Министерски съвет
брой: 5, от дата 18.1.2013 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.6


Постановление № 5 от 10 януари 2013 г. за приемане на обемите и цените на медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 от Закона за здравното осигуряване за 2013 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 5 ОТ 10 ЯНУАРИ 2013 Г.
за приемане на обемите и цените на медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 от Закона за здравното осигуряване за 2013 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Член единствен. Приема обемите и цените на медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 от Закона за здравното осигуряване за 2013 г. съгласно приложения № 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 55д, ал. 9 от Закона за здравното осигуряване.
§ 2. Отменя се Постановление № 304 на Министерския съвет от 2010 г. за приемане на обемите, цените и методиките за остойностяване и за заплащане на медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 от Закона за здравното осигуряване (обн., ДВ, бр. 101 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 78 от 2011 г.).
§ 3. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2013 г.
Министър-председател: Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Росен Желязков
Приложение № 1 към член единствен
Обеми и цени на дейностите в първичната извънболнична медицинска помощ (ПИМП), включени в приложение № 1 към Наредба № 40 от 2004 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК (обн., ДВ, бр. 112 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 61 и 102 от 2005 г., бр. 88 от 2006 г., бр. 2 и 60 от 2009 г., бр. 45, 62 и 101 от 2010 г., бр. 49, 52 и 97 от 2011 г. и бр. 99 и 100 от 2012 г.), наричана по-нататък „Наредба № 40 от 2004 г.“

Код
Номенклатура
Обеми
Цени (в лв.)
1
2
3
4
I
Капитационно плащане
6 218 333
 
1
Лица от 0 до 18 години
1 234 049
1,30
2
Лица от 18 до 65 години
3 608 582
1,05
3
Лица над 65 години
1 375 702
1,40
4
Заплащане за осигуряване на постоянен денонощен достъп до медицинска помощ на ЗЗОЛ, включително от дежурни кабинети съгласно Наредба № 40 от 2004 г.
6 218 333
0,11
ІІ
Дейност по програма „Детско здравеопазване“
3 136 262
 
1
Профилактични прегледи за лица от 0 до 1 години
610 033
9,00
2
Профилактични прегледи за лица от 1 до 2 години
219 180
8,00
3
Профилактични прегледи за лица от 2 до 7 години
580 626
8,00
4
Профилактични прегледи за лица от 7 до 18 години
612 810
8,00
5
Задължителни имунизации и реимунизация на лица от 0 до 18 години
1 113 613
4,50
III
Имунизации за рак на маточната шийка по национална програма
10 000
4,00
IV
Дейност по програма „Майчино здравеопазване“
10 126
7,00
V
Дейност по диспансерно наблюдение
3 374 481
9,00
VI
Профилактични прегледи на лица над 18 години
2 348 823
9,00
VII
Имунизации на лица над 18 години
258 347
4,50
VIII
Инцидентни посещения на ЗЗОЛ от други здравни райони
29 316
5,50
IX
Неблагоприятни условия
 
6 000 000 лв. (годишна стойност)

 
Приложение № 2 към член единствен
Обеми и цени на дейностите в специализираната извънболнична медицинска помощ (СИМП), включени в приложение № 2 към Наредба № 40 от 2004 г.

Код
Номенклатура
Обеми
Цени (в лв.)
І
Първични прегледи
6 650 065
17,00
1
Прегледи по повод остри заболявания и с хронични, неподлежащи на диспансерно наблюдение
5 788 333
17,00
2
Прегледи на ЗЗОЛ от 0 до 18 г. при специалист по „Педиатрия“ и/или с придобита профилна специалност по „Детски болести“, насочен от ОПЛ по повод остри състояния
674 047
17,00
3
Прегледи при специалисти („Хирургия“, „Ортопедия и травматология“), изпълняващи процедури
187 685
17,00
4
Първични профилактични прегледи по програма „Майчино здравеопазване“
49 726
17,00
5
Първични специализирани прегледи по диспансерно наблюдение на ЗЗОЛ
76 908
17,00
ІІ
Вторични прегледи
3 008 578
 
1
Прегледи по повод остри заболявания и с хронични, неподлежащи на диспансерно наблюдение
2 336 271
9,00
2
Прегледи на ЗЗОЛ от 0 до 18 г. при специалист „Педиатрия“ и/или с придобита профилна специалност по „Детски болести“, насочен от ОПЛ по повод остри състояния
501 862
9,00
3
Прегледи при специалисти („Хирургия“, „Ортопедия и травматология“), изпълняващи процедури
170 445
9,00
ІІІ
Профилактични прегледи на ЗЗОЛ до 18 г. от лекар-специалист с придобита специалност по „Педиатрия“
34 132
9,00
ІV
Профилактични прегледи по програма „Майчино здравеопазване“
347 133
9,00
V
Профилактични прегледи на ЗЗОЛ над 18 г. от рискови групи
781
9,00
Специализиран преглед по диспансерно наблюдение на ЗЗОЛ с едно или повече заболявания
941 034
9,00
VII
Комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение на лица с психични и кожно-венерически заболявания
71 429
14,00
VІІI
Медицинска експертиза
777 967
5,00
IX
Високоспециализирани дейности
471 367
 
