Национална здравноосигурителна каса
брой: 5, от дата 20.1.2015 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.6


Договор № РД-НС-01-2 от 29 декември 2014 г. за приемане на обеми и цени на медицинската помощ за 2015 г. между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз

 

НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА
ДОГОВОР № РД-НС-01-2 от 29 декември 2014 г.
за приемане на обеми и цени на медицинската помощ за 2015 г. между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз
Между Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), от една страна, и Българския лекарски съюз (БЛС), от друга страна, на основание чл. 55д, ал. 1 във връзка с ал. 2 и 6 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) се сключи този договор за следното:
Чл. 1. Предмет на този договор са обемите и цените на медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 ЗЗО, оказвана през 2015 г. при условията и по реда на Националния рамков договор за медицинските дейности за 2015 г.
Чл. 2. Страните договарят следните обеми и цени на видовете медицинска помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 ЗЗО, определена като основен пакет, гарантиран от бюджета на НЗОК, в наредбата по чл. 45, ал. 2 ЗЗО – Наредба № 40 от 2004 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК (Наредба № 40 от 2004 г. – ДВ, бр. 112 от 2004 г.):
1. Обеми и цени за дейностите в първичната извънболнична медицинска помощ (ПИМП), включени в приложение № 1 „Основен пакет първична извънболнична медицинска помощ“ към член единствен на Наредба № 40 от 2004 г.:
 

Код
Номенклатура
Обеми
(брой)
Цени
(в лв.)
I
Капитационно плащане
6 094 205
 
1
Лица от 0 до 18 години
1 225 679
1,30
2
Лица от 18 до 65 години
3 455 276
1,05
3
Лица над 65 години
1 413 250
1,40
4
Заплащане за осигуряване на постоянен денонощен достъп до медицинска помощ на ЗЗОЛ, включително от дежурни кабинети, съгласно Наредба № 40 от 2004 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантирани от бюджета на НЗОК
6 094 205
0,11
ІІ
Дейност по програма „Детско здравеопазване“
2 926 093
 
1
Профилактични прегледи за лица от 0 до 1 г.
586 182
9,00
2
Профилактични прегледи за лица от 1 до 2 г.
193 440
8,00
3
Профилактични прегледи за лица от 2 до 7 г.
551 787
8,00
4
Профилактични прегледи за лица от 7 до 18 г.
632 862
8,00
5
Задължителни имунизации и реимунизация на лица от 0 до 18 г.
961 822
4,50
III
Имунизации за рак на маточната шийка по национална програма
15 000
4,00
IV
Дейност по програма „Майчино здравеопазване“
7552
7,00
V
Дейност по диспансерно наблюдение
3 785 500
 
1
Дейност по диспансерно наблюдение на ЗЗОЛ с една диагноза
2 126 152
9,50
2
Дейност по диспансерно наблюдение на ЗЗОЛ с повече от една диагноза
1 659 348
10,50
VI
Профилактични прегледи на лица над 18 г.
2 308 346
10,00
VII
Имунизации на лица над 18 г.
223 334
4,50
VIII
Инцидентни посещения на ЗЗОЛ от други здравни райони
29 910
5,50
IX
Неблагоприятни условия
6 000 000 лв. (годишна стойност)

 
2. Обеми и цени за дейностите в специализираната извънболнична медицинска помощ (СИМП), включени в приложение № 2 „Основен пакет специализирана извънболнична медицинска помощ“, приложение № 8а „Комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение при деца с кожно-венерически и психиатрични заболявания“ и приложение № 9а „Комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение при пациенти над 18 години с кожно-венерически и психиатрични заболявания“ към член единствен на Наредба № 40 от 2004 г.:

Код
Номенклатура
Обеми
(брой)
Цени
(в лв.)
І
Първични посещения
6 784 945
 
1
Прегледи по повод остри заболявания и с хронични, неподлежащи на диспансерно наблюдение
5 685 039
19,00
2
Прегледи на ЗЗОЛ от 0 до 18 г. при специалист по „Педиатрия“ и/или с придобита профилна специалност по „Детски болести“, насочен от ОПЛ по повод остри състояния
814 851
19,00
3
Прегледи при специалисти („Хирургия“, „Ортопедия и травматология“), изпълняващи процедури
171 528
19,00
4
Първични профилактични прегледи по програма „Майчино здравеопазване“
47 137
19,00
5
Първични специализирани прегледи по диспансерно наблюдение на ЗЗОЛ
66 390
19,00
ІІ
Вторични посещения
3 035 693
 
