Министерство на вътрешните работи
брой: 79, от дата 15.9.2023 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.57


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-1010 от 2015 г. за униформеното облекло и работното облекло за служебно ползване в Министерството на вътрешните работи

 

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-1010 от 2015 г. за униформеното облекло и работното облекло за служебно ползване в Министерството на вътрешните работи (обн., ДВ, бр. 68 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 2 от 2017 г., бр. 34 и 77 от 2019 г. и бр. 91 от 2022 г.)
§ 1. В чл. 6 думите „мобилните гранично-полицейски групи и взводове при РДГП (МГПГ и МГПВ при РДГП)“ се заменят с „мобилните гранично-полицейски групи и взводове при граничните полицейски управления (МГПГ и МГПВ при ГПУ)“.
§ 2. Член 15 се изменя така:
„Чл. 15. Държавните служители от отдел „Гранично наблюдение“ (ГН) към дирекция „Граничен контрол“ (ДГК) при ГДГП, ССТД, ГСТД, ГОДГ, МГПГ и МГПВ при ГПУ, СПС при СДВР, СПС при ОДМВР, секторите „Патрулно-постова дейност и масови мероприятия“ към дирекция „Жандармерия“ (ДЖ) при ГДЖСОБТ и водачите на служебни кучета към всички структури изпълняват служебните си задължения в униформено облекло, а в тактическа униформа и работно облекло при специални задачи и тренировъчна дейност съобразно конкретната оперативна обстановка по разпореждане на директорите на съответните структури.“
§ 3. В чл. 16, ал. 3 думите „ДЖ при ГДНП“ се заменят с „ДЖ при ГДЖСОБТ“.
§ 4. В приложение № 1 към чл. 3, ал. 3 „Униформено облекло за държавните служители от МВР“, в т. ІІІ „Работно облекло и снаряжение за служебно ползване за държавните служители от МВР“ се правят следните изменения и допълнения:
1. Основният текст на т. 1 се изменя така:
„1. Тактическо облекло за държавните служители от ГДЖСОБТ; ГДБОП; служителите от отдел ГН към ДГК при ГДГП; МГПГ и МГПВ при ГПУ; ССТД; ГСТД; СПС при СДВР; групите СПС при ОДМВР и водачите на служебни кучета към всички структури.“
2. В т. 2 думите „МГПГ и МГПВ на РДГП“ се заменят с „МГПГ и МГПВ при ГПУ“.
3. В т. 3.18 думите „МГПГ и МГПВ при РДГП“ се заменят с „МГПГ и МГПВ при ГПУ“.
Министър: Калин Стоянов
6967