Народно събрание
брой: 97, от дата 21.11.2023 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.3


Решение за попълване състава на Комисията по туризъм

 

РЕШЕНИЕ
за попълване състава на Комисията по туризъм
Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 18, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Избира Димитър Ангелов Иванов и Вера Иванова Александрова за членове на Комисията по туризъм.
Решението е прието от 49-ото Народно събрание на 16 ноември 2023 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Росен Желязков
8311