05_31
Локално обезболяване – проводна анестезия
9
7,00
06_11
Пункционна биопсия на щитовидна жлеза под ехографски контрол
242
26,50
14_24
Лазертерапия при очни заболявания
13 382
37,30
21_22
Вземане на биопсичен материал от нос
38
12,50
21_29
Назален провокационен тест с алергени
11
24,50
21_31
Отстраняване на полипи от носната кухина
176
25,00
22_01
Пункция и аспирация на максиларен синус
2 019
12,20
28_0
Инцизия на тонзиларни и перитонзиларни абсцеси
1 050
12,20
31_48
Ларингостробоскопия; ларингостробография
702
25,00
33_29
Бронхопровокационен тест с метахолин
11
30,00
38_50
Лигатура на вена при подкожни варикозни образувания и ексцизия на варикозни възли
146
28,00
39_96
Венозна анестезия
719
18,60
40_11
Вземане на биопсичен материал от лимфен възел
880
13,00
41_31
Вземане на материал чрез костно-мозъчна пункция за специализирани изследвания
30
15,00
45_13
Диагностична горна ендоскопия
10 201
20,00
45_23
Диагностична долна ендоскопия, фиброколоноскопия
899
20,00
45_24
Диагностична долна ендоскопия, фибросигмоидоскопия
2 243
20,00
57_32
Уретроцистоскопия (диагностична)
2 906
18,80
57_33
Вземане на биопсичен материал от пикочен мехур
11
13,00
58_0
Уретротомия при стриктура
18
14,00
58_23
Вземане на биопсичен материал от уретра
33
13,00
60_11
Вземане на биопсичен материал от простата
511
13,00
64_11
Вземане на биопсичен материал от пенис
10
13,00
67_11
Колпоскопия с прицелна биопсия
3 197
13,00
67_32
Деструктивно лечение на доброкачествени изменения на маточната шийка, с изключение на химична каутеризация
8 791
13,00
68_16
Аспирационна ендометриална биопсия
153
7,50
81_91
Диагностична и терапевтична пункция на стави
23 099
16,30
82_04
Инцизия и дренаж на палмарно или тенарно пространство
1 104
38,10
83_13
Вагинотомия
9
8,00
85_0
Инцизия на гръдна жлеза
756
15,00
85_11
Вземане на биопсичен материал от гърда
935
13,00
86_3
Криотерапия и/или лазертерапия на доброкачествени кожни тумори
12 105
13,00
88_71
Трансфонтанелна ехография
2 293
16,30
88_72
Ехокардиография
198 161
21,30
88_721
Фетална ехокардиография на рисков контингент за сърдечна патология на плода
10
27,00
88_73
Ехография на млечна жлеза
45 000
12,49
88_75
Доплерово ултразвуково изследване на бъбречни съдове
1 237
16,50
88_77
Доплерова сонография; доплерова сонография на периферни съдове; доплерова сонография на съдовете на щитовидната жлеза
36 844
16,50
88_79
Ехографско изследване на стави при деца
11 692
16,50
88_98
Остеоденситометрия и интерпретация при следните случаи: Болни с трансплантирани органи. Пациенти с хиперпаратиреоидизъм. Пациенти с хипогонадизъм
10
19,00
89_01
Интерпретация на резултат от изследване на кинетиката на радио­нуклидно маркирани тромбоцити
11
25,00
89_04
Интерпретация на резултат от изследване на кинетиката на радионуклидно маркирани еритроцити – обем циркулираща кръв/кинетика на еритроцити
11
25,00
89_06
Интерпретация на комплексно изследване на стандартен панел от морфологични, имунофенотипни, цитогенетични и молекулярни показатели за диагноза и определяне на група прогностичен риск при болен с левкемия
28
25,00
89_07
Снемане на анестезиологичен статус за планиране на оперативна интервенция с анестезия
5 143
12,50
89_08
Интерпретация на комплексно изследване на стандартен панел имунохистохимични, имунохимични показатели β-микроглобулин за диагноза и определяне на група прогностичен риск при пациент с лимфом
33
25,00
89_12
Назален провокационен тест с медиатори
11
27,00
89_14
Електроенцефалография (ЕЕГ)
47 235
15,00
89_41
Сърдечно-съдов тест с натоварване
12 550
18,80
89_50
ЕКГ Холтермониториране
11 952
16,30
89_61
Непрекъснат 24-часов запис на АН (Холтермониториране)
1 690
16,00
90_49
Индуциране на храчка и нейната обработка
11
12,00
93_08
Електромиография (ЕМГ)
29 382
15,00
93_13
Постизометрична релаксация (курс на лечение)
376
12,00
93_21
Екстензионна терапия (курс на лечение)
181
12,00
93_27
Специализирани кинезитерапевтични методи, приложими при ДЦП*
299
26,00
93_75
Фониатрична консултация с последваща гласова рехабилитация – курс (комплекс дихателни, фонаторни и резонаторни упражнения) 10 сеанса*
1 255
26,00
95_12
Флуоресцентна ангиография на съдовете на окото
8 490
33,70
95_23
Евокирани потенциали
164
19,00
95_47
Фонетография
13
15,00
96_53
Назален лаваж и обработка
11
17,00
99_29
Венозни инфузии на вазоактивни медикаменти при застрашаващи живота състояния
11
17,00
99_88
Лазертерапия при ставни заболявания и трудно зарастващи рани*
13 688
25,00
Z01_5
Кожно-алергично тестване
2 011
7,50
Z01_5
Тестуване за поносимост при прилагане на анестетици
268
9,00
X
Физиотерапия и рехабилитация
4 283 631
 
