Министерски съвет
брой: 97, от дата 21.11.2023 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.5


Постановление № 227 от 17 ноември 2023 г. за изменение на Постановление № 242 на Министерския съвет от 2022 г. за организация и координация на процеса на разговори и подготвителни дейности за присъединяване на Република България към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР)

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 227 ОТ 17 НОЕМВРИ 2023 Г.
за изменение на Постановление № 242 на Министерския съвет от 2022 г. за организация и координация на процеса на разговори и подготвителни дейности за присъединяване на Република България към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР)
(ДВ, бр. 66 от 2022 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Параграф единствен. В чл. 5 ал. 3 се изменя така:
„(3) Междуведомственият координационен механизъм се състои от председател – министърът на външните работи, оперативен председател – заместник-министър на външните работи, определен от министъра на външните работи, и членове, ангажирани пряко или косвено с дейността по присъединяването към ОИСР, както следва:
1. началника на политическия кабинет на министър-председателя;
2. началника на политически кабинет на заместник министър-председателя и министър на външните работи;
3. главния секретар на Министерския съвет;
4. заместник-министър на вътрешните работи;
5. заместник-министър на електронното управление;
6. заместник-министър на енергетиката;
7. заместник-министър на здравеопазването;
8. заместник-министър на земеделието и храните;
9. заместник-министър на икономиката и индустрията;
10. заместник-министър на иновациите и растежа;
11. заместник-министър на културата;
12. заместник-министър на младежта и спорта;
13. заместник-министър на образованието и науката;
14. заместник-министър на околната среда и водите;
15. заместник-министър на отбраната;
16. заместник-министър на правосъдието;
17. заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството;
18. заместник-министър на транспорта и съобщенията;
19. заместник-министър на труда и социалната политика;
20. заместник-министър на туризма;
21. заместник-министър на финансите;
22. заместник-председател на Националния статистически институт;
23. заместник-председател на Агенцията за ядрено регулиране;
24. подуправител на Българската народна банка;
25. заместник-председател на Комисията за финансов надзор;
26. заместник-председател на Комисията за защита на конкуренцията;
27. член на Комисията за защита на личните данни;
28. заместник изпълнителен директор на Агенцията за публичните предприятия и контрол.“
Министър-председател: Николай Денков
Главен секретар на Министерския съвет: Ваня Стойнева
8355