1
Прегледи по повод остри заболявания и с хронични, неподлежащи на диспансерно наблюдение
2 283 836
9,50
2
Прегледи на ЗЗОЛ от 0 до 18 г. при специалист „Педиатрия“ и/или с придобита профилна специалност по „Детски болести“, насочен от ОПЛ по повод остри състояния
593 456
9,50
3
Прегледи при специалисти („Хирургия“, „Ортопедия и травматология“), изпълняващи процедури
158 401
9,50
ІІІ
Профилактични прегледи на ЗЗОЛ до 18 г. от лекар-специалист с придобита специалност по „Педиатрия“
38 374
9,50
ІV
Профилактични прегледи по програма „Майчино здравеопазване“
336 204
9,50
V
Профилактични прегледи на ЗЗОЛ над 18 г. от рискови групи
308
9,50
Специализиран преглед по диспансерно наблюдение на ЗЗОЛ с едно или повече заболявания
936 829
9,50
VІІ
Комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение на лица с психични и кожно-венерически заболявания
23 917
14,00
VІІІ
Медицинска експертиза
895 285
5,50
IX
Високоспециализирани дейности
675 469
 
05_31
Локално обезболяване – проводна анестезия
31
7,49
06_11
Пункционна биопсия на щитовидна жлеза под ехографски контрол
455
28,36
14_24
Лазертерапия при очни заболявания
12 359
39,91
21_22
Вземане на биопсичен материал от нос
16
13,38
21_29
Назален провокационен тест с алергени
1
26,22
21_31
Отстраняване на полипи от носната кухина
203
26,75
22_01
Пункция и аспирация на максиларен синус
1740
13,05
28_0
Инцизия на тонзиларни и перитонзиларни абсцеси
860
13,05
31_48
Ларингостробоскопия; ларингостробография
510
26,75
33_29
Бронхопровокационен тест с метахолин
1
32,10
38_50
Лигатура на вена при подкожни варикозни образувания и ексцизия на варикозни възли
8
29,96
39_96
Венозна анестезия
470
19,90
40_11
Вземане на биопсичен материал от лимфен възел
811
13,91
41_31
Вземане на материал чрез костно-мозъчна пункция за специализирани изследвания
84
16,05
45_13
Диагностична горна ендоскопия
6986
21,40
45_23
Диагностична долна ендоскопия, фиброколоноскопия
698
21,40
45_24
Диагностична долна ендоскопия, фибросигмоидоскопия
1335
21,40
57_32
Уретроцистоскопия (диагностична)
2558
20,12
57_33
Вземане на биопсичен материал от пикочен мехур
1
13,91
58_0
Уретротомия при стриктура
4
14,98
58_23
Вземане на биопсичен материал от уретра
1
13,91
60_11
Вземане на биопсичен материал от простата
55
13,91
64_11
Вземане на биопсичен материал от пенис
3
13,91
67_11
Колпоскопия с прицелна биопсия
2595
13,91
67_32
Деструктивно лечение на доброкачествени изменения на маточната шийка, с изключение на химична каутеризация
6261
13,91
68_16
Аспирационна ендометриална биопсия
124
8,03
81_91
Диагностична и терапевтична пункция на стави
22 675
17,44
82_04
Инцизия и дренаж на палмарно или тенарно пространство
1021
40,77
83_13
Вагинотомия
2
8,56
85_0
Инцизия на гръдна жлеза
705
16,05
85_11
Вземане на биопсичен материал от гърда
720
13,91
86_3
Криотерапия и/или лазертерапия на доброкачествени кожни тумори
13 021
13,91
88_71
Трансфонтанелна ехография
2113
17,44
88_72
Ехокардиография
402 760
22,79
88_721
Фетална ехокардио­графия на рисков контингент за сърдечна патология на плода
29
28,89
88_73
Ехография на млечна жлеза
2962
13,36
88_75
Доплерово ултразвуково изследване на бъбречни съдове
2586
17,66
88_77
Доплерова сонография; доплерова сонография на периферни съдове; доплерова сонография на съдовете на щитовидната жлеза
39 359
17,66
88_79
Ехографско изследване на стави при деца
12 326
17,66
88_98
Остеоденситометрия и интерпретация при следните случаи: Болни с трансплантирани органи. Пациенти с хиперпаратиреоидизъм. Пациенти с хипогонадизъм
11
20,33
89_01
Интерпретация на резултат от изследване на кинетиката на радионуклидно маркирани тромбоцити
3
26,75
89_04
Интерпретация на резултат от изследване на кинетиката на радионуклидно маркирани еритроцити – обем циркулираща кръв/кинетика на еритроцити
1
26,75
89_06
Интерпретация на комплексно изследване на стандартен панел от морфологични, имунофенотипни, цитогенетични и молекулярни показатели за диагноза и определяне на група прогностичен риск при болен с левкемия
48
26,75
89_07
Снемане на анестезиологичен статус за планиране на оперативна интервенция с анестезия
5703
13,38
89_08
Интерпретация на комплексно изследване на стандартен панел имунохистохимични, имунохимични показатели b-микроглобулин за диагноза и определяне на група прогностичен риск при пациент с лимфом
32
26,75
89_12
Назален провокационен тест с медиатори
1
28,89
89_14
Електроенцефалография (ЕЕГ)
42 392
16,05
89_41
Сърдечно-съдов тест с натоварване
11 556
20,12
89_50
ЕКГ Холтермониториране
12 059
17,44
89_61
Непрекъснат 24-часов запис на АН (Холтермониториране)
1642
17,12
90_49
Индуциране на храчка и нейната обработка
1
12,84
93_08
Електромиография (ЕМГ)
34 774
16,05
93_13
Постизометрична релаксация (курс на лечение)
636
12,84
93_21
Екстензионна терапия (курс на лечение)
276
12,84
93_27
Специализирани кинезитерапевтични методи, приложими при ДЦП*
281
27,82
93_75
Фониатрична консултация с последваща гласова рехабилитация – курс (комплекс дихателни, фонаторни и резонаторни упражнения) 10 сеанса*
1299
27,82
95_12
Флуоресцентна ангиография на съдовете на окото
10 729
36,06
95_23
Евокирани потенциали
124
20,33
95_47
Фонетография
1
16,05
96_53
Назален лаваж и обработка
1
18,19
99_88
Лазертерапия при ставни заболявания и трудно зарастващи рани*
13 674
26,75
Z01_5
Кожно-алергично тестване
1567
8,03
Z01_5
Тестуване за поносимост при прилагане на анестетици
209
9,63
X
Физиотерапия и рехабилитация
4 448 169
 
