Агенция за ядрено регулиране
брой: 65, от дата 12.8.2022 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.3


Меморандум за разбирателство между Агенцията за ядрено регулиране на Република България и Ядрения регулаторен орган на Република Турция за сътрудничество и обмен на информация в областта на ядрената безопасност и сигурност като основа за водене на преговори

 

АГЕНЦИЯ ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ
МЕМОРАНДУМ
за разбирателство между Агенцията за ядрено регулиране на Република България и Ядрения регулаторен орган на Република Турция за сътрудничество и обмен на информация в областта на ядрената безопасност и сигурност като основа за водене на преговори
(Одобрен с Решение № 326 от 20 май 2022 г. на Министерския съвет. В сила от датата на подписването – 26.07.2022 г.)
Преамбюл
Българската Агенция за ядрено регулиране (АЯР) и Ядреният регулаторен орган на Република Турция (NDK), наричани по-долу „Страните“,
Като имат предвид значението на използването на ядрената енергия и йонизиращите лъчения за мирни цели в полза и на двете страни,
Като имат предвид, че Република България и Република Турция са държави – членки на Международната агенция за атомна енергия,
Ръководени от разпоредбите на конвенциите на Международната агенция за атомна енергия, по които двете държави са страни,
Като признават значението на Договора за неразпространение на ядрените оръжия, по който и двете държави са страни,
Отбелязвайки, че и двете страни са избрали да използват сходни реакторни технологии за своите ядрени програми, както и че и двете страни са отговорни за регулирането и контрола на произтичащите от това дейности,
Като изтъкват значението на сътрудничеството и обмена на информация за осигуряване на ядрена и радиационна безопасност,
Постигнаха разбирателство за следното:
Член І
Обхват
1. Страните приемат да си сътрудничат по смисъла на настоящия Меморандум за разбирателство и се съгласяват да обменят експертен опит и техническа и регулаторна информация в областта на ядрената и радиационната безопасност, аварийното реагиране и готовност, управлението на радиоактивни отпадъци и транспортирането на радиоактивен материал, както и свързаните с тях дейности до степен, която позволяват наличните и целесъобразни средства и персонал на Страните, техните закони, подзаконови актове и установени политики.
2. Сътрудничеството и обменът на информация може да включват следните области:
а) регулаторен контрол на безопасното използване на ядрената енергия и йонизиращите лъчения;
б) аварийна готовност и реагиране;
в) изследвания, свързани с безопасността при лицензиране и инспекции на ядрени и радиационни съоръжения и практики;
г) безопасност и сигурност на ядрени и радиационни съоръжения;
д) безопасност и сигурност на радиоактивни източници;
е) безопасен транспорт на радиоактивен материал;
ж) безопасно управление на радиоактивни отпадъци;
з) разработване, прилагане и преглед на закони, наредби, насоки и изисквания в областта на ядрената безопасност и радиационната безопасност;
и) лицензиране на дейности и съоръжения, подлежащи на ядрен регулаторен контрол;
й) отчет и контрол на ядрения материал;
к) система за регистрация на източници на йонизиращи лъчения;
л) създаване и поддържане на научно-технически организации с цел предоставяне на експертни услуги на регулаторните органи;
м) интегрираната система за управление в регулаторния орган;
н) радиационна защита и защита на околната среда от вредното въздействие на йонизиращите лъчения;
о) разработване и изпълнение на инспекционни програми;
п) обучение на определени от страните служители в областите, влизащи в обхвата на настоящия Меморандум за разбирателство;
р) лицензиране и сертифициране на персонала за ядрени и радиационни съоръжения и практики;
с) други области, договорени от Страните в обхвата на този Меморандум за разбирателство.
Член II
Форми на сътрудничество
1. Сътрудничеството по този Меморандум за разбирателство следва да бъде осъществявано в съответствие с националното законодателство на страните в следните форми, които подлежат на уточняване от страните за всеки конкретен случай, с отделна договореност, при детайлно описани условия за прилагане, особено в областите за поверителност, отговорност, права върху интелектуална собственост, финансиране и уреждане на спорове:
а) обмен на информация и документация под каквато и да е форма посредством всички възможни средства за комуникация;
б) експертни посещения, съвместни семинари, срещи, курсове за обучение и работни срещи;
в) създаване на съвместни работни групи за изпълнение на конкретни проучвания и проекти;
г) участие като наблюдател в събитията, инициирани от другата страна;
д) консултации и консултантски услуги;
е) организиране на програми за обучение, включително обучение на работното място;
ж) обмяна на опит, регулаторен персонал и експерти;
з) други форми, договорени от Страните.
2. Решението на всяка страна да предостави информация съгласно този Меморандум е предмет на:
а) съответните закони, разпоредби и политики на Страните;
б) всеки друг договор, споразумение или договореност, които обвързват страните по отношение на разкриването или третирането на информация, и
в) правото да откаже предоставяне на информация или сътрудничество, ако това би било неоправдано трудно или скъпо за Страната, съответно за откриване или предоставяне, освен ако не е договорено друго.
Член III
Процедура
1. При подписването на настоящия Меморандум всяка страна посочва координатор, който да контролира и координира участието й в цялостната дейност в обхвата на този Меморандум, и страните се информират взаимно за данните за контакт на координаторите.
2. Всяка страна следва незабавно да уведоми другата за всяка промяна на своя координатор, както и за името и данните за контакт на новия координатор.
Член IV
Обмен и използване на информацията
1. Страните гарантират, че получената информация или резултатите от дейностите, които извършват по този Меморандум за разбирателство, се използват изключително за мирни цели.
2. Информацията, получена от която и да е от страните по този Меморандум за разбирателство, не може да бъде предоставяна на трети страни без писмено разрешение на предоставящата страна.
3. Прилагането или използването на информация, обменена между страните или предадена по този Меморандум за разбирателство, е отговорност на получаващата страна или третата страна.
Член V
Финансови условия
Освен ако не е уговорено друго, всяка страна покрива собствените си разходи по отношение на дейностите, свързани с предмета на настоящия Меморандум.
Член VI
Изменения и допълнения
Този Меморандум за разбирателство може да бъде изменян или допълван по взаимно писмено съгласие на Страните.
Всяка промяна или допълнение влиза в сила от датата на подписването от двете страни и е неразделна част от настоящия Меморандум за разбирателство.
Член VII
Заключителни разпоредби
1. Настоящият Меморандум за разбирателство влиза в сила след подписване от страните и остава в сила за период от пет (5) години.
2. Настоящият Меморандум за разбирателство се удължава автоматично за последователни периоди от пет (5) години, освен ако някоя от страните не уведоми писмено другата страна за намерението си да прекрати настоящия Меморандум за разбирателство най-малко деветдесет (90) дни преди планираната дата на прекратяване.
3. Всички разногласия относно тълкуването или прилагането на този Меморандум за разбирателство трябва да се разрешават по взаимно съгласие чрез консултации между страните и няма да бъдат отнасяни за уреждане от национален или международен трибунал или трета страна.
Настоящият Меморандум за разбирателство е подписан в три оригинални екземпляра на български, турски и английски език, като всички текстове са еднакво автентични. В случай на различия в тълкуването преимущество има английският текст.
Подписан в Мерсин на 26.07.2022 г.

За Агенцията за
За Ядрения
ядрено регулиране
регулаторен
на Република
орган на
България:
Република Турция:
Цанко Бачийски,
Д-р Зафер Демирджан,
председател
президент

4939