1
Специализиран преглед
204 012
5,00
2
Група І процедури
1 938 837
1,80
3
Група ІІ процедури
73 554
1,80
4
Група ІІІ процедури
2 067 228
1,80
5
Заключителни прегледи по трите групи
204 012
9,00

 
Приложение № 3 към член единствен
Обеми и цени на извънболничната медико-диагностична медицинска помощ (МДД), включена в приложение № 2 към Наредба № 40 от 2004 г.

Код
Номенклатура
Обеми
Цени (в лв.)
01
Клинична лаборатория
17 185 046
 
01_01
Кръвна картина – поне осем от посочените показатели или повече: хемоглобин, еритроцити, левкоцити, хематокрит, тромбоцити, MCV, MCH, MCHC
2 525 270
1,98
01_03
Скорост на утаяване на еритроцитите
951 311
0,77
01_04
Време на кървене
62 125
1,43
01_05
Пресяващи тестове: протромбиново време
284 183
1,98
01_06
Пресяващи тестове: активирано парциално тромбопластиново време (APTT)
21 863
1,98
01_07
Пресяващи тестове: фибриноген
49 202
1,98
01_08
Химично изследване на урина с течни реактиви (белтък, билирубин, уробилиноген)
899 828
0,66
01_09
Седимент на урина – ориентировъчно изследване
1 073 272
0,66
01_10
Окултни кръвоизливи
3 389
2,30
01_11
Глюкоза
1 610 190
1,43
01_12
Кръвно-захарен профил
421 276
3,85
01_13
Креатинин
1 183 774
1,43
01_14
Урея
232 082
1,43
01_15
Билирубин – общ
94 364
1,43
01_16
Билирубин – директен
36 080
1,43
01_17
Общ белтък
63 226
1,43
01_18
Албумин
34 784
1,43
01_19
Холестерол
1 665 013
1,43
01_20
HDL-холестерол
1 102 318
1,43
01_21
Триглицериди
1 530 721
1,43
01_22
Гликиран хемоглобин
240 644
9,24
01_23
Пикочна киселина
203 100
1,43
01_24
AСАТ
441 942
1,43
01_25
АЛАТ
441 022
1,43
01_26
Креатинкиназа (КК)
25 447
1,43
01_27
ГГТ
164 521
1,43
01_28
Алкална фосфатаза (АФ)
79 836
1,43
01_29
Алфа-амилаза
31 025
1,43
01_30
Липаза
2 232
1,54
01_31
Натрий и калий
167 117
2,86
01_34
Калций
52 652
1,43
01_35
Фосфати
24 650
1,43
01_36
Желязо
146 581
1,43
01_37
ЖСК
52 777
2,10
01_38
CRP
100 789
3,74
01_40
Диференциално броене на левкоцити – визуално микроскопско или автоматично апаратно изследване
255 676
1,98
01_41
Морфология на еритроцити – визуално микроскопско изследване
31 693
1,98
09_01
Криоглобулини
104
6,27
09_02
Общи имуноглобулини IgM
407
9,79
09_03
Общи имуноглобулини IgG
406
9,79
09_04
Общи имуноглобулини IgA
342
9,79
09_05
С3 компонент на комплемента
61
9,79
09_06
С4 компонент на комплемента
49
9,79
10_08
fT4
141 892
10,34
10_09
TSH
328 964
10,34
10_10
PSA
198 556
12,10
10_11
CA-15-3
3 792
12,10
10_12
СА-19-9
2 930
12,10
10_13
СА-125
6 619
12,10
10_14
Алфа-фетопротеин
1 374
12,10
10_15
Бета-хорионгонадотропин
1 328
12,10
10_16
Карбамазепин
234
12,00
10_17
Валпроева киселина
968
12,00
10_18
Фенитоин
5
12,00
10_19
Дигоксин
2
12,00
10_20
Микроалбуминурия
116 665
8,00
10_21
Progesteron
7 907
10,34
10_22
LH
10 144
10,34
10_23
FSH
12 110
10,34
10_24
Prolactin
20 244
10,34
10_25
Estradiol
9 296
10,34
10_26
Testosteron
11 213
10,34
10_27
Антитела срещу Тереоидната пероксидаза – Аnti – TPO
10 000
10,34
10_34
Маркер за костно разграждане за диагностика на остеопороза
1 417
12,10
10_61
СЕА
2 039
12,10
2
Клинична микробиология
598 135
 
