Министерски съвет
брой: 24, от дата 21.3.2017 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.7


Постановление № 51 от 16 март 2017 г. за изменение и допълнение на Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси, приета с Постановление № 53 на Министерския съвет от 1998 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 51  ОТ 16 МАРТ 2017 Г.
за изменение и допълнение на Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси, приета с Постановление № 53 на Министерския съвет от 1998 г. (обн., ДВ, бр. 27 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 9, 33 и 78 от 1999 г., бр. 43, 65 и 86 от 2000 г.; попр., бр. 27 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 106 и 108 от 2001 г., бр. 24, 34, 39, 106 и 111 от 2003 г., бр. 15, 24 и 32 от 2004 г.; попр., бр. 36 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 52 от 2006 г., бр. 16 и 21 от 2007 г.; попр., бр. 26 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 32 и 75 от 2007 г., бр. 81 от 2008 г., бр. 27 от 2009 г., бр. 18 и 75 от 2010 г., бр. 2, 7, 51 и 77 от 2011 г., бр. 27 и 103 от 2012 г., бр. 38 от 2013 г., бр. 50 и 74 от 2014 г., бр. 6, 29 и 57 от 2015 г. и бр. 66 от 2016 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 10, ал. 1 след думите „Република България“ се поставя запетая и се добавя „с изключение на случаите по чл. 10б“.
§ 2. Създава се чл. 10б:
„Чл. 10б. (1) При предоставяне право на продължително пребиваване на чужденец в Република България на основание чл. 24, ал. 1, т. 5, 13 и 18, чл. 24е, ал. 1, чл. 33г, ал. 4, чл. 33к, ал. 3 и чл. 33р, ал. 1 от Закона за чужденците в Република България със срок до 1 година се събира такса в размер 150 лв.
(2) При предоставяне право на продължително пребиваване на чужденец в Република България на основание чл. 24в от Закона за чужденците в Република България със срок до 1 година се събира такса в размер 100 лв.
(3) При предоставяне право на продължително пребиваване на чужденец в Република България на основание чл. 24б, 24и, 33к и 33л от Закона за чужденците в Република България със срок до 1 година се събира такса в размер 110 лв.
(4) Срокът, за който се събират таксите по ал. 1 – 3, се изчислява от датата на изтичане на последното разрешение за пребиваване на чужденеца в Република България, ако няма прекъсване на срока за пребиваване.“
§ 3. В чл. 12 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) За разрешаване на постоянно пребиваване на чужденец в Република България се събира такса в размер 1000 лв.“
2. Алинея 3 се отменя.
§ 4. Създава се чл. 12а:
„Чл. 12а. За разрешаване на дългосрочно пребиваване на чужденец в Република България се събира такса в размер 110 лв.“
Заключителна разпоредба
§ 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:  Огнян Герджиков
Главен секретар на Министерския съвет:  Веселин Даков
2063