора за включване в пленер, обучителни или тренировъчни лагери и документ за класиране.
1.3. Подпомагане за участие в национални и международни конкурси, олимпиади и състезания, включени в раздел ІІ, т. 2 от програмата.
Ученик от държавно училище, финансирано от МОН, класиран на първо, второ или трето място на конкурс, олимпиада или състезание в областта на изкуството, науката и спорта, представил покана или документ, потвърждаващ участието в национален или международен конкурс, включен в раздел ІІ, т. 2 от програмата с мерки за закрила на деца с изявени дарби през 2017 г., и документ за класиране.
2. Предоставяне на стипендия по чл. 10 от
НУРОЗДИД
 
Ученик от държавно училище, финансирано чрез МОН, или от общинско училище, класиран индивидуално до навършване на 18 години през 2018 г. на първо, второ или трето място на национален или международен конкурс, олимпиада или състезание, включени в програмата.
А. НАЦИОНАЛНИ КОНКУРСИ В ОБЛАСТТА НА ИЗКУСТВАТА
2.1. Национален конкурс „Моите детски мечти“ от Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците, организиран от МОН и НДД. Провежда се през февруари 2018 г. в София.
Трета група – VІІІ – ХІІ клас: в направление литературно творчество и в направление изобразително изкуство – раздел рисунка и раздел приложно изкуство.
2.2. Национален конкурс „Път към славата“, организиран от Арт център „Кърнолски“, РУО – София-град, дирекция „Образование“, и район „Оборище“ – Столична община, и др. Провежда се през февруари 2018 г. в София.
Трета група солисти – вокал, хореография и инструментал.
2.3. Национален конкурс „Малките нашенци“ за весела детска рисунка и хумористична литературна творба, организиран от община Казанлък и ЦПЛР ОДК „Св. Иван Рилски“, Казанлък. Провежда се през март 2018 г. в Казанлък.
Трета група литературно творчество и трета група, първа категория за детска рисунка.
2.4. Национален конкурс „Диньо Маринов“ за изпълнители на народна музика: певци, инструменталисти, народни хорове, оркестри и ансамбли от Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците, организиран от ЦПЛР ОДК – Варна, и община Варна. Провежда се през април 2018 г. във Варна.
Трета група, индивидуални изпълнители по народно пеене и инструменталисти: гайда, кавал, тамбура и гъдулка.
2.5. Национален конкурс за млади изпълнители на забавна песен от Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците, организиран от ЦПЛР ОДК – Пловдив, и община Пловдив. Провежда се през март 2018 г. в Пловдив.
Четвърта група – VІІІ – ХІІ клас, раздел солисти.
2.6. Национален конкурс „Българските архитектурни паметници в макети“, организиран от ЦПЛР ОДК – Варна, и община Варна.
Провежда се през март 2018 г. във Варна.
Четвърта възрастова група.
2.7. Национален конкурс за класически, характерен и съвременен танц, организиран от община Бургас, ЦПЛР ОДК – Бургас. Провежда се през април 2018 г. в Бургас
Четвърта група, индивидуални изпълнители в три жанра: класически, характерен и съвременен танц.
