Народно събрание
брой: 71, от дата 11.8.2020 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.5


Закон за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност

 

УКАЗ № 166
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност, приет от 44-то Народно събрание на 29 юли 2020 г.
Издаден в София на 4 август 2020 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Данаил Кирилов
ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност (обн., ДВ, бр. 87 от 2005 г.; изм., бр. 30, 31, 55 и 88 от 2006 г., бр. 51 и 84 от 2007 г., бр. 13, 36 и 100 от 2008 г., бр. 27, 35, 74, 95 и 102 от 2009 г., бр. 25 и 41 от 2010 г., бр. 8 и 92 от 2011 г., бр. 77, 82 и 97 от 2012 г., бр. 7, 15, 66, 68, 83 и 99 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г., бр. 14, 34 и 58 от 2016 г., бр. 58 и 85 от 2017 г., бр. 17 и 98 от 2018 г., бр. 24 и 101 от 2019 г. и бр. 13, 51 и 52 от 2020 г.)
§ 1. В чл. 133, ал. 2, т. 8 след думите „животните от“ се добавя „животновъден обект и/или“.
§ 2. В чл. 137 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 думите „в което се посочва номер и дата на издаване на документ за въвеждане в експлоатация на обекта или удостоверение за търпимост на сградата в съответствие с § 16 от преходните разпоредби на Закона за устройство на територията, когато такъв се изисква съгласно Закона за устройство на територията“ се заличават;
б) точка 1 се изменя така:
„1. копие от документ за собственост или друг документ, доказващ правото на ползване или владение на обекта, или на имота, върху който е разположен обектът;“.
2. В ал. 9, т. 7 думата „технология“ се заменя с „информация за начина и технологията“.
§ 3. Създава се чл. 144а:
„Чл. 144а. (1) Независимият оценител изготвя оценителски доклад и в тридневен срок го предоставя на възложителя по чл. 144, ал. 3, който със заповед определя комисия за проверка на изпълнението.
(2) Изпълнителният директор на БАБХ със заповед утвърждава критерии за:
1. извършване на проверката на изпълнението по ал. 1 и на изготвения оценителски доклад;
2. съответствие на определените от независимия оценител цени с пазарната стойност за конкретния вид и категория животни, за които не са определени пределни цени в наредбата по чл. 109.
(3) Комисията по ал. 1 в срок до 5 дни от извършване на проверката изготвя становище до възложителя за приемане на оценителския доклад или за връщането му за преработване.
(4) Въз основа на становището на комисията възложителят:
1. приема оценителския доклад;
2. връща оценителския доклад с указания за цялостно или частично преработване.
(5) Когато оценителят откаже да преработи оценителския доклад или преработеният доклад не съответства на критериите по ал. 2, не му се заплаща възнаграждение, а извършването на оценката се възлага на друг оценител.
(6) В случаите по ал. 5, когато извършването на оценката е възложено на друг оценител, се прилага процедурата по ал. 1 – 4.
(7) Когато оценителят по ал. 6 откаже да преработи оценителския доклад или преработеният доклад не съответства на критериите по ал. 2, не му се заплаща възнаграждение, а обезщетението се определя от комисията по ал. 1.“
§ 4. В чл. 145, ал. 1 числото „500“ се заменя с „1000“.
§ 5. В чл. 146 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „и комбинирани“ се заменят с „премикси, комбинирани и медикаментозни“, думите „по видове и категории животни“ се заличават и накрая се добавя „а когато няма такава – по фактурна стойност“.
2. Създава се ал. 4:
„(4) Независимият оценител изготвя оценителски доклад, който се проверява по реда на чл. 144а.“
§ 6. В чл. 148, т. 1 след думите „до 30 дни от датата“ се добавя „на влизането в сила“.
Заключителна разпоредба
§ 7. Собствениците или ползвателите на животновъдни обекти, с изключение на животновъдните обекти – лични стопанства, за които към датата на влизането в сила на този закон не е издадено удостоверение за регистрация по чл. 137, ал. 6 и в които се отглеждат или са настанени животни, идентифицирани в системата по чл. 51, ал. 3, подават заявление за регистрация на животновъдния обект по чл. 137, ал. 1 в срок до 6 месеца от влизането в сила на този закон.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 29 юли 2020 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева
5576