Народно събрание
брой: 97, от дата 21.11.2023 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.3


Решение за промени в състава и попълване на ръководството на Комисията по правата на човека, вероизповеданията и жалбите на гражданите

 

РЕШЕНИЕ
за промени в състава и попълване на ръководството на Комисията по правата на човека, вероизповеданията
и жалбите на гражданите
Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 18, ал. 2 и 3 и чл. 19, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Ешереф Кязим Ешереф като член на Комисията по правата на човека, вероизповеданията и жалбите на гражданите.
2. Избира Георг Даниелов Георгиев и Ахмед Реджебов Ахмедов за членове на Комисията по правата на човека, вероизповеданията и жалбите на гражданите.
3. Избира Георг Даниелов Георгиев за председател на Комисията по правата на човека, вероизповеданията и жалбите на гражданите.
Решението е прието от 49-ото Народно събрание на 16 ноември 2023 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Росен Желязков
8308