02_07
RPR (или Васерман)
47 006
3,56
02_09
Антистрептолизинов титър (AST) (ревматизъм и други бета-стрептококови инфекции)
18 218
3,67
02_10
Waaler Rose/RF (ревматоиден артрит)
15 464
3,67
02_11
Paul-Bunnell (инфекциозна мононуклеоза)
858
3,56
02_12
Фекална маса и ректален секрет (Salmonella, Shigella, E. coli, Candida, Campylobacter, Clostridium difficile, Staphylococcus aureus)
83 032
7,00
02_13
Изследване на урина за урокултура Е.coli, Proteus, Enterobacteriaceae, Enterococcus, Грам (–), Staphylococcus (S. aureus, S. saprophyticus)
115 158
5,50
02_14
Материал от генитална система N. gonorrhoeae, Streptococcus (Haemophilus), Staphylococcus, Gardnerella, Enterobacteriaceae и др., Грам (–), Гъби (C. albicans) и др.
104 819
8,00
02_15
Ранев материал и гной Staphylococcus (S. aureus), b-Streptococcus (gr. A), Enterobacteriaceae и др. Грам (–), Анаероби, Corynebacterium
6 263
8,00
02_16
Гърлени и назофарингеални секрети b-Streptococcus, Staphylococcus (S. aureus), Neisseria (N. meningitidis), Haemophilus (H. influenzae), Гъби (C. albicans и др.), Corynebacterium
82 478
8,00
02_17
Храчка, a-(b)-Streptococcus, Staphylococcus, Branhamella, Haemophilus, Enterobacteriaceae и др. Грам (–), Гъби (C. albicans и др.), Mycobacterium, Анаероби, Aspergillus, M. pneumoniae, RSV
11 617
8,00
02_19
Антибиограма с 6 антибиотични диска
110 556
4,50
02_20
Chlamydia (сух тест)
2 665
3,46
04
Медицинска паразитология
164 952
 
04_01
Микроскопско изследване за паразити, вкл. Trichomonas vaginalis
157 169
4,00
04_02
Серологично изследване за трихинелоза
138
10,00
04_03
Серологично изследване за токсоплазмоза
5 546
10,00
04_04
Серологично изследване за ехинококоза
2 099
10,00
05
Вирусология
82 578
 
05_01
Серологично изследване за HIV 1/2 антитела
27 960
7,71
05_02
Серологично изследване на антитела за рубеола при бременни (IgM, IgG)
95
8,16
05_03
Серологично изследване на IgM антитела за морбили при бременни
7
8,16
05_04
Серологично изследване на IgM антитела срещу хепатитен А вирус
665
7,71
05_05
Серологично изследване на HBsAg на хепатитен В вирус
48 932
7,71
05_06
Серологично изследване на антитела срещу хепатитен С вирус
4 919
8,16
05_07
Серологично изследване на anti-HBcIgM антитела и HBeAg на хепатитен В вирус
296
10,88
06
Рентгенология
1 624 373
 
06_01
Рентгенография на зъби с определен центраж (секторна рентгенография)
23 672
1,35
06_02
Рентгенография на челюстите в специални проекции
670
6,86
06_03
Рентгенография на лицеви кости
2 576
6,86
06_04
Рентгенография на околоносни синуси
49 291
6,86
06_05
Специални центражи на черепа
2 561
6,86
06_06
Рентгенография на стернум
814
6,86
06_07
Рентгенография на ребра
12 331
6,86
06_08
Рентгеноскопия на бял дроб
5 082
6,86
06_09
Рентгенография на крайници
2 898
6,86
06_10
Рентгенография на длан и пръсти
36 343
6,86
06_11
Рентгенография на стерноклавикуларна става
505
6,86
06_12
Рентгенография на сакроилиачна става
2 106
6,86
06_13
Рентгенография на тазобедрена става
43 838
6,86
06_14
Рентгенография на бедрена кост
5 736
6,86
06_15
Рентгенография на колянна става
112 358
6,86
06_16
Рентгенография на подбедрица
14 597
6,86
06_17
Рентгенография на глезенна става
39 589
6,86
06_18
Рентгенография на стъпало и пръсти
46 012
6,86
06_19
Рентгенография на клавикула
1 522
6,86
06_20
Рентгенография на акромиоклавикуларна става
664
6,86
06_21
Рентгенография на скапула
409
6,86
06_22
Рентгенография на раменна става
36 107
6,86
06_23
Рентгенография на хумерус
3 476
6,86
06_24
Рентгенография на лакетна става
12 690
6,86
06_25
Рентгенография на антебрахиум
8 645
6,86
06_26
Рентгенография на гривнена става
32 624
6,86
06_28
Рентгенография на череп
4 982
12,49
06_29
Рентгенография на гръбначни прешлени
180 718
12,49
06_30
Рентгенография на гръден кош и бял дроб
413 792
12,49
06_31
Обзорна рентгенография на сърце и медиастинум
2 735
12,49
06_32
Обзорна рентгенография на корем
20 380
12,49
06_33
Рентгенография на таз
45 378
12,49
06_34
Ехографска диагностика на коремни и ретроперитонеални органи
128 232
12,49
06_35
Томография на гръден кош и бял дроб
134
19,59
06_37
Рентгеново изследване на хранопровод, стомах
18 780
19,59
06_38
Рентгеново изследване на тънки черва
733
19,59
06_39
Иригография
8 052
19,59
10_01
Компютърна аксиална или спирална томография
55 867
69,79
10_02
Ядрено-магнитен резонанс
35 185
204,46
10_03
Мамография на двете млечни жлези
173 046
16,65
10_04
Ехография на млечна жлеза
45 000
12,49
10_58
Хистеросалпингография
115
19,59
10_59
Интравенозна холангиография
5
19,59
10_60
Венозна урография
1 679
19,59
10_62
Обзорна (панорамна) рентгенография на зъби (Ортопантомография)
37 442
12,49
07
Обща и клинична патология
233 169
 