2.8. Национални конкурси под надслов „За хляба наш...“ за научна разработка (проект) и за есе, организирани от ФХСБ, ЦПЛР ОДК – Благоевград, и община Благоевград. Провежда се през април 2018 г. в Благоевград.
Една група – VІІІ – ХІІ клас, в конкурса за есе и две групи – VІІІ – ХІІ клас, в конкурса за индивидуална научна разработка (проект).
2.9. Национален литературен конкурс „Петя Дубарова“, организиран от община Бургас, къща-музей „Петя Дубарова“, РУО – Бургас. Провежда се през май 2018 г. в Бургас.
Една група – VІІІ – ХІІ клас, в два раздела – поезия и проза.
2.10. Национален конкурс за класически, характерни и модерни танци „Българска роза“, организиран от ЦПЛР ОДК „Св. Иван Рилски“, Казанлък, и община Казанлък. Провежда се през май 2018 г. в Казанлък.
Трета възрастова група VIII – XII клас в три жанра – класически, характерен и съвременен танц.
2.11. Национален конкурс за стихотворение и есе „Живеем в земята на Ботев“ от Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците, организиран от ЦПЛР ЦРД – Враца, и община Враца. Провежда се през май 2018 г. във Враца.
Втора група – ІХ – ХІІ клас в раздел стихотворение и раздел есе.
2.12. Национален конкурс „Вълшебният свят на Ангел Каралийчев“ от Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците, организиран от МОН и НДД. Провежда се през май 2018 г. в София.
Трета възрастова група VIII – XII клас в разделите поезия, проза, рисунка, приложно изкуство.
2.13. Национален конкурс „Бог е любов“, организиран от МОН. Провежда се през юни 2018 г. в Стара Загора.
Три групи – VІІІ – ХІІ клас, в жанровете стихотворение, разказ или есе, рисунка и приложно изкуство (присъжда се само първо място на националния етап по статут).
2.14. Национален конкурс „Несебър – остров на изкуствата“, организиран от община Несебър и ЦПЛР ОДК – Несебър. Провежда се през юли 2018 г. в Несебър.
Втора възрастова група, индивидуални изпълнители на съвременен танц.
2.15. Национален пленер – конкурс по графика и живопис „Врачанска есен“, организиран от община Враца и СУ „Отец Паисий“, Враца. Провежда се през октомври 2018 г. във Враца.
Две възрастови групи – VІІІ – Х клас и ХІ – ХІІ клас в две категории – графика и живопис.
2.16. Национален етап на конкурса за детска рисунка „С очите си видях бедата“ от Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците, организиран от ГДПБЗН към МВР и НДД. Провежда се през октомври 2018 г. в София.
Трета възрастова група – от 15 до 18 години; първа, втора и трета категория (присъжда се само първо място на националния етап по статут).
2.17. Национален ученически конкурс от Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците, организиран от Национален клуб „Родолюбие“, НДД и др. Провежда се през ноември 2018 г. в София.
Една възрастова група – VІІІ – ХІІ клас, за индивидуални участници в два формата – електронна презентация и реферат.
2.18. Национален танцов конкурс за театрално-сценични танци – класически балет, характерни и съвременни танци – „България танцува“, организиран от община Димитровград и Общинския център за танцово изкуство. Провежда се през ноември 2018 г. в Димитровград.
 
