Президент на Републиката
брой: 65, от дата 12.8.2022 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.2


Указ № 228 за освобождаване на Валери Иванов Йотов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Еквадор

 

УКАЗ № 228
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Освобождавам Валери Иванов Йотов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Еквадор.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 4 август 2022 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Министър-председател: Гълъб Донев
Подпечатан с държавния печат.
4998