Народно събрание
брой: 105, от дата 19.12.2023 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.3


Закон за изменение и допълнение на Закона за счетоводството

 

УКАЗ № 220
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за счетоводството, приет от 49-ото Народно събрание на 7 декември 2023 г.
Издаден в София на 13 декември 2023 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Атанас Славов
ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за счетоводството
(обн., ДВ, бр. 95 от 2015 г.; изм., бр. 74, 95 и 97 от 2016 г., бр. 85, 92 и 97 от 2017 г., бр. 15, 22 и 98 от 2018 г., бр. 13, 37 и 96 от 2019 г., бр. 26, 28, 104 и 105 от 2020 г. и бр. 19 от 2021 г.)
§ 1. В чл. 16, ал. 2 след думите „консолидираните финансови отчети“ се добавя „декларацията с информация за подоходния/корпоративния данък“.
§ 2. В чл. 37, ал. 6 се създава т. 7:
„7. има ли предприятието задължение за публикуване на декларация с информация за подоходния/корпоративния данък съгласно чл. 62в през отчетния период, предхождащ този, за който е изготвен одитираният финансов отчет, и дали е публикувана в съответствие с изискванията на този закон.“
§ 3. В глава седма се създава раздел VII с чл. 62а – чл. 62г:
„Раздел VII
Декларация с информация за подоходния/корпоративния данък
Чл. 62а. (1) Този раздел урежда реда за изготвяне и публикуване на декларация с информация за начислен и платен подоходен/корпоративен данък. Декларацията се изготвя и публикува от самостоятелно предприятие и от крайното предприятие майка на многонационална група предприятия, които осъществяват дейност в различни юрисдикции и които са местни лица за Република България.
(2) В случай че група предприятия с крайно предприятие майка, установено в трета държава, или самостоятелно предприятие, установено в трета държава, осъществяват дейност на територията на Република България чрез средни и големи дъщерни предприятия и клонове, декларацията за подоходния/корпоративния данък се публикува от дъщерното предприятие или клона.
(3) Декларацията съдържа информация за начисления и платения подоходен/корпоративен данък от многонационалните групи предприятия и самостоятелните предприятия, поотделно за всяка юрисдикция, в която тези предприятия осъществяват дейност.
Чл. 62б. (1) Крайно предприятие майка, чиито консолидирани приходи надвишават 1 500 000 000 лв. за всеки от последните два отчетни периода, изготвя и публикува декларация с информация за подоходния/корпоративния данък за втория отчетен период.
(2) Самостоятелно предприятие, чиито приходи на базата на индивидуален годишен финансов отчет надвишават 1 500 000 000 лв. за всеки от последните два отчетни периода, изготвя и публикува декларация с информация за подоходния/корпоративния данък за втория отчетен период.
(3) Алинеи 1 и 2 не се прилагат, когато самостоятелните предприятия и крайните предприятия майки или свързаните с тях предприятия са задължени да оповестяват информация по чл. 70, ал. 6 от Закона за кредитните институции или по чл. 134, ал. 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти, включваща информация за всички дейности на индивидуална или, когато е приложимо, на консолидирана основа.
(4) Средните и големите дъщерни предприятия, които се контролират от крайно предприятие майка, регулирано от законодателството на трета държава, публикуват декларацията с информация за подоходен/корпоративен данък, предоставена им от крайното предприятие майка, когато консолидираните му приходи надвишават 1 500 000 000 лв., за всеки от последните два отчетни периода. Декларацията се публикува и предоставя на разположение за втория от тези два последователни отчетни периода.
(5) В случай че средните и големите дъщерни предприятия не разполагат с декларация с информация за подоходния/корпоративния данък и такава не им е предоставена, след като е била изискана от крайното предприятие майка, регулирано от законодателството на трета държава, те изготвят и публикуват декларация с цялата информация, с която разполагат. Декларацията съдържа и изявление, че крайното предприятие майка не е предоставило необходимата информация.
(6) Клоновете на предприятия, регулирани от законодателството на трети държави, публикуват декларация с информация за подоходен/корпоративен данък за втория от два последователни отчетни периода, когато нетните приходи от продажби надвишават 16 000 000 лв. за всеки от последните два последователни отчетни периода и когато е налице едно от следните обстоятелства:
1. предприятието, открило клона, е свързано предприятие от група, която няма средни и/или големи дъщерни предприятия, крайното му предприятие майка се регулира от законодателството на трета държава и консолидираните приходи на групата надвишават 1 500 000 000 лв. за всеки от последните два последователни отчетни периода;
2. предприятието, открило клона, е самостоятелно предприятие, чиито приходи надвишават сумата от 1 500 000 000 лв. за всеки от последните два последователни отчетни периода.
