Министерство на отбраната
брой: 9, от дата 2.2.2021 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.33


Наредба № Н-2 от 27 януари 2021 г. за определяне на реда за ползване и заплащане на медицинските дейности в болниците за продължително лечение и рехабилитация в структурата на Военномедицинската академия

 

НАРЕДБА № Н-2 от 27 януари 2021 г.
за определяне на реда за ползване и заплащане на медицинските дейности в болниците за продължително лечение и рехабилитация в структурата на Военномедицинската академия
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за ползване и заплащане на медицински дейности – лечение, рехабилитация, профилактика и възстановяване, извършвани в болниците за продължително лечение и рехабилитация (БПЛР) в структурата на Военномедицинската академия, посочени в приложение № 1.
Чл. 2. В БПЛР се приемат лица, нуждаещи се от продължително лечение, рехабилитация и/или възстановяване чрез лекарствена и физикална терапия, моторна и психична рехабилитация, балнео-, климато- и таласолечение.
Чл. 3. Престоят в БПЛР и заплащането на дейностите се определят от осигурителния статус на постъпващите за лечение, както и от правата на лицата, определени в чл. 142, ал. 2, т. 1, буква „в“, чл. 202а, ал. 1, чл. 226г, ал. 1 и 2, чл. 226ж, ал. 1 и 2, чл. 226и, ал. 1, чл. 226л, чл. 298а от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, чл. 48, т. 2 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, чл. 30, ал. 1 във връзка с чл. 32, ал. 2 от Закона за изпълнение на Kонвенцията по касетъчните боеприпаси и Kонвенцията за забраната на използването, складирането, производството и трансфера на противопехотни мини и за тяхното унищожаване, или съгласно споразумения, сключени от министъра на отбраната или от оправомощено от него лице.
Глава втора
КАТЕГОРИИ ЛИЦА И СРОК НА ЛЕЧЕНИЕ, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ПРОФИЛАКТИКА
Чл. 4. В БПЛР могат да постъпват за лечение, рехабилитация, профилактика и възстановяване следните категории лица:
1. ползващи правата по чл. 142, ал. 2, т. 1, буква „в“, чл. 202а, ал. 1, чл. 226г, ал. 1 и 2, чл. 226ж, ал. 1 и 2, чл. 226и, ал. 1, чл. 226л, чл. 298а от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България в случаите, когато не ползват правата по т. 2 и 3:
а) военнослужещите, завърнали се от международни операции и мисии, и членовете на техните семейства;
б) военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, които не ползват правата по буква „а“, и членовете на техните семейства;
в) български граждани – военнослужещи в състава на многонационални формирования или които заемат длъжности в задгранично представителство на Република България, в международни организации или в други международни инициативи на територията на страната и извън нея, и членовете на техните семейства;
г) цивилните служители в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия и членовете на техните семейства;
д) курсантите във висшите военни училища за срока на обучение – само за непосредствено следболнично (реконвалесцентно) лечение;
е) резервистите за времето на разположение за активна служба;
ж) пенсионираните военнослужещи и членовете на техните семейства;
з) ветераните от войните и членовете на техните семейства;
и) военноинвалидите и военнопострадалите и членовете на техните семейства;
й) децата на загинали при или по повод изпълнение на службата военнослужещи и преживелият техен родител;
к) преживелият съпруг (съпруга), децата и родителите на загинал при или по повод изпълнение на службата военнослужещ;
л) българските граждани, участвали в мисии и операции на въоръжените сили на Република България извън територията на страната;
м) жертвите на касетъчни боеприпаси и противопехотни мини по чл. 30, ал. 1 във връзка с чл. 32, ал. 2 от Закона за изпълнение на Kонвенцията по касетъчните боеприпаси и Kонвенцията за забраната на използването, складирането, производството и трансфера на противопехотни мини и за тяхното унищожаване;
2. осигурени лица с право на парични помощи за профилактика и рехабилитация при условия и по ред, определени от Националния осигурителен институт (НОИ);
3. задължително здравноосигурени лица при условия и по ред, определени от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК);
4. български граждани, които не работят в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия;
5. чужденци, които не ползват права на осигурени лица по българското законодателство, включително право на парични помощи за профилактика и рехабилитация;
6. чужди граждани при условия и по ред, определени в споразумения, сключени от министъра на отбраната или от оправомощено от него лице.
Чл. 5. (1) Продължителността на лечението, рехабилитацията и профилактиката в БПЛР е от 6 до 15 дни.