07_01
Цитологично изследване на две проби от цитонамазка от храчка
42
8,90
07_02
Цитологично изследване на две проби от седимент от урина
13
8,90
07_03
Цитологично изследване на две проби от секрет от млечна жлеза
384
8,90
07_04
Цитологично изследване на две проби от лаважна течност от пикочен мехур
5
8,90
07_05
Цитологично изследване на две проби от секрет от външна фистула
2
8,90
07_06
Цитологично изследване на две проби от секрет от рана (включително оперативна)
2
8,90
07_07
Цитологично изследване на две проби от синовиална течност
46
8,90
07_08
Цитологично изследване на две проби от лаважна течност от уретери
30
8,90
07_09
Цитологично изследване на две проби от цитонамазка от женски полови органи
226 090
8,90
07_10
Цитологично изследване на две проби от цитонамазка от устна кухина
11
8,90
07_11
Цитологично изследване на две проби от цитонамазка от очни лезии
1
8,90
07_12
Цитологично изследване на две проби от материал от кожни лезии
85
8,90
07_13
Цитологично изследване на две проби от лаважна течност от пиелон
5
8,90
10_38
Хистобиопсично изследване на две проби от лимфен възел
150
16,96
10_39
Хистобиопсично изследване на две проби от млечна жлеза
696
16,96
10_40
Хистобиопсично изследване на две проби от простата
491
16,96
10_41
Хистобиопсично изследване на две проби от щитовидна жлеза
8
16,96
10_42
Хистобиопсично изследване на две проби от слюнчена жлеза
2
16,96
10_43
Хистобиопсично изследване на две проби от коремен орган
611
16,96
10_44
Хистобиопсично изследване на две проби от бял дроб, ларингс и трахея
5
16,96
10_45
Хистобиопсично изследване на две проби от медиастинум
5
16,96
10_46
Хистобиопсично изследване на две проби от туморни формации в коремната кухина
97
16,96
10_47
Хистобиопсично изследване на две проби от полов орган
1 619
16,96
10_48
Хистобиопсично изследване на две проби от устна кухина, фаринкс и хранопровод
109
16,96
10_49
Хистобиопсично изследване на две проби от кожа и кожни лезии
2 052
16,96
10_50
Хистобиопсично изследване на две проби от мускул
4
16,96
10_51
Хистобиопсично изследване на две проби от подкожен тумор
562
16,96
10_52
Хистобиопсично изследване на две проби от органи на пикочната система
4
16,96
10_53
Хистобиопсично изследване на две проби от око и очни лезии
7
16,96
10_54
Хистобиопсично изследване на две проби от става
5
16,96
10_55
Хистобиопсично изследване на две проби от външно ухо
8
16,96
10_56
Хистобиопсично изследване на две проби от нос
13
16,96
10_57
Хистобиопсично изследване на две проби от костен мозък
5
16,96
09
Имунология
3 038
 
09_01
Определяне на криоглобулини
38
6,27
09_02
Определяне на общи имуноглобулини IgM
332
9,79
09_03
Определяне на общи имуноглобулини IgG
376
9,79
09_04
Определяне на общи имуноглобулини IgА
340
9,79
09_05
Определяне на С3 компонент на комплемента
220
9,79
09_06
Определяне на С4 компонент на комплемента
182
9,79
10_05
Флоуцитометрично имунофенотипизиране на левкоцити – стандартен панел
19
123,20
10_06
Определяне на оксидативния взрив на периферни неутрофили и моноцити с Нитроблaу тетразолов тест
5
32,82
10_07
Флоуцитометрично определяне на фагоцитозата
5
47,94
10_08
fT4
395
10,34
10_09
TSH
664
10,34
10_29
Определяне на общи IgE
92
41,89
10_30
Определяне на антинуклеарни антитела в серум
370
41,89
12
Имунохематология
46 799
 
