Висш съдебен съвет
брой: 97, от дата 21.11.2023 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.15


Поправка на допусната техническа грешка в Наредба № 11 от 30 октомври 2023 г. за структурата и организацията на дейността на съдебните центрове по медиация (ДВ, бр. 94 от 2023 г.)

 

Поправка. Висшият съдебен съвет прави следната поправка на допусната техническа грешка в Наредба № 11 от 30 октомври 2023 г. за структурата и организацията на дейността на съдебните центрове по медиация (ДВ, бр. 94 от 2023 г.): В § 3 от преходните и заключителните разпоредби в глава трета „а“ думите „чл. 11а“ да се четат „чл. 10а“.
8316