(2) Продължителността на лечението, рехабилитацията и профилактиката в БПЛР за военноинвалидите и военнопострадалите, и на жертвите на касетъчни боеприпаси и противопехотни мини по чл. 30, ал. 1 във връзка с чл. 32, ал. 2 от Закона за изпълнение на Kонвенцията по касетъчните боеприпаси и Kонвенцията за забраната на използването, складирането, производството и трансфера на противопехотни мини и за тяхното унищожаване е до 30 дни общо два пъти годишно.
(3) Продължителността на лечението, рехабилитацията и профилактиката в БПЛР за ветераните от войните е един път годишно, но не повече от 14 дни.
(4) На военнослужещите, завърнали се от международни операции и мисии, и на членовете на техните семейства се предоставя допълнително възстановяване в БПЛР с продължителност 7 дни еднократно.
(5) При наличие на свободен леглови фонд в БПЛР могат да постъпват лица за краткосрочно възстановяване до 5 календарни дни.
Чл. 6. (1) По предложение на лекуващия лекар управителят на БПЛР може да удължава срока на лечение, профилактика и рехабилитация по чл. 5, ал. 1 до 10 дни без право за издаване на болничен лист за временна неработоспособност.
(2) Болничен лист за дните по предходната алинея се издава по преценка на съответната лекарска консултативна комисия (ЛКК) на лечебното заведение, което е изпратило пациента.
(3) Лечението и рехабилитацията на лица с хронични заболявания със запазена работоспособност се провеждат за сметка на друг законоустановен отпуск.
(4) Експертиза на временната неработоспособност и издаване на болничен лист на лица по чл. 4, т. 3 се извършва по реда на действащата нормативна уредба за медицинската експертиза в страната.
Глава трета
РЕД ЗА ИЗПРАЩАНЕ И ПОСТЪПВАНЕ ЗА ЛЕЧЕНИЕ, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ПРОФИЛАКТИКА
Чл. 7. (1) Лицата по чл. 4, т. 1 – 5, с изключение на курсантите във висшите военни училища, за срока на обучение се записват в листа за планов прием на съответната БПЛР на адресите или по телефоните, посочени в приложение № 1, като им се определя дата за прием.
(2) Датата за прием на лицата по чл. 4, т. 1, с изключение на букви „а“, „б“, „в“, „г“ и „д“, се определя до три месеца от деня на записването.
(3) На лицата по чл. 4, т. 1, букви „б“, „в“ и „г“ се определя дата за прием до 30-ия ден от датата на записването.
(4) Редът за изпращане и постъпване за лечение, рехабилитация и профилактика на лицата по чл. 4, т. 6 се определя в съответното споразумение, сключено от министъра на отбраната или от оправомощено от него лице.
Чл. 8. Записването в листата за планов прием се извършва в следния ред:
1. военнослужещите, завърнали се от международни операции и мисии, и членовете на техните семейства;
2. българските военнослужещи на територията на страната и извън нея, когато не ползват правата по т. 1, и цивилните служители, определени като хронично болни по време на годишния профилактичен медицински преглед в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, и членовете на техните семейства;
3. българските военнослужещи на територията на страната и извън нея, когато не ползват правата по т. 1 и 2, и цивилните служители в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, и членовете на техните семейства;
4. лицата по чл. 4, т. 1, букви „ж“, „з“ и „и“ и членовете на техните семейства и лицата по чл. 4, т. 1, букви „е“, „й“, „к“, „л“ и „м“;
5. лицата по чл. 4, т. 2, 3, 4 и 5.
Чл. 9. (1) Военнослужещите, завърнали се от международни операции и мисии, и членовете на техните семейства се записват в листата за планов прием въз основа на заявка по образец съгласно приложение № 2, изготвена от командващия Съвместното командване на силите.
(2) Списъците по ал. 1 се изготвят в два екземпляра и се изпращат чрез началника на ВМА до съответната БПЛР преди приключване на мисията.
(3) Управителите на БПЛР попълват графата с предложение на месец за прием на всеки военнослужещ и семейството му и изпращат един екземпляр от списъка чрез началника на ВМА до командващия на Съвместното командване на силите.
Чл. 10. (1) Военнослужещите и цивилните служители, определени като хронично болни по време на годишния профилактичен медицински преглед, се записват в листата за планов прием след заявки от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия и по план на съответния управител на БПЛР.
(2) Заявките по ал. 1 до управителите на БПЛР се изготвят по образец съгласно приложение № 3. В заявките могат да се включват и членовете на техните семейства, които ще се лекуват в същия период. Заявките се изготвят в два екземпляра и се изпращат до съответните БПЛР в срок до 20 февруари на електронна поща и на хартиен носител.
(3) Управителите на БПЛР обобщават заявките по ал. 2, изготвят годишен план за приемането на хронично болни военнослужещи и цивилните служители по образец съгласно приложение № 4 и в срок до 1 март изпращат един екземпляр от плана до началника на ВМА.
(4) Управителите на БПЛР попълват месеца за прием на лицата в заявката съобразно годишния план по ал. 3 и изпращат един екземпляр до съответния заявител.
