Народно събрание
брой: 55, от дата 21.7.2015 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.2


Закон за ратифициране на Спогодбата меж­ду Република България и Кралство Норвегия за избягване на двойното данъчно облагане на доходите

 

УКАЗ № 126
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за ратифициране на Спогодбата между Република България и Кралство Норвегия за избягване на двойното данъчно облагане на доходите, приет от ХLIIІ Народно събрание на 8 юли 2015 г.
Издаден в София на 10 юли 2015 г.
Президент на републиката: Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Христо Иванов
ЗАКОН
за ратифициране на Спогодбата между Република България и Кралство Норвегия за избягване на двойното данъчно облагане на доходите
Член единствен. Ратифицира Спогодбата между Република България и Кралство Норвегия за избягване на двойното данъчно облагане на доходите, подписана на 22 юли 2014 г. в София.
Законът е приет от 43-то Народно събрание на 8 юли 2015 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Цецка Цачева
4584