1
Първоначален преглед
201 928
5,00
2
Група І процедури
2 055 990
1,80
3
Група ІІ процедури
103 202
1,80
4
Група ІІІ процедури
1 885 024
1,80
5
Заключителни прегледи по трите групи
202 025
9,00

 
3. Обеми и цени на специализирани и високоспециализирани медико-диагностични изследвания, включени в т. II на приложение № 2 „Основен пакет специализирана извънболнична медицинска помощ“ към член единствен на Наредба № 40 от 2004 г.:

Код
Номенклатура
Обеми
(брой)
Цени
(в лв.)
01
Клинична лаборатория
17 620 405
 
01_01
Кръвна картина – поне осем от посочените показатели или повече: хемоглобин, еритроцити, левкоцити, хематокрит, тромбоцити, MCV, MCH, MCHC
2 501 685
1,98
01_03
Скорост на утаяване на еритроцитите
892 763
0,80
01_04
Време на кървене
61 210
1,43
01_05
Протромбиново време
322 786
1,98
01_06
Активирано парциално тромбопластиново време (APTT)
23 290
1,98
01_07
 Фибриноген
44 990
1,98
01_08
Химично изследване на урина (белтък, билирубин, уробилиноген)
899 458
0,80
01_09
Седимент на урина – ориентировъчно изследване
1 063 601
0,80
01_10
Окултни кръвоизливи
3063
2,30
01_11
Глюкоза
1 641 295
1,43
01_12
Кръвно-захарен профил
450 344
3,85
01_13
Креатинин
1 413 496
1,43
01_14
Урея
230 032
1,43
01_15
Билирубин – общ
87 305
1,43
01_16
Билирубин – директен
34 017
1,43
01_17
Общ белтък
57 893
1,43
01_18
Албумин
34 077
1,43
01_19
Холестерол
1 657 630
1,43
01_20
HDL-холестерол
1 128 254
1,43
01_21
Триглицериди
1 510 780
1,43
01_22
Гликиран хемоглобин
279 883
9,24
01_23
Пикочна киселина
252 086
1,43
01_24
AСАТ
435 036
1,43
01_25
АЛАТ
434 096
1,43
01_26
Креатинкиназа (КК)
22 988
1,43
01_27
ГГТ
168 890
1,43
01_28
Алкална фосфатаза (АФ)
79 910
1,43
01_29
Алфа-амилаза
31 005
1,43
01_30
Липаза
2977
1,54
01_31
Натрий и калий
181 951
2,86
01_34
Калций
57 192
1,43
01_35
Фосфати
26 723
1,43
01_36
Желязо
153 387
1,43
01_37
ЖСК
53 164
2,10
01_38
CRP
153 699
3,74
01_40
Диференциално броене на левкоцити – визуално микроскопско или автоматично апаратно изследване
245 498
1,98
01_41
Морфология на еритроцити – визуално микроскопско изследване
26 313
1,98
09_02
Общи имуноглобулини IgM
239
9,79
09_03
Общи имуноглобулини IgG
269
9,79
09_04
Общи имуноглобулини IgA
218
9,79
09_05
С3 компонент на комплемента
72
9,79
09_06
С4 компонент на комплемента
57
9,79
10_08
fT4
138 716
10,34
10_09
TSH
374 190
10,34
10_10
PSA
214 548
12,10
10_11
CA-15-3
3329
12,10
10_12
СА-19-9
2584
12,10
10_13
СА-125
6324
12,10
10_14
Алфа-фетопротеин
1170
12,10
10_15
Бета-хорионгонадотропин
1184
12,10
10_16
Карбамазепин
153
12,00
10_17
Валпроева киселина
853
12,00
10_18
Фенитоин
1
12,00
10_19
Дигоксин
9
12,00
10_20
Микроалбуминурия
126 362
8,00
10_21
Progesteron
6232
10,34
10_22
LH
8432
10,34
10_23
FSH
10 497
10,34
10_24
Prolactin
18 093
10,34
10_25
Estradiol
7564
10,34
10_26
Testosteron
9525
10,34
10_27
Антитела срещу Тереоидната пероксидаза – Аnti – TPO
22 226
10,34
10_34
Маркер за костно разграждане за диагностика на остеопороза
1477
12,10
10_61
СЕА
1869
12,10
02_09
Антистрептолизинов титър (AST) (ревматизъм и други бета-стрептококови инфекции)
748
3,67
02_10
Изследване на ревма фактор (RF)
644
3,67
09_01
Криоглобулини
53
6,27
2
Клинична микробиология
603 662
 
