Народно събрание
брой: 65, от дата 23.7.2013 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.2


Решение за избиране на председател на Държавна агенция „Национална сигурност“

 

РЕШЕНИЕ
за избиране на председател на Държавна агенция „Национална сигурност“
Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 8, ал. 1 от Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ и по предложение на министър-председателя на Република България
РЕШИ:
Избира Владимир Богданов Писанчев за председател на Държавна агенция „Национална сигурност“.
Решението е прието от 42-то Народно събрание на 19 юли 2013 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Михаил Миков
5811