Чл. 11. Записването в листата за планов прием на ветераните от войните, военноинвалидите и военнопострадалите се извършва лично или чрез централните им съюзи и техните структури в страната.
Чл. 12. (1) Лицата по чл. 4, без тези по т. 2, 3 и 6, потвърждават определената им дата за прием не по-късно от 10 календарни дни преди постъпването им в съответната БПЛР.
(2) Лицата по чл. 9, ал. 1 и чл. 10, ал. 1 потвърждават по телефона (факс) или по електронна поща планирания месец за прием не по-късно от 10-о число на предходния месец и получават обратна информация за датата на постъпването си в съответната БПЛР.
Чл. 13. (1) При всяко постъпване в БПЛР лицата по чл. 4, т. 1, 2 и 4, с изключение на лицата по чл. 4, т. 1, букви „а“ и „д“ и в случаите по чл. 5, ал. 5, представят медицинско направление бл. МЗ № 119/98, издадено от лекар, с валидност до 30 дни преди датата на постъпването. В медицинското направление се отразяват заболяванията (основно и придружаващи), медицинските мотиви за лечение в болницата по профила на основното заболяване, необходимостта от придружител на ветеран от войните.
(2) Всички лица, постъпващи в БПЛР, представят медицинска документация при наличие на такава, в т.ч. здравна книжка/лична амбулаторна карта, амбулаторни листове, епикризи от проведени болнични лечения, решения на ТЕЛК/НЕЛК и други, и документ за самоличност (лична карта, личен паспорт, карта/паспорт на чужденец, карта за постоянно/временно пребиваващ).
(3) Към документите по ал. 1 и 2 лицата прилагат и:
1. военнослужещите – служебна бележка от местоработата по образец съгласно приложение № 5 или служебна карта и ксерокопие на същата;
2. цивилните служители в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия – служебна бележка от местоработата по образец съгласно приложение № 5 или служебна карта и ксерокопие на същата;
3. курсантите – служебна карта и епикриза;
4. резервистите за времето на разположение за активна служба – служебна бележка от съответните териториални структури към Централното военно окръжие (ЦВО) по образец съгласно приложение № 6;
5. пенсионираните военнослужещи – копие на разпореждане за пенсиониране при условията на чл. 6 от отменения Закон за пенсиите или по чл. 69 от Кодекса за социално осигуряване и военно-отчетна книжка, а при липса на такава – удостоверение от Държавен военно-исторически архив – Велико Търново (ДВИА), от Оперативния архив на БА или от ЦВО и подчинените му военни окръжия първа и втора степен по образец съгласно приложение № 7 с посочено последното военно формирование/поделение, в което лицето е служило и откъдето се е пенсионирало;
6. ветераните от войните – удостоверение за ветеран от войните, издадено от Държавна агенция „Архиви“; при необходимост от придружител по време на лечението в БПЛР ветеранът представя медицински документ, издаден от общопрактикуващ лекар, удостоверяващ това обстоятелство;
7. военноинвалидите и военнопострадалите, в т.ч. лицата по чл. 4, т. 1, букви „й“ и „к“ – книжка за военноинвалид или военнопострадал с изрично посочена разпоредба на чл. 4 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите;
8. българските граждани, участвали в мисии и операции на въоръжените сили на Република България извън територията на страната – копие от документ, удостоверяващ участие в мисии, издаден от ДВИА или от Оперативния архив на БА;
9. членовете на семействата на лицата по т. 1 и 2 – копие на документ, удостоверяващ статута на лицето по т. 1 или 2, и удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца от служба ГРАО, издадено не по-рано от 6 месеца до датата на прием в БПЛР;
10. членовете на семействата на лицата по т. 5 и 7 – копие на документ, удостоверяващ статута на лицето по т. 5 или 7, и удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца от служба ГРАО, издадено не по-рано от 6 месеца до датата на прием в БПЛР;
11. членовете на семействата на ветераните от войните, когато постъпват по реда на чл. 4, т. 1 – копие на удостоверението за ветеран от войните и удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца от служба ГРАО, издадено не по-рано от една година до датата на прием в БПЛР;
12. лицата по чл. 4, т. 1, буква „м“ – удостоверение от Централния регистър на жертвите на касетъчни боеприпаси и противопехотни мини в Министерството на отбраната;
13. лицата по чл. 4, т. 2 – посочените документи в съответните нормативни актове, определящи ползването и изплащането на паричните помощи за профилактика и рехабилитация;
14. лицата по чл. 4, т. 3 – посочените документи в съответните нормативни актове, определящи ползването и заплащането на медицинските дейности по договор на БПЛР с НЗОК.
Глава четвърта
РЕД ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ
Чл. 14. (1) Лицата по чл. 4, т. 1, 4 и 5 заплащат медицинските дейности на база „цена за леглоден“ по приложенията към тази наредба, както следва:
