Президент на Републиката
брой: 53, от дата 5.7.2019 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.10


Указ № 157 за назначаване на Илия Петров Христозов за член на Комисията за регулиране на съобщенията, считано от 9 юли 2019 г.

 

УКАЗ № 157
На основание чл. 98, т. 7 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 22, ал. 5 от Закона за електронните съобщения
ПОСТАНОВЯВАМ:
Назначавам Илия Петров Христозов за член на Комисията за регулиране на съобщенията, считано от 9 юли 2019 г.
Издаден в София на 28 юни 2019 г.
Президент на Републиката:  Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Данаил Кирилов
5273