Четвърта възрастова група – VІІІ – ХІІ клас, за индивидуални изпълнители в три жанрови категории – класически, характерен и съвременен танц.
 
2.19. Национален конкурс по народно приложно изкуство „От Коледа до Васильовден“ от Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците, организиран от НДД. Провежда се през декември 2018 г. в София.
Трета възрастова група в народно приложно изкуство, в два раздела – керамика, декоративни пана и тъкани.
 
2.20. Национални конкурси, включени в раздел І на програмата за 2018 г.
Ученик от държавно училище, финансирано от МОН, класиран индивидуално в съответната възрастова група, състезателна група, категория, вид или жанр изкуство, инструмент, раздел, направление.
 
Б. НАЦИОНАЛНИ ОЛИМПИАДИ, СЪСТЕЗАНИЯ И КОНКУРСИ В ОБЛАСТТА НА НАУКАТА
2.21. Национален зимен математически турнир „Атанас Радев“. Провежда се от 19 до 21.01.2018 г. в Ямбол.
Пет състезателни групи – VІІІ – ХII клас.
 
2.22. Национално състезание по математическа лингвистика. Провежда се от 26 до 28.01.2018 г. в Пловдив.
Две състезателни групи – VІІІ – ХII клас.
2.23. Пролетни състезания по информатика.
Провеждат се от 20 до 22.04.2018 г. във Велико Търново.
Три състезателни групи – VІІІ – ХІІ клас.
2.24. Национална олимпиада по руски език.
Провежда се на 17.03.2018 г. във Варна.
Пет състезателни групи – VІІІ – ХІІ клас.
2.25. Национална олимпиада по френски език.
Провежда се на 24.03.2018 г. в Пловдив.
Пет състезателни групи – VIII – XII клас.
2.26. Национална олимпиада по италиански език.
Провежда се на 24.03.2018 г. в София.
Пет състезателни групи – VIII – XII клас.
2.27. Национална олимпиада по испански език.
Провежда се на 31.03.2018 г. във Велико Търново.
Пет състезателни групи – VIII – XII клас.
2.28. Национална олимпиада по английски език.
Провежда се на 25.03.2018 г. в Кърджали.
Пет състезателни групи – VIII – XII клас.
2.29. Национална олимпиада по немски език.
Провежда се от 16 до 18.03.2018 г. в Благоевград.
Пет състезателни групи – VIII – XII клас.
2.30. Национална олимпиада по химия и опазване на околната среда. Провежда се на 17 и 18.03.2018 г. във Варна.
Три състезателни групи – VІІІ – ХІІ клас.
2.31. Математическо състезание между профилирани гимназии и паралелки на СУ с чуждоезиков профил. Провежда се от 23 до 25.03.2018 г. в Ловеч.
Пет състезателни групи – VІІІ – ХІI клас.
2.32. Пролетни математически състезания. Провеждат се на 30.03.2018 и 1.04.2018 г., VIII клас в Русе и IX – XII клас в Плевен.
Пет състезателни групи по математика – VІІІ – ХIІ клас.
2.33. Пролетно национално състезание по физика.
Провежда се на 9 и 11.03.2018 г. в Стара Загора.
Пет състезателни групи – VІІІ – ХІІ клас.
2.34. Национално състезание по компютърни мрежи. Провежда се на 14 и 15.04.2018 г. в София.
Една състезателна група – VІІІ – ХІІ клас.
2.35. Национално състезание „Виртуално предприятие“. Провежда се на 13 и 14.04.2018 г. в София.
Една състезателна група – VІІІ – ХІІ клас.
2.36. Национална олимпиада по техническо чертане. Провежда се от 20 до 22.04.2018 г. в София.
Три състезателни групи – VІІІ клас, и две групи – IX – ХІІ клас.
2.37. Национална олимпиада по астрономия.
Провежда се от 4 до 6.05.2018 г. в Кърджали.
Три състезателни групи – VІІІ – ХІІ клас.
2.38. Национална олимпиада по география и икономика. Провежда се от 27 до 29.04.2018 г. в Стара Загора.
Две състезателни групи – VІІІ – ХІІ клас.
2.39. Национална олимпиада по информатика.
Провежда се на 17 и 18.03.2018 г. в Стара Загора.
Три състезателни групи – VІІІ – ХІІ клас.
2.40. Национална олимпиада по физика.
Провежда се от 2 до 4.04.2018 г. в Русе.
Три състезателни групи – VІІІ – ХІІ клас.
2.41. Национално състезание по химия и опазване на околната среда „Тестови задачи за ученици в гимназиалния етап“. Провежда се на 21 и 22.04.2018 г. в Ловеч.
Една състезателни група – VІІІ – ХІІ клас.
2.42. Национална олимпиада по биология и здравно образование. Провежда се на 31.03 и 1.04.2018 г. в Ямбол.
Две състезателни групи – VІІІ – ХІІ клас.
2.43. Национална олимпиада по философия. Провежда се от 23 до 25.03.2018 г. в София.
Една състезателна група – ІХ – ХІІ клас.
2.44. Национална олимпиада по математическа лингвистика. Провежда се от 27 до 29.04.2018 г. в Бургас.
Три състезателни групи – VІІІ – ХІІ клас.
2.45. Национална олимпиада по математика. Провежда се от 13 до 16.04.2018 г. в София.
Две състезателни групи – VІІІ – ХІІ клас.
2.46. Национална олимпиада по информационни технологии. Провежда се от 11 до 13.05.2018 г. в Търговище.
Две състезателни групи – VІІІ – ХІІ клас.
 
2.47. Национална олимпиада по български език и литература. Провежда се на 31.03 и 1.04.2018 г. в Сливен.
Три състезателни групи – VІІІ – ХІІ клас.
2.48. Национална олимпиада по гражданско образование. Провежда се от 13 до 15.04.2018 г. в Русе.
Две състезателни групи – VІІІ – ХІІ клас.
 
2.49. Национален конкурс „Млади таланти“, организиран от МОН (част от рамковата програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“). Провежда се през април 2018 г. в София.
Една състезателни група – VІІІ – ХІІ клас, за индивидуални проекти в основните научни области.
2.50. Национален летен турнир по информатика.
Провежда се от 8 до 10.06.2018 г. в Пловдив.
 