1. по приложение № 8:
а) военнослужещите в МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА, в т.ч. българските граждани – военнослужещи в състава на многонационални формирования или които заемат длъжности в задгранично представителство на Република България, в международни организации или в други международни инициативи на територията на страната и извън нея, с изключение на случаите по чл. 4, т. 1, буква „а“;
б) цивилните служители в МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА;
в) членовете на семействата на лицата по букви „а“ и „б“;
г) резервистите за времето на разположение за активна служба;
д) пенсионираните военнослужещи и членовете на техните семейства;
е) членовете на семействата на ветераните от войните;
ж) членовете на семействата на военноинвалидите и военнопострадалите;
з) българските граждани, участвали в мисии и операции на въоръжените сили на Република България извън територията на страната;
2. по приложение № 9:
а) военноинвалидите и военнопострадалите, без лицата по чл. 4, т. 1, букви „й“ и „к“;
б) жертвите на касетъчни боеприпаси и противопехотни мини по чл. 30, ал. 1 във връзка с чл. 32, ал. 2 от Закона за изпълнение на Конвенцията по касетъчните боеприпаси и Конвенцията за забраната на използването, складирането, производството и трансфера на противопехотни мини и за тяхното унищожаване;
3. по приложение № 10 – лицата по чл. 4, т. 1, букви „й“ и „к“;
4. по приложение № 11 – лицата по чл. 4, т. 4 и 5.
(2) Всички лица по ал. 1, които постъпват по реда на чл. 5, ал. 5, заплащат по съответното приложение за категорията им.
Чл. 15. (1) Заплащането на стойността на леглоденя и храната се извършва във финансовото звено на БПЛР в деня на постъпването.
(2) Допълнителните дейности се заплащат преди извършването им.
(3) Престоят и храната на лицата по чл. 5, ал. 5 се заплащат в деня на постъпването.
Чл. 16. (1) Разходите за леглоден и храна на лицата извън посочените в чл. 14 се осигуряват, както следва:
1. за военнослужещите, завърнали се от международни операции и мисии, и членовете на техните семейства, когато постъпват по реда на чл. 5, ал. 4, финансовите средства се осигуряват от бюджета, утвърден за съответната операция и/или мисия, въз основа на ежемесечни справки от управителите на БПЛР до ръководството на ВМА; средствата се предоставят по бюджета на ВМА след потвърждение от програмния ръководител на съответната програма;
2. за курсантите средствата се осигуряват от бюджета на Министерството на отбраната в частта му за ВМА;
3. за ветераните от войните и техните придружители средствата се осигуряват от държавния бюджет ежегодно чрез корекция в бюджета на Министерството на отбраната в частта му за ВМА въз основа на ежегодни справки от управителите на БПЛР до ръководството на ВМА.
(2) Когато постъпват по реда на чл. 5, ал. 5, всички лица по ал. 1 заплащат по приложение № 8.
Чл. 17. Финансовото осигуряване на медицинските дейности за лицата по чл. 4, т. 6 се определя от съответното споразумение, сключено от министъра на отбраната или от оправомощено от него лице.
Чл. 18. (1) Назначените манипулации, функционални изследвания и лечебни процедури по желание на пациента, както и други дейности се заплащат по ценоразпис съгласно приложение № 12.
(2) Лицата по чл. 4, т. 1, букви „а“, „б“, „в“, „г“, „д“, „е“, „ж“, „з“, „й“, „к“ и „л“ не заплащат функционалните изследвания, назначени от лекуващия им лекар в БПЛР.
(3) Лицата по чл. 4, т. 1, букви „и“ и „м“ заплащат 25 на сто от стойността на дейностите по приложение № 12.
(4) Лицата по чл. 4, т. 1 заплащат 25 на сто от цената на дейностите по приложение № 12, раздел IV „Други дейности“.
Чл. 19. Всички категории лица, които желаят да провеждат амбулаторно лечение в БПЛР, без тези по чл. 4, т. 3, заплащат медицинските дейности по приложение № 12.
Чл. 20. (1) Лицата по чл. 4, т. 1, с изключение на букви „а“, „и“, „й“, „к“ и „м“, извън случаите, в които постъпват при условията на чл. 5, ал. 5, имат право на лечение, рехабилитация и профилактика веднъж годишно в една БПЛР при условията на чл. 14, ал. 1 или чл. 16, ал. 1.
(2) При всяко следващо постъпване за лечение в рамките на календарната година лицата по ал. 1 заплащат по приложения № 11 и № 12.
(3) Лицата, които имат права на две или повече категории по чл. 4, т. 1, с изключение на буква „а“, ползват правата само за една от категориите в една БПЛР по техен избор.
Чл. 21. (1) Ветераните от войните имат право на лечение, рехабилитация и профилактика веднъж в годината в една БПЛР при условията и по реда на чл. 16, ал. 1, т. 3.
(2) Военноинвалидите и военнопострадалите и лицата по чл. 4, т. 1, буква „м“ имат право на лечение, рехабилитация и профилактика до два пъти в годината, в рамките на 30 дни общо, при условията и по реда на чл. 14, ал. 1, т. 2 и чл. 18, ал. 3.
(3) При всяко следващо постъпване в рамките на календарната година лицата по ал. 1 и 2 заплащат извършените дейности съгласно приложения № 11 и № 12.
