Народно събрание
брой: 97, от дата 21.11.2023 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.2


Решение за промяна в състава на Комисията по въпросите на децата, семейството, младежта и спорта

 

РЕШЕНИЕ
за промяна в състава на Комисията по въпросите на децата, семейството, младежта и спорта
Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 18, ал. 3 и чл. 19, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Халил Реджепов Летифов като член на Комисията по въпросите на децата, семейството, младежта и спорта.
2. Избира Ахмед Реджебов Ахмедов за член на Комисията по въпросите на децата, семейството, младежта и спорта.
Решението е прието от 49-ото Народно събрание на 16 ноември 2023 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Росен Желязков
8306