Три състезателни групи – VІІІ – ХІІ клас.
 
2.51. Национално математическо състезание „Европейско кенгуру“ – национален кръг. Провежда се на 2.06.2018 г. в София.
Три състезателни групи – VІІІ – ХІІ клас.
 
2.52. Национално многоезично състезание по английски, испански, италиански, немски, руски и френски език. Провежда се през ноември 2018 г. в Плевен.
Шест състезателни групи – XI клас:
ФЕ, НЕ, ИтЕ, ИЕ, РЕ – АЕ
АЕ, ФЕ, ИтЕ, ИЕ, РЕ – НЕ
АЕ, НЕ, ИтЕ, ИЕ, РЕ – ФЕ
АЕ, ФЕ, НЕ, ИтЕ, РЕ – ИЕ
АЕ, ФЕ, НЕ, ИтЕ, ИЕ – РЕ
АЕ, ФЕ, НЕ, ИЕ, РЕ – ИтЕ
2.53. Национално състезание за речеви и комуникативни умения на английски език. Провежда се през ноември 2018 г. в Сливен.
Две състезателни групи – VIII – XII клас.
2.54. Национална олимпиада по история и цивилизация. Провежда се от 20 до 22.04. 2018 г. в Кърджали.
Една състезателна група XII клас.
В. МЕЖДУНАРОДНИ КОНКУРСИ В ОБЛАСТТА НА НАУКАТА И ИЗКУСТВАТА
2.55. Международна Менделеева олимпиада по химия. Провежда се през 2018 г.
Възрастова група до X – XII клас.
2.56. Международна олимпиада по философия. Провежда се през 2018 г. в Черна гора.
Възрастова група до 18 години.
2.57. Международен детски конкурс „Слънце, радост, красота“, организиран от община Несебър и ЦПЛР ОДК – Несебър. Провежда се през юни 2018 г. в Несебър.
Трета група за индивидуални изпълнители в два раздела – пиано, забавна/естрадна песен.
2.58. Международен екологичен форум „Сребърна“. Конкурс за ученически индивидуални проекти по екология и опазване на околната среда, организиран от НДД, община Силистра, Фондация „Еврика“, РИОСВ – Русе, ЦПЛР ОДК – Силистра. Провежда се на 1 и 2 юни 2018 г. в Силистра.
Възрастова група – 15 до 18 години, индивидуални участници с проекти по избрана тема.
2.59. Международна олимпиада по математика. Провежда се през 2018 г. в Румъния.
Възрастова група до 18 години.
2.60. Международна олимпиада по физика. Провежда се през 2018 г. в Португалия.
Възрастова група до 18 години.
2.61. Международен конкурс за изкуства „Радост на брега“, организиран от община Созопол и Сдружение „Радост на брега“ със съдействието на община Поморие. Провежда се през юни 2018 г. в Созопол.
Четвърта възрастова група VІII – XII клас в раздел музикално изкуство: кавал, народно пеене, пиано, поп пеене.
2.62. Международна олимпиада по биология. Провежда се през 2018 г. в Иран.
Възрастова група ІХ – ХІІ клас.
2.63. Международна олимпиада по химия. Провежда се през 2018 г. в Братислава, Словакия, и Прага, Чехия.
Възрастова група Х – ХІІ клас.
2.64. Международна олимпиада по математическа лингвистика. Провежда се през 2018 г. в Чехия.
Възрастова група до 18 години.
2.65. Международна олимпиада по информатика. Провежда се през 2018 г. в Япония.
Възрастова група до 18 години.
2.66. Международна олимпиада по география и икономика. Провежда се през 2018 г. в Канада.
Възрастова група до 18 години.
2.67. Международен конкурс на изкуствата – конкурс за изпълнители на детска и забавна песен „Речни ноти“, организиран от община Тутракан, Общинския център за извънучилищни дейности – Тутракан. Провежда се през август 2018 г. в Тутракан.