02_07
RPR (или Васерман)
45 959
3,56
02_09
Антистрептолизинов титър (AST) (ревматизъм и други бета-стрептококови инфекции)
16 837
3,67
02_10
Диагностично изследване за ревматоиден артрит
14 974
3,67
02_11
Диагностично изследване на инфекзиозна мононуклеоза
979
3,56
02_12
Фекална маса и ректален секрет (Salmonella, Shigella, E. coli, Candida, Campylobacter, Clostridium difficile, Staphylococcus aureus)
79 010
8,00
02_13
Изследване на урина за урокултура Е.coli, Proteus, Enterobacteriaceae, Enterococcus, Грам ( – ), Staphylococcus (S. aureus, S. saprophyticus)
117 647
6,00
02_14
Материал от генитална система N. gonorrhoeae, Streptococcus (Haemophilus), Staphylococcus, Gardnerella, Enterobacteriaceae и др., Грам ( – ), Гъби (C. albicans) и др.
104 446
8,50
02_15
Ранев материал и гной Staphylococcus (S. aureus), b-Streptococcus (gr. A), Enterobacteriaceae и др. Грам ( – ), Анаероби, Corynebacterium
5777
8,50
02_16
Гърлени и назофарингеални секрети b-Streptococcus, Staphylococcus (S. aureus), Neisseria (N. meningitidis), Haemophilus (H. influenzae), Гъби (C. albicans и др.), Corynebacterium
87 168
8,50
02_17
Храчка, a-(b)- Streptococcus, Staphylococcus, Branhamella, Haemophilus, Enterobacteriaceae и др. Грам ( – ), Гъби (C. albicans и др.), Mycobacterium, Анаероби, Aspergillus, M. pneumoniae, RSV
13 582
8,50
02_19
Антибиограма с 6 антибиотични диска
114 994
4,50
02_20
Диагностично изследване за Chlamydia
2289
3,46
04
Медицинска паразитология
163 233
 
04_01
Микроскопско изследване за паразити, вкл. Trichomonas vaginalis
156 294
4,50
04_02
Серологично изследване за трихинелоза
206
10,00
04_03
Серологично изследване за токсоплазмоза
4719
10,00
04_04
Серологично изследване за ехинококоза
2014
10,00
05
Вирусология
83 691
 
05_01
Серологично изследване за HIV 1/2 антитела
28 699
7,71
05_02
Серологично изследване на антитела за рубеола при бременни (IgM, IgG).
144
8,16
05_03
Серологично изследване на IgM антитела за морбили при бременни
3
8,16
05_04
Серологично изследване на IgM антитела срещу хепатитен А вирус
426
8,50
05_05
Серологично изследване на HBsAg на хепатитен В вирус
49 363
8,50
05_06
Серологично изследване на антитела срещу хепатитен С вирус
4530
9,50
05_07
Серологично изследване на anti-HBcIgM антитела и HBeAg на хепатитен В вирус
526
10,88
06
Рентгенология
1 660 944
 
