Държавна агенция "Национална сигурност", Министерство на образованието и науката
брой: 37, от дата 21.4.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.71


Инструкция № І-4 от 7 април 2020 г. за достъпа на Държавна агенция „Национална сигурност“ до информационните фондове на Министерството на образованието и науката

 

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ИНСТРУКЦИЯ № І-4 от 7 април 2020 г.
за достъпа на Държавна агенция „Национална сигурност“ до информационните фондове на Министерството на образованието и науката
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. (1) С тази инструкция се регламентира достъпът на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) до информационните фондове на Министерството на образованието и науката (МОН).
(2) Достъпът по ал. 1 се извършва с цел осъществяване на възложените със закон дейности на ДАНС.
Чл. 2. (1) Общото ръководство и контрол по осигуряване на достъп на ДАНС до информационни фондове на МОН се осъществяват от министъра на образованието и науката и от председателя на ДАНС.
(2) Държавна агенция „Национална сигурност“ и МОН си оказват експертна и техническа помощ при осигуряване на достъпа до информационни фондове на МОН.
Чл. 3. Ползването на информация от информационни фондове на МОН от ДАНС се извършва при спазване на действащото в страната законодателство и вътрешноведомствените актове на МОН и ДАНС.
Раздел ІІ
Достъп до информационни фондове
Чл. 4. (1) Министерството на образованието и науката осигурява достъп за справочна дейност в автоматизираните си информационни фондове от автоматизирани работни места (АРМ) на ДАНС, както следва:
1. регистър за документите за завършено основно образование, средно образование и/или степен на професионална квалификация;
2. регистър на завършилите студенти и докторанти;
3. регистър на всички действащи и прекъснали студенти и докторанти по степени на обучение и по професионални направления;
4. национална електронна информационна система за предучилищното и училищното образование (НЕИСПУО);
5. информация за движение на децата и учениците.
(2) Достъпът до информационните фондове на МОН се предоставя на ДАНС с цел извършване на справочна дейност.
(3) За координиране на дейностите по осигуряване на достъпа на ДАНС до информационните фондове на МОН се създават точки за контакт, които са специализирана дирекция „Сигурност“ на ДАНС (СДСДАНС) и дирекция „Информационни и комуникационни технологии“ в МОН с определени служители за връзка.
(4) Достъпът до информационните фондове на МОН се осъществява чрез виртуална частна мрежа (VPN защитена връзка).
Чл. 5. (1) Справочната дейност от служители на ДАНС в информационните фондове на МОН се осъществява от АРМ, разположени в помещенията на ДАНС, при спазване на утвърдените от МОН правила за всеки информационен фонд на МОН.
(2) Техническите правила за осъществяване на справочна дейност по ал. 1 се определят от съвместна заповед на министъра на образованието и науката и председателя на ДАНС.
(3) Автоматизираните работни места по ал. 1 се администрират от специално определени системни администратори на ДАНС.
(4) Автоматизираните работни места по ал. 1 се използват в ДАНС единствено за целите на справочната дейност, предмет на тази инструкция, и не могат да се използват за достъп до интернет или други мрежи.
Чл. 6. (1) Правата за достъп до данните за справочна дейност до информационните фондове на МОН за потребители на ДАНС се предоставят от служители, определени от министъра на образованието и науката, след получаване на писмено искане, подписано от директора на СДСДАНС. Служителите на ДАНС, които ще извършват справочна дейност в информационните фондове на МОН, се определят със заповед на председателя на ДАНС.
(2) Искането по ал. 1 съдържа логически идентификатор на конкретния служител на ДАНС.
(3) Държавна агенция „Национална сигурност“ и МОН поддържат списък на потребителите по ал. 1.
(4) При промяна на обстоятелствата по ал. 1 директорът на СДСДАНС уведомява за това министъра на образованието и науката в срок от 5 работни дни от настъпването на промяната.
(5) Проверките на извършена справочна дейност в информационните фондове на МОН се извършват от дирекция „Информационни и комуникационни технологии“ на МОН по искане на СДСДАНС.
Чл. 7. Разходите за необходимите хардуер, системен софтуер и комуникационно оборудване за извършване на справочна дейност от служители на ДАНС в информационните фондове на МОН са за сметка на ДАНС.
Чл. 8. Действията на служителите на ДАНС, извършващи справочна дейност от АРМ в информационните фондове на МОН, се записват и съхраняват в бази данни, част от тези информационни фондове.
Заключителни разпоредби
§ 1. Инструкцията се издава на основание чл. 30, ал. 3 от Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“.
§ 2. Настоящата инструкция влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.
Председател на Държавна агенция „Национална сигурност“: Димитър Георгиев
Министър на образованието и науката: Красимир Вълчев
2925