10_35
Определяне на имуноглобулиновата характеристика на еритроантителата (диференциран директен тест на Coombs) с моноспецифични антиимуноглобулинови тест-реагенти с анти-IgG и анти-комплементарен (С’) тест-реагент
12
11,76
10_36
Определяне на специфичността и титъра на еритроантителата чрез аглутинационен, ензимен или антиглобулинов (Coombs) метод
131
23,41
10_37
Определяне на титъра на имунните анти-А и анти-В антитела от клас IgG след обработка на серума с 2-меркаптоетанол чрез аглутинационен, ензимен или антиглобулинов (Coombs) метод
569
16,35
12_01
Определяне на кръвни групи от системата АВ0 и Rh (D) антиген от системата Rhesus по кръстосан метод (с тест-реагенти анти-А, анти-В, анти-АВ, анти-D и тест-еритроцити А1, А2, В и 0)
32 282
7,06
12_02
Определяне на подгрупите на А антигена (А1 и А2) с тест-реагенти с анти-А и анти-Н
4 288
4,14
12_03
Определяне на слаб D антиген (Du) по индиректен тест на Coombs
548
31,58
12_04
Изследване за автоеритроантитела при фиксирани антитела върху еритроцитите – чрез директен антиглобулинов (Coombs) тест с поливалентен антиглобулинов серум, при свободни антитела в серума – чрез аглутинационен или ензимен метод
523
21,06
12_05
Изследване за алоеритроантитела чрез аглутинационен или ензимен метод или индиректен антиглобулинов (Coombs) тест с поливалентен антиглобулинов серум
8 392
31,58
12_06
Определяне на Rh фенотип (СсDЕе) и Kell антиген с моноспецифични тест-реагенти
54
29,23

 
Приложение № 4 към член единствен
Обеми и цени на клиничните пътеки (КП) в болничната медицинска помощ, включени в приложение № 5 към Наредба № 40 от 2004 г.

