Министерски съвет
брой: 35, от дата 12.4.2013 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.2


Постановление № 84 от 5 април 2013 г. за изменение на Тарифата за таксите, които се събират от Агенцията за устойчиво енергийно развитие по Закона за енергийната ефективност и Закона за енергията от възобновяеми източници, приета с Постановление № 26 на Министерския съвет от 2012 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 84 ОТ 5 АПРИЛ 2013 Г.
за изменение на Тарифата за таксите, които се събират от Агенцията за устойчиво енергийно развитие по Закона за енергийната ефективност и Закона за енергията от възобновяеми източници, приета с Постановление № 26 на Министерския съвет от 2012 г. (ДВ, бр. 14 от 2012 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 числото „100“ се заменя с „60“;
б) в т. 2 числото „100“ се заменя с „60“.
2. В ал. 2 числото „50“ се заменя с „60“.
3. В ал. 3 числото „75“ се заменя с „60“.
4. Алинея 4 се отменя.
§ 2. В чл. 2 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 числото „20“ се заменя с „30“.
2. В ал. 2 числото „10“ се заменя с „30“.
§ 3. В чл. 3 числото „50“ се заменя с „20“.
Заключителна разпоредба
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател и министър на външните работи: Марин Райков
Главен секретар на Министерския съвет: Росен Желязков
3212