Министерство на образованието и науката
брой: 71, от дата 2.9.2022 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.9


Наредба за изменение на Наредба № 4 от 2017 г. за нормиране и заплащане на труда

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Наредба за изменение на Наредба № 4 от 2017 г. за нормиране и заплащане на труда (обн., ДВ, бр. 34 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 76 от 2017 г.; изм., бр. 8 от 2019 г.; изм. и доп., бр. 7 от 2020 г.; доп., бр. 92 от 2020 г.; изм. и доп., бр. 12 от 2021 г.; изм., бр. 77 от 2021 г. и бр. 35 от 2022 г. )
§ 1. Приложение № 3 се изменя така:
„Приложение № 3 към чл. 16, ал. 1
Минимални размери на основните месечни работни заплати на педагогическите специалисти

Група
Длъжности
Минимална основна работна заплата от 1.09.2022 г.
Педагогически специалисти с функции по управлението на институциите
директор
1810 лв.
заместник-директор
1675 лв.
Педагогически специалисти
учител, възпитател, логопед, психолог, педагогически съветник, корепетитор, хореограф, треньор по вид спорт, рехабилитатор на слуха и говора, ръководител на направление ИКТ
1486 лв.
старши учител, старши възпитател
1533 лв.
главен учител, главен възпитател
1592 лв.

Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата е съгласувана с министъра на труда и социалната политика и с министъра на финансите и влиза в сила от 1.09.2022 г.
Министър: Сашо Пенов
5799