Министерски съвет
брой: 97, от дата 21.11.2023 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.5


Постановление № 228 от 17 ноември 2023 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2023 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 228 ОТ 17 НОЕМВРИ 2023 Г.
за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2023 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. Одобрява вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2023 г., както следва:
1. намалява:
a) капиталовите разходи по „Политика за подобряване на инвестиционния процес, поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура“, бюджетна програма „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура“, с 29 241 900 лв.;
б) текущите разходи по „Политика за интегрирано развитие на регионите за постигане на растеж и подобряване качеството на жизнената среда“, бюджетна програма „Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие, децентрализация и териториално сътрудничество“, с 4 378 000 лв.;
2. увеличава:
a) капиталовите разходи по „Политика за интегрирано развитие на регионите за постигане на растеж и подобряване качеството на жизнената среда“, бюджетна програма „Подобряване на жилищните условия на маргинализирани групи от населението“, с 29 241 900 лв.;
б) текущите разходи по „Политика за подобряване на инвестиционния процес, поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура“, бюджетна програма „Устройство на територията, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация“, с 4 378 000 лв.
Чл. 2. Създава се нов администриран разходен параграф по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2023 г. по „Политика за интегрирано развитие на регионите за постигане на растеж и подобряване качеството на жизнената среда“, бюджетна програма „Подобряване на жилищните условия на маргинализирани групи от населението“, с наименование „Подобряване на енергийната ефективност на жилищни сгради“ със сумата 29 241 900 лв.
Чл. 3. Министърът на регионалното развитие и благоустройството да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2023 г. и да уведоми министъра на финансите.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 1 от Закона за публичните финанси и чл. 75, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на регионалното развитие и благоустройството.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Николай Денков
Главен секретар на Министерския съвет: Ваня Стойнева
8356