(7) В случай че клоновете не разполагат с декларация с информация за подоходния/корпоративния данък и такава не им е предоставена, след като е била изискана от крайното предприятие майка или от самостоятелното предприятие, регулирани от законодателството на трети държави, те изготвят и публикуват декларация с цялата информация, с която разполагат. Декларацията съдържа и изявление, че крайното предприятие майка или самостоятелното предприятие, открило клона, не е предоставило необходимата информация.
(8) Средните и големите дъщерни предприятия и клоновете не изготвят и не публикуват декларация с информация за подоходния/корпоративния данък, когато същата е изготвена от крайното предприятие майка или от самостоятелното предприятие, регулирани от законодателството на трети държави, и декларацията отговаря на следните критерии:
1. достъпна е безплатно на интернет страницата на крайното предприятие майка или на самостоятелното предприятие, в машинночетим електронен формат, на поне един от официалните езици на Европейския съюз в срок не по-късно от 12 месеца след отчетния период, за който е изготвена декларацията;
2. посочено е наименованието и седалището на единственото дъщерно предприятие или на единствения клон, регулирани от законодателството на държава членка, публикували декларацията в срок до 12 месеца след отчетния период, за който се отнася, по правилата на съответната държава членка.
(9) Когато в една определена данъчна юрисдикция предприятие майка, регулирано от законодателството на трета страна, е регистрирало няколко дъщерни предприятия или клонове с една и съща стопанска дейност и те не попадат в критериите за деклариране по този член и съответно не са задължени да публикуват декларация за подоходния/корпоративния данък, се приема, че те са регистрирани единствено с цел избягване на задължението за деклариране. В този случай дъщерните предприятия и клоновете изготвят и публикуват декларация в съответствие с изискванията на този раздел.
(10) Задълженията за деклариране отпадат, когато към края на отчетния период размерът на приходите на клона, самостоятелното предприятие или консолидираните приходи на крайното предприятие майка престане да отговаря на критериите по ал. 1, 2, 4 и 6 за всеки от последните два отчетни периода.
(11) Праговете по ал. 4 и ал. 6, т. 1 и 2 се конвертират в националната парична единица на всяка съответна трета държава, като се прилага обменният курс на Българската народна банка към 21 декември 2021 г. и получената сума се закръгля до най-близките хилядни.
Чл. 62в. (1) Декларацията с информация за подоходния/корпоративния данък включва данни за всички дейности на самостоятелното предприятие или на крайното предприятие майка, включително дейностите на всички свързани предприятия, включени в консолидираните финансови отчети за съответния отчетен период.
(2) Декларацията по ал. 1 включва следната информация:
1. наименованието на крайното предприятие майка или на самостоятелното предприятие;
2. отчетния период, за който се отнася;
3. валутата, използвана за изготвяне на декларацията;
4. списък на всички дъщерни предприятия, включени в консолидираните финансови отчети на крайното предприятие майка за съответния отчетен период и които са установени в Европейския съюз или в данъчна юрисдикция, включена в приложение I и в приложение II към заключенията на Съвета относно преработения Списък на Европейския съюз на юрисдикциите, неоказващи съдействие за данъчни цели;
5. кратко описание на дейностите на самостоятелното предприятие или на крайното предприятие майка, включително дейностите на всички свързани предприятия, включени в консолидираните финансови отчети за съответния отчетен период;
6. броя на наетите лица на пълно работно време и броя на наетите лица на непълно работно време, преизчислени в еквиваленти на пълна заетост за отчетния период;
7. приходите, включително приходите от сделки със свързани лица, които се изчисляват:
а) за предприятия, прилагащи Националните счетоводни стандарти – като сума на приходите, включени в следните статии на отчета за приходите и разходите: нетни приходи от продажби; други приходи от дейността; приходи от дялови участия, с изключение на дивиденти, получени от свързани предприятия; приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи; други приходи от лихви и финансови приходи, като получените от свързани предприятия се посочват отделно;
б) за предприятия, прилагащи Международните счетоводни стандарти или друга счетоводна база, приходите са съгласно определението или по смисъла на рамката за финансово отчитане, на чиято основа са изготвени финансовите отчети, с изключение на корекциите в стойността и дивидентите, получени от свързани предприятия;
8. размера на печалбата или загубата преди облагане с подоходен/корпоративен данък;
9. размера на начисления подоходен/корпоративен данък върху облагаемата печалба или загуба за съответния отчетен период, с изключение на отсрочените данъци или провизиите за неопределени данъчни задължения;
10. сумата на действително платения подоходен/корпоративен данък за съответния отчетен период; платените данъци включват и удържаните при източника данъци, платени от други лица за сметка на доходите на предприятията и клоновете в рамките на групата; когато има съществени отклонения между сумите на начисления и платения подоходен/корпоративен данък на ниво група, се представя обяснение за причините и, когато е целесъобразно, се вземат предвид съответните суми за предходни отчетни периоди;
11. размера на неразпределената печалба към края на съответния отчетен период; неразпределената печалба е натрупаната печалба от минали години и текущата печалба, за разпределението на която все още не е взето решение; по отношение на клоновете неразпределената печалба е тази на предприятието, което е открило клона;
12. изявление, че крайното предприятие майка или самостоятелното предприятие не е предоставило необходимата информация по чл. 62б, ал. 5 и 7.
