Министерство на земеделието
брой: 65, от дата 12.8.2022 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.27


Наредба за допълнение на Наредба № 1 от 2022 г. за условията и реда за предоставяне на извънредна финансова помощ на земеделските стопани от определени сектори

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО
Наредба за допълнение на Наредба № 1 от 2022 г. за условията и реда за предоставяне на извънредна финансова помощ на земеделските стопани от определени сектори (ДВ, бр. 55 от 2022 г.)
§ 1. В чл. 9, ал. 2, т. 3 след думите „по чл. 5, ал. 4, т. 3“ се добавя „или договор за доставка на топлоенергия с доставчик, който произвежда и продава топлоенергия, или разрешително за водовземане от минерална вода с цел отопление, или договор за доставка на природен газ (метан), или счетоводен документ за придобито отоплително съоръжение (котел)“.
Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.
Министър: Явор Гечев
5058