ІV група, VIII – XII клас, индивидуални изпълнители на забавна песен.
2.68. Международна олимпиада по астрономия. Провежда се през 2018 г.
Възрастова група до 18 години.
2.69. Европейска олимпиада по информатика. Провежда се през 2018 г.
Една възрастова група, VIII клас.
2.70. Балканска олимпиада по информатика. Провежда се през 2018 г.
Две възрастови групи, VIII клас и IX – XII клас.
2.71. Балканска олимпиада по математика. Провежда се през 2018 г.
Две възрастови групи, VIII клас и IX – XII клас.
2.72. Международни конкурси, включени в раздел І на програмата за 2018 г.
Ученик от държавно училище, финансирано от МОН, класиран индивидуално в съответната възрастова група, състезателна група, категория, вид или жанр изкуство, инструмент, раздел, направление.
Г. МЕЖДУНАРОДНИ СЪСТЕЗАНИЯ, ДЪРЖАВНИ ПЪРВЕНСТВА И УЧЕНИЧЕСКИ СПОРТНИ СЪСТЕЗАНИЯ
2.73. Финали на Ученически игри за съответната възраст и пол, включени в Националния спортен календар на МОН. Провеждат се през май и юни 2018 г.
а) ученик в държавно или общинско училище от VІІІ до ХII клас, класиран индивидуално до навършване на 18 години на първо място в един от спортовете – бадминтон, тенис на маса, шахмат и лека атлетика – 7 дисциплини (без щафета);
б) ученик в държавно или общинско училище от VІІІ до ХII клас, спечелил до навършване на 18 години индивидуална награда в един от спортовете – баскетбол, волейбол, хандбал и футбол.
2.74. Финали на Ученически игри за учениците с увреден слух, нарушено зрение, физически увреждания и увреждания на централната нервна система – един за календарната година за съответната възраст и пол, определено от съответната лицензираната българска спортна федерация/асоциация, администрираща спорта за хора с увреждания, и отговарящо на условията по букви „а“ и „б“. Провеждат се през май и юни 2018 г.
а) ученик от VІІІ до ХII клас oт държавно или общинско училище, класиран до навършване на 18 години на първо място по един вид спорт, спортна дисциплина, категория (при най-малко трима участ­ници в дисциплина или категория);
б) ученик в държавно или общинско училище от VІІІ до ХII клас, спечелил индивидуална награда в един от колективните спортове.
2.75. Финали на състезания по авиомоделизъм, ракетомоделизъм, автомоделизъм и корабомоделизъм, включени в Националния спортен календар на МОН. Провеждат се през май и юни 2018 г.
Ученик от държавно или общинско училище от VIII до XII клас, класиран индивидуално до навършване на 18 години на първо място.
2.76. Финали на международни и държавни състезания/първенства по спортове, включени в раздел III на програмата за 2018 г.
Ученик от държавно училище, финансирано от МОН, от VIII до XII клас, класиран индивидуално или спечелил индивидуална награда в колективните спортове до навършване на 18 години в съответната възрастова група, състезателна група, вид спорт, спортна дисциплина.