06_01
Рентгенография на зъби с определен центраж (секторна рентгенография)
29 136
1,49
06_02
Рентгенография на челюстите в специални проекции
601
7,56
06_03
Рентгенография на лицеви кости
2395
7,56
06_04
Рентгенография на околоносни синуси
47 150
7,56
06_05
Специални центражи на черепа
2413
7,56
06_06
Рентгенография на стернум
704
7,56
06_07
Рентгенография на ребра
11 439
7,56
06_08
Рентгеноскопия на бял дроб
4328
7,56
06_09
Рентгенография на крайници
2856
7,56
06_10
Рентгенография на длан и пръсти
35 259
7,56
06_11
Рентгенография на стерноклавикуларна става
491
7,56
06_12
Рентгенография на сакроилиачна става
2105
7,56
06_13
Рентгенография на тазобедрена става
45 641
7,56
06_14
Рентгенография на бедрена кост
5180
7,56
06_15
Рентгенография на колянна става
123 752
7,56
06_16
Рентгенография на подбедрица
13 198
7,56
06_17
Рентгенография на глезенна става
36 155
7,56
06_18
Рентгенография на стъпало и пръсти
45 281
7,56
06_19
Рентгенография на клавикула
1498
7,56
06_20
Рентгенография на акромиоклавикуларна става
604
7,56
06_21
Рентгенография на скапула
398
7,56
06_22
Рентгенография на раменна става
34 565
7,56
06_23
Рентгенография на хумерус
3076
7,56
06_24
Рентгенография на лакетна става
11 417
7,56
06_25
Рентгенография на антебрахиум
7159
7,56
06_26
Рентгенография на гривнена става
27 119
7,56
06_28
Рентгенография на череп
3649
13,77
06_29
Рентгенография на гръбначни прешлени
189 948
13,77
06_30
Рентгенография на гръден кош и бял дроб
444 753
13,77
06_31
Обзорна рентгенография на сърце и медиастинум
1920
13,77
06_32
Обзорна рентгенография на корем
16 614
13,77
06_33
Рентгенография на таз
44 482
13,77
06_34
Ехографска диагностика на коремни и ретроперитонеални органи
143 879
13,77
06_35
Томография на гръден кош и бял дроб
92
21,60
06_37
Рентгеново изследване на хранопровод, стомах
14 703
21,60
06_38
Рентгеново изследване на тънки черва
637
21,60
06_39
Иригография
5194
21,60
10_01
Компютърна аксиална или спирална томография
44 390
76,94
10_02
Ядрено-магнитен резонанс
28 573
225,41
10_03
Мамография на двете млечни жлези
163 398
18,35
10_04
Ехография на млечна жлеза
8541
13,77
10_58
Хистеросалпингография
91
21,60
10_59
Интравенозна холангиография
1
21,60
10_60
Венозна урография
1168
21,60
10_62
Обзорна (панорамна) рентгенография на зъби (Ортопантомография)
54 991
13,77
07
Обща и клинична патология
206 435
 
07_01
Цитологично изследване на две проби от цитонамазка от храчка
70
8,90
07_02
Цитологично изследване на две проби от седимент от урина
4
8,90
07_03
Цитологично изследване на две проби от секрет от млечна жлеза
268
8,90
07_04
Цитологично изследване на две проби от лаважна течност от пикочен мехур
2
8,90
07_05
Цитологично изследване на две проби от секрет от външна фистула
2
8,90
07_06
Цитологично изследване на две проби от секрет от рана (включително оперативна)
5
8,90
07_07
Цитологично изследване на две проби от синовиална течност
35
8,90
07_08
Цитологично изследване на две проби от лаважна течност от уретери
34
8,90
07_09
Цитологично изследване на две проби от цитонамазка от женски полови органи
200 533
8,90
07_10
Цитологично изследване на две проби от цитонамазка от устна кухина
18
8,90
07_11
Цитологично изследване на две проби от цитонамазка от очни лезии
2
8,90
07_12
Цитологично изследване на две проби от материал от кожни лезии
115
8,90
07_13
Цитологично изследване на две проби от лаважна течност от пиелон
1
8,90
10_38
Хистобиопсично изследване на две проби от лимфен възел
127
16,96
10_39
Хистобиопсично изследване на две проби от млечна жлеза
435
16,96
10_40
Хистобиопсично изследване на две проби от простата
90
16,96
10_41
Хистобиопсично изследване на две проби от щитовидна жлеза
141
16,96
10_42
Хистобиопсично изследване на две проби от слюнчена жлеза
2
16,96
10_43
Хистобиопсично изследване на две проби от коремен орган
467
16,96
10_44
Хистобиопсично изследване на две проби от бял дроб, ларинкс и трахея
5
16,96
10_45
Хистобиопсично изследване на две проби от медиастинум
1
16,96
10_46
Хистобиопсично изследване на две проби от туморни формации в коремната кухина
90
16,96
10_47
Хистобиопсично изследване на две проби от полов орган
1287
16,96
10_48
Хистобиопсично изследване на две проби от устна кухина, фаринкс и хранопровод
66
16,96
10_49
Хистобиопсично изследване на две проби от кожа и кожни лезии
2088
16,96
10_50
Хистобиопсично изследване на две проби от мускул
20
16,96
10_51
Хистобиопсично изследване на две проби от подкожен тумор
495
16,96
10_52
Хистобиопсично изследване на две проби от органи на пикочната система
5
16,96
10_53
Хистобиопсично изследване на две проби от око и очни лезии
6
16,96
10_54
Хистобиопсично изследване на две проби от става
1
16,96
10_55
Хистобиопсично изследване на две проби от външно ухо
9
16,96
10_56
Хистобиопсично изследване на две проби от нос
10
16,96
10_57
Хистобиопсично изследване на две проби от костен мозък
1
16,96
09
Клинична имунология
2509
 