Чл. 22. (1) Храненето на всички категории лица, приети в БПЛР, се осъществява по диети и се заплаща по цени, определени с акт на началника на ВМА.
(2) Ветераните от войните и техните придружители не заплащат стойността на храната.
(3) Лицата по чл. 4, т. 1, букви „и“, „й“, „к“ и „м“ заплащат 25 на сто от стойността на храната.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Членове на семейство“ са съпруг, съпруга и деца, ако не са встъпили в брак. За членове на семейство се считат и лицата, живеещи във фактическо съпружеско съжителство с правоимащите лица, ако имат еднакъв постоянен или настоящ адрес, което се удостоверява с лична карта или съответно с удостоверение за настоящ адрес.
2. „Деца“ са родените от брака/фактическото съпружеско съжителство на правоимащите лица; осиновените от правоимащите лица; децата на единия от съпрузите/живеещите във фактическо съпружеско съжителство, които живеят в едно домакинство, което се удостоверява с удостоверение за постоянен или настоящ адрес, до навършването на 18години, а ако продължават образованието си (редовна форма на обучение) – до 26 години, което се удостоверява с акта за раждане, личната карта на детето и удостоверение/уверение от учебното заведение за съответната учебна година. В случай че са лица с определени вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто или с трайно намалена работоспособност – независимо от възрастта им, което се удостоверява с акта за раждане/личната карта на лицето и с решение на ТЕЛК/НЕЛК.
3. „Пенсионирани военнослужещи“ са лицата по § 1, т. 33 от допълнителните разпоредби на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
4. Лицата по чл. 4, т. 1, букви „й“ и „к“ са лица по чл. 4, т. 1 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите.
§ 2. При желание на пациента да ползва стая с две легла самостоятелно той заплаща и стойността на леглоденя за второто легло за съответната категория.
§ 3. (1) Цената за леглоден по приложения № 8, 9 и 11 включва нощувка, медицинско обслужване и до 3 лечебни процедури, назначени от лекар.
(2) Цената за леглоден по приложение № 10 включва 25 на сто от стойността на нощувката.
(3) При постъпване за краткосрочно възстановяване по чл. 5, ал. 5 цената за леглоден по приложения № 8, 9 и 11 включва само нощувка.
§ 4. (1) Цените, определени за леглоден в апартаментите, са за целия апартамент, а не за едно легло при настаняване на пациенти от една и съща категория.
(2) При настаняване в апартамент на две лица от различни категории всеки от тях заплаща половината от цената за леглоден по приложения № 8, 9, 10 или 11 според категорията си. При настаняване в апартамент на трети и четвърти лица същите заплащат цената за леглоден в стая с две легла по приложения № 8, 9, 10 или 11 според категорията си.
(3) При настаняване на трето лице в стая с две легла същото заплаща цената на леглоден в стая с три легла по приложения № 8, 9, 10 или 11 според категорията си.
(4) При настаняване на четвърто лице в стая с три легла същото заплаща цената на леглоден в стая с три и повече легла по приложения № 8, 9, 10 или 11 според категорията си.
§ 5. При удължаване на срока по чл. 5, ал. 1 леглоденят се заплаща съгласно съответното приложение.
§ 6. Дейностите по приложение № 12, раздел IV „Други дейности“ могат да бъдат предоставяни на лица, които не са пациенти на БПЛР.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 7. Тази наредба се издава на основание чл. 142, ал. 2, т. 1, буква „в“, чл. 202а, ал. 1, чл. 226г, ал. 1 и 2, чл. 226ж, ал. 1 и 2, чл. 226и, чл. 226л и чл. 298а от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и чл. 32, ал. 2 от Закона за изпълнение на Конвенцията по касетъчните боеприпаси и Конвенцията за забраната на използването, складирането, производството и трансфера на противопехотни мини и за тяхното унищожаване.
§ 8. Тази наредба отменя Наредба № Н-5 от 11.03.2013 г. за определяне на реда за ползване и заплащане на медицинските дейности в болниците за долекуване, продължително лечение и рехабилитация в структурата на Военномедицинската академия.
§ 9. Наредбата влиза в сила 10 дни след обнародването й в „Държавен вестник“.
Министър: Красимир Каракачанов
Приложение № 1 към чл. 1 и чл. 7, ал. 1
Болници за продължително лечение и рехабилитация (БПЛР) в структурата на Военномедицинската академия
БПЛР – ХИСАРЯ
гр. Хисаря 4180, ул. Илин Паунов № 1
тел.: 0337/6-02-00; 0337/6-02-01
факс: 0337/6-20-89
e-mail: hisarreg@vma.bg
БПЛР – БАНКЯ
гр. Банкя 1320, ул. Иван Вазов № 5
тел.: 02/9977194; 02/8127920
факс: 02/9977168
e-mail: bbbankya_reg@abv.bg
bplr_bankya@vma.bg
www.bplr-bankya.com
Приложение № 2 към чл. 9, ал. 1
ЗАЯВКА
за военнослужещи, участващи в мисия ..........................................................................................,
които желаят да ползват правото си по чл. 202а, ал. 1 от ЗОВСРБ