Код КП
Наименование на КП
Обеми
Цена на КП (в лв.)
1
Исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза
44 451
618
2
Исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза
152
2 800
3
Паренхимен мозъчен кръвоизлив
3 287
774
4
Субарахноиден кръвоизлив
328
1 000
5
Остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен–Баре) с имуноглобулин
46
3 000
6
Остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен–Баре) с имуноглобулин на апаратна вентилация
8
10 000
7
Болести на черепно-мозъчните нерви, на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми + Вертеброгенни дискови и дискартикулерни некоренчеви и коренчеви болкови синдроми
60 049
461
8
Диабетна полиневропатия
23 823
180
9
Остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити при лица над 18 години
756
1 755
10
Остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити при лица под 18 години
619
1 755
12
Наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система с начало в детска възраст (от 0 – 18 г.), засягащи ЦНС
531
578
13
Наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система при възрастни пациенти, засягащи ЦНС и моторния неврон (ЛАС)
2 002
450
14
Наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система при възрастни пациенти, засягащи ЦНС и моторния неврон (ЛАС), с продължителна апаратна вентилация
1
2 500
15
Невро-мускулни заболявания и болести на предните рога на гръбначния мозък
280
480
16
Невро-мускулни заболявания и болести на предните рога на гръбначния мозък с продължителна апаратна вентилация
3
2 200
17
Мултиплена склероза
1 988
533
18
Епилепсия и епилептични пристъпи
6 383
300
19
Епилептичен статус
637
500
21
Миастения гравис и миастенни синдроми при лица над 18 години
264
500
22
Миастения гравис и миастенни синдроми при лица под 18 години
18
657
23
Миастенни кризи с кортикостероиди и апаратна вентилация
18
5 000
24
Миастенни кризи с човешки имуноглобулин и апаратна вентилация
14
7 000
25
Паркинсонова болест
933
231
26
Заболявания на горния гастроинтестинален тракт
24 028
600
27
Интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт с неголям обем и сложност
4 994
120
28
Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестинален тракт
14 515
850
29
Болест на Крон и улцерозен колит
1 933
1 100
30
Заболявания на тънкото и дебелото черво
12 328
604
31
Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт
12 566
579
32
Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на хепатобилиарната система (ХБС), панкреаса и перитонеума
3 451
1 500
33
Заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума
24 388
920
34
Декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза)
8 361
1 000
35
Хронични вирусни хепатити
2 836
604
36
Хронични чернодробни заболявания
4 526
630
37
Хронични диарии при лица под 18-годишна възраст
4
400
38
Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания
18 624
750
39
Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания с механична вентилация
65
1 320
40.1
Постоянна електрокардиостимулация с имплантация на антибрадикарден пейсмейкър – еднокамерен или двукамерен
2 546
400
40.2
Постоянна електрокардиостимулация с имплантация на ресинхронизираща система за стимулация или автоматичен кардиовертер дефибрилатор
337
1 100
41
Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечни аритмии
381
3 318
42
Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при вродени сърдечни малформации
16
3 318
43
Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при вродени сърдечни малформации с механична вентилация
19
3 600
44
Ендоваскуларно лечение на екстракраниални съдове
22
370
45
Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечно-съдови заболявания
5 938
3 318
47.1
Нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без ST-елевация без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение с насочване за ранна коронарография и болничен престой до 1 ден
2 166
200
47.2
Нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без ST-елевация без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение без насочване за ранна коронарография и минимален болничен престой 3 дни
18 401
200
48
Нестабилна форма на ангина пекторис с инвазивно изследване
12 551
900
49
Нестабилна форма на ангина пекторис с интервенционално лечение
9 537
3 430
50
Остър коронарен синдром с персистираща елевация на ST сегмент с фибринолитик
321
2 750
51
Остър коронарен синдром с персистираща елевация на ST сегмент с интервенционално лечение
5 344
4 540
52
Остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност 3 и 4 ф. клас без механична вентилация
80 539
420
53
Остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност 3 и 4 ф. клас с механична вентилация
805
1 300
54
Инфекциозен ендокардит
169
4 950
55
Заболявания на миокарда и перикарда
1 800
462
56
Ритъмни и проводни нарушения
22 413
345
57
Артериална хипертония при деца
216
579
58
Хипоксемични състояния при вродени сърдечни малформации при възраст до 18 години
55
578
59
Белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик
3 216
700
60
Белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик
121
2 481
61
Остър и обострен хроничен пиелонефрит
30 730
420
62
Гломерулонефрити – остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания – новооткрити, при лица над 18 години
773
876
63
Гломерулонефрити – остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания – новооткрити, при лица под 18 години
180
876
64
Лечение на хистологично доказани гломерулонефрити – остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания – при лица над 18 години
5 498
876
65
Лечение на хистологично доказани гломерулонефрити – остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания – при лица под 18 години
189
876
66
Остра бъбречна недостатъчност при лица над 18 години
1 272
883
67
Остра бъбречна недостатъчност при лица под 18 години
35
883
68
Хронична бъбречна недостатъчност при лица над 18 години
5 169
330
69
Хронична бъбречна недостатъчност при лица под 18 години
86
330
70
Трансуретрално оперативно лечение при онкологични заболявания на пикочния мехур: стадии T1-3, N0-2, M0-1
2 778
800
71
Радикална цистопростатектомия с ортотопичен пикочен мехур
39
5 000
72
Трансуретрална простатектомия
2 317
1 000
73
Отворени оперативни процедури при доброкачествена хиперплазия на простатната жлеза и нейните усложнения, с изключение на ендоскопски методи
1 295
1 200
74
Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика
9 162
130
75
Бъбречно-каменна болест: уролитиаза – екстракорпорална литотрипсия
9 071
380
76
Бъбречно-каменна болест: уролитиаза – ендоскопски методи на лечение
11 073
774
77
Оперативни процедури при вродени заболявания на пикочо-половата система
350
2 500
78
Оперативни процедури върху мъжка полова система
10 296
500
79
Оперативни процедури на долните пикочни пътища с голям обем и сложност
456
2 600
80
Оперативни процедури на долните пикочни пътища със среден обем и сложност
840
1 160
81
Оперативни процедури при инконтиненция на урината
110
612
82
Реконструктивни операции в урологията
559
1 000
83
Ендоскопски процедури при обструкции на долните пикочни пътища
12 708
450
84
Оперативни процедури при травми на долните пикочни пътища
143
1 000
85
Оперативни процедури на бъбрека и уретера с голям и много голям обем и сложност
2 290
2 300
86
Оперативни процедури на бъбрека и уретера със среден обем и сложност
1 061
942
87
Радикална цистектомия. Радикална цистопростатектомия
148
3 200
88
Радикална простатектомия
427
2 500
89
Консервативно лечение на възпалителни заболявания на мъжките полови органи
1 731
440
90
Хронична обструктивна белодробна болест – остра екзацербация
12 693
380
91
Бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18-годишна възраст
36 962
410
92
Бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица над 18-годишна възраст
7 351
426
93
Бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица под 18-годишна възраст
3 130
553
94
Диагностика и лечение на алергични заболявания на дихателната система при лица над 18 години
1 321
333
95