01_38
Изследване на С-реактивен протеин
1
3,74
02_10
Изследване на ревматоиден фактор
4
3,67
09_01
Определяне на криоглобулини
18
6,27
09_02
Определяне на общи имуноглобулини Ig M
294
9,79
09_03
Определяне на общи имуноглобулини Ig G
325
9,79
09_04
Определяне на общи имуноглобулини Ig А
263
9,79
09_05
Определяне на С3 компонент на комплемента
182
9,79
09_06
Определяне на С4 компонент на комплемента
164
9,79
10_05
Флоуцитометрично имунофенотипизиране на левкоцити – стандартен панел
5
123,20
10_06
Определяне на оксидативния взрив на периферни неутрофили и моноцити с Нитроблaу тетразолов тест
1
32,82
10_07
Флоуцитометрично определяне на фагоцитозата
1
47,94
10_08
fT4
346
10,34
10_09
TSH
495
10,34
10_27
Определяне на -Anti – TPO
1
10,34
10_29
Определяне на общи Ig E
79
41,89
10_30
Определяне на антинуклеарни антитела в серум
335
41,89
12
Имунохематология
47 555
 
10_35
Определяне на имуноглобулиновата характеристика на еритроантителата (диференциран директен тест на Coombs) с моноспецифични антиимуноглобулинови тест-реагенти с анти-IgG и анти-комплементарен (С?) тест-реагент
24
11,76
10_36
Определяне на специфичността и титъра на еритроантителата чрез аглутинационен, ензимен или антиглобулинов (Coombs) метод
92
23,41
10_37
Определяне на титъра на имунните анти-А и анти-В антитела от клас IgG след обработка на серума с 2-меркаптоетанол чрез аглутинационен, ензимен или антиглобулинов (Coombs) метод
513
16,35
12_01
Определяне на кръвни групи от системата АВ0 и Rh (D) антиген от системата Rhesus по кръстосан метод (с тест-реагенти анти-А, анти-В, анти-АВ, анти-D и тест-еритроцити А1, А2, В и 0)
32 198
7,06
12_02
Определяне на под­групите на А антигена (А1 и А2) с тест-реагенти с анти-А и анти-Н
4669
4,14
12_03
Определяне на слаб D антиген (Du) по индиректен тест на Coombs
580
31,58
12_04
Изследване за автоеритроантитела при фиксирани антитела върху еритроцитите – чрез директен антиглобулинов (Coombs) тест с поливалентен антиглобулинов серум, при свободни антитела в серума – чрез аглутинационен или ензимен метод
556
21,06
12_05
Изследване за ало­еритроантитела чрез аглутинационен или ензимен метод или индиректен антиглобулинов (Coombs) тест с поливалентен антиглобулинов серум
8857
31,58
12_06
Определяне на Rh фенотип (СсDЕе) и Kell антиген с моноспецифични тест-реагенти
66
29,23

 
4. Обеми и цени на дейностите в болнична помощ по клинични пътеки (КП), включени в приложение № 5 „Списък на клиничните пътеки“ към член единствен на Наредба № 40 от 2004 г., и на медицински изделия, прилагани в болничната медицинска помощ:

Код
Номенклатура
Обеми
(брой)
Цени
(в лв.)
1
Исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза
45 585
620
2
Исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза
238
2800
3
Паренхимен мозъчен кръвоизлив
2783
774
4
Субарахноиден кръвоизлив
284
1000
5
Остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) с имуноглобулин
73
5500
6
Остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) с имуноглобулин на апаратна вентилация
15
10 000
7
Болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенниболкови синдроми
83 159
461
9
Остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити при лица над 18 години
752
1755
10
Остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити при лица под 18 години
446
1755
12
Наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система с начало в детска възраст (от 0 – 18 г.), засягащи ЦНС
565
578
13
Наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система при възрастни пациенти, засягащи ЦНС и моторния неврон (ЛАС)
2711
450
14
Наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система при възрастни пациенти, засягащи ЦНС и моторния неврон (ЛАС) с продължителна апаратна вентилация
2
2500
15
Невро-мускулни заболявания и болести на предните рога на гръбначния мозък
332
480
16
Невро-мускулни заболявания и болести на предните рога на гръбначния мозък с продължителна апаратна вентилация
2
2200
17
Мултиплена склероза
2279
533
18
Епилепсия и епилептични пристъпи
6408
300
19
Епилептичен статус
653
500
21
Миастения гравис и миастенни синдроми при лица над 18 години
277
500
22
Миастения гравис и миастенни синдроми при лица под 18 години
18
657
23
Миастенни кризи с кортикостероиди и апаратна вентилация
10
5000
24
Миастенни кризи с човешки имуноглобулин и апаратна вентилация
40
7000
25
Паркинсонова болест
900
231
26
Заболявания на горния гастроинтестинален тракт
23 843
600
27
Интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт с неголям обем и сложност
5941
120
28
Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестинален тракт
18 690
850
29
Болест на Крон и улцерозен колит
2292
1100
30
Заболявания на тънкото и дебелото черво
13 248
604
31
Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт
13 855
579
32
Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на хепатобилиарната система (ХБС), панкреаса и перитонеума
5235
1500
33
Заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума
32 784
920
34
Декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза)
9663
1000
35
Хронични вирусни хепатити
5397
604
36
Хронични чернодробни заболявания
6386
630
37
Хронични диарии при лица под 18-годишна възраст
1
400
38
Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания
21 111
750
39
Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания с механична вентилация
100
1320
40.1
Постоянна електрокардиостимулация с имплантация на антибрадикарден пейсмейкър – еднокамерен или двукамерен
3071
400
40.2
Постоянна електрокардиостимулация с имплантация на ресинхронизираща система за стимулация или автоматичен кардиовертер дефибрилатор
338
1100
41
Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечни аритмии
750
3318
42
Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при вродени сърдечни малформации
6
3318
43
Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при вродени сърдечни малформации с механична вентилация
32
3600
44
Ендоваскуларно лечение на екстракраниални съдове
8
370
45
Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечно-съдови заболявания
8427
3318
47.1
Нестабилна форма на ангина пекторис/ остър миокарден инфаркт без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение с насочване за ранна коронанография и болничен престой до 1 ден
1864
200
47.2
Нестабилна форма на ангина пекторис/ остър миокарден инфаркт без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение без насочване за ранна коронанография и минимален болничен престой 3 дни
11 254
200
48
Нестабилна форма на ангина пекторис с инвазивно изследване
16 366
900
49
Нестабилна форма на ангина пекторис с интервенционално лечение
11 935
3430
50
Остър коронарен синдром с персистираща елевация на ST сегмент с фибринолитик
165
2750
51
Остър коронарен синдром с персистираща елевация на ST сегмент с интервенционално лечение
6808
4540
52
Остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност 3 и 4 ф. клас без механична вентилация
87 825
420
53
Остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност 3 и 4 ф. клас с механична вентилация
635
1300
54
Инфекциозен ендокардит
223
4950
55
Заболявания на миокарда и перикарда
1825
462
56
Ритъмни и проводни нарушения
26 864
345
57
Артериална хипертония при деца
393
579
58
Хипоксемични състояния при вродени сърдечни малформации при възраст до 18 години
100
578
59
Белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик
3751
700
60
Белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик
138
2481
61
Остър и обострен хроничен пиелонефрит
31 592
420
62
Гломерулонефрити – остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания – новооткрити, при лица над 18 години
1181
876
63
Гломерулонефрити – остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания – новооткрити, при лица под 18 години
216
876
64
Лечение на хистологично доказани гломерулонефрити – остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания – при лица над 18 години
7976
876
65
Лечение на хистологично доказани гломерулонефрити – остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания – при лица под 18 години
221
950
66
Остра бъбречна недостатъчност при лица над 18 години
1543
883
67
Остра бъбречна недостатъчност при лица под 18 години
51
950
68
Хронична бъбречна недостатъчност при лица над 18 години
5233
330
69
Хронична бъбречна недостатъчност при лица под 18 години
99
350
70
Трансуретрално оперативно лечение при онкологични заболявания на пикочния мехур: стадии T1-3, N0-2, M0-1
3462
800
71
Радикална цистопростатектомия с ортотопичен пикочен мехур
59
5000
72
Трансуретрална простатектомия
2659
1000
73
Отворени оперативни процедури при доброкачествена хиперплазия на простатната жлеза и нейните усложнения, с изключение на ендоскопски методи
995
1200
74
Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика
8022
130
75
Бъбречнокаменна болест: уролитиаза – екстракорпорална литотрипсия
10 834
380
76
Ендоскопски процедури при обструкции на горните пикочни пътища
14 259
774
77
Оперативни процедури при вродени заболявания на пикочо-половата система
343
2500
78
Оперативни процедури върху мъжка полова система
11 975
500
79
Оперативни процедури на долните пикочни пътища с голям обем и сложност
475
2600
80