(3) Предприятията могат да изберат да изготвят декларацията с информация, посочена в ал. 2, в съответствие с изискванията за съдържание на отчета по държави съгласно чл. 143ф от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
(4) Декларацията с информацията за подоходния/корпоративния данък се изготвя и публикува в машинночетим електронен формат по образец, определен от Европейската комисия с акт за изпълнение, приет на основание член 48в, параграф 4 от Директива (ЕС) 2021/2101 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2021 г. за изменение на Директива 2013/34/ЕС по отношение на оповестяването на информация за данъка върху доходите от страна на някои предприятия и клонове (OB, L 429/1 от 1 декември 2021 г.).
(5) Информацията по ал. 2 и 3 се представя поотделно за:
1. всяка държава членка; когато държавата членка включва няколко данъчни юрисдикции, информацията се обобщава на ниво държава членка;
2. всяка данъчна юрисдикция, която на 1 март на отчетния период, за който се изготвя декларацията, е включена в приложение I към заключенията на Съвета относно преработения Списък на Европейския съюз на юрисдикциите, неоказващи съдействие за данъчни цели;
3. всяка данъчна юрисдикция, която на 1 март на отчетния период, за който се изготвя декларацията, и на 1 март на предходния отчетен период, е била посочена в приложение II към заключенията на Съвета относно преработения Списък на Европейския съюз на юрисдикциите, неоказващи съдействие за данъчни цели;
4. всички останали данъчни юрисдикции – за тях информацията се представя на обобщена основа.
(6) Информацията по ал. 2 и 3 се посочва за всяка данъчна юрисдикция, за която предприятие от група или самостоятелното предприятие е местно лице или осъществява дейност и е данъчно задължено лице за подоходен/корпоративен данък в тази юрисдикция.
(7) В случай че доходите от дейността на няколко свързани предприятия подлежат на облагане с подоходен/корпоративен данък в една данъчна юрисдикция, информацията по ал. 2 и 3 се представя обобщено за тази юрисдикция.
(8) Част от изискуемата по ал. 2 и 3 информация, която би нанесла вреда на търговската позиция на предприятието, може временно да не се включва в декларацията за подоходния/корпоративния данък. В декларацията предприятието посочва коя информация е пропусната и представя аргументирано обяснение за причините, по които тази информация не е декларирана. Пропусната информация се оповестява в декларацията за подоходния/корпоративния данък в срок, който не надвишава 5 години от датата на пропускането, като задължително се посочва отчетният период, за който е пропусната тази информация.
(9) Информация, свързана с данъчните юрисдикции, включени в приложения I и II към заключенията на Съвета относно преработения Списък на Европейския съюз на юрисдикциите, неоказващи съдействие за данъчни цели, не може да бъде пропускана.
(10) Декларацията с информация за подоходния/корпоративния данък се изготвя и публикува в същата валута, в която са представени консолидираните финансови отчети на крайното предприятие майка или годишните финансови отчети на самостоятелното предприятие.
(11) В случаите, когато дъщерното предприятие изготвя декларация с информация за подоходния/корпоративния данък по чл. 62б, ал. 5, то използва същата валута, в която публикува годишните си финансови отчети.
(12) В декларацията с информация за подоходния/корпоративния данък се посочва дали е изготвена в съответствие с изискванията на ал. 2 или 3.
Чл. 62г. (1) Декларацията с информация за подоходния/корпоративния данък се публикува в срок до 12 месеца след края на отчетния период, за който се отнася, на български език, чрез представяне за обявяване в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.
