Министерство на финансите
брой: 65, от дата 12.8.2022 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.27


Наредба за изменение на Наредба № 7 от 1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост

 

Наредба за изменение на Наредба № 7 от 1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост (обн., ДВ, бр. 109 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 37 от 1998 г., бр. 15 и 55 от 1999 г., бр. 102 от 2005 г.)
§ 1. В чл. 1, ал. 1 думата „стопанисвани“ се заменя с „управлявани“.
§ 2. В чл. 5, ал. 1, чл. 17, ал. 1 и чл. 18 числото „10 000“ се заменя с „15 000“.
§ 3. В чл. 11, ал. 3 и чл. 26 думите „Закона за административното производство“ се заменят с „Административнопроцесуалния кодекс“.
§ 4. Параграф 1 от допълнителната разпоредба се отменя.
§ 5. Параграф 3 от заключителните разпоредби се отменя.
Заключителна разпоредба
§ 6. Наредбата влиза в сила от 1 септември 2022 г.
Министър: Росица Велкова-Желева
4985