Оперативни процедури на долните пикочни пътища със среден обем и сложност
1424
1160
81
Оперативни процедури при инконтиненция на урината
148
612
82
Реконструктивни операции в урологията
641
1000
83
Ендоскопски процедури при обструкции на долните пикочни пътища
14 241
450
84
Оперативни процедури при травми на долните пикочни пътища
196
1000
85
Оперативни процедури на бъбрека и уретера с голям и много голям обем и сложност
2599
2300
86
Оперативни процедури на бъбрека и уретера със среден обем и сложност
1149
942
87
Радикална цистектомия. Радикална цистопростатектомия
201
3200
88
Радикална простатектомия
415
2500
89
Консервативно лечение на възпалителни заболявания на мъжките полови органи
2321
440
90
Хронична обструктивна белодробна болест – остра екзацербация
13 743
420
91
Бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18-годишна възраст
43 711
450
92
Бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица над 18-годишна възраст
7878
426
93
Бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица под 18-годишна възраст
3601
553
94
Диагностика и лечение на алергични заболявания на дихателната система при лица над 18 години
1416
333
95
Диагностика и лечение при инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система при лица под 18 години
11 148
400
96
Гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица над 18 години
8297
700
97
Гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица под 18 години
143
1200
98.1
Бронхоскопски процедури с неголям обем и сложност в пулмологията
2819
280
98.2
Високоспециализирани интервенционални процедури в пулмологията
1977
800
99
Декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система
17 908
600
100
Декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система при лица под 18 години
73
1000
101
Декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация
594
1540
102
Бронхопневмония при лица под 18-годишна възраст
52 321
545
103
Бронхиолит при лица под 18-годишна възраст
21 162
431
104
Декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 години
36 158
600
105
Декомпенсиран захарен диабет при лица под 18 години
1045
506
106
Заболявания на щитовидната жлеза
4913
341
107
Заболявания на щитовидната жлеза с инструментална диагностика
998
220
108
Заболявания на хипофизата и надбъбрека при лица над 18 години
3074
460
109
Заболявания на хипофизата и надбъбрека при лица под 18 години
863
600
110
Костни метаболитни заболявания и нарушения на калциево-фосфорната обмяна при лица над 18 години
402
392
111
Костни метаболитни заболявания и нарушения на калциево-фосфорната обмяна при лица под 18 години
55
450
112
Метаболитни нарушения при лица над 18 години
3406
415
113
Метаболитни нарушения при лица под 18 години
1195
471
114
Глухота – диагностика и консервативно лечение
2736
300
116.1
Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип (диагностична)
235
150
116.2
Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с минимален болничен престой 4 дни
23 027
340
117
Глухота – кохлеарна имплантация
29
1100
118
Хирургично лечение при заболявания на външно ухо и тъпанчева мембрана
10 660
535
119
Хирургично лечение на глухота при проводно намаление на слуха
442
535
120
Хирургично лечение при хронични заболявания на сливиците
5475
319
121
Микроларингохирургия на тумори и стенози на ларинкса и трахеята
2501
546
122
Оперативно лечение на неоплазми на ларинкса, фаринкса, шия и шийни метастази
1011
2239
123
Оперативно лечение на нарушено носно дишане
5137
380
125
Оперативно лечение на неоплазми на нос и околоносни кухини
1917
1644
126
Речева рехабилитация след ларингектомия
95
285
127
Чужди тела в дихателните пътища и хранопровода
542
550
128
Неоперативно лечение на стенози и стриктури на хранопровода
131
615
129
Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма
1793
2134
130
Интензивно лечение при комбинирани и/или съчетани травми
626
2284
131
Оперативно отстраняване на катаракта
38 590
360
133
Хирургично лечение на глаукома
1536
390
134
Хирургични интервенции върху окото и придатъците му със среден обем и сложност
8003
150
135
Хирургични интервенции върху придатъците на окото с голям обем и сложност
9509
300
136
Други операции на очната ябълка с голям обем и сложност
1393
410
137
Кератопластика
387
1000
138
Консервативно лечение на глаукома, съдови заболявания на окото и неперфоративни травми
15 740
273
139
Консервативно лечение при инфекции и възпалителни заболявания на окото и придатъците му
5506
249
140
Хирургия на задния очен сегмент при заболявания на ретина, стъкловидно тяло и травми
2818
700
141
Раждане, независимо от срока на бременността, предлежанието на плода и начина на родоразрешение
53 321
580
142.1
Преждевременно прекъсване на бременността спонтанно или по медицински показания до 13 гест. с. включително
9321
146
142.2
Преждевременно прекъсване на бременността по медицински показания от 14 г. с. до 26 г. с. включително
963
230
143
Пренатална инвазивна диагностика на бременността и интензивни грижи при бременност с реализиран риск
4560
800
144
Стационарни грижи при бременност с повишен риск
34 595
390
145
Нерадикално отстраняване на матката
5872
1024
146
Радикално отстраняване на женски полови органи
1273
1055
147
Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи
7238
711
148
Оперативни процедури за задържане на бременност след хабитуални (поне 2) аборта и/или многоплодна бременност и/или инвитро оплождане и/или състояние след операция на маточната шийка (конизация, ампутация или трахелектомия)
423
128
149
Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи
26 806
277
150
Корекции на тазова (перинеалната) статика и/или на незадържане на урината при жената
1539
806
151
Диагностични процедури и консервативно лечение на токсо-инфекцизен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход
8716
408
152
Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената
161
605
153.1
Системна радикална ексцизия на лимфни възли (тазови и/или парааортални и/или ингвинални) като самостоятелна интервенция или съчетана с радикално отстраняване на женски полови органи. Тазова екзентерация
1010
1700
153.2
Системна радикална ексцизия на лимфни възли (тазови и/или парааортални и/или ингвинални) като самостоятелна интервенция или съчетана с радикално отстраняване на женски полови органи. Тазова екзентерация. Високотехнологична асистирана с робот гинекологична хирургия
125
8000
154
Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок
120
1109
155
Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок, с приложение на рекомбинантни фактори на кръвосъсирването
18
6800
156
Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност при лица над 18 години
2584
2700
157