Диагностика и лечение при инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система при лица под 18 години
10 820
329
96
Гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица над 18 години
7 640
663
97
Гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица под 18 години
86
900
98.1
Бронхоскопски процедури с неголям обем и сложност в пулмологията
3 154
210
98.2
Високоспециализирани интервенционални процедури в пулмологията
1 052
400
99
Декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система при лица над 18 години
14 409
528
100
Декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система при лица под 18 години
84
800
101
Декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация
631
1 540
102
Бронхопневмония при лица под 18-годишна възраст
52 693
545
103
Бронхиолит при лица под 18-годишна възраст
19 582
431
104
Декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 години
29 911
497
105
Декомпенсиран захарен диабет при лица под 18 години
950
506
106
Заболявания на щитовидната жлеза
4 921
341
107
Заболявания на щитовидната жлеза с инструментална диагностика
745
220
108
Заболявания на хипофизата и надбъбрека при лица над 18 години
2 480
460
109
Заболявания на хипофизата и надбъбрека при лица под 18 години
634
529
110
Костни метаболитни заболявания и нарушения на калциево-фосфорната обмяна при лица над 18 години
287
392
111
Костни метаболитни заболявания и нарушения на калциево-фосфорната обмяна при лица под 18 години
55
392
112
Метаболитни нарушения при лица над 18 години
2 865
415
113
Метаболитни нарушения при лица под 18 години
1 508
471
114
Глухота – диагностика и консервативно лечение
2 309
300
116.1
Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с болничен престой до 1 ден
238
150
116.2
Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с минимален болничен престой 4 дни
18 491
340
117
Глухота – кохлеарна имплантация
33
1 100
118
Хирургично лечение при заболявания на външно ухо и тъпанчева мембрана
8 211
535
119
Хирургично лечение на глухота при проводно намаление на слуха
440
535
120
Хирургично лечение при хронични заболявания на сливиците
5 308
319
121
Микроларингохирургия на тумори и стенози на ларинкса и трахеята
2 316
546
122
Оперативно лечение на неоплазми на ларинкса, фаринкса, шия и шийни метастази
988
2 239
123
Оперативно лечение на нарушено носно дишане без/със обща анестезия
6 092
380
125
Оперативно лечение на неоплазми на нос и околоносни кухини
794
1 644
126
Речева рехабилитация след ларингектомия
110
285
127
Чужди тела в дихателните пътища и хранопровода
350
550
128
Неоперативно лечение на стенози и стриктури на хранопровода
124
615
129
Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма
1 827
2 134
130
Интензивно лечение при комбинирани и/или съчетани травми
660
2 284
131
Оперативно отстраняване на катаракта
29 768
360
133
Хирургично лечение на глаукома
1 489
390
134
Хирургични интервенции върху окото и придатъците му със среден обем и сложност
11 367
150
135
Хирургични интервенции върху придатъците на окото с голям обем и сложност
7 047
300
136
Други операции на очната ябълка с голям обем и сложност
1 323
410
137
Кератопластика
160
1 000
138
Консервативно лечение на глаукома, съдови заболявания на окото и неперфоративни травми
14 140
273
139
Консервативно лечение при инфекции и възпалителни заболявания на окото и придатъците му
5 741
249
140
Хирургия на задния очен сегмент при заболявания на ретина, стъкловидно тяло и травми
2 026
700
141
Раждане, независимо от срока на бременността, предлежанието на плода и начина на родоразрешение
54 836
500
142.1
Преждевременно прекъсване на бременността по медицински показания до 13 гест. с. включително
6 410
146
142.2
Преждевременно прекъсване на бременността по медицински показания от 14 гест. с. до 20 гест. с. включително
4 273
230
143
Интензивни грижи при бременност с реализиран риск
4 228
800
144
Стационарни грижи при бременност с повишен риск преди 37 г. с.
31 847
390
145
Нерадикално отстраняване на матката
5 682
1 024
146
Радикално отстраняване на женски полови органи
1 384
1 055
147
Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи
6 604
711
148
Оперативни процедури за задържане на бременност след хабитуални (поне 2) аборти и/или многоплодна бременност и/или инвитро оплождане и/или състояние след операция на маточната шийка (конизация, ампутация или трахелектомия)
388
128
149
Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи
25 504
277
150
Корекции на тазова (перинеалната) статика и/или на незадържане на урината при жената
1 254
806
151
Диагностични процедури и консервативно лечение на токсо-инфекциозен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход
7 843
408
152
Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената
148
605
153.1
Системна радикална ексцизия на лимфни възли (тазови и/или параортални и/или ингвинални) като самостоятелна интервенция или съчетана с радикално отстраняване на женски полови органи. Тазова екзантерация
912
1 700
153.2
Системна радикална ексцизия на лимфни възли (тазови и/или параортални и/или ингвинални) като самостоятелна интервенция или съчетана с радикално отстраняване на женски полови органи. Тазова екзантерация. Високотехнологична асистирана с робот гинекологична хирургия
95
8 000
154
Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок
102
1 109
155
Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок, с приложение на рекомбинантни фактори на кръвосъсирването
15
6 800
156
Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност при лица над 18 години
2 255
2 500
157
Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност при лица под 18 години
95
2 363
158
Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност при лица над 18 години
407
1 521
159
Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност при лица под 18 години
49
1 521
160
Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност при лица над 18 години
7 263
2 053
161
Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност при лица под 18 години
178
2 053
162
Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност при лица над 18 години
2 430
939
163
Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност при лица под 18 години
85
939
164
Оперативни процедури върху апендикс
6 271
558
165
Хирургични интервенции за затваряне на стома
345
624
166
Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство
19 242
426
167
Оперативни процедури при хернии
17 728
574
168
Оперативни процедури при хернии с инкарцерация
2 670
601
169
Конвенционална холецистектомия
1 796
1 127
170
Лапароскопска холецистектомия
4 147
880
171
Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища
1 644
2 138
172
Оперативни процедури върху черен дроб
636
2 600
173
Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест
280
1 355
174
Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох с голям и много голям обем и сложност
383
4 000
175
Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох със среден обем и сложност
569
1 720
176
Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години
196
1 000
177
Оперативни процедури върху далака при лица под 18 години
31
1 500
178
Оперативни интервенции при диабетно стъпало без съдово реконструктивни операции
5 541
920
179
Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии T1-4, N0-2, M0
3 857
1 100
180
Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия
5 419
200
181
Оперативно лечение при остър перитонит
4 608
2 000
182
Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси
199
1 375
183
Консервативно лечение при остри коремни заболявания
13 172
714
184.1
Оперативни интервенции при инфекции на меките и костните тъкани
20 244
500
184.2
Хирургично лечение при животозастрашаващи инфекции на меките и костните тъкани
285
1 500
185
Лечение на тумори на кожа и лигавици – злокачествени и доброкачествени новообразувания, с минимален болничен престой 1 ден
3 760
454
186
Реконструктивни операции на гърдата по медицински показания след доброкачествени и злокачествени тумори и вродени заболявания
67
554