Министерски съвет
брой: 36, от дата 21.4.2023 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.23


Решение № 284 от 12 април 2023 г. за изменение и допълнение на Решение № 459 на Министерския съвет от 2014 г. за одобряване прилагането на Решение № 565/2014/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. (ДВ, бр. 56 от 2014 г.) и за отмяна на Решение № 48 на Министерския съвет от 2012 г. за прилагане на безвизов режим към притежателите на валидни единни (шенгенски) визи, валидни визи за дългосрочно пребиваване и разрешения за пребиваване, издавани от държавите членки, които изцяло прилагат достиженията на правото от Шенген, както и от Швейцария и Лихтенщайн

 

РЕШЕНИЕ № 284 ОТ 12 АПРИЛ 2023 Г.
за изменение и допълнение на Решение № 459 на Министерския съвет от 2014 г. за одобряване прилагането на Решение № 565/2014/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. (ДВ, бр. 56 от 2014 г.) и за отмяна на Решение № 48 на Министерския съвет от 2012 г. за прилагане на безвизов режим към притежателите на валидни единни (шенгенски) визи, валидни визи за дългосрочно пребиваване и разрешения за пребиваване, издавани от държавите членки, които изцяло прилагат достиженията на правото от Шенген, както и от Швейцария и Лихтенщайн (ДВ, бр. 9 от 2012 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. В Решение № 459 на Министерския съвет от 3 юли 2014 г. за одобряване прилагането на Решение № 565/2014/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. се правят следните изменения и допълнения:
а) точка 2 се изменя така:
„2. Република България ще счита за равностойни на своите национални визи за транзитно преминаване или за планиран престой на своята територия, ненадвишаващ 90 дни в рамките на период от 180 дни, следните документи, издавани от държавите членки, които прилагат изцяло достиженията на правото от Шенген, независимо от гражданството на техните притежатели:
а) „единна виза“ по смисъла на чл. 2, т. 3 от Визовия кодекс, валидна за две или за многократни влизания, и след като е била използвана веднъж за влизане в държава, прилагаща изцяло достиженията на правото от Шенген;
б) „виза за дългосрочно пребиваване“, посочена в чл. 18 от Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген, след като е била използвана веднъж за влизане в държавата, която я е издала;
в) разрешенията за пребиваване по член 2, т. 16, буква „а“ от Регламент (ЕС) 2016/399 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 година относно Кодекс на Съюза за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници);
г) визите с ограничена териториална валидност, издадени в съответствие с чл. 25, параграф 3, изречение първо от Визовия кодекс, валидни за две или за многократни влизания, и след като са били използвани веднъж за влизане в държава, прилагаща изцяло достиженията на правото от Шенген.“;
б) точка 3 се отменя;
в) в т. 4 думите „и 3“ се отменят;
г) точка 5 се изменя така:
„5. Република България ще признава за равностойни на националните си визи за транзитно преминаване или за планиран престой на своята територия, ненадвишаващ 90 дни в рамките на период от 180 дни, следните документи:
а) националните визи за краткосрочен престой и националните визи за дългосрочен престой, издадени от Кипър или Румъния в съответствие с единен формат, определен с Регламент (ЕО) № 1683/95 на Съвета, валидни за две или многократни влизания, и след като са били използвани веднъж за влизане в държавата, която ги е издала;
б) разрешенията за пребиваване, издадени от Кипър или Румъния в съответствие с единния формат, определен с Регламент (ЕО) № 1030/2002 на Съвета, освен когато визите и разрешенията за пребиваване са поставени върху документи за пътуване, които тези държави членки не признават, или върху документи за пътуване, издадени от трета държава, с която те не поддържат дипломатически отношения.“
2. Решение № 48 на Министерския съвет от 27 януари 2012 г. за прилагане на безвизов режим към притежателите на валидни единни (шенгенски) визи, валидни визи за дългосрочно пребиваване и разрешения за пребиваване, издавани от държавите членки, които изцяло прилагат достиженията на правото от Шенген, както и от Швейцария и Лихтенщайн се отменя.
3. Издадените от властите на Република Хърватия до 31 декември 2022 г. включително национални визи за краткосрочен престой, национални визи за дългосрочен престой и разрешения за пребиваване се признават до изтичането на срока на тяхната валидност за равностойни на български национални визи за транзитно пребиваване и за планиран престой.
4. Решението влиза в сила в деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Гълъб Донев
Главен секретар на Министерския съвет: Красимир Божанов
3068