Раздел ІII
Мерки за закрила на деца с изявени дарби, предложени от министъра на младежта и спорта

Мерки за закрила по Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби (НУРОЗДИД)
Обхват на мерките
1. Предоставяне на еднократно финансово подпомагане по чл. 8 от НУРОЗДИД за:
 
Ученик в държавно спортно училище, финансирано чрез Министерството на младежта и спорта (ММС), класиран до навършване на 18 години на първо, второ или трето място на олимпийски игри, световно първенство, европейско първенство и балканско първенство или на първо място на финали на държавно първенство по спортове, включени в програмата за 2018 г.
1.1. Подпомагане за участие в държавни и международни първенства по спортове, включени в програмата за 2018 г.
1.2. Подпомагане за участие в тренировъчни лагери по спортове, включени в програмата за 2018 г.
Ученик в държавно спортно училище, финансирано чрез ММС, представил служебна бележка от организатора с информация за размера на таксата за участие в държавно, международно първенство или в тренировъчен лагер, както и документ за класиране, съгласно програмата за 2018 г.
2. Предоставяне на стипендия по чл. 10 от НУРОЗДИД
 
Ученик в държавно спортно училище, финансирано чрез ММС, или от общинско училище, класиран до навършване на 18 години на първо, второ или трето място на олимпийски игри, световно първенство, европейско първенство, балканско първенство или на първо място на финали на държавно първенство по спортовете, включени в програмата за 2018 г.
2.1. Финал на международно и държавно състезание/първенство за съответната възрастова група и пол, включени в календарите на лицензираните български спортни федерации*.
* Лицензираните български спортни федерации са включени в регистъра на спортните федерации, воден от министъра на младежта и спорта и публикуван на електронната страница на ММС – http://mpes.government.bg.
2.1.1. Олимпийски игри (ОИ), световно първенство (СП), европейско първенство (ЕП) и балканско първенство (БП), включени в календарите на лицензираните български спортни федерации по спортове, включени в Програмата на:
– Олимпийски игри, Пьончанг 2018 г.;
– МОИ, Буенос Айрес, 2018 г.;
– Олимпийски игри, Токио, 2020 г., и
– спортовете, по които през учебната 2017/2018 г. се осъществява обучение в спортните училища.
БП – постигнато класиране при минимум участие на 4 държави и при конкуренция от 6 участници в дисциплина или категория.
 
1. Ученик от VІІІ до ХІІ клас, класиран индивидуално до навършване на 18 години в индивидуален шампионат на първо, второ или трето място на олимпийски игри, световно първенство, европейско първенство и балканско първенство по спортовете: акробатика, бадминтон, биатлон, борба, бокс, вдигане на тежести, ветроходство, гребане, голф, джудо, кану-каяк, карате, кик-бокс, колоездене, конен спорт, лека атлетика, ловна стрелба, модерен петобой, плуване, ролери, самбо, скокове батут, скокове във вода, синхронно плуване, ски алпийски дисциплини, ски бегови дисциплини, ски скокове, сноуборд, спортни шейни, спортна гимнастика, спортна стрелба, спортно катерене, скейтборд, таекуондо – WTF, тенис, тенис на маса, триатлон, фехтовка, фигурно пързаляне, шорттрек, шотокан карате-до и художествена гимнастика.
– в спорта акробатика – постигнато класиране само в многобой.
* Не се включват:
– финали на първенства с регламенти на европейски регионални първенства, турнири, купи, кръгове;
– в индивидуалните видове спорт – дисциплини като:
щафети, двойки, тройки, четворки и др.;
– финали на състезания по гребен ергометър;
– финали на лекоатлетически състезания в зала;
– финали на летни състезания с ролкови ски.
2. Ученик от VІІІ до ХІІ клас, спечелил до навършване на 18 години индивидуална награда в колективните спортове баскетбол, волейбол, футбол, хандбал, бейзбол, водна топка, ръгби, софтбол, хокей на трева и хокей на лед, на олимпийски игри, световно първенство, европейско първенство или балканско първенство.
2.1.2. Финал на държавно първенство (ДП)* за съответната възрастова група и пол, включени в календарите на лицензираните български спортни федерации по олимпийските спортове, вписани в регистъра на спортните федерации**, воден от министъра на младежта и спорта.
*Конкретните държавни първенства, резултатите от които са валидни за предоставяне на закрила, се определят от лицензираните български спортни федерации и са обобщени в справка, публикувана на електронната страница на ММС.
**Регистърът на спортните федерации e публикуван на електронната страница на ММС.
ДП – постигнато класиране при минимум участие на 4 спортни клуба и при конкуренция от 6 участници в дисциплина или категория.
 
1. Ученик от VІІІ до ХІІ клас, класиран индивидуално до навършване на 18 години в индивидуален шампионат на първо място на финали на държавно първенство (ДП) по спортовете: бадминтон, биатлон, борба, бокс, вдигане на тежести, ветроходство, гребане, голф, джудо, кану-каяк, карате, колоездене, конен спорт, лека атлетика, ловна стрелба, модерен петобой, плуване, ролери, скокове батут, скокове във вода, синхронно плуване, ски алпийски дисциплини, ски бегови дисциплини, ски скокове, сноуборд, спортни шейни, спортна гимнастика, спортна стрелба, спортно катерене, скейтборд, таекуондо – WTF, тенис, тенис на маса, триатлон, фехтовка, фигурно пързаляне, шорттрек и художествена гимнастика, и при спазване на следните изисквания:
* Не се включват:
– финали на първенства с регламенти на турнири, купи, кръгове;
– в индивидуалните видове спорт – дисциплини, като щафети, двойки, тройки, четворки и др.;
– финали на състезания по гребен ергометър;
– финали на лекоатлетически състезания в зала;
– финали на летни състезания с ролкови ски.
2. Ученик от VІІІ до ХІІ клас, спечелил до навършване на 18 години индивидуална награда***, от отбор, класиран на първо място на финали на държавно първенство в олимпийски колективен спорт: баскетбол, волейбол, футбол, хандбал, бейзбол, водна топка, ръгби, софтбол, хокей на трева и хокей на лед.
*** Индивидуалните награди в колективните спортове са публикувани на сайта на ММС.
2.2. Финал на международно или държавно състезание/първенство за хора с увреждания, включени в държавния и международен спортен календар на съответните лицензирани спортни организации – без щафети, двойки и др.
 
