Министерски съвет
брой: 97, от дата 21.11.2023 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.4


Постановление № 226 от 17 ноември 2023 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2023 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 226 ОТ 17 НОЕМВРИ 2023 Г.
за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2023 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2023 г. в размер 32 500 000 лв. за финансиране на дейности в училища, предвидени за модернизация по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020.
Чл. 2. Средствата по чл. 1 да се осигурят за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2023 г. за изпълнение на политики по чл. 1, ал. 5, т. 2.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г.
Чл. 3. (1) Със сумата по чл. 1 да се увеличат разходите по „Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот“, бюджетна програма „Училищно образование“, по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2023 г.
(2) Със сумата по чл. 1 да се увеличат показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г.
Чл. 4. Министърът на образованието и науката да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2023 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 5. Министърът на финансите да извърши произтичащите промени по централния бюджет за 2023 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси във връзка с чл. 1, ал. 5, т. 2.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на образованието и науката.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Николай Денков
Главен секретар на Министерския съвет: Ваня Стойнева
8354