Министерски съвет
брой: 50, от дата 2.6.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.4


Постановление № 110 от 28 май 2020 г. за отменяне на нормативни актове на Министерския съвет

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 110 ОТ 28 МАЙ 2020 Г.
за отменяне на нормативни актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. Отменя Постановление № 82 на Министерския съвет от 2017 г. за приемане на Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право“ и професионална квалификация „юрист“ (обн., ДВ, бр. 35 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 69 от 2017 г.).
§ 2. Отменя Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право“ и професионална квалификация „юрист“, приета с Постановление № 82 на Министерския съвет от 2017 г. (обн., ДВ, бр. 35 от 2017 г.; изм., бр. 41 от 2018 г. и бр. 46 от 2019 г.).
Заключителни разпоредби
§ 3. В Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право“ и професионална квалификация „юрист“, приета с Постановление № 75 на Министерския съвет от 1996 г. (обн., ДВ, бр. 31 от 1996 г.; изм. – Решение № 6795 от 9 ноември 2000 г. на Върховния административен съд – бр. 96 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 59 от 2001 г., бр. 117 от 2002 г., бр. 69 от 2005 г., бр. 79 от 2009 г. и бр. 62 от 2013 г.), в преходните и заключителните разпоредби се създава нов § 3:
„§ 3. За учебната 2020/2021 година студентите се приемат при условията и по реда на чл. 68 от Закона за висшето образование, без да се провеждат писмени конкурсни изпити по чл. 4.“
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:  Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:  Веселин Даков
4084