(2) Декларацията по ал. 1 се публикува и на интернет страницата на задълженото предприятие на поне един от официалните езици на Европейския съюз за срок най-малко от 5 последователни години.
(3) Алинея 2 не се прилага, когато декларацията е публикувана и безплатно достъпна в централен, търговски или дружествен регистър, създаден и администриран от друга държава членка, и предприятията по чл. 62б посочат на интернет страницата си информация относно освобождаването от публикуване на декларацията и препратка към интернет страницата на съответния регистър.“
§ 4. В чл. 68, ал. 1 думите „500 до 5000 лв.“ се заменят с „5000 до 15 000 лв.“, а думите „2000 до 10 000 лв.“ се заменят с „10 000 до 20 000 лв.“.
§ 5. В чл. 73, ал. 1 след думите „раздели V и VI“ се добавя „и декларация с информация за подоходния/корпоративния данък по раздел VII“.
§ 6. В допълнителните разпоредби се правят следните допълнения:
1. В § 1 се създават т. 31 – 34:
„31. „Крайно предприятие майка“ за целите на глава седма, раздел VII е предприятие майка, което съставя консолидиран финансов отчет на най-голямото обединение от предприятия.
32. „Самостоятелно предприятие“ за целите на глава седма, раздел VII е предприятие, което не е част от група предприятия по смисъла на т. 2.
33. „Данъчна юрисдикция“ за целите на глава седма, раздел VII е държавна или недържавна юрисдикция, която се ползва с данъчна независимост по отношение на подоходния/корпоративния данък.
34. „Приложение I и приложение II към заключенията на Съвета относно преработения Списък на Европейския съюз на юрисдикциите, неоказващи съдействие за данъчни цели“ по смисъла на глава седма, раздел VII включват и последващите им версии, които се одобряват два пъти годишно и се публикуват в серия C на „Официален вестник“ на Европейския съюз. Приложение I към тези заключения на Съвета съдържа Списъка на Европейския съюз на юрисдикциите, неоказващи съдействие за данъчни цели, а приложение II – актуалното състояние на сътрудничеството с Европейския съюз по отношение на ангажиментите, поети от оказващите съдействие юрисдикции за прилагане на принципите на доброто управление в областта на данъчното облагане.“
2. В § 2 се създава т. 3:
„3. Директива (ЕС) 2021/2101 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2021 г. за изменение на Директива 2013/34/ЕС по отношение на оповестяването на информация за данъка върху доходите от страна на някои предприятия и клонове (ОВ, L 429/1 от 1 декември 2021 г.).“
Заключителни разпоредби
§ 7. В Закона за обществените поръчки (обн., ДВ, бр. 13 от 2016 г.; изм., бр. 34 от 2016 г., бр. 63, 85, 96 и 102 от 2017 г., бр. 7, 15, 17, 24, 30, 49, 77, 80, 86, 102 и 105 от 2018 г., бр. 17, 83 и 102 от 2019 г., бр. 23 и 107 от 2020 г., бр. 62 от 2022 г. и бр. 84, 86 и 88 от 2023 г.) в чл. 72, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В текста преди т. 1 след думата „участник“ се добавя „свързано с цена или разходи“.
2. В т. 1 и 2 думите „оценяване на“ се заменят с „допуснати до оценяване“.
§ 8. В Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (обн., ДВ, бр. 34 от 2006 г.; изм., бр. 80 и 105 от 2006 г., бр. 53, 59 и 104 от 2007 г., бр. 50 и 94 от 2008 г., бр. 44 от 2009 г., бр. 101 от 2010 г., бр. 34 и 105 от 2011 г., бр. 25, 38 и 99 от 2012 г., бр. 40 от 2014 г., бр. 22, 54 и 95 от 2015 г., бр. 13, 74 и 105 от 2016 г., бр. 85 от 2017 г., бр. 27 от 2018 г., бр. 17 и 38 от 2019 г., бр. 38 и 105 от 2020 г. и бр. 60, 80 и 84 от 2023 г.) в чл. 6, ал. 3 след думите „чл. 38, ал. 1, 3, 5 и ал. 9, т. 2, буква „а“ се добавя „и глава седма, раздел VII“.
§ 9. Законът влиза в сила от 1 януари 2024 г. с изключение на:
1. параграфи 2, 3, 5, § 6, т. 1 и § 8, които влизат в сила от 1 януари 2025 г.;
2. параграф 7, който влиза в сила от 22 декември 2023 г.
Законът е приет от 49-ото Народно събрание на 7 декември 2023 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Росен Желязков
8763