№ по ред
Звание, име, презиме и фамилия на военнослужещия
Програмен елемент
Месторабота
Трите имена на съпруга (съпруг)
Трите имена и възраст на децата
Предпочитание за:
Предложение от БПЛР
БПЛР
месец
1
2
 
3
4
5
6
7
8
1.
 
 
 
 
 
 
 
 
....
 
 
 
 
 
 
 
 

Командващ СКС
                                                                 .......................................................................
                                                                         (звание, подпис, име и фамилия, печат)
..........................
(дата)
Приложение № 3 към чл. 10, ал. 2
ЗАЯВКА
за военнослужещи и цивилни служители от военно формирование/структура .............................,
определени като хронично болни съгласно Заповед № ...................,
за провеждане на лечение, рехабилитация и профилактика
през ............... година в БПЛР .............................

№ по ред
Звание, име, презиме, фамилия
Диагноза
Член на семейството (име, фамилия, възраст)
Диагноза на лицето по графа 4
Месец за прием
предложение
по плана на БПЛР
1
2
3
4
5
6
7
....
...................................
...........................
 
 
.......
.......
....
...................................
...........................
 
 
.......
.......

Командир (началник) на в.ф./структура ....................................
 .................................................................................................................
(звание, подпис, име и фамилия, печат)
                                        ..........................
                                                     (дата)
Управител на БПЛР ..................................................
..........................................................................................
(подпис, име и фамилия, печат)
..........................
(дата)
Приложение № 4 към чл. 10, ал. 3
ГОДИШЕН ПЛАН
за провеждане на лечение, рехабилитация и профилактика
през ............... година в БПЛР .............................
на военнослужещи и цивилни служители,
определени като хронично болни

Месец
Звание, име, презиме, фамилия
Месторабота
1
2
3
....
 
...................................
...........................
...................................
...........................
...................................
...........................
.....
...................................
...........................
...................................
...........................
...................................
...........................

Управител на БПЛР ..................................................
..........................................................................................
(подпис, име и фамилия, печат)
                                             ..........................
                                                        (дата)
Приложение № 5 към чл. 13, ал. 3, т. 1 и 2
СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА
(ОБРАЗЕЦ)
Настоящата се издава в уверение на това, че лицето ...............................................................
................................................................................................................., ЕГН .......................................,
работи в .....................................................................................................................................................
Издава се да послужи пред БПЛР – ..............................................................................................
Началник (ръководител) на
структурата по управление на човешките
ресурси (по личния състав)
...........................................................................
(звание, подпис, име и фамилия, печат)
Изх. № .................../.............. г.
Отпечатано в ...... екз.
Приложение № 6 към чл. 13, ал. 3, т. 4
МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
___________________________________________________________________
 
ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ
ВОЕННО ОКРЪЖИЕ – ………………….
…………………….....................................................................................………………………….………………………………………
(адрес, телефон, факс)
Рег. № 3 – _______/_______._______.20___ г.
Екз. № ______________
СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА
Настоящата служебна бележка се издава на
………………………………………………………………………………………….......................................................................................
………………………………………………………………………………………….......................................................................................,
                                                 (трите имена, ЕГН, адрес)
в уверение на това, че същият/ата е страна по Договор за служба в доброволния резерв № ……../…….. 20… г., който е със срок на действие до ….…. 20 ... г.
Служебната бележка се издава във връзка с правата на резервистите по чл. 48, т. 2 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, за да послужи пред ……………………………………....................................................
............................................................................................……...………………………………………………….…………………..
Началник на ………………………………………..…….
……..……………….………............................……………
(звание, подпис, име и фамилия, печат)
Приложение № 7 към чл. 13, ал. 3, т. 5
МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
___________________________________________________________________
 
ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ
ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ….. СТЕПЕН – ………………….
……………………………………........................................................................................………….……………………………………
(адрес, телефон, факс)
Рег. № 3 – _______/_______._______.20___ г.
Екз. № ______________
УДОСТОВЕРЕНИЕ
Военно окръжие … степен – ……………………. издава настоящото в уверение на това, че
……………………………………………………………...................................................................................……………………………
……………………………………………………………...................................................................................……………………………
                                            (трите имена, ЕГН, адрес)
има прослужени …… (……………) години и ……. (……….….) месеца (от …….… г. до …… г.) в Българската армия с последно звание „……...……………..“ и е освободен/а от военна служба от военно формирование ………………................................….….. с МЗ ……………., считано от ………….................................……….
Удостоверението да послужи за постъпване в болниците за продължително лечение и рехабилитация в структурата на Военномедицинската академия.
Началник на ………………………………………..…….
……..……………….………............................……………
                                                                                         (звание, подпис, име и фамилия, печат)
Приложение № 8 към чл. 14, ал. 1, т. 1
ЦЕНИ (В ЛЕВОВЕ) ЗА ЛЕГЛОДЕН ЗА:
1) военнослужещи в МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА, в т.ч. български граждани – военнослужещи в състава на многонационални формирования или които заемат длъжности в задгранично представителство на Република България, в международни организации или в други международни инициативи на територията на страната и извън нея, и членовете на техните семейства;
2) цивилни служители в МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА и членовете на техните семейства;
3) резервисти за времето на разположение за активна служба;
4) пенсионирани военнослужещи и членовете на техните семейства;
5) членове на семействата на ветераните от войните;
6) членовете на семействата на военноинвалидите и военнопострадалите;
7) български граждани, участвали в мисии и операции на въоръжените сили на Република България извън територията на страната.

№ по ред
Леглоден във:
БПЛР – Банкя
БПЛР – Хисаря
1.
Апартамент 1 категория (голям) – за целия апартамент
28.00
40.00
2.
Апартамент 2 категория (малък) – за целия апартамент
23.00
30.00
3.
Апартамент-студио – за целия апартамент
23.00
25.00
4.
Стая с едно легло
13.00
14.00
5.
Стая с две легла
10.00
10.00
6.
Стая с три легла
-
7.00
7.
Стая с повече от три легла
-
6.00
8.
Стая без санитарен възел
6.00
-

Приложение № 9 към чл. 14, ал. 1, т. 2
ЦЕНИ (В ЛЕВОВЕ) ЗА ЛЕГЛОДЕН ЗА:
1) военноинвалиди и военнопострадали, без лицата по чл. 4, т. 1, букви „й“ и „к“;
2) жертви на касетъчни боеприпаси и противопехотни мини по чл. 30, ал. 1 от Закона за изпълнение на Конвенцията по касетъчните боеприпаси и Конвенцията за забраната на използването, складирането, производството и трансфера на противопехотни мини и за тяхното унищожаване.

№ по ред
Леглоден във:
БПЛР – Банкя
БПЛР – Хисаря
1.
Апартамент 1 категория (голям) – за целия апартамент
14.50
22.50
2.
Апартамент 2 категория (малък) – за целия апартамент
12.00
17.50
3.
Апартамент-студио – за целия апартамент
12.00
15.00
4.
Стая с едно легло
7.00
9.00
5.
Стая с две легла
5.00
6.00
6.
Стая с три легла
-
4.00
7.
Стая с повече от три легла
-
3.00
8.
Стая без санитарен възел
2.75
-

Приложение № 10 към чл. 14, ал. 1, т. 3
ЦЕНИ (В ЛЕВОВЕ) ЗА ЛЕГЛОДЕН ЗА:
1) деца на загинали при или по повод изпълнение на службата военнослужещи и преживели техни родители;
2) преживели съпруг (съпруга), деца и родители на загинали при или по повод изпълнение на службата военнослужещи.

№ по ред
Леглоден във:
БПЛР – Банкя
БПЛР – Хисаря
1.
Апартамент 1 категория (голям) – за целия апартамент
8.00
12.00
2.
Апартамент 2 категория (малък) – за целия апартамент
6.00
9.00
3.
Апартамент-студио – за целия апартамент
6.00
8.00
4.
Стая с едно легло
3.50
4.50
5.
Стая с две легла
2.50
3.00
6.
Стая с три легла
-
2.00
7.
Стая с повече от три легла
-
1.50
8.
Стая без санитарен възел
1.50
-

Приложение № 11 към чл. 14, ал. 1, т. 4
ЦЕНИ (В ЛЕВОВЕ) ЗА ЛЕГЛОДЕН ЗА:
1) български граждани, които не работят в МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА;
2) чужденци, които не ползват право на парични помощи за профилактика и рехабилитация.