1. Ученик от VІІІ до ХІІ клас, класиран индивидуално до навършване на 18 години в индивидуален шампионат на първо, второ или трето място на параолимпийски игри, световно първенство, европейско първенство или балканско първенство по съответните спортове.
2. Ученик от VІІІ до ХІІ клас, класиран индивидуално до навършване на 18 години в индивидуален шампионат на първо място на финали на държавно първенство.
3. Ученик от VІІІ до ХІІ клас, спечелил до навършване на 18 години индивидуална награда в колективните спортове на параолимпийски игри, световно първенство, европейско първенство или балканско първенство.
4. Ученик от VІІІ до ХІІ клас, спечелил до навършване на 18 години индивидуална награда, от отбор, класиран на първо място на финали на държавно първенство в колективен спорт.
2.3. Финали на държавно първенство (ДП) за деца в риск по олимпийски вид спорт, включени в държавния спортен календар на съответната лицензирана спортна федерация* – без щафети, двойки, тройки, четворки и др.
ДП – постигнато класиране при минимум участие на 4 спортни клуба и при конкуренция от 6 участници в дисциплина.
*Регистърът на спортните федерации e публикуван на електронната страница на ММС.
1. Ученик от VІІІ до ХІІ клас, класиран индивидуално до навършване на 18 години в индивидуален шампионат на първо място на финали на държавно първенство по спортовете: лека атлетика, бадминтон, тенис на маса и таекуондо – WTF.
 
2.4. Национален и международен конкурс/олимпиада или състезание, включени в раздели I и II на програмата за 2018 г.
 
Ученик в държавно спортно училище от VІІІ до ХІІ клас, класиран до навършването на 18 години индивидуално в съответната възрастова група, състезателна група, категория, вид или жанр изкуство, инструмент, раздел, направление, формат, учебен предмет, наука, проект, вид спорт, спортна дисциплина.

Раздел IV
Средства за изпълнение на мерките за закрила по раздел І, II и ІII

Мерки за закрила
Брой
Средства
(в лв.)
Министерство на културата
 
410 145
1. Еднократно финансово подпомагане на деца от държавни училища по изкуствата, обхванати в програмата по раздел І, т. 1 за 2018 г.
25
4875
2. Стипендии за деца от държавни и общински училища, обхванати в програмата по раздел І, т. 2 за 2018 г.
260
250 965
3. Предоставени стипендии на деца от държавни и общински училища по програмата от 2017 г.
220
154 305
Министерство на образованието и науката
 
869 870
1. Еднократно финансово подпомагане на деца от държавни училища, обхванати в програмата по раздел ІІ, т. 1 за 2018 г.
3
585
2. Стипендии за деца от държавни и общински училища, обхванати в програмата по раздел ІІ, т. 2 за 2018 г.
557
525 555
3. Предоставени стипендии на деца от държавни и общински училища по програмата от 2017 г.
400
343 730
Министерство на младежта и спорта
 
519 985
1. Еднократно финансово подпомагане на деца от държавни училища, обхванати в програмата по раздел ІII, т. 1 за 2018 г.
5
975
2. Стипендии за деца от държавни и общински училища, обхванати в програмата по раздел ІII, т. 2 за 2018 г.
345
392 110
3. Предоставени стипендии на деца от държавни и общински училища по програмата от 2017 г.
 201
126 900
Общ брой еднократни финансови подпомагания за 2018 г.
33
6435
Общ брой стипендии по програмата за 2018 г.
1162
1 132 370
Брой стипендии за доизплащане през 2018 г. по програмата за 2017 г.
821
 661 195
ВСИЧКО:
 
1 800 000

 
1221