№ по ред
Леглоден във:
БПЛР – Банкя
БПЛР – Хисаря
1.
Апартамент 1 категория (голям) – за целия апартамент
58.00
90.00
2.
Апартамент 2 категория (малък) – за целия апартамент
48.00
70.00
3.
Апартамент-студио – за целия апартамент
48.00
60.00
4.
Стая с едно легло
28.00
35.00
5.
Стая с две легла
20.00
25.00
6.
Стая с три легла
-
15.00
7.
Стая с повече от три легла
-
12.00
8.
Стая без санитарен възел
11.00
-

 
Приложение № 12 към чл. 18 и 19
ЦЕНИ (В ЛЕВА) НА МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ, ЛЕЧЕБНИ ПРОЦЕДУРИ, ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ:
№ по ред
Наименование
Цена в лв.
1
2
3
І.
Медицински прегледи и манипулации
1.
Преглед от квалифициран специалист
30.00
2.
Мускулна инжекция
5.00
3.
Подкожна инжекция
5.00
4.
Венозна инжекция
7.00
5.
Венозна инфузия
15.00
6.
Обработка и превръзка на рана
10.00
7.
Издаване на копие на медицински документ
3.50
ІІ.
Функционални изследвания
1.
ЕКГ с 12 отвеждания
10.00
2.
Ехокардиография
16.00
3.
Проби с физическо натоварване (велоергометрия; бягаща пътека)
22.00
4.
ХОЛТЕР – ЕКГ
27.00
5.
ЕМГ
40.00
ІІІ.
Физиотерапия и рехабилитация
Инхалации
1.
Индивидуални инхалации с различни генератори
3.00
Кинезитерапевтични процедури
2.
Групова лечебна гимнастика
3.00
Индивидуални кинезитерапевтични процедури
3.
Общоукрепваща гимнастика
3.00
4.
Аналитична гимнастика
4.00
5.
Лечебна гимнастика със специализирани методики и индивидуална ЛФК
7.00
6.
Подводна гимнастика
4.50
7.
Частичен масаж (крайници, гръб, яка и др.)
20.00
8.
Масаж на специализирани техники, вкл. акупресура, озонотерапия
6.50
9.
Подводен масаж (водно-струев, четков и др.)
20.00
10.
Апаратен масаж
6.00
11.
Вакуумен масаж (с вендузи; баночен)
3.50
12.
Лимфодренаж
8.00
13.
Криотерапия
4.00
Хидротерапевтични процедури, топлолечебни процедури
14.
Обикновена цяла вана с питейна или минерална вода (със или без медикаменти)
6.00
15.
Цяла вана с морска, питейна или минерална вода и кал
9.00
16.
Частична вана (вкл. дву- и четирикамерна, вана по Хауфе)
5.00
17.
Хидрогалванична вана
7.00
18.
Хидроаеромасажна вана
7.00
19.
Перлена вана
7.00
20.
Водолечение в открит или закрит басейн с хидроаеромасаж
5.00
21.
Минерален басейн
5.00
22.
Подводно-чревна вана
7.00
23.
Лечебен душ (по Шарко, шотландски и пр.)
4.00
24.
Душ хидромасажор
4.00
25.
Кална апликация на цяло тяло
20.00
26.
Частична кална апликация
8.00
27.
Парафинолечебни процедури на апликация
5.00
28.
Луголечебни процедури на апликация
8.00
Електротерапия
29.
Терапия с високочестотни електромагнитни вълни на едно поле – радар, магнитотерапия, УВЧ
5.00
30.
Терапия с високочестотни електромагнитни вълни на повече полета – на всяко следващо по
1.00
31.
Процедури с нискочестотни (средночестотни) токове, вкл. електрофореза
5.00
32.
Електростимулации (електрогимнастика) на паретични и хипотрофични мускули
5.00
33.
Процедури с токове на Дарсонвал
4.00
34.
Ултразвук на едно поле
8.00
35.
Ултразвук на повече полета – на всяко следващо поле по
4.00
36.
Ултразвук под вода
8.00
Светлиннолечебни процедури
37.
Облъчвания със солукс, общи и еритемни ултравиолетови облъчвания и др.
3.00
38.
ДТС – бягаща вълна
10.00
39.
Солариум
9.00
40.
Стил
4.50
41.
Снемане и отчитане на биодоза
2.00
42.
Лазертерапия на кожни повърхности
15.00
Рефлексотерапевтични процедури
43.
Класическа акупунктура
9.00
44.
Акупунктура с мокса или лазер
11.00
45.
Електроакупунктура
9.00
46.
Микроиглотерапия
9.00
 
IV.
Други дейности
Неактивен сезон
Активен сезон
1.
Фитнес
7.00
7.00
2.
Плувен басейн – на вход по
12.00
16.00
3.
Спортни игри
 
3.1.
Тенис на корт – за всеки час по
8.00
3.2.
Тенис на маса – за всеки час по
5.00
4.
Сауна
8.00
5.